Fråga om bildreportage i en publikation

Mervärdesskatt ska tas ut med 6 procent av beskattningsunderlaget för publikation som till 70 procent innehåller bildreportage. Skatteplikt enligt lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam föreligger inte för bildreportagen. Rätt till återbetalning av reklamskatt för annonser i publikationen föreligger.

Diarienummer
44-06/I
Meddelandedatum
2008-04-07
Lagrum
  • 7 kap. 1 § tredje stycket 1 mervärdesskattelagen (1994:200)
  • 1 § andra stycket 2-3 och 6 samt 3 och 24 §§ lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam
Sökande
X AB
Motpart
Skatteverket
Har överklagats?
Nej

Förhandsbesked

Mervärdesskatt
Mervärdesskatt ska tas ut med 6 procent av beskattningsunderlaget för den med ansökan avsedda publikationen.

Reklamskatt
Skatteplikt enligt lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam, RSL, föreligger inte för de med ansökan avsedda bildreportagen. X AB har rätt till återbetalning av reklamskatt enligt 24 § RSL för annonser i den med ansökan avsedda publikationen. 

Motivering

Sökandebolaget avser att ge ut en publikation .... vars innehåll och utseende uppges motsvara den specialutgåva ... som bifogats ansökan. Publikationen kommer att utges 12 gånger per år.

Sökandebolaget vill få klarlagt om bildreportagen ..... i publikationen ska betraktas som redaktionell text i mervärdesskattehänseende och en omsättning av den därför ska beskattas med 6 procent av beskattningsunderlaget. Sökandebolaget vill vidare få besvarat om bildreportagen är att betrakta som redaktionella texter eller skattepliktiga annonser i reklamskattehänseende. Sökandebolaget frågar slutligen om det är berättigat till återbetalning av reklamskatt enligt 24 § RSL.

Mervärdesskatt
Enligt 7 kap. 1 § första stycket mervärdesskattelagen (1994:200), ML, ska skatt tas ut med 25 procent av beskattningsunderlaget om inte annat följer av bl.a. tredje stycket. I tredje stycket 1 föreskrivs att skatten ska tas ut med 6 procent för bl.a. omsättning av tidningar och tidskrifter, under förutsättning att de inte helt eller huvudsakligen är ägnade åt reklam.

Sistnämnda bestämmelse baseras på artikel 98.2 i rådets direktiv 2006/112/EG jämförd med punkt 6 i bilaga III till samma direktiv.

Skatterättsnämnden gör följande bedömning.

Den aktuella publikationen får anses utgöra en tidning eller tidskrift (jfr prop. 2001/02:45 s. 44). Enligt förutsättningarna kommer publikationen att innehålla 30 procent reklam i form av annonser från näringsidkare och privatpersoner och 70 procent bildreportage ..... . För att avgöra om publikationen helt eller huvudsakligen ska anses ägnad åt reklam måste således bedömas om bildreportagen har karaktär av reklam. Av vikt för den bedömningen är om reportagen kan anses främja avsättning av varor eller tjänster (jfr RÅ 2004 ref. 7).

Bildreportagen innehåller bilder på ..... och en kort information om ....., t.ex...... . Bildreportagen har enligt ansökan inte något avsättningssyfte utan syftar till att porträttera ..... och att inspirera läsare ...... Det är sökandebolaget som råder över reportagens innehåll och publicering. Bildreportagen skrivs av en frilansjournalist ..... Ägaren [till det som porträtteras] kommer troligen att nämnas vid namn i bildreportaget men det kommer inte att nämnas något om huruvida ..... är till salu. .....ägarna kommer inte att erlägga någon ersättning för att ..... finns med bildreportaget. [Publikationens] redaktion har inga kontaktuppgifter till .....ägarna. I mindre än fem procent av fallen kan bildreportagen också härröra från bilder som .....ägaren skickat in till tidningens redaktion ...... Dessa porträtt måste innan de publiceras redigeras av frilansjournalisten. Ofta behöver journalisten också ta egna bilder av .....  eftersom bildkvaliteten på de insända inte lämpar sig för publicering. Inte heller i dessa fall finns avsättningssyfte. .....

Skatterättsnämnden finner vid en samlad bedömning av de förutsättningar som gäller för bildreportagens tillkomst och innehåll att de inte ska anses ha till ändamål att främja avsättning av de ..... som reportagen avser. Det gäller även för de fall då .....ägaren själv bidrar med bildmaterialet. Bildreportagen ska därmed inte anses som reklam. Härav följer att publikationen, med den fördelning mellan annonser och bildreportage som förutsätts i ärendet, inte kan anses helt eller huvudsakligen ägnad åt reklam i den mening som avses i 7 kap. 1 § tredje stycket 1 ML. Mervärdesskatt ska därför tas ut med 6 procent av beskattningsunderlaget.

Den gjorda bedömningen får anses stå i överensstämmelse med EG-rätten.

Reklamskatt

Skatteplikt

Skatteplikt föreligger med vissa här ej aktuella undantag för annons som avser reklam och för annons för vilken vederlag utgår (3 § RSL). Med annons avses särskilt utrymme som upplåtits i trycksak för återgivning av text eller bild för annan än utgivaren och sådant utrymme i trycksaken som tagits i anspråk av utgivaren för egen reklam (1 § andra stycket 3 RSL). Med reklam avses meddelande som har till syfte att åstadkomma eller främja avsättning i kommersiell verksamhet av vara, fastighet, nyttighet, rättighet eller tjänst (1 § andra stycket 2 RSL).

Skatterättsnämnden gör följande bedömning.

Sökandebolaget tar på eget initiativ in de aktuella bildreportagen i sin publikation och förfogar själv över innehållet i dem. Det utrymme i publikationen som tas i anspråk genom reportagen är således inte upplåtet för någon annan än utgivaren. Inte heller tas genom bildreportagen utrymme i anspråk av utgivaren för egen reklam. Vid sådant förhållande utgör bildreportagen inte annonser såsom begreppet definieras  i 1 § andra stycket 3 RSL. Skatteplikt enligt 3 § RSL aktualiseras därmed inte. Inte heller på någon annan grund föreligger skatteplikt enligt RSL för de aktuella bildreportagen.

Återbetalning

Enligt 24 § första stycket RSL i dess lydelse före den 1 januari 2008 ska till en skattskyldig, som redovisat reklamskatt för annonser i en självständig periodisk publikation, som har karaktär av dagspress, populärpress eller fackpress, reklamskatten återbetalas, dock med vissa begränsningar i förhållande till annonsomsättningen. Enligt första stycket anvisningarna till 24 § är en skattskyldig som bl.a. ger ut annonsblad inte berättigad till återbetalning av reklamskatt. Med annonsblad avses enligt andra stycket periodisk publikation som innehåller annonser och som till övervägande del tillhandahålls gratis eller till pris som avsevärt understiger vad som är skäligt.

Den 1 januari 2008 trädde nya bestämmelser i kraft i fråga om bl.a. rätten till återbetalning av reklamskatt (SFS 2007:1167). Bestämmelserna tillämpas för tid från och med den 1 januari 2007.

I 24 § första stycket RSL i dess nya lydelse har kravet på att en publikation ska utgöra dagspress, populärpress eller fackpress för rätt till återbetalning av reklamskatten slopats. Även anvisningen i fråga om annonsblad har upphört att gälla. En bestämmelse av motsvarande innebörd som den i första stycket av anvisningen har i stället förts till 24 § som ett andra stycke. I en ny bestämmelse i 1 § andra stycket 6 RSL definieras annonsblad, som en trycksak som inte är att anse som en reklamtrycksak och som innehåller annonser och som saknar redaktionellt innehåll eller har ett obetydligt redaktionellt innehåll utöver sådant som har samband med dem som annonserar.

Skatterättsnämnden gör följande bedömning.

Den aktuella publikationen vänder sig till en bred läsekrets och har främst ett underhållande syfte. Med hänsyn härtill och till att den till väsentlig del innehåller redaktionellt material i form av bildreportage och endast till en mindre del meddelanden om köp och försäljningar i form av annonser bör publikationen hänföras till populärpress i den mening som avses i 24 § RSL i paragrafens lydelse före den 1 januari 2008 (jfr RÅ 2000 not. 150). Sökandebolaget har därmed rätt till återbetalning av reklamskatt för annonser i publikationen för tid före den 1 januari 2007.

Det redaktionella innehållet i publikationen förutsätts .... sakna samband med dem som annonserar (jfr prop. 2007/08:18 s.14 f . ) och är i enlighet med vad som anförts ovan inte obetydligt. Publikationen är därmed inte att anse som ett annonsblad i den mening som avses i 1 § andra stycket 6 RSL i dess lydelse den 1 januari 2008. Sökandebolaget har därmed rätt till återbetalning av reklamskatt enligt 24 § RSL för annonser i publikationen även för tid fr.o.m. den 1 januari 2007.

Beslutande: Svanberg, ordf., Ohlson, Odéen, Harmsen Hogendoorn, Peterson, Rabe, Wingren
Sekreterare, tillika föredragande: Kuldkepp

Senaste förhandsbesked inom Mervärdesskatt och reklamskatt

Visa alla
Till toppen