Omsättning - kuponger

Fråga om hur ett koncept med kuponger skall hanteras i mervärdesskattehänseende.

Diarienummer
13-06/I
Meddelandedatum
2007-06-26
Lagrum
  • 2 kap. 1 § mervärdesskattelagen (1994:200)
Sökande
X AB
Motpart
Skatteverket
Har överklagats?
Nej

Förhandsbesked

Vad arbetsgivaren utger till X AB vid förvärv av […]kuponger utgör inte ersättning i någon skattepliktig omsättning. Mervärdesskatt skall inte tas ut på detta belopp.

Den del av kupongvärdet som X AB avräknar vid inlösen av en kupong utgör ersättning för en till [företaget] tillhandahål­len tjänst enligt avtal avseende marknadsföring och annan säljfrämjande aktivitet av [före­tagets] tjänster. Omsättningen av denna tjänst är inte undantagen från skatteplikt och skatten skall beräknas efter skattesatsen 25 procent av beskattningsunder­laget.

Motivering

X AB får, oavsett hur frågorna har formulerats i ansökan och i en kom­plettering, anses önska förhandsbesked huruvida mervärdesskatt skall utgå helt eller delvis på det belopp som bolaget erhåller i anledning av förfarandet.

Av handlingarna i ärendet framgår i huvudsak följande. X AB ingår avtal med ett antal [företag] av innebörd att företagen mot […]kuponger skall tillhandahålla berättigade innehavare av kupongerna tjänster […]. Berättigade innehavare till kupongerna är de anställda hos olika arbetsgivare, vilka ingått avtal med X AB om att för­värva […]kuponger för de anställda. Kupongerna, som nominellt lyder på olika belopp, är personliga för varje anställd och kan inte överlåtas eller på annat sätt förvandlas till pengar. Kupongerna har en viss begränsad giltighetstid men vär­det av outnyttjade kuponger kan under vissa villkor avräknas vid arbetsgiva­rens förvärv i framtiden av nya kuponger. Mot överlämnande av en kupong kan den anställde förvärva [tjänster] till ett värde upp till kupongens nominella belopp. Arbetsgivarna betalar till X AB en ersättning för kupongerna som uppgår till samtliga förvärvade kupongers sammanlagda nominella värde. När kuponger utnyttjats får [företaget] av X AB genom inlösen av kupongerna ersättning för de utförda [tjänsterna]. Enligt avtalet mel­lan X AB och [företaget] erhåller [företaget] ca 85-90 procent av kupongernas nominella belopp. Återstående del, 10-15 procent, utgör således X ABs intäkter i bolagets verk­samhet. I samband med att X AB skickar en nyttjanderapport till arbetsgivaren skickas en faktura på nyttjade tjänster. Fakturabeloppet avräknas mot den betalning som arbetsgiva­ren tidigare gjort.

Nämnden gör följande bedömning

När en anställd köper en [tjänst] och betalar med en kupong värderas kupongen till det belopp som anges på kupongen. Det är samma belopp som arbetsgivaren har betalat. [Företagets] ersättning för den [tjänst] som tillhandahålls den anställde motsvaras således av det belopp som står på kupongen.

Kupongerna utgör bevis på att arbetsgivaren har ett tillgodohavande hos X AB som de anställda får tillgodogöra sig genom att förvärva tjänster hos olika [företag]. Betalningen för dessa tjänster erläggs av X AB i avräkning mot tillgodohavandet. [Företaget] erhåller 85-90 procent av fullt pris. Återstå­ende 10-15 procent av det fulla pris som arbetsgivaren betalat för [tjänsten] behåller X AB. Detta sker emellertid på grund av avtalet med [företaget] och inte på grund av avtalet med arbetsgivaren. Med hänsyn härtill bör avtalet med [företaget] ges en innebörd att X AB lanserar [företagens] tjänster inom ramen för konceptet med […]kuponger och erhåller ersättning från [företaget] för de marknads­föringstjänster som utförs inom ramen för koncep­tet.

En sådan bedömning får anses vara i överensstämmelse med EG-rätten.

I den mån ansökan, bortsett från de frågor som får anses ha förfallit, inte har besvarats genom förhandsbeskedet finner nämnden att förhandsbesked inte bör meddelas. Ansökan avvisas därför i den delen.

Beslutande: Wingren, ordf., Edlund, Odéen, Ohlson, Peterson, Rabe, Svanberg

Sekreterare: von Oelreich

Föredragande: Kuldkepp

Senaste förhandsbesked inom Mervärdesskatt

Visa alla
Till toppen