Omsättning

Medlems insats i en bredbandsförening har inte ansetts utgöra ersättning för av föreningen till medlemmen tillhandahållen tjänst.

Diarienummer
5-10/I
Meddelandedatum
2010-11-12
Lagrum
  • 2 kap. 1 § mervärdesskattelagen (1994:200)
Sökande
X Ekonomisk förening
Motpart
Skatteverket
Har överklagats?
Nej

Förhandsbesked

Den insats med vilken varje medlem deltar i X Ekonomisk Förening (Föreningen) utgör inte ersättning för någon av Föreningen till medlemmen tillhandahållen tjänst.

Motivering

Bakgrund

Av Föreningens stadgar framgår bl.a. följande. Föreningen har (...) till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att tillhandahålla medlemmarna nätanslutning genom (...) bredband för bl.a. data- och telekommunikation och (...) därmed sammanhängande [tjänster]. Medlemmarna ska delta i verksamheten genom att nyttja Föreningens tjänster [och erlägga] ett insatsbelopp om n kr per (...) ägd och ansluten fastighet. För utnyttjande av Föreningens tjänster ska (...) utgå avgift.

Föreningen har bl.a. uppgett följande. Det totala kommunikationsnätet inbegriper byggnation av det s.k. stamnätet och dragning av kommunikationsnät mellan stamnätet och medlemmarnas fastigheter. Stamnätet kommer att byggas av ett kommunalt ägt bolag medan resterande del av kommunikationsnätet kommer att projekteras och byggas av Föreningen. Föreningens kostnad kan finansieras enligt flera olika alternativ varav det som ansökan avser gäller den situationen att Föreningens aktuella investering finansieras med insatser som medlemmarna betalar enligt lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar. Det totala insatskapitalet beräknas till x kr och av denna del beräknas ca y miljoner kr användas för byggandet av Föreningens del av kommunikationsnätet. Resterande del av andelskapitalet utgör Föreningens buffert för förhöjda byggkostnader och andra oförutsedda kostnader.

Kommunikationsnätet kommer att mot ersättning upplåtas till Y AB som ska fungera som s.k. kommunikationsoperatör och i sin tur upplåta nätet till ett antal tjänsteleverantörer. Dessa kommer att mot ersättning tillhandahålla medlemmarna bredbandstjänster. Föreningen kommer inte att erbjuda några tjänster i nätet. En anslutning till nätet innebär inte att man förbinder sig till några framtida köp av bredbandstjänster. Varje medlem bestämmer om, när eller hur tjänster förvärvas.

Föreningen frågar om den insatsbetalning som medlemmen gör enligt vad som framgått utgör en mervärdesskattepliktig ersättning för tjänst.

Skatteverket anser att insatskapitalet i Föreningen inte utgör ersättning för någon tjänst som Föreningen tillhandahåller medlemmarna.

Skatterättsnämndens bedömning

För att en omsättning av tjänst ska anses föreligga krävs enligt 2 kap. 1 § tredje stycket 1 mervärdesskattelagen (1994:200) att en tjänst utförs mot ersättning.

Den omständigheten att Föreningen låter anlägga delar av kommunikationsnätet för bredband innebär att Föreningen mot ersättning kan upplåta Föreningens del av kommunikationsnätet till Y AB som upplåter nätet till ett antal tjänsteleverantörer. Dessa tillhandahåller i sin tur medlemmarna bredbandstjänster mot ersättning. Den insats som medlemmarna har att erlägga till Föreningen har inte sin grund i att Föreningen tillhandahåller medlemmarna tjänster utan insatserna till Föreningen skapar förutsättningar för olika leverantörer att tillhandahålla medlemmarna bredbandstjänster. Att Föreningen sålunda kan sägas ha ett intresse av att medlemmarna erbjuds möjlighet att förvärva bredbandstjänster innebär inte att Föreningen genom insatserna tillhandahåller medlemmarna en tjänst mot ersättning (jfr EU-domstolens uttalanden i mål 154/80 angående Coöperatieve Aardappelenbewaarplaats GA om att det krävs en direkt koppling mellan den tjänst som tillhandahålls och det motvärde som erhålls). Det omfrågade förfarandet innebär därför inte att någon omsättning föreligger.
 
Beslutande: Svanberg, ordf., Ohlson, Harmsen Hogendoorn, Odéen, Renström, Sandberg Nilsson, Wingren
Sekreterare, tillika föredragande: von Oelreich

Senaste förhandsbesked inom Mervärdesskatt

Visa alla
Till toppen