Skatteplikt

En s.k. elektronisk cigarett av visst slag har inte ansetts skattepliktig enligt tobaksskattelagen.

Diarienummer
19-12/I
Meddelandedatum
2013-03-27
Lagrum
  • 1 - 1 e §§ lagen (994:1563) om tobaksskatt
Sökande
X AB
Motpart
Skatteverket
Har överklagats?
Ja
Högsta förvaltningsdomstolens avgörande
Dom
Avgörandedatum
2013-06-20
Mål nr
2934-13

Förhandsbesked

Den elektroniska cigarett som getts in i ärendet är inte skattepliktig enligt lagen (1994:1563) om tobaksskatt, LTS.

Motivering

Bakgrund

X AB (Bolaget) planerar att sälja elektroniska cigaretter. Cigaretten beskrivs av Bolaget som en förångningsapparat som förångar smaksatt vätska till vattenånga. Den innehåller varken tobak eller nikotin utan endast vätskan och elektroniska komponenter. Det varuprov som Bolaget gett in består av en batteridel och en refillhylsa. Refillhylsan innehåller vätska och förångare. Vätskan i refillhylsan finns i flera olika smaker/aromer. I varuprovet ingår även en batteriladdare.

Frågorna och parternas och Tullverkets inställning

Bolaget vill veta om tobaksskatt ska betalas för elektroniska cigaretter (fråga 1) och i så fall, hur skatten ska beräknas (fråga 2).

Bolaget anser att tobaksskatt inte ska tas ut.

Tullverket, som yttrat sig i ärendet anser att den aktuella varan, i likhet med den elektroniska cigarett som behandlas i kommissionens förordning (EG) nr 1143/2008 av den 13 november 2008 om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen, ska klassificeras som en elektrisk anordning enligt KN-nummer 8543 70 90. Enligt Tullverket ska tobaksskatt inte debiteras för varan.

Skatteverket finner inte skäl att ifrågasätta vad Tullverket anfört i fråga om produktens klassificering. Verket anser vidare att produkten inte är skattepliktig enligt LTS.

Rättsligt

Tobaksskatt ska enligt 1 § andra stycket LTS betalas för bl.a. cigaretter och röktobak.

Med cigaretter avses enligt 1 a § 1-3 LTS tobaksrullar som går att röka som de är och som inte är cigarrer eller cigariller enligt definitionen enligt 1 b §, eller tobaksrullar som genom enkel, icke-industriell hantering kan införas i cigarettpappersrör eller rullas in i cigarettpapper.

Med röktobak avses enligt 1 c § första stycket 1 och 2 LTS tobak som skurits eller på annat sätt strimlats, tvinnats eller pressats till kakor och som går att röka utan ytterligare industriell beredning eller tobaksavfall som går att röka, bjuds ut till detaljhandelsförsäljning och inte omfattas av 1 a eller 1 b §.

Av 1 e § första stycket LTS framgår att produkter som helt eller delvis består av andra ämnen än tobak men som i övrigt uppfyller kriterierna i 1 a eller 1 c § ska behandlas som cigaretter respektive röktobak. Produkter som inte innehåller någon tobak och som uteslutande används för medicinska ändamål behandlas dock inte som tobaksvaror.

Bestämmelserna motsvaras av artikel 2.1, 2.2, 3.1 och 5. 1 i rådets direktiv 2011/64/EU av den 21 juni 2011 om strukturen och skattesatserna för punktskatter på tobaksvaror.

Skatterättsnämndens bedömning

Frågorna 1 och 2

Skatterättsnämnden begränsar sin bedömning till att avse den produkt i form av en elektronisk cigarrett som getts in i ärendet. Produkten innehåller inte ämnet tobak utan en smaksatt vätska. Eftersom produkten inte innehåller tobak är den inte skattepliktig enligt 1 a § eller 1 c § LTS.

För att produkter som består av andra ämnen än tobak ska anses skattepliktiga krävs enligt 1 e § LTS att övriga kriterier i 1 a § eller 1 c § är uppfyllda. Produkten består inte av rullar av ett ämne som går att röka som det är eller som kan föras in i cigarettpappersrör eller rullas in i cigarettpapper (jfr 1 a §). Inte heller består produkten av ett ämne som skurits eller på annat sätt strimlats, tvinnats eller pressats till kakor   (jfr 1 c §). Produkten är därför inte skattepliktig enligt 1 e §.

Vid sådant förhållande omfattas produkten inte av skatteplikt enligt LTS.

Med hänsyn till svaret på fråga 1, förfaller fråga 2.

Beslutande:  Svanberg, ordf., Ohlson, Bohlin, Harmsen Hogendoorn, Odéen, Renström, Wingren

Sekreterare och föredragande: Börjesson

Senaste förhandsbesked inom Tobaksskatt

Visa alla
Till toppen