Tryckeritjänst, undantag

Ett tryckeri tillhandahåller tjänster avseende skattebefriade periodiska publikationer till företag som inte är utgivare av de aktuella publikationerna. Undantag i 3 kap. 19 § första st. 2 ML är inte tillämpligt.

Diarienummer
45-07/I
Meddelandedatum
2008-03-11
Lagrum
  • 3 kap. 19 § mervärdesskattelagen (1994:200)
Sökande
X AB
Motpart
Skatteverket
Har överklagats?
Nej

Förhandsbesked

Den i ansökan aktuella omsättningen är inte undantagen från skatteplikt enligt 3 kap. 19 § första stycket 2 mervärdesskattelagen (1994:200), ML. Den har heller inte visats vara undantagen på någon annan grund. Omsättningen medför därför skattskyldighet till mervärdesskatt för sökandebolaget. 

Motivering

Sökandebolaget önskar få klarlagt om den trycktjänst som bolaget tillhandahåller sin uppdragsgivare Y AB medför skattskyldighet till mervärdesskatt eller om omsättningen av tjänsten är undantagen från skatteplikt enligt 3 kap. 19 § första stycket 2 ML. Tjänsten avser i ärendet ingivna publikationer vilka enligt sökandebolaget utgör skattebefriade periodiska publikationer. Av handlingarna framgår att sökandebolaget fakturerar Y AB för sättning och tryckkostnader. Skatteverket anser att omsättningen inte omfattas av undantaget i fråga.

Enligt 3 kap. 19 § första stycket 2 ML undantas från skatteplikt omsättning av tjänster som tillhandahålls en utgivare av vissa angivna publikationer på uppdrag av honom. Undantaget förutsätter att tjänsterna avser framställning av publikationen eller avser distribution av upplagan eller någon annan åtgärd som naturligt hänger samman med framställningen. Med framställning förstås enligt bestämmelsen mångfaldigandet eller de tekniska tjänster som krävs för mångfaldigandet av publikationen. De publikationer som avses är sådana periodiska medlemsblad, personaltidningar och organisationstidskrifter där omsättningen av dem är undantagen enligt 3 kap. 13 och 14 §§ ML.                                                                                                                                                                                                         
Undantaget enligt 3 kap. 19 § första stycket 2 ML för omsättning av framställningstjänster eller därmed sammanhängande tjänster fick sin nu gällande lydelse genom SFS 2002:1004. Av förarbetena, prop. 2002/03:5, framgår att undantaget avses gälla oberoende av vem som omsätter tjänsten (ett tryckeri, en framställningssamordnare eller någon annan) under förutsättning att tjänsten tillhandahålls en utgivare av sådana publikationer som kan omsättas utan mervärdesskatt (s. 41 och 102). För att en utgivare som saknar avdragsrätt inte ska belastas med kostnaden för mervärdesskatt beskattas inte framställningstjänster som tillhandahålls denne samtidigt som den som tillhandahåller framställningstjänsten har avdragsrätt för ingående skatt (s. 38-39). Om tjänsterna omsätts till någon annan än utgivaren måste mervärdesskatt tas ut enligt vanliga regler. Ett tryckeri kan t.ex. utföra en framställningstjänst på uppdrag av en framställningssamordnare. Den mervärdesskatt som tryckeriet tar ut av framställningssamordnaren kan dock framställningssamordnaren dra av som ingående skatt när han i sin tur omsätter tjänsten till utgivaren. På detta sätt uppstår inte någon mervärdesskattebelastning för utgivaren (s. 41).

Utgivare av aktuella publikationer är ofta ideella föreningar (prop. 2002/03:5 s. 38). Även utgivare som är bolag kan dock under vissa förutsättningar omsätta publikationer utan mervärdesskatt. I praxis har ett handelsbolag som var helägt servicebolag till två föreningar och som gav ut ett periodiskt medlemsblad ansetts kunna omsätta detta skattefritt enligt 3 kap. 13 § ML till den del upplagan tillhandhölls föreningarnas medlemmar (RÅ 1989 not. 278).

En grundläggande förutsättning för att undantaget i 3 kap. 19 § första stycket 2 ML ska kunna bli tillämpligt är således att fråga är om tjänster som tillhandahålls en utgivare. Av sökandebolagets uppgifter och de i ärendet ingivna publikationerna framgår att Y AB inte är utgivare av publikationerna. Sökandebolagets tillhandahållande av den omfrågade tjänsten till Y AB omfattas därmed inte av undantaget i 3 kap. 19 § första stycket 2 ML. I ärendet har heller inte visats att omsättningen till Y AB skulle vara undantagen på någon annan grund. Omsättningen medför därför skattskyldighet till mervärdesskatt för sökandebolaget.

Beslutande: Svanberg, ordf., Ohlson, Harmsen Hogendoorn, Odéen, Peterson, Rabe, Wingren
Sekreterare, tillika föredragande: Kuldkepp

Senaste förhandsbesked inom Mervärdesskatt

Visa alla
Till toppen