Omvänd skattskyldighet inom byggsektorn

Injustering av inmonterat ventilationssystem har ansetts som sådan tjänst avseende bygginstallation som avses i 1 kap. 2 § andra stycket 1 ML.

Diarienummer
47-07/I
Meddelandedatum
2008-06-19
Lagrum
  • 1 kap. 2 § andra stycket 1 mervärdesskattelagen (1994:200)
Sökande
X AB
Motpart
Skatteverket
Har överklagats?
Nej

Förhandsbesked

Den tjänst bestående av injustering av ett installerat ventilationssystem som avses med frågorna är en sådan tjänst som utgör bygginstallation enligt 1 kap. 2 § andra stycket 1 mervärdesskattelagen (1994:200), ML såväl enligt bestämmelsens nuvarande som tidigare lydelse. 

Motivering

Av handlingarna i ärendet framgår bl.a. följande. Bolagets verksamhet består såvitt är aktuellt i ärendet av installation av ventilationssystem i bostäder, kontor och industribyggnader. Den övervägande delen av installationerna, ca 90 procent, sker i ..... . I uppdragen ingår förutom installation även injustering av ventilationssystemen. Om injustering inte utförs blir ventilationssystemet defekt och obrukbart. Om bolaget inte självt gör injusteringen av installerad ventilationsanläggning förvärvar bolaget den tjänsten av Y AB.

Bolaget frågar som nämnden uppfattar ansökan om bolagets tillhandahållande  av tjänsten som utgör injustering av ett inmonterat ventilationssystem är en sådan tjänst som omfattas av reglerna om omvänd skattskyldighet inom byggsektorn, fråga 1, och om det har betydelse för bedömningen om injusteringtjänsten tillhandahålls bolaget av underentreprenören Y AB, fråga 2.

Skatteverket anser att installation av en ventilationsanläggning i en byggnad, förutsatt att det inte är fråga om industriell utrustning,  är en sådan tjänst som ska hänföras till kod 45.332 i Standard för svensk näringsgrensindelning (SNI) 2002. Tjänsten omfattas därmed av bestämmelsen i 1 kap. 2 § andra stycket 1 ML i dess lydelse före den 1 januari 2008. Fr.o.m. nämnda tidpunkt omfattas enligt Skatteverket en sådan tjänst av reglerna om omvänd skattskyldighet om ventilationsutrustningen genom installationen blir fastighet enligt ML. När ett bolag tillhandahåller installation av ventilationssystem samt därutöver injustering av dessa bör enligt Skatteverket injusteringen anses utgöra en del av den tjänst som avser installationen. Om omvänd skattskyldighet ska gälla för installationstjänsten kommer skattskyldigheten därför också innefatta den del som avser injustering. Om däremot en tjänst som avser injustering av ett ventilationssystem tillhandahålls separat av en underentreprenör ska denna tjänst bedömas för sig. Av uppslagstexterna i SCB:s Företagsregister till kod 45.332 i SNI 2002 framgår att även luftflödesinjustering av ventilationssystem omfattas av koden. De tjänster avseende injustering av ventilationssystem som ansökan avser bör därför, förutsatt att tjänsterna inte avser industriell utrustning, omfattas av bestämmelsen i 1 kap. 2 § andra stycket 1 ML i dess lydelse före den 1 januari 2008. Motsvarande regler i dessas lydelse fr.o.m. nämnda tidpunkt bör enligt Skatteverket också bli tillämpliga på injustering av ventilationssystem som genom montering blivit fastighet enligt ML. Om bolaget är en sådan förvärvare som omfattas av bestämmelsen i 1 kap. 2 § första stycket 4 b ML blir bolaget skattskyldigt för underentreprenörens tillhandahållande till bolaget under förutsättning att injusteringen inte avser särskild ventilationsutrustning som utgör industritillbehör.

Den 1 juli 2007 infördes regler om omvänd skattskyldighet för mervärdesskatt inom byggsektorn. Enligt 1 kap. 2 § första stycket 4 b ML är, såvitt nu är ifråga, den som förvärvar en tjänst som avses i andra stycket i samma bestämmelse skyldig att betala mervärdesskatt (skattskyldig) om denne är en näringsidkare som i sin verksamhet inte endast tillfälligt tillhandahåller sådana tjänster eller en annan näringsidkare som tillhandahåller en sådan näringsidkare som nyss nämnts sådana tjänster.

Enligt andra stycket i samma paragraf gäller, i bestämmelsens lydelse t.o.m. den 31 december 2007, bestämmelserna i 4 b sådana tjänster avseende fastighet, byggnad eller anläggning som enligt gällande koder för SNI kan hänföras till sådana tjänster som anges i punkterna 1-3 i nämnda stycke. I punkt 1 anges  bygginstallationer och fyra andra grupper inom avdelningen Byggverksamhet i den vid bestämmelsens tillkomst gällande SNI 2002. Det kan anmärkas att enligt nämnda SNI omfattades inte uppförande eller installation av industriutrustning av begreppet byggverksamhet. Genom SFS 2007:1376 har bestämmelsen, med verkan fr.o.m. ingången av 2008, ändrats på så sätt att den direkta kopplingen till SNI har tagits bort. De i punkt 1 angivna olika grupperna av byggtjänster kvarstår dock oförändrade.

Av förarbetena till den nyssnämnda lagändringen, prop. 2007/08:25, framgår på s.215 f . bl.a. följande. Skälet till lagändringen var att SNI 2002 skulle ersättas av en ny standard, SNI 2007, varvid den verksamhet som omfattas av kategorin byggverksamhet i SNI 2007 inte helt och hållet skulle komma att stämma överens med den i SNI 2002. Detta innebar att vissa tolkningsproblem skulle kunna uppkomma. Anknytningen i lagtexten till SNI borde därför tas bort. Vid tillämpningen fick de begrepp som betecknar de i den aktuella lagtexten angivna grupperna av tjänster i stället i princip bestämmas utifrån begreppens allmänna innebörd. Eftersom uppräkningen motsvarar kategorierna under byggverksamhet i SNI 2002 tydliggjordes att avsikten inte var någon mer omfattande förändring i sak, utan att det endast var fråga om en mindre modifiering av gällande lag. Därmed kunde enligt vad som angavs SNI 2002 också tjäna som vägledning vid bestämmande av om en tjänst ska omfattas av den omvända skattskyldigheten.

Skatterättsnämnden gör följande bedömning.

Nämnden delar Skatteverkets bedömning att installation av ett ventilationssystem, förutsatt att fråga inte är om industritillbehör, utgör en sådan bygginstallation som avses i 1 kap. 2 § andra stycket 1 ML. Ansökan gäller om även injusteringen av ett inmonterat ventilationssystem ska anses som en sådan tjänst som omfattas av bestämmelsen. I SNI 2002 hänförs till gruppen 45.3 Bygginstallationer detaljgruppen 45.332 Ventilationsarbeten. Till denna grupp hänförs enligt SCB:s Företagsregister bl.a. luftflödesinjustering av ventilationssystem. I det fall injusteringen utförs av den som har monterat ventilationssystemet bör som Skatteverket anfört injusteringen anses ha ett så nära samband med inmonteringen att fråga är om ett enda tillhandahållande. Injusteringen ska därför redan av den anledningen anses som en tjänst som kan hänföras till bygginstallation. I det fall injusteringen av ett inmonterat ventilationssystem utförs inte av den som monterat systemet utan av en underentreprenör, hänförs som framgått av det tidigare anförda en sådan injusteringstjänst i sig till detaljgrupp 45.332 i SNI 2002. Tjänsten är därför hänförlig till bygginstallation enligt de t.o.m. den 31 december 2007 gällande bestämmelserna. Skäl saknas enligt nämndens mening att göra en annan bedömning av tjänstens karaktär enligt de fr.o.m. den 1 januari 2008 gällande bestämmelserna.

Förhandsbeskedet har utformats med utgångspunkt i det ovan redovisade synsättet.

Beslutande: Svanberg, ordf., Ohlson, Harmsen Hogendoorn, Posjnov, Rabe, Renström, Wingren
Sekreterare, tillika föredragande: von Oelreich

Senaste förhandsbesked inom Mervärdesskatt

Visa alla
Till toppen