En eller flera tjänster? Omsättningsland

Ett bolag administrerar olika hjälpinsatser i samband med skadehändelser mot erhållande av en handläggningsavgift. Bolagets tillhandahållande ska behandlas som en enda tjänst vilken ska anses omsatt i Sverige enligt de förutsättningar som anges i 5 kap. 8 § ML.

Diarienummer
3-07/I
Meddelandedatum
2008-03-20
Lagrum
  • 5 kap. 8 § mervärdesskattelagen (1994:200)
Sökande
X AB
Motpart
Skatteverket
Har överklagats?
Nej

Förhandsbesked

De tjänster som X AB (Bolaget) tillhandahåller mot handläggningsavgiften i fråga är att anse som omsättning av en enda tjänst för vilken omsättningsland ska bestämmas enligt 5 kap. 8 § mervärdesskattelagen (1994:200), ML. 

Motivering

Bolaget är underentreprenör till en grupp utländska företag (huvudmännen) vilka är specialiserade på assistanstjänster och reseförsäkringar. Huvudmännen anlitas i sin tur av olika biltillverkare (kunderna) för att hantera kundernas stilleståndsgarantier eller stilleståndsförsäkringar. Bolaget har i ärendet gett in ett standardavtal med företrädaren för huvudmännen, det utländska försäkringsbolaget Y. Av avtalet framgår att Bolaget ska tillhandahålla huvudmännen tjänster som ett led i deras åtaganden gentemot kunden. Bolagets tjänster består i att ta emot samtal från bilisten (förmånstagaren) i samband med skadehändelser och att administrera olika hjälpinsatser. Bolaget har ett nätverk av olika operatörer som det kontaktar för att utföra insatserna. Bolaget kontaktar t.ex. bärgningsfirma, förmedlar reparationstjänster samt ordnar hyrbil, hotellövernattningar och hemresor inom Sverige eller till utlandet. Operatören, exempelvis en bilbärgningsfirma fakturerar Bolagets huvudman men skickar fakturan till huvudmannen c/o Bolaget. Bolaget hanterar därefter kostnaden som ett utlägg för huvudmannens räkning och vidaredebiterar huvudmannen månadsvis utan vinstpåslag. För varje ärende tar Bolaget ut en handläggningsavgift vars storlek är oberoende av vilka åtgärder som vidtas. Handläggningsavgifterna faktureras respektive huvudman separat en gång i månaden.

Bolaget önskar få klarlagt om dess tillhandhållanden mot handläggningsavgiften i fråga utgör en och samma tjänst och i så fall, om 5 kap. 7 eller 8 § ML ska tillämpas vid bestämmandet av omsättningsland.

Skatteverket delar Bolagets uppfattning att fråga är om en enda tjänst. Omsättningslandet för tjänsten bör enligt Skatteverket bestämmas enligt 5 kap. 8 § ML medan Bolaget anser att 5 kap. 7 § ML ska tillämpas eftersom fråga är om sådana tjänster som avses i paragrafens andra stycke 3.

Skatterättsnämnden gör följande bedömning.

Den fasta handläggningsavgift som Bolaget tar ut av huvudmannen avser enligt avtalet att täcka alla Bolagets kostnader som kan kopplas till administrationen av de tjänster som förmånstagaren har rätt till. Nämnden anser att alla åtgärder som Bolaget vidtar mot den aktuella handläggningsavgiften bör ses som en enda transaktion vars olika beståndsdelar har ett så nära samband att de tillsammans utgör en enda ekonomisk prestation som det skulle vara konstlat att dela upp. Bolagets tillhandahållande ska därför behandlas som en enda tjänst (jfr bl.a. EG-domstolens dom i mål C-349/96 Card Protection Plan Ltd).

Nästa fråga som ska besvaras avser omsättningslandet för denna tjänst.

 Enligt 5 kap. 7 § tredje stycket ML ska vissa i paragrafens andra stycke uppräknade tjänster anses omsatta utomlands bl. a. om de tillhandahålls härifrån och förvärvaren är en näringsidkare som i ett annat EG-land eller i ett land utanför EG har sätet för sin ekonomiska verksamhet eller ett fast etableringsställe till vilket tjänsten tillhandahålls. Bolagets huvudmän får alla anses vara sådana förvärvare som avses i bestämmelsen. Till de tjänster som omfattas av bestämmelsens andra stycket 3 hör bl.a. konsulttjänster och liknande tjänster.

För det fall 5 kap. 7 § eller vissa övriga i kapitlet angivna paragrafer (4- 6 a eller 7 a §) inte är tillämpliga gäller enligt den generella regeln om omsättningsland i 5 kap. 8 § första stycket att omsättningen ska anses ha gjorts inom landet, om tjänsterna tillhandahålls från ett säte för den ekonomiska verksamheten eller ett fast etableringsställe i Sverige.

I rådets direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt, mervärdesskattedirektivet, finns motsvarande bestämmelser i artiklarna 43 och 56. Artikel 56.1 c innehåller motsvarigheten till bestämmelsen i 5 kap. 7 § andra stycket 3 och omfattar såvitt nu är aktuellt tjänster av rådgivare, konsultbyråer och andra liknande tjänster.

Av EG-domstolens praxis framgår att bestämmelsen i artikel 56.1 c inte avser yrken som sådana utan i stället anknyter artikeln till tjänster som huvudsakligen och vanligtvis tillhandahålls inom ramen för dessa yrken (se C-401/06 EU-kommissionen mot Förbundsrepubliken Tyskland punkt 31 och 34, C-145/96 Hoffmann punkt 18 och C?167/95 Linthorst punkt 18). Vidare har begreppet "andra liknande tjänster" i artikel 56.1 c tolkats av EG-domstolen så att en tjänst ska anses som liknande i jämförelse med en av de transaktioner som nämns i denna strecksats när båda har samma syfte(se C-145/96 Hoffman punkt 20 och 21).

Frågan är om Bolagets tillhandahållande mot en handläggningsavgift är att anse som en sådan konsulttjänst eller liknande tjänst som avses i 5 kap. 7 § andra stycket 3.

Av avtalet med Y framgår att Bolaget då det blir kontaktat med anledning av en skadehändelse ska identifiera förmånstagaren och administrera olika insatser med hjälp av ett eget nätverk av operatörer. Vilka åtgärder som ska sättas in bestäms utifrån vad förmånstagaren begär och de förmåner denne har rätt till inom ramen för avtalet mellan huvudmannen och kunden. Ersättningen som Bolaget erhåller är densamma oavsett omfattningen av de åtgärder som Bolaget administrerar. Den tjänst som Bolaget tillhandahåller huvudmannen är enligt nämndens mening en administrativ tjänst vars huvudsakliga syfte är att samordna andra tjänster inom vissa givna ramar. Tjänster som huvudsakligen och vanligtvis tillhandahålls av konsulter eller av dem närstående yrkesgrupper kan inte anses ha ett sådant syfte som det som är utmärkande för Bolagets tjänster. Därmed är det enligt nämnden inte fråga om en konsulttjänst eller liknande tjänst enligt 5 kap. 7 § andra stycket 3. Inte heller någon av de övriga tjänster som räknas upp i 5 kap. 7 § andra stycket eller i kapitlets 4- 6 aeller7 a§ kan anses tillämpliga. Det innebär att tjänsten ska anses omsatt i Sverige enligt de närmare förutsättningar som anges 5 kap. 8 § ML.

Beslutande: Svanberg, ordf., Ohlson, Harmsen Hogendoorn, Odéen, Peterson, Rabe, Wingren
Sekreterare: Gilbe
Föredragande: Thorselius

Senaste förhandsbesked inom Mervärdesskatt

Visa alla
Till toppen