Tillhandahållande av en eller flera varor m.m.?

Tillhandahållande av en produkt som består av två DVD-filmer och ett texthäfte som har anknytning till filmerna har ansetts som tillhandahållande av en enda vara. Skatt skall tas ut med 25 procent av hela beskattningsunderlaget för omsättningen av produkten.

Diarienummer
34-07/I
Meddelandedatum
2007-10-11
Lagrum
  • 7 kap. 1 § mervärdesskattelagen (1994:200)
Sökande
X
Motpart
Skatteverket
Har överklagats?
Nej

Förhandsbesked

Mervärdesskatt ska tas ut med 25 procent av beskattningsunderlaget för omsättningen av en produkt .... bestående av två DVD-skivor och ett texthäfte.

Motivering

Skatt ska enligt 7 kap. 1 § första stycket mervärdesskattelagen (1994:200), ML, tas ut med 25 procent av beskattningsunderlaget om inte annat följer av andra eller tredje stycket. Enligt tredje stycket 1 ska skatten tas ut med 6 procent av beskattningsunderlaget för bl.a. böcker, broschyrer, häften och liknande alster, även i form av enstaka blad, under förutsättning att varorna inte helt eller huvudsakligen är ägnade åt reklam.

I förarbetena till bestämmelserna anförs bl.a. att CD, DVD och annan utrustning för lagring av information enligt huvudregeln liksom hittills ska beskattas med normalskattesatsen. När en sådan vara eller annan vara som beskattas med normalskattesatsen tillhandahålls gemensamt med en bok, tidning eller tidskrift uppkommer frågan om vilken skattesats som ska tillämpas. Som exempel anges bl.a. samlingar av CD-skivor innehållande musik som kan säljas tillsammans med en mindre skriftlig biografi över kompositören. Även andra exempel på kombinerade tillhandahållanden ges.  Enligt förarbetena går det inte att förutse alla situationer som kan uppstå till följd av den nya lagstiftningen. Den närmare avgränsningen överlämnas därför till rättstillämpningen (se prop. 2001/02:45 s.48 f .).

Skatterättsnämnden gör följande bedömning

Den aktuella produkten består av två DVD-skivor som innehåller filmer med anknytning till .... Filmernas totala speltid är .... minuter. Produkten består dessutom av ett .... texthäfte ..... Texthäftet innehåller i huvudsak introduktioner till filmerna, två kortare avsnitt om .... och ett antal .....

Enligt nämndens mening bör tillhandahållandet av produkten ses som en transaktion vars olika beståndsdelar har ett så nära samband att de tillsammans utgör en enda ekonomisk prestation som det skulle vara konstlat att försöka dela upp. De delar som är kännetecknande för transaktionen är tillhandahållandet av DVD-skivorna. Den omständigheten att texthäftet i fråga medföljer medför således inte att transaktionen ska ses som annat än omsättning av en enda vara, nämligen en produkt i första hand bestående av DVD-skivor (jfr EG-domstolens dom i mål C-41/04 ang. Levob Verzekeringen BV punkterna 19-22).

Varken punkt 1 eller någon annan punkt i 7 kap. 1 § tredje stycket ML är tillämplig. Skatt ska därför tas ut med 25 procent av hela beskattningsunderlaget för omsättningen.

Nämnden besvarar ansökan i enlighet härmed.

Beslutande:Svanberg, ordf., Ohlson, Eriksson, Harmsen Hogendoorn, Peterson, Rabe, Wingren
Sekreterare:von Oelreich
Föredragande: Kuldkepp

Senaste förhandsbesked inom Mervärdesskatt

Visa alla
Till toppen