Omvänd skattskyldighet inom byggsektorn

Förvärv och installation av isoleringsmaterial har ansetts som en sådan byggtjänst som omfattas av reglerna om omvänd skattskyldighet inom byggsektorn.

Diarienummer
25-07/I
Meddelandedatum
2008-10-07
Lagrum
  • 1 kap. 2 § andra stycket 1 mervärdesskattelagen (1994:200)
Sökande
X AB
Motpart
Skatteverket
Har överklagats?
Nej

Förhandsbesked

Det tillhandahållande av [isoleringsmaterial och isoleringsarbeten] som avses med ansökan är i sin helhet att anse som en sådan tjänst avseende bygginstallation som omfattas av 1 kap. 2 § andra stycket 1 mervärdesskattelagen (1994:200), ML, såväl enligt bestämmelsens nuvarande som tidigare lydelse. Bolaget är skattskyldigt till mervärdesskatt vid förvärv av tjänsten i fråga.

Motivering

Av handlingarna i ärendet framgår bl.a. följande. Bolaget tillverkar och säljer [isoleringsmaterial]. (.....). Kunderna utgörs bl.a. av [installatörer] vilka installerar [isoleringsmaterialet]. Bolaget säljer även isoleringsmaterial till byggföretag; i dessa fall ska produkten installeras i det hus som byggföretaget uppför och bolaget anlitar då [installatörer]. Förfarandet går till på så sätt att [installatören] köper [isoleringsmaterial] från bolaget och installerar de[t] i aktuell byggnad. [Installatören] fakturerar bolaget för såväl [isoleringsmaterialet] som för arbetet att installera de[t]. Bolaget vidarefakturerar sedan byggföretaget för [isoleringsmaterialet] och nämnda arbete.

Installationen av [isoleringsmaterialet] innefattar följande moment. [Isoleringsmaterialet] transporteras av [installatören] till den byggnad där de[t] ska installeras. Aktuellt utrymme ska ha förberetts av snickare m.fl. och [installatören] kontrollerar att dessa förarbeten är korrekt gjorda. Härefter [installeras isoleringsmaterialet] enligt specifikation. [Installatören kontrollerar] slutligen [den utförda isoleringen].

Bolaget frågar som nämnden uppfattar ansökan om bolaget omfattas av reglerna om omvänd skattskyldighet inom byggsektorn för sin vidarefakturering av [isoleringsmaterialet] för det fall köparen omfattas respektive inte omfattas av nämnda regler. Bolaget frågar också om det har rätt till avdrag för ingående mervärdesskatt som [installatören] debiterar bolaget. 

Skatteverket anser att bolagets tillhandahållande i sin helhet utgör omsättning av en tjänst avseende isoleringsarbete och att denna tjänst omfattas av reglerna om omvänd skattskyldighet inom byggsektorn. Skatteverket utgår vidare från att såväl bolaget som det byggföretag som förvärvar [isoleringsmaterial] och installation av [detta] från bolaget är sådana förvärvare som omfattas av nyssnämnda regler. Omvänd skattskyldighet ska då gälla både vid [installatörens] försäljning till bolaget och vid bolagets försäljning till byggföretaget.

Den 1 juli 2007 infördes regler om omvänd skattskyldighet för mervärdesskatt inom byggsektorn. Enligt 1 kap. 2 § första stycket 4 b ML är, såvitt nu är ifråga, den som förvärvar en tjänst som avses i andra stycket i samma bestämmelse skyldig att betala mervärdesskatt (skattskyldig) om denne är en näringsidkare som i sin verksamhet inte endast tillfälligt tillhandahåller sådana tjänster eller en annan näringsidkare som tillhandahåller en sådan näringsidkare som nyss nämnts sådana tjänster.

Enligt andra stycket i samma paragraf gäller, i bestämmelsens lydelse t.o.m. den 31 december 2007, bestämmelserna i 4 b sådana tjänster avseende fastighet, byggnad eller anläggning som enligt gällande koder för Standard för svensk näringsgrensindelning (SNI-koder) kan hänföras till sådana tjänster som anges i punkterna 1-3 i nämnda stycke. I punkt 1 anges  bygginstallationer och fyra andra grupper inom avdelningen Byggverksamhet i den vid bestämmelsens tillkomst gällande SNI 2002.

I förarbetena, prop. 2005/06:130, anförs på s. 66 bl.a. följande. En tjänst som består i att t.ex. bygg- och anläggningsarbeten tillhandahålls, såsom uppförande av ett hus, kan även innefatta material och andra varor som omsätts i samband med tjänsten. Att omvänd skattskyldighet ska gälla vid tillhandahållande av bygg- och anläggningsarbeten betyder att denna skattskyldighet ska omfatta hela denna omsättning, således även den del som avser material och andra varor. Om ett företag enbart levererar t.ex. byggnadsmaterial som ska användas vid uppförandet av ett hus, ska dock omvänd skattskyldighet inte tillämpas. Detta eftersom det i sådant fall inte är fråga om tillhandahållande av någon tjänst, utan om en leverans av en vara.

Genom SFS 2007:1376 har bestämmelsen i 1 kap. 2 § andra stycket ML, med verkan fr.o.m. ingången av år 2008, ändrats på så sätt att den direkta kopplingen till SNI har tagits bort. De i punkt 1 angivna olika grupperna av byggtjänster kvarstår dock oförändrade.

Av förarbetena till den nyssnämnda lagändringen, prop. 2007/08:25, framgår på s. 215 f. bl.a. följande. Skälet till lagändringen var att SNI 2002 skulle ersättas av en ny standard, SNI 2007, varvid den verksamhet som omfattades av kategorin byggverksamhet i SNI 2007 inte helt och hållet skulle komma att stämma överens med den i SNI 2002. Detta innebar att vissa tolkningsproblem skulle kunna uppkomma. Anknytningen i lagtexten till SNI borde därför tas bort. Vid tillämpningen fick de begrepp som betecknar de i den aktuella lagtexten angivna grupperna av tjänster i stället i princip bestämmas utifrån begreppens allmänna innebörd. Eftersom uppräkningen motsvarar kategorierna under byggverksamhet i SNI 2002 tydliggjordes att avsikten inte var någon mer omfattande förändring i sak, utan att det endast var fråga om en mindre modifiering av gällande lag. Därmed kunde enligt vad som angavs SNI 2002 också tjäna som vägledning vid bestämmande av om en tjänst ska omfattas av den omvända skattskyldigheten.

Skatterättsnämnden gör följande bedömning.

Med hänsyn till vad som upplysts om innehållet i [installatörernas] tillhandahållande är detta, bl.a. mot bakgrund av de tidigare återgivna förarbetsuttalandena rörande gränsdragningen mellan bygg- och anläggningsarbeten och leverans av byggnadsmaterial, enligt nämndens mening inte att bedöma som leverans av en vara utan som tillhandahållande av en tjänst. Fråga uppkommer då om denna tjänst ska anses utgöra en sådan bygginstallation som avses i 1 kap. 2 § andra stycket 1 ML. I SNI 2002 hänförs till gruppen 45.3 Bygginstallationer detaljgruppen 45.320 Isoleringsarbeten. Till denna grupp hänförs enligt SCB:s Företagsregister bl.a. Fastighetsisolering och Isolering av väggar och tak. En [installatörs] tjänst är enligt nämndens bedömning att hänföra till sådant isoleringsarbete som avses i detaljgruppen 45.320 och som utgör bygginstallation enligt de t.o.m. den 31 december 2007 gällande bestämmelserna. Skäl saknas enligt nämndens mening att göra en annan bedömning av tjänstens karaktär enligt de fr.o.m. den 1 januari 2008 gällande bestämmelserna. 

Härefter uppkommer frågan om bolaget utgör en sådan näringsidkare som avses i 1 kap. 2 § första stycket 4 b ML. Vid bedömningen av den frågan är vissa uttalanden i förarbetena, prop. 2005/06:130 s. 65, av intresse. Att förvärvaren ska vara en näringsidkare som i sin verksamhet inte endast tillfälligt tillhandahåller den aktuella typen av tjänster innebär enligt de nyssnämnda uttalandena att denne i sin näringsverksamhet inte endast undantagsvis eller vid enstaka tillfällen omsätter sådana tjänster. Avsikten är enligt uttalandena vidare att omvänd skattskyldighet ska tillämpas vid transaktioner mellan byggföretag i vid bemärkelse. Den aktuella regeln omfattar även företag (förvärvare) vars verksamhet består i att utföra den aktuella typen av tjänster åt andra med enbart underentreprenörer. Omvänd skattskyldighet ska således tillämpas bl.a. vid omsättningar till sådana företag och till företag (förvärvare) som vidaresäljer sådana tjänster.

Av handlingarna i ärendet framgår inte annat än att bolaget vidarefakturerar aktuella tjänster i en sådan omfattning att bolaget utgör en sådan näringsidkare som avses i 1 kap. 2 § första stycket 4 b ML och därför omfattas av bestämmelserna om omvänd skattskyldighet. Bolaget är med detta synsätt skattskyldigt för förvärv av aktuella tjänster från [installatörer].

Om det är bolaget eller bolagets kund som är skattskyldig för bolagets omsättning av tjänsten till kunden avgörs av om kunden omfattas av reglerna om omvänd skattskyldighet eller inte. Någon kund till bolaget har inte anmälts som sökande i ärendet varför något förhandsbesked inte kan lämnas i den frågan.

Bolaget har slutligen frågat om det "kan yrka avdrag för ingående moms från [installatören] eller ej (om [installatören] är skattskyldig eller ej)." Med hänsyn dels till att bolaget enligt det föregående anses skattskyldigt för sitt förvärv från [installatören], dels till innehållet i 8 kap. 2 § andra stycket ML som klart anger vad som gäller i fråga om avdragsrätten kan ett förhandsbesked i detta avseende inte anses vara av vikt för bolaget. Ansökan ska därför avvisas i den delen.

Förhandsbeskedet har utformats i enlighet härmed.

Beslutande: Svanberg, ordf., Ohlson, Eriksson, Harmsen Hogendoorn, Rabe, Renström, Wingren
Sekreterare, tillika föredragande: von Oelreich

Senaste förhandsbesked inom Mervärdesskatt

Visa alla
Till toppen