Tobaksskatt, skatteplikt

Rullar som innehåller tobak är skattepliktiga till tobaksskatt, men inte den elektroniska apparat som används vid rökning av rullarna.

Diarienummer
36-18/I
Meddelandedatum
2019-07-10
Lagrum
  • 1 a § 1 lagen (1994:1563) om tobaksskatt
Sökande
X AB
Motpart
Skatteverket
Har överklagats?
Nej

Förhandsbesked

Fråga 1

Den del av produkten som består av rullar innehållande tobak är under de angivna förutsättningarna skattepliktig till tobaksskatt enligt 1 a § 1 lagen (1994:1563) om tobaksskatt, LTS.

Fråga 3

Den del av produkten som utgörs av en elektronisk apparat är inte skattepliktig enligt LTS.

Bakgrund

Omständigheterna i ärendet

X AB (Bolaget) planerar att påbörja försäljning av en s.k. heated tobacco product eller en upphettad tobaksprodukt (Produkten).

Frågan och parternas inställning

Produkten består av dels en batteridriven apparat, dels en rulle som innehåller tobak. Rullen liknar en cigarett, men innehåller endast tobak i den nedre delen (ca ¼ av rullen består av tobak). Tobaken är skuren och finfördelad tobak, har pressats samman och är omsluten av metallfolie, papper samt filter. Folien i rullen hindrar förbränning av tobaken. Rullen värms genom att den tobaksfyllda delen av rullen stoppas ned i den batteridrivna apparaten. Användaren inhalerar ånga genom rullens filter på samma sätt som rök inhaleras från en traditionell cigarett. Enligt uppgift från Bolaget sitter tobaksrullen kvar i apparaten medan den röks.

Bolaget har följande frågor kring hur produkten ska beskattas.

1. Ska den del av Produkten som innehåller tobak, beskattas som cigaretter enligt 1 a § LTS som

– tobaksrullar som går att röka som de är och som inte är cigarrer eller cigariller enligt definitionen i 1 b), (p. 1)

– tobaksrullar som genom en enkel, icke-industriell hantering kan införas i ett cigarettpappersrör, (p. 2) eller

– tobaksrullar som genom, icke-industriell hantering kan rullas in i cigarettpapper
(p. 3)?

2. Om produkten inte ska beskattas som en cigarett enligt LTS, ska denna del av Produkten då anses utgöra och beskattas som röktobak enligt 1 c § LTS?

3. Om svaret är ja på någon av frågorna ovan, kan i ett sådant fall även den del av Produkten som utgörs av den elektroniska apparaten vara skattepliktig?

Bolaget anser att det är av stor vikt att få klarhet i hur försäljningen av Produkten ska deklareras med hänsyn till den stora skillnaden i beskattning mellan cigaretter och röktobak i LTS:s mening.

Bolaget anser att den batteridrivna apparaten inte ska vara skattepliktig enligt LTS, eftersom den inte i sig innehåller tobak.

När det gäller rullarna innehållande tobak som sätts in i apparaten är dessa till utseendet lika cigaretter, men innehåller mindre tobak än en vanlig cigarett. Bolaget har fått besked från Skatteverket om att tobaksrullarna kan rökas som de är och att tobaksrullarna ska anses skattepliktiga som cigaretter. Bolaget anser dock att detta kan ifrågasättas då rullarna lätt kan släckas.

Tullverket klassificerar tobaksrullarna enligt den kombinerade nomenklaturen till KN-nummer 2402 20 90 som cigaretter innehållande tobak. Tullverket har testat rökbarheten av tobaksrullarna, både via uppvärmning i den elektroniska apparaten och genom rökning av de enskilda rullarna. Rökbarhetsprovet visar att tobaksrullarna går att röka som de är och de bedöms av Tullverket vara skattepliktiga som cigaretter enligt 1 a § p. 1 LTS.

Skatteverket anser att tobaksrullarna är skattepliktiga som cigaretter enligt 1 a § LTS, då rökbarhetsprovet visar att tobaksrullarna går att röka som de är. Enligt Skatteverket är bestämmelserna i 1 a § 1, 2 och 3 LTS tänkta att komplettera varandra och en produkt kan därför uppfylla förutsättningarna i en, två eller alla tre punkterna. Skatteverket anser att det inte är nödvändigt att närmare peka ut enligt vilken av punkterna en produkt är skattepliktig, eftersom det inte gör någon skillnad för tillämpningen av övriga bestämmelser i LTS.

Då Skatteverket anser att tobaksrullarna är skattepliktiga som cigaretter enligt 1 a § LTS förfaller fråga 2. Vad gäller fråga 3, dvs. den elektroniska apparaten som är avsedd att värma upp tobaken så det blir ånga, är den enligt Skatteverkets uppfattning inte skattepliktig enligt LTS.

Skälen för avgörandet

Rättsligt

Tobaksskatt ska enligt 1 § andra stycket LTS betalas för bl.a. cigaretter och röktobak.

Med cigaretter avses enligt 1 a § 1–3 LTS tobaksrullar som går att röka som de är och som inte är cigarrer eller cigariller enligt definitionen i 1 b § (punkt 1), eller tobaksrullar som genom enkel, icke-industriell hantering kan införas i cigarettpappersrör (punkt 2) eller rullas in i cigarettpapper (punkt 3).

Med röktobak avses enligt 1 c § första stycket 1 och 2 LTS  tobak som skurits eller på annat sätt strimlats, tvinnats eller pressats till kakor och som går att röka utan ytterligare industriell beredning (punkt 1) eller tobaksavfall som går att röka, bjuds ut till detaljhandelsförsäljning och inte omfattas av 1 a eller 1 b § (punkt 2).

Bestämmelserna motsvaras av artikel 2.1, 3.1 och 5.1 i rådets direktiv 2011/64/EU av den 21
juni 2011 om strukturen och skattesatserna för punktskatter på tobaksvaror.

Skatterättsnämndens bedömning

Fråga 1

Den del av Produkten som består av rullar innehållande tobak går enligt Tullverkets utlåtande att röka som de är, både genom uppvärmning i den elektroniska apparaten och genom rökning av de enskilda rullarna. De är därför enligt Skatterättsnämndens mening skattepliktiga som cigaretter enligt 1 a § LTS. Även om rullarna skulle kunna falla in under samtliga tre punkter ligger det enligt Skatterättsnämnden närmast tillhands att tillämpa 1 a § 1 LTS.

Fråga 2

Med hänsyn till Skatterättsnämndens svar på fråga 1 förfaller fråga 2.

Fråga 3

Den del av Produkten som utgörs av en elektronisk apparat är enligt Skatterättsnämndens mening inte skattepliktig enligt LTS.

I avgörandet har deltagit Kristina Harmsen Hogendoorn ordf., Birgitta Pettersson, Rolf Bohlin, Jeanette Fored, Fredrik Fries, Christina Olsson och Madelaine Tunudd.

Ärendet har föredragits av Erika Örbom.

Senaste förhandsbesked inom Tobaksskatt

Visa alla
Till toppen