Försäljning av dentaltekniska produkter, tandtekniker

Ett bolag med anställda tandtekniker, som aktivt deltar i den process som leder fram till en dentalteknisk produkt, har ansetts utgöra sådan tandtekniker som avses i undantaget i 3 kap. 4 § andra stycket andra strecksatsen mervärdesskattelagen (1994:200), ML.

Diarienummer
32-14/I
Meddelandedatum
2015-05-20
Lagrum
  • 3 kap. 4 § ansra stycket andra strecksatsen mervärdesskattelagen (1994:200)
Sökande
X AB
Motpart
Skatteverket
Har överklagats?
Nej

Förhandsbesked

Tillhandahållandet av individuellt framställda och anpassade [dentaltekniska produkter] omfattas, under de i ansökan angivna förutsättningarna, av undantaget i 3 kap. 4 § andra stycket andra strecksatsen mervärdesskattelagen (1994:200), ML.

Motivering

Bakgrund

X AB (Bolaget) tillhandahåller bl.a. [dentaltekniska produkter] som är individuellt anpassade för en patients specifika behov.

En patient som har behov av en individuellt anpassad tandprotes vänder sig till en tandvårdsklinik som i sin tur vänder sig till ett tandvårdslaboratorium för att få en sådan protes framställd. Tandvårdslaboratoriet tillverkar en modell utifrån patientens behov. Modellen tillverkas utifrån avtryck av patientens munhåla eller genom avbildning av denna med hjälp av skanning och ett datatekniskt program.  Skannern och det datatekniska programmet tillhandahålls tandvårdslaboratoriet av Bolaget. Bolaget tillhandahåller även tandvårdslaboratoriet utbildning, support och problemlösning i dessa avseenden.

Tandvårdslaboratoriet beställer produkten genom att skicka en digital ritning av en modell till Bolaget. Bolagets tandtekniker bistår om det uppkommer frågor om design, materialval eller andra tekniska frågeställningar vid framtagandet av den digitala ritningen.

Beställningen av produkten skickar Bolaget vidare till Y (…) som är det bolag som Bolaget köper produkterna från. Y (…) skickar i sin tur beställningen vidare till Z (…). Tandtekniker hos Z (…) producerar tandprotesen med hjälp av den digitala ritningen. Därefter skickas den direkt till tandvårdslaboratoriet i Sverige som gör slutjusteringar av produkten avseende passform och färg. Om en produkt inte passar erbjuder Bolaget support av tandtekniker för att avhjälpa felet och framställa en ny produkt kostnadsfritt. Produkten skickas sedan till tandvårdskliniken som placerar den i patientens munhåla. Tandtekniker hos Bolaget ger vid behov vägledning om hur detta ska göras.

Bolaget har cirka (…) personer anställda och av dessa är fem eller sex personer tandtekniker.

Frågan och parternas inställning

Bolaget har begränsat sin ansökan till att omfatta försäljning av [dentaltekniska produkter], som är individuellt anpassade för en patients specifika behov och av tjänster med avseende på dessa produkter. Bolaget vill veta om tillhandahållandena omfattas av undantaget i 3 kap 4 § andra stycket andra strecksatsen ML. Bolagets fråga är föranledd av bestämmelsens nya lydelse från och med den 1 januari 2015.

Både Bolaget och Skatteverket anser att de omfrågade tillhandahållandena omfattas av undantaget i 3 kap 4 § andra stycket andra strecksatsen ML.

Rättsligt

Enligt 3 kap. 4 § första stycket ML undantas från skatteplikt bl.a. tjänster som utgör tandvård. Med tandvård förstås enligt 6 § samma kapitel åtgärder för att förebygga, utreda eller behandla sjukdomar, kroppsfel och skador i munhålan. Enligt 4 § andra stycket andra strecksatsen omfattar undantaget för tandvård även omsättning av dentaltekniska produkter och av tjänster som avser sådana produkter, när produkten eller tjänsten tillhandhålls av tandläkare eller tandtekniker.

Den aktuella bestämmelsen hade fram till den 1 januari 2015 en annan lydelse. Enligt dåvarande lydelse var det avgörande att tillhandahållandet gjordes till tandläkare, dentaltekniker eller den för vars bruk produkten var avsedd. Ändringen är gjord i syfte att anpassa undantaget i ML till mervärdesskattedirektivet (2006/112/EG).

Enligt artikel 132.1 e i mervärdesskattedirektivet ska från skatteplikt undantas tillhandahållande av tjänster av tandtekniker inom ramen för deras yrkesutövning samt leveranser av tandproteser av tandläkare och tandtekniker. Motsvarande bestämmelse fanns i artikel 13 A.1 e i det numera upphävda sjätte direktivet 77/388/EEG. Av ordalydelsen i sistnämnda bestämmelse framgår det enligt EU-domstolen klart att inte alla leveranser är undantagna från mervärdesskatteplikt utan endast leveranser från de där angivna yrkesgrupperna, det vill säga tandläkare och tandtekniker. Artikeln är således inte tillämplig på leveranser av tandproteser från en mellanhand, som inte är tandläkare eller tandtekniker men som förvärvat sådana proteser från en tandtekniker (jfr EU-domstolens dom i mål nr C‑401/05, VDP Dental Laboratory NV).

Skatterättsnämndens bedömning

Den typ av produkter som bolagets fråga avser faller enligt nämndens mening inom ramen för definitionen av såväl dentaltekniska produkter enligt ML som tandproteser enligt mervärdesskattedirektivet. Frågan i ärendet är därför om Bolaget kan anses vara sådan tandtekniker som avses i 3 kap. 4 § andra stycket andra strecksatsen ML tolkad mot bakgrund av motsvarande bestämmelse i mervärdesskattedirektivet. Bolaget har fem eller sex tandtekniker anställda. Bolagets tandtekniker tillverkar inte de individuellt anpassade dentaltekniska produkterna men tandteknikerna bistår vid frågor om design, materialval och andra tekniska frågeställningar i samband med framtagandet av den digitala ritningen. De arbetar också med uppföljning, support och problemlösning utifrån de individuella behov som uppstår när förhållandena i munhålan förändras.

Enligt Skatterättsnämndens mening kan Bolaget betraktas som tandtekniker i 3 kap. 4 § andra stycket andra strecksatsen ML:s mening eftersom det har anställda tandtekniker som på sätt som framgår ovan tar aktiv del, vilket kräver tandteknisk kompetens, i hela den process som leder fram till den slutliga fysiska dentalprodukten. Varken av aktuell bestämmelse i ML eller motsvarande bestämmelse i mervärdesskattedirektivet kan enligt nämndens mening utläsas något krav på att tandteknikerna måste vara delaktiga i den fysiska tillverkningen av produkten.

Bolagets tillhandahållande av individuellt anpassade [dentaltekniska produkter] och tjänster som avser sådana produkter omfattas därför av undantaget i 3 kap. 4 § andra stycket andra strecksatsen ML.

I avgörandet har deltagit Kristina Harmsen Hogendoorn (ordf.), Carl-Gustav Ohlson, Rolf Bohlin, Jeanette Fored, Jan Larsson, Anita Odéen och Stefan Olsson.

Ärendet har föredragits av Karin Korpinen.

I den slutliga handläggningen har även Lena Bohm deltagit.

Senaste förhandsbesked inom Mervärdesskatt

Visa alla
Till toppen