Aktieförmedling?

Tjänster som tillhandahållits i samband med en aktieemission har i allt väsentligt ansetts som från skatteplikt undantagna förmedlingstjänster.

Diarienummer
21-08/I
Meddelandedatum
2009-05-25
Lagrum
  • 3 kap. 9 § mervärdesskattelagen (1994:200)
Sökande
X AB
Motpart
Skatteverket
Har överklagats?
Nej

Förhandsbesked

Frågorna 1 och 2

Omsättning av de tjänster för vilka X AB erhåller ersättning av investerarna och av Y AB, Bolaget, omfattas, med bortseende från den tjänst som nedan anges under rubriken BESLUT, av undantaget från skatteplikt för förmedling av aktier, andra andelar och fordringar i 3 kap. 9 § tredje stycket 1 mervärdesskattelagen (1994:200), ML.

Beslut

Ansökan avvisas såvitt avser frågan om hur den ersättning ska bedömas som X AB erhåller i form av andel av arvodet enligt Del 3 och som ska fördelas mellan X AB och övriga distributörer.

Motivering

Frågorna 1 och 2

X AB är (...) kapitalförvaltare för en [fond]. Avsikten är att låta [investerare] indirekt investera i fonden. För detta ändamål har Bolaget bildats vars enda syfte är att äga aktier i fonden. Bolaget ska anskaffa kapital genom en emission riktad till allmänheten. Ett emissionsprospektet har getts in i ärendet. Efter genomförd emission ska Bolaget investera erhållet kapital i fonden.

Emissionen kommer att förmedlas av (...) distributörer varav X AB är en. Distributörernas roll uppges vara att identifiera potentiella investerare, ta kontakt med dem, presentera produkten och boka personliga möten. Ofta skickas närmare information via e-post till investerarna. Distributörerna kan dessutom bjuda in till större eller mindre seminarier där produkten presenteras. De investerare som vill teckna aktier i emissionen anmäler detta på en särskilt upprättad anmälningssedel. Varje distributör sammanställer efter anmälningstidens utgång en fil över vilka investerare som tecknat aktier. Distributörerna vidarebefordrar respektive fil till X AB som sammanställer dessa filer till en fil som skickas till [en bank], som agerar som emissionsinstitut (...). Investerarna erlägger betalning för tecknade och tilldelade aktier till emissionsinstitutet som efter registrering levererar aktierna till respektive investerares VP-konto eller depå.

Distributörerna erhåller arvode i form av provision för de tjänster de enligt föregående stycke tillhandahåller. Arvodet är uppdelat i tre delar beroende på hur arvodet beräknas och hur det betalas ut.

Del 1 av arvodet betalas av investerarna till den distributör genom vilken investeraren har tecknat aktier. Arvodet betalas i samband med att investerarna erlägger emissionslikviden. Det har ansetts naturligt och praktiskt att investerarna erlägger denna del av arvodet eftersom Bolaget vid den tidpunkten saknar medel. Arvodet utgår med (...) procent av det investerade beloppet.

Del 2 av arvodet utgör (...) procent av bruttolikviden från emissionen och betalas av Bolaget.

Del 3 av arvodet består i sin tur av två delar. Den första innebär att Bolaget under fondens livslängd till distributörerna betalar ett årligt arvode om (...) procent av Bolagets andel av värdejusterat eget kapital i fonden per den 31 december föregående år utom under de två första åren då arvodet utgör (...) procent av Bolagets andel av totalt investeringsåtagande per samma tidpunkt. För den del av Bolagets andel av värdejusterat eget kapital/totalt investeringskapital i fonden som hänför sig till teckning som förmedlas genom andra än X AB ska arvodet fördelas mellan X AB och dessa distributörer där X AB erhåller högst (...) procent. Anledningen till att X AB får del av de övriga distributörernas arvode uppges vara att  X AB är behjälpligt i övriga distributörers fömedlingsverksamhet. Representanter från X AB deltar i vissa av övriga distributörers kundmöten, håller seminarier om produkten för övriga distributörers potentiella investerare och bistår i övrigt löpande med sitt kunnande om produkten. Som ett incitament för övriga distributörer att förmedla ett stort antal aktier sjunker med vissa intervall X AB:s del av arvodet när förmedlat investeringskapital ökar för att slutligen helt falla bort.

I ärendet har ett [avtal] mellan X AB och en distributör getts in i avsikt att belysa den del av arvodet som omfattas av Del 3 ovan. Enligt avtalet ska parterna samarbeta i samband med marknadsföring av diverse produkter inom ramen för avtalet genom att distributören på en icke exklusiv basis ska förmedla order avseende finansiella instrument till X AB. Avtalet ska gälla för all förmedling av teckning, beställning och order av produkter från distributören till X AB om inget annat avtalas skriftligen mellan parterna för den enskilda transaktionen. X AB har på förfrågan uppgett att det ingivna [avtalet] är ett generellt avtal som är avsett att täcka fler situationer än nu aktuellt förmedlingsuppdrag. I nu aktuellt fall ska således distributörerna förmedla aktier i Bolaget till potentiella investerare (...). [Avtalet] kommer att kompletteras med en bilaga som specificerar villkoren för det aktuella förmedlingsuppdraget samt dess avgiftsstruktur i enlighet med vad som beskrivits i ansökan om förhandsbesked.

I ärendet ställs följande frågor. Omfattas den tjänst som X AB tillhandahåller av undantaget från mervärdesskatteplikt för förmedling av värdepapper enligt  3 kap. 9 § ML? (fråga 1). Har det har någon betydelse att arvodet för tjänsterna betalas i tre olika delar, delvis vid olika tidpunkter? (fråga 2).

Skatteverket anser att X AB:s tjänst omfattas av undantaget för förmedling av värdepapper i 3 kap. 9 § ML både när investerarna och Bolaget är mottagare av tjänsten. Att arvodet betalas vid olika tidpunkter förändrar inte bedömningen.

Enligt 3 kap. 9 § första stycket ML undantas från skatteplikt omsättning av bank- och finansieringstjänster samt sådan omsättning som utgör värdepappershandel eller därmed jämförlig verksamhet. Med värdepappershandel förstås enligt tredje stycket 1 samma paragraf omsättning och förmedling av aktier, andra andelar och fordringar, oavsett om de representeras av värdepapper eller inte.

Ovannämnda bestämmelser ska tolkas mot bakgrund av motsvarande reglering i artikel 135.1 i rådets direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt (mervärdesskattedirektivet). Såvitt här är av intresse ska från skatteplikt undantas transaktioner, inbegripet förmedling men med undantag av förvaltning och förvar, rörande aktier, andelar i bolag eller andra sammanslutningar, obligationer och andra värdepapper (135.1.f). Före den 1 januari 2007 fanns motsvarande bestämmelser i artikel 13 B d punkt 5 i det numera upphävda direktivet 77/388/EEG (sjätte direktivet).

Det finns ingen definition av begreppet förmedling i mervärdesskattedirektivet. Uttrycket förmedling i nu gällande direktiv motsvarades av uttrycket förhandling i sjätte direktivet. Beroende på språkversion används i mervärdesskattedirektivet antingen begreppet förhandling eller förmedling. Detsamma gällde för sjätte direktivet. I det följande används begreppen synonymt med varandra.

EG-domstolen har i flera fall bedömt innebörden och räckvidden av undantaget för sådan förhandling av olika slag som omfattades av artikel 13 B d p. 1-5 i sjätte direktivet.

I domen i mål C-235/00 CSC Financial Services Ltd, CSC, (rättegångsspråk engelska) konstaterade domstolen i fråga om undantaget i artikel 13 B d punkt 5 för transaktioner och förhandlingar rörande värdepapper, att uttrycket "och förhandlingar" (eng. "including negotiation") inte syftar till att utgöra en definition av det huvudsakliga innehållet i det undantag från skatteplikt som föreskrivs, utan till att utöka bestämmelsens tillämpningsområde till förhandlingsverksamhet (p. 38). Utan att det är nödvändigt att fråga sig exakt vilken räckvidd uttrycket förhandlingar har - vilket för övrigt återfinns i andra bestämmelser i sjätte direktivet och särskilt i punkterna 1-4 i artikel 13 B d - kan det enligt domstolen konstateras att uttrycket i nämnda punkt avser verksamhet som utförs av en mellanman som inte är part i ett avtal avseende en finansiell produkt och vars verksamhet skiljer sig från de typiska avtalsenliga prestationer som parterna i sådana avtal utför. Förhandlingsverksamhet är nämligen en tjänst som utförs för en avtalsparts räkning och för vilken denna utger vederlag såsom för fristående förmedlingsverksamhet. Verksamheten kan bl.a. bestå i att underrätta parten om tillfälle att sluta ett sådant avtal, att komma i kontakt med motparten och (eng. "or") att förhandla om detaljerna i prestationen och motprestationen i kundens namn och för dennes räkning. Denna verksamhets ändamål är således att göra det som är nödvändigt för att parterna ska sluta avtal, utan att förhandlaren har ett eget intresse vad gäller avtalets innehåll  (p. 39).

I domen angående Volker Ludwig, C-453/05, som gällde sådan kreditförmedling som avses i artikel 13 B d punkt 1, har domstolen gjort uttalanden som också är av principiellt intresse vid bedömningen av detta ärende. Domstolen påpekade till en början att transaktioner som är undantagna från skatteplikt enligt artikel  13 B d punkt 1 i sjätte direktivet definieras utifrån vilka slags tillhandahållanden av tjänster som är i fråga, och inte på grundval av vem som är tillhandahållare eller mottagare av tjänsten (p. 25). Vid tillämpningen av bestämmelsen måste vidare en bedömning göras utifrån själva naturen hos tillhandahållandet och ändamålet med detta (p. 33). För att den tillhandahållna tjänsten ska omfattas av undantaget måste den utgöra vad som vid en helhetsbedömning framstår som en avgränsad enhet som medför att de funktioner som är specifika och väsentliga för förhandlingstjänsten uppfylls (p. 36).

Skatterättsnämnden gör följande bedömning.

Fråga i ärendet är om X AB:s i ärendet beskrivna verksamhet ska anses innebära att bolaget tillhandahåller en tjänst som utgör förmedling av värdepapper. Den bedömningen ska enligt vad EG-domstolen uttalat i domen Volker Ludwig göras utifrån själva naturen hos tillhandahållandet och ändamålet med detta. Tjänsterna ska definieras med utgångspunkt häri och inte på grundval av vem som är tillhandahållare eller mottagare av tjänsten.

De tjänster som X AB utför består i att kontakta potentiella investerare och på olika sätt informera om emissionen och frågor i anslutning till den samt att utföra visst arbete i anslutning till aktieteckningen. X AB:s uppgift är således att för Bolagets räkning underrätta potentiella investerare om tillfälle att sluta avtal om aktieköp och även verka för att ett sådant avtal kommer till stånd. X AB är inte självt part i den aktieemission som initieras av Bolaget. Istället har X AB enligt nämndens mening ställning av en mellanman som gör det som är nödvändigt för att ett avtal om aktieköp ska komma till stånd, utan att ha något eget intresse vad gäller avtalets innehåll. Mot den bakgrunden är de tjänster som X AB utför såväl till sitt innehåll som till sitt ändamål sådana tjänster som enligt vad EG-domstolen uttalat utgör förmedling av värdepapper.

Del 1 av arvodet betalas av investeraren till den distributör som investeraren har tecknat aktier genom. Arvodet betalas i samband med att investeraren erlägger emissionslikviden. Tjänsten är en förmedlingstjänst som tillhandahålls Bolaget. Det förhållandet att denna del av förmedlingsarvodet utgår ur den emissionslikvid som investeraren erlägger saknar, som framgått av EG-domstolens tidigare återgivna uttalanden, betydelse för bedömningen av tjänstens karaktär.

Del 2 av arvodet avser tjänster som är av samma karaktär som de i föregående stycke. Även denna del av ersättningen får därför anses avse förmedlingstjänster.

Del 3 av arvodet består av två delar. Den ena delen avser de tjänster för vilka arvode utgår enligt det föregående sagda med den skillnaden att arvodet utgår årsvis under fondens hela livslängd. Detta förhållande utgör enligt nämndens mening inte en omständighet som gör att fråga inte ska anses vara om ersättning för en förmedlingstjänst.

Vad slutligen gäller den andra delen av arvodet enligt Del 3 avser den enligt ansökan en del av övriga distributörers arvode. Anledningen till att X AB på detta sätt får del av övriga distributörers arvode uppges vara att bolaget är behjälpligt i övriga distributörers förmedlingsverksamhet genom att representanter från X AB deltar i vissa andra distributörers kundmöten, håller seminarier om produkten m.m. För att belysa vad det aktuella arvodet avser för tjänster har ett [avtal] mellan X AB och en distributör getts in. På frågor rörande innehållet i och innebörden av avtalet har X AB uppgett att avtalet är ett generellt avtal och att det i det nu aktuella fallet kommer att kompletteras med specificerade villkor för det aktuella förmedlingsuppdraget samt dess avgiftsstruktur i enlighet med vad som beskrivits i ansökan om förhandsbesked.

Enligt nämndens mening utgör handlingarna i ärendet inte ett tillräckligt underlag för att i mervärdesskattehänseende göra en bedömning av de tjänster som är i fråga och för vilkas utförande X AB erhåller arvode i form av en del av övriga distributörers förmedlingsarvode. Ansökan avvisas därför i denna del.

Beslutande: Svanberg, ordf., Ohlson, Harmsen Hogendoorn, Odéen, Rabe, Sandberg Nilsson, Wingren
Sekreterare, tillika föredragande: von Oelreich

Senaste förhandsbesked inom Mervärdesskatt

Visa alla
Till toppen