Skatt på snus

Vatten som en konsument tillsätter vid beredning av snus ska inte beaktas vid beskattningen.

Diarienummer
54-09/I
Meddelandedatum
2011-01-20
Lagrum
  • 35 § lagen (1994:1563) om tobaksskatt
Sökande
X AB
Motpart
Skatteverket
Har överklagats?
Ja
Högsta förvaltningsdomstolens avgörande
Dom
Avgörandedatum
2011-09-14
Mål nr
895-11

Förhandsbesked

Tobaksskatt enligt lagen (1994:1563) om tobaksskatt, LTS, ska fastställas utan beaktande av det vatten som konsumenten tillsätter Produkten.

Motivering

Bakgrund

X AB överväger att utveckla en Produkt som består av en sats med olika varor som konsumenten ska kunna använda för att tillverka sitt eget snus. Satsen består av [mald tobak och vissa andra varor]. Under tillverkningen tillsätter konsumenten (...) kokande vatten och utför vissa andra beredningsåtgärder av enkel beskaffenhet. (...).

Frågan och parternas och Tullverkets inställning

Bolaget frågar vilken tobaksskatt som ska tas ut för den aktuella Produkten. Av handlingarna i ärendet framgår att Bolagets fråga främst gäller om tobaksskatt ska beräknas på vikten av den till konsumenten sålda Produkten exklusive det vatten som konsumenten själv tillsätter eller inklusive detta vatten. Bolaget är en enligt LTS godkänd lagerhållare.

Tullverket har yttrat sig i ärendet och bl.a. anfört följande. Enligt Avsnitt 1 A regel 2.a i tulltaxans allmänna bestämmelser för tolkning av den s.k. Kombinerade nomenklaturen ska en viss vara som anges i ett s.k. HS-nummer klassificeras enligt detta nummer även om den är inkomplett eller inte färdigbearbetad, under förutsättning att varan i detta skick har den kompletta eller färdigbearbetade varans huvudsakliga karaktär. En komplett eller färdigbearbetad vara (eller en vara som enligt denna regel ska klassificeras som komplett eller färdigbearbetad), som föreligger i de delar som är avsedda att sättas ihop, ska klassificeras enligt samma HS-nummer som den hopsatta varan. I den aktuella satsen ingår enligt Tullverket samtliga de delar som behövs för att färdigställa den kompletta varan, med undantag av vatten. Trots att vattnet inte ingår i satsen får man enligt verket anse att varan har den huvudsakliga karaktären av snus. Det kan anses vara naturligt att vatten inte bifogas satsen, då det finns lätt tillgängligt i de flesta lägen. Även den utrustning som krävs för beredningen får enligt verket anses vara lättillgänglig. Då varan inte måste vara färdigbearbetad kan även den beredning som krävs tillåtas inom ramen för allmänna bestämmelser regel 2.a. Varan ska med hänsyn härtill redan från början, trots att den inte är färdigbearbetad, anses ha den huvudsakliga karaktären av snus. Varan ska därför klassificeras enligt KN-nr 2403 99 10 "Tuggtobak och snus". 

Vad gäller frågan om hur Produkten ska beskattas enligt LTS anser Tullverket att tobaksskatt ska debiteras utifrån den vikt som den färdigbearbetade varan har; detta eftersom den inte färdigbearbetade varan ska klassificeras som snus. Även det vatten som konsumenten tillsätter vid beredningen av snuset ska således beaktas vid fastställandet av tobaksskatten.

Skatteverket ansluter sig till Tullverkets uppfattning att Produkten är hänförlig till KN-nr 2403 99 10 och därmed ska beskattas som snus. Skatteverket delar dock inte Tullverkets uppfattning att tobaksskatt ska debiteras utifrån den färdigbearbetade varans vikt, dvs. inklusive tillsats av vatten. Enligt Skatteverkets mening följer det av allmänna principer att en varas skatteplikt ska bedömas enligt de förutsättningar som föreligger vid den tidpunkt då skattskyldigheten inträder för den som är skattskyldig för varan. Vid den tidpunkt då skattskyldighet inträder för Produkten kommer vatten inte att ingå i snussatsen. Produktens skattepliktiga vikt ska därför fastställas före och inte efter det att vattnet tillförts.

Rättsligt

Tobaksskatt ska enligt 1 § tredje stycket LTS betalas för snus som hänförs till nr 2403 i Kombinerade nomenklaturen (KN) enligt rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan (tulltaxan).

Enligt 35 § LTS tas skatt på snus ut med 336 kr per kilogram. Enligt 39 § 1 inträder skattskyldigheten för den som är godkänd lagerhållare när snus levereras till en köpare som inte är godkänd lagerhållare.

KN är utarbetad på grundval av en internationell konvention rörande ett system för harmoniserad varubeskrivning och kodifiering, Harmonized System, HS-konventionen, jfr prop. 1994/95:56 s. 76. HS-nomenklaturen är en systematisk förteckning över varor i världshandeln och består av det s.k. HS-numret (på fyra siffror) och HS-undernumret (HS-numret samt en femte och sjätte siffra). KN-numret består av HS-undernumret samt en sjunde och åttonde siffra. I tulltaxans kapitel 24 Tobak samt varor tillverkade av tobaksersättning återfinns HS-nr 2403 vid rubriken Andra varor tillverkade av tobak eller tobaksersättning; "homogeniserad" eller "rekonstituerad" tobak; tobaksextrakt. Under den rubriken finns rubrikerna "Röktobak, även innehållande tobaksersättning (oavsett mängden)" och "Andra slag". Under sistnämnda rubrik återfinns KN-nr 2403 99 10 Tuggtobak och snus under underrubriken "Andra" (än "homogeniserad" eller "rekonstituerad" tobak). I de förklarande anmärkningarna till tulltaxans kapitel 24 anges i fråga om KN-nr 2403 99 10 Tuggtobak och snus att "Snus är tobak i form av pulver eller korn som särskilt behandlats för att användas som snus men inte rökas. Produkter som delvis består av andra ämnen än tobak klassificeras enligt detta undernummer förutsatt att de uppfyller ovanstående villkor."

Vid klassificeringen av varor enligt KN finns som framgått av Tullverkets yttrande allmänna bestämmelser i tulltaxan till ledning för tolkningen.

Skatterättsnämndens bedömning

En första fråga i ärendet är om Produkten ska klassificeras som snus enligt nr 2403 i KN. Enligt Avsnitt 1 A regel 2.a i de tidigare berörda allmänna bestämmelserna till ledning för tolkningen av tulltaxan ska, om en viss vara anges i ett HS-nummer, varan klassificeras enligt detta nummer även när den är inkomplett eller inte färdigarbetad, under förutsättning att varan i detta skick har den kompletta eller färdigarbetade varans huvudsakliga karaktär.

Bolagets Produkt består av [mald tobak och vissa andra ingredienser] som, förutom vatten, krävs för att konsumenten ska kunna bereda snus. Enligt Skatterättsnämndens uppfattning får Produkten, trots att den inte är färdigarbetad när den tillhandahålls konsumenten, anses ha det färdigarbetade snusets huvudsakliga karaktär. Det förhållandet att kunden vid den slutliga beredningen ska tillsätta vatten medför således inte någon annan bedömning. Produkten ska med hänsyn härtill och mot bakgrund av vad Tullverket i övrigt anfört rörande klassificeringen hänföras till KN-nr 2403 99 10 och därmed beskattas som snus.

Vad härefter gäller frågan om efter vilken vikt Produkten ska beskattas, dvs. om det vatten som konsumenten tillsätter vid beredningen ska beaktas eller inte vid beräkningen av skatten, konstaterar Skatterättsnämnden följande. Enligt vad som anförts i det föregående utgör Produkten i sig snus när Bolaget säljer den för konsumtion. Skattskyldigheten inträder för den som i likhet med Bolaget är godkänd lagerhållare när snus levereras till en köpare som inte är godkänd lagerhållare (39 § 1 LTS). Enligt nämndens bedömning ska därför skatt på Produkten tas ut med utgångspunkt i den vikt som Produkten har när den levereras för att konsumeras. Vikten av det vatten som en köpare av snuset senare kommer att tillsätta ska således inte beaktas. Ett sådant synsätt får också anses vara i överensstämmelse med den EU-rättsliga principen på punktskatteområdet att skattskyldighet för punktskatt inträder när varan släpps för konsumtion (artikel 7.1 i rådets direktiv 2008/118/EG om allmänna regler för punktskatt och om upphävande av direktiv 92/12/EEG). 
 
Förhandsbeskedet har utformats med utgångspunkt i de i det föregående gjorda bedömningarna.

Beslutande: Svanberg, ordf., Bohlin, Harmsen Hogendoorn, Odéen, Renström, Sandberg Nilsson, Wingren
Sekreterare, tillika föredragande: von Oelreich

Senaste förhandsbesked inom Tobaksskatt

Visa alla
Till toppen