Skattskyldighet

X är under de i frågan angivna förutsättningarna skattskyldig för egen produktion som levereras till de egna fastigheterna, oavsett på vilket sätt den elektriska kraften faktureras kunden.

Diarienummer
17-16/I
Meddelandedatum
2017-05-02
Lagrum
  • 11 kap. 5 § första stycket 1 lagen (1994:1776) om skatt på energi
Sökande
X
Motpart
Skatteverket
Har överklagats?
Nej

Förhandsbesked

X är enligt 11 kap. 5 § första stycket 1 lagen (1994:1776) om skatt på energi, LSE, skyldigt att betala energiskatt för sin framställning av elektrisk kraft under de i frågan angivna förutsättningarna (fråga 1). Något undantag i 11 kap. 2 § LSE är inte tillämpligt då den sammanlagda produktionskapaciteten överstiger 255 KWh (fråga 4). X blir under de i frågan angivna förutsättningarna skattskyldigt enligt 11 kap. 5 § första stycket 1 och 2 LSE för såväl den skattepliktiga elektriska kraft som produceras, som för den skattepliktiga elektriska kraft som framställts av annan (fråga 5).

Bakgrund

Omständigheterna i ärendet

X äger och förvaltar ( …) fastigheter. Verksamheten finns i hela landet och huvudkunderna är Y och Z. X köper idag elektrisk kraft för ca 270 Mkr per år uppdelat på ca 2 500 abonnemang, kostnadsmässigt fördelade på enskilda produktionsenheter. X utreder möjligheten att investera i solcellsteknik på befintliga och nya fastigheter. I samband med detta har fråga uppstått om X i och med dessa investeringar blir skyldig att betala energiskatt för egen produktion av elektrisk kraft. Vid fakturering av hyran till kunderna ingår elenergi som en komponent i avtalen. X har haft kontakt med Skatteverket, men uppger sig inte ha fått klargörande svar om vad som ska gälla i fråga om skattskyldighet.

Frågorna och parternas inställning

X önskar att få svar på följande frågor.

  1. Uppstår skattskyldighet för energiskatt om X producerar elektrisk kraft (med toppeffekt över 255 KWh) via solcellsteknik för egna fastigheter, som sedan via hyran debiteras kunden? Överproduktion kommer inte att föras ut på koncessionsnätet.
  2. Om svaret är nej på fråga 1, uppstår skattskyldighet om X väljer att föra ut överproduktion av elektrisk kraft på koncessionsnätet utan ersättning?
  3. Om svaret är nej på både fråga 1 och fråga 2, uppstår skattskyldighet om X för ut överproduktion av elektrisk kraft på koncessionsnätet mot ersättning?
  4. Om skattskyldighet uppstår utifrån fråga 1--3, finns någon möjlighet till undantag?
  5. Om skattskyldighet övergår till X på inköpt elektrisk kraft, gäller skattskyldigheten samtliga abonnemang eller endast de abonnemang som till en del försörjs av egenproduktion.

Skatteverket anför bl. a. följande. Den som framställer elektrisk kraft är skattskyldig enligt 11 kap. 5 § första stycket 1 LSE. Vid de förhållanden som beskrivs i frågorna framställer X skattepliktig elektrisk kraft, och blir därmed skattskyldig.

Det har för frågan om skattskyldighet som producent inte någon betydelse om den elektriska kraft som framställs i solcellsanläggningarna förbrukas i X:s egna fastigheter eller om den överförs till det koncessionspliktiga elnätet, och det har inte någon betydelse om X får ersättning eller inte.

Beroende på hur den elektriska kraften tillhandahålls kan X även bli skattskyldig som leverantör. Genom att mata in överproduktion på det koncessionspliktiga elnätet mot ersättning kan X bli skattskyldig som leverantör enligt 11 kap. 5 § första stycket 2 LSE.

För den som är skattskyldig producent (eller leverantör) inträder skattskyldigheten när denne levererar elektrisk kraft till någon som inte är skattskyldig producent eller leverantör eller tar den elektriska kraften i anspråk för annat ändamål än försäljning. Någon skillnad görs inte mellan olika abonnemang. Om X framställer elektrisk kraft på sätt som beskrivs i frågan och blir skattskyldig gäller det samtliga abonnemang.

Skälen för avgörandet

Rättsligt

Skyldig att betala energiskatt i Sverige är bl.a. den som i Sverige framställer skattepliktig elektrisk kraft (producent), eller yrkesmässigt levererar av honom framställd skattepliktig elektrisk kraft eller av annan framställd elektrisk kraft (leverantör), 11 kap. 5 § första stycket 1 och 2 LSE.

Enligt 11 kap. 1 § LSE är elektrisk kraft som förbrukas i Sverige skattepliktig, om inte annat följer av 2 §.

Elektrisk kraft är enligt 11 kap. 2 § första stycket 1 LSE inte skattepliktig om den framställts

a) i en anläggning med en sammanlagd installerad generatoreffekt av mindre än 50 kilowatt,b) av någon som förfogar över en sammanlagd installerad generatoreffekt av mindre än 50 kilowatt, ochc) den elektriska kraften inte har överförts till ett ledningsnät som omfattas av nätkoncession som meddelats med stöd av 2 kap. ellagen (1997:857).(…)

Vad som anges i första stycket 1 a respektive b om installerad generatoreffekt ska för elektrisk kraft som framställs från

(…)

2. sol, motsvaras av 255 kilowatt installerad toppeffekt, (…).

Skattskyldigheten inträder, såvitt här i fråga, när den elektriska kraften levereras till en förbrukare som inte är skattskyldig eller när kraften tas i anspråk för annat ändamål än försäljning, 11 kap. 7 § 1 LSE.

Skatterättsnämndens bedömning

Den som i Sverige framställer skattepliktig elektrisk kraft är skyldig att betala energiskatt. X är därmed skattskyldig för egen produktion som levereras till de egna fastigheterna, oavsett på vilket sätt den elektriska kraften faktureras kunden (fråga 1). Därmed förfaller fråga 2 och 3. Något undantag från skatteplikten är inte tillämpligt då den sammanlagda produktionskapaciteten i X:s anläggningar överstiger 255 KWh (fråga 4).

Vad gäller fråga 5 anses den som är skattskyldig producent eller leverantör skattskyldig när vederbörande levererar el till någon som inte är skattskyldig producent eller leverantör alternativt tar elen i anspråk för annat ändamål än försäljning och någon skillnad görs inte mellan olika abonnemang.

I avgörandet har deltagit Kristina Harmsen Hogendoorn, ordf., Birgitta Pettersson, Rolf Bohlin, Jeanette Fored, Christina Olsson, Anna Sandberg Nilsson och Madelaine Tunudd.

Ärendet har föredragits av Erika Örbom.

I den slutliga handläggningen har även Karin Korpinen deltagit.

Senaste förhandsbesked inom Energiskatt

Visa alla
Till toppen