Rumsuthyrning i hotellrörelse eller liknande verksamhet

Ett företag som förvärvat fastigheter för stuguthyrning i form av korttidsuthyrning, har ansetts skattskyldig för uthyrning i sådan hotellrörelse eller liknande verksamhet som avses i 3 kap. 3 § första stycket 4 ML och därmed ansetts berättigad till avdrag för ingående skatt hänförlig till uppförandet av stugorna på de aktuella fastigheterna.

Diarienummer
12-09/I
Meddelandedatum
2009-06-22
Lagrum
  • 3 kap. 2 § och 3 § första stycket 4 samt 8 kap. 3 § mervärdesskattelagen (1994:200)
Sökande
X HB
Motpart
Skatteverket
Har överklagats?
Nej

Förhandsbesked

Bolaget är berättigat till avdrag för den ingående skatt som avses med ansökan. 

Motivering

Bolaget bedriver stuguthyrning på fastigheterna A och B [inom landet]. Bolaget har under 2008 förvärvat två obebyggda fastigheter, C och D, som ligger i anslutning till de nyssnämnda fastigheterna. Bolaget avser att uppföra stugor på de förvärvade fastigheterna, vilka ska hyras ut veckovis under hela året. Stugorna kommer inte att användas privat. Bolaget frågar om det är berättigat till avdrag för den ingående mervärdesskatt som är hänförlig till uppförande av byggnaderna på de aktuella fastigheterna. Byggkostnaderna uppskattas till ca 1,2 miljoner kronor exklusive mervärdesskatt.

Skatteverket anser att bolaget är berättigat till avdrag för den ingående skatt som avses med ansökan. 

Av 3 kap. 2 § och 3 § första stycket 4 mervärdesskattelagen (1994:200), ML, framgår att skatteplikt föreligger för omsättning i form av rumsuthyrning i hotellrörelse eller liknande verksamhet. Enligt 8 kap. 3 § första stycket ML får den som bedriver en verksamhet som medför skattskyldighet göra avdrag för den ingående skatt som hänför sig till förvärv i verksamheten.

Bestämmelsen om skatteplikt för hotellrörelse eller liknande verksamhet ska tolkas mot bakgrund av motsvarande bestämmelse rörande "hotellbranschen eller branscher med liknande funktion" i artikel135.2 a ) i direktiv 2006/112/EG (tidigare artikel 13 B b 1 i det numera upphävda direktivet 77/388/EEG). Direktivets uttryck "branscher med liknande funktion" som hotellbranschen bör ges en vid tolkning, eftersom dess syfte är att säkerställa beskattning av tillfälligt tillhandahållande av logi som liknar - och således potentiellt konkurrerar med — sådan logi som tillhandahålls inom hotellbranschen (jfr EG-domstolen i dom C-346/95 Elisabeth Blasi p. 20).

I rättsfallet RÅ 2002 ref 67 hade ett fastighetsförvaltande bolag för avsikt att bygga om samtliga lägenheter i en fastighet. Ungefär hälften av lägenheterna i fastigheten skulle efter ombyggnaden användas i hotelliknande verksamhet i form av korttidsupplåtelse av s.k. företagsbostäder. Bolaget frågade om rätt till avdrag förelåg för ingående mervärdesskatt som hänförde sig till ombyggnaden av och driftkostnaderna för fastigheten, bl.a. i det fallet bolaget bedrev verksamheten i egen regi. Regeringsrätten ansåg att så var fallet med följande motivering. Den av bolaget ägda fastigheten ska delvis användas i hotelliknande verksamhet i form av korttidsupplåtelser av s.k. företagsbostäder. Denna verksamhet ska bedrivas antingen av bolaget i egen regi eller av annat företag till vilket bolaget hyr ut lokalerna i fråga. Av 3 kap. 2 § och 3 § första stycket 4 ML framgår att skatteplikt föreligger för omsättning i form av rumsuthyrning i hotellrörelse eller liknande verksamhet. De med ansökan avsedda korttidsupplåtelserna av företagsbostäder får anses vara av detta slag. I det fall bolaget bedriver verksamheten i egen regi föreligger skattskyldighet enligt ML för bolaget. Bolaget har därför, till den del fastigheten används för korttidsupplåtelser av företagsbostäder, rätt till avdrag för ingående skatt som hänför sig till ombyggnad av och driftkostnader för fastigheten.

Skatterättsnämnden gör följande bedömning.

Av handlingarna i ärendet framgår att de ifrågavarande två fastigheterna ska användas i hotelliknande verksamhet i form av korttidsuthyrning. Denna verksamhet ska bedrivas av bolaget i egen regi. Uthyrningen av stugorna för tillfälligt bruk får anses vara av sådant slag att skattskyldighet föreligger för bolaget enligt 3 kap. 2 § och 3 § första stycket 4 ML. Vid sådant förhållande har bolaget i enlighet med det nyssnämnda avgörandet RÅ 2002 ref. 67 rätt till avdrag för den ingående mervärdesskatt som är hänförlig till uppförande av stugorna på de aktuella fastigheterna.

Beslutande: Svanberg, ordf., Ohlson, Harmsen Hogendoorn, Odéen, Peterson, Sandberg Nilsson, Wingren
Sekreterare: von Oelreich
Föredragande: Opander

Senaste förhandsbesked inom Mervärdesskatt

Visa alla
Till toppen