Vinstmarginalbeskattning (VMB)

Tackor i silver har inte ansetts utgöra sådana samlarföremål eller begagnade varor enligt 9 a kap. 4 och 6 §§ ML, som medför att reglerna om vinstmarginalbeskattning kan tillämpas.

Diarienummer
20-15/I
Meddelandedatum
2016-06-29
Lagrum
  • 9 a kap. 4 och 6 §§ mervärdesskattelagen (1994:200)
Sökande
X AB
Motpart
Skatteverket
Har överklagats?
Nej

Förhandsbesked

De silvertackor som avses i ansökan utgör inte sådana samlarföremål eller begagnade varor enligt 9 a kap. 4 och 6 §§ mervärdesskattelagen (1994:200), ML, som medför att reglerna om vinstmarginalbeskattning kan tillämpas.

Motivering

Bakgrund

X AB (Bolaget) bedriver handel med ädelmetaller. Bolaget omsätter bl.a. silvertackor som köps in från privatpersoner. Silvertackorna har en renhet på minst 99,9 procent rent silver. Silvertackorna är gjutna eller stansade samt präglade eller graverade. Tackorna är ibland även svarvade, polerade och/eller blästrade. I präglingen återfinns som regel tillverkarens namn, eventuell logotype, vikt, renhet samt ibland även serienummer och mönster.  Det finns en internationell standard för s.k. handelsgodkända tackor.

Frågorna och parternas inställning

Bolaget vill, så som frågan förstås, veta om Bolagets omsättning av aktuella silvertackor som inköpts från privatperson omfattas av reglerna om vinstmarginalbeskattning i 9 a kap. ML (fråga 1). Om svaret på fråga 1 är jakande, vill Bolaget veta, om flera tackor kan säljas i ett parti där den sammanlagda inköpskostnaden läggs samman med andra kostnader (fråga 2). 

Bolaget anser att dess omsättning omfattas av bestämmelserna om vinstmarginalbeskattning eftersom en silvertacka utgör en bearbetad slutprodukt. Silvertackorna har olika värde beroende på tillverkare, tillverkningsår, ålder och skick. Silvertackor köps och säljs ur både ett investerings- och ett samlarperspektiv.

Skatteverket anser att reglerna om vinstmarginalbeskattning inte är tillämpliga eftersom silvertackorna inte omfattas av definitionen av begagnad vara eller samlarföremål. Vid en jämförelse med definitionen av investeringsguld och eftersom silvertackorna till 99,9 procent består av rent silver, anser Skatteverket att silvertackorna utgörs av sådant material som är obearbetat eller bearbetat i ringa omfattning, s.k. investeringssilver.

Rättsligt

Den särskilda ordningen för vinstmarginalbeskattning tillämpas under de i  9 a kap. 1 § första stycket ML angivna förutsättningarna på en skattskyldig återförsäljares omsättning av, såvitt nu är aktuellt, begagnade varor, samlarföremål och antikviteter.

Med begagnade varor avses enligt  kap. 4 § ML varor som har varit i bruk och som är lämpliga för vidare användning i befintligt skick eller efter reparation med undantag av, såvitt nu är aktuellt, samlarföremål och antikviteter (punkt 2), eller varor som helt eller till väsentlig del består av guld, silver eller platina, om materialet är obearbetat eller i huvudsak obearbetat (punkt 3).

Enligt motsvarande bestämmelse i artikel 311.1 punkt 1 i mervärdesskatte­direktivet (2006/112/EG), avses med begagnade varor materiell lös egendom som är lämplig för vidare användning i befintligt skick eller efter reparation, med undantag bl.a. för samlarföremål och antikviteter samt för ädla metaller eller ädelstenar enligt medlemsstaternas definition.

Med samlarföremål förstås, såvitt nu är aktuellt, enligt  kap. 6 § 2 ML samlingar och samlarföremål av zoologiskt, botaniskt, mineralogiskt, anatomiskt, historiskt, arkeologiskt, paleontologiskt, etnografiskt eller numismatiskt intresse, allt enligt KN-nummer 9705 00 00. Motsvarande bestämmelse finns artikel 311.1 punkt 3 jämförd med punkt 2 i del B i bilaga IX till mervärdesskatte­direktivet.

Med antikviteter förstås enligt 9 a kap. 7 § ML varor som är mer än 100 år gamla och som inte är konstverk eller samlarföremål. Motsvarande bestämmelse finns i artikel 311.1 punkt 4 jämförd med del C i bilaga IX till mervärdesskatte­direktivet.

Skatterättsnämndens bedömning

För att Bolagets omsättning av aktuella silvertackor ska kunna omfattas av reglerna om vinstmarginalbeskattning i 9 a kap. ML, måste silvertackorna kunna hänföras till någon av de kategorier av varor som anges i 9 a kap. 1 § första stycket ML.

Skatterättsnämnden förutsätter vid sin bedömning att de med ansökan avsedda silvertackorna inte är att betrakta som antikviteter, varför fråga blir om silvertackorna är att betrakta som begagnade varor eller samlarföremål. 

Begreppet samlarföremål i  kap. 6 § 2 ML definieras, liksom i mervärdesskattedirektivet, genom en hänvisning till KN-nummer 9705 00 00. Eftersom silvertackorna inte omfattas av nämnda KN-nummer utgör silvertackorna, enligt Skatterättsnämndens mening, inte samlarföremål i den mening som avses i 9 a kap. 6 § 2 ML.

Den fråga som Skatterättsnämnden härefter har att ta ställning till är om silvertackorna kan omfattas av bestämmelserna i  kap. ML på den grunden att de utgör begagnade varor enligt  kap. 4 § ML.

Av Bolagets ansökan framgår att silvertackorna köps in från privatpersoner varför de får anses ha varit i bruk. För att varor som helt eller till väsentlig del består av guld, silver eller platina, ska anses som begagnade varor, krävs emellertid enligt 9 a kap. 4 § 3 ML att materialet inte är obearbetat eller i huvudsak obearbetat.

Med obearbetat eller i huvudsak obearbetat material bör enligt förarbetena förstås ädelmetaller som inte bearbetats eller som bearbetats i så ringa omfattning att de inte är attraktiva på marknaden för andra egenskaper än dem som tillskrivs obearbetade ädla metaller (jfr prop. 2002/03:5 s. 112).

De silvertackor som nu är i fråga innehåller minst 99,9 procent rent silver. Silvertackorna är endast präglade med tillverkarens namn, logotype, vikt och renhet samt ibland serienummer och mönster. Skatterättsnämnden anser mot denna bakgrund att silvertackorna endast har bearbetats i så ringa omfattning och på ett sådant sätt att de framförallt kan antas vara attraktiva på marknaden i investeringssyfte. Silvertackorna får därmed anses bestå av material som är obearbetat eller i huvudsak obearbetat.

Silvertackorna utgör således inte sådana samlarföremål eller begagnade varor i den mening som avses i 9 a kap. 4 och 6 §§ ML.

Mot bakgrund av svaret på fråga 1 så bortfaller fråga 2.

I avgörandet har deltagit Kristina Harmsen Hogendoorn, ordf., Birgitta Pettersson, Rolf Bohlin, Jeanette Fored, Christina Olsson, Anna Sandberg Nilsson och Madelaine Tunudd.

Ärendet har föredragits av Karin Korpinen.

I den slutliga handläggningen har även Erika Örbom deltagit.

Senaste förhandsbesked inom Mervärdesskatt

Visa alla
Till toppen