Idrottslig verksamhet

Undervisning i [dans av visst slag] har ansetts som en idrottstjänst.

Diarienummer
53-09/I
Meddelandedatum
2010-12-08
Lagrum
  • 3 kap. 11 a § och 7 kap. 1 § tredje stycket mervärdesskattelagen (1994:200)
Sökande
Y
Motpart
Skatteverket
Har överklagats?
Nej

Förhandsbesked

Mervärdesskatt ska tas ut med 6 procent av beskattningsunderlaget för Y:s omsättning av tjänster avseende undervisning i [dans av visst slag].

Motivering

Bakgrund

Y tillhandahåller undervisning i [dans av visst slag], som uppges vara en fysiskt mycket krävande form av (...) dans (...). Undervisningen ges i form av terminskurser och intensivkurser/workshops. Den omfattar momenten mental träning, uppvärmning, teknikträning, musikanalys och improvisation samt (...) träning av bastekniker, styrka, uthållighet och koordination. Alla träningspass avslutas med stretching.

Y undervisar vid ett studieförbund mot timarvode men kommer mer och mer att övergå till att i egenskap av enskild näringsidkare tillhandahålla kunderna undervisningen direkt.

Hittills har det inte funnits underlag för att ordna tävlingar i [den aktuella dansen] i Sverige men under (...) kommer den första tävlingen att arrangeras med deltagare från hela Norden.

Y vill få besked om hennes tillhandahållande av undervisning i [den aktuella dansen] avser tjänst inom idrottsområdet och mervärdesskatt därför ska tas ut med 6 procent av beskattningsunderlaget.

Skatteverket anser sammanfattningsvis att syftet med Y:s tillhandahållande är att bereda deltagarna tillfälle att utöva idrottslig verksamhet. Förutsatt att tillhandahållandet omfattas av skattskyldighet ska enligt verkets uppfattning den lägre skattesatsen 6 procent tillämpas.

Rättsligt

Skatterättsnämnden utgår från att Y bedriver verksamhet som medför skattskyldighet, jfr 1 kap. 7 § mervärdesskattelagen (1994:200), ML. Frågan i ärendet är vilken skattesats som ska tillämpas vid hennes omsättning.

Bestämmelser om skattesats finns i 7 kap. ML. Skatten ska tas ut med 25 procent av beskattningsunderlaget, om inte annat följer av särskilda bestämmelser (7 kap. 1 § första stycket ML). En sådan bestämmelse avser omsättning av de tjänster inom idrottsområdet som anges i 3 kap. 11 a § ML. Enligt paragrafens första stycke undantas från skatteplikt bl.a. omsättning av tjänster varigenom någon bereds tillfälle att utöva idrottslig verksamhet. Undantaget gäller enligt andra stycket endast om tjänsterna omsätts av staten eller en kommun eller — under viss förutsättning — av en ideell förening. När en sådan tjänst omsätts av någon annan, t.ex. en kommersiell aktör, och undantaget därför inte är tillämpligt, ska skatt tas ut med 6 procent av beskattningsunderlaget (7 kap. 1 § tredje stycket 10 ML).

Bestämmelserna avseende idrottsområdet har utformats efter förebild av motsvarande bestämmelser i det numera upphävda sjätte direktivet (77/388/EEG) och återfinns i dag i rådets direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt (artikel 132.1 m och 98.2 jämförd med punkt 14 i bilaga III till direktivet).

Varken direktivet eller ML innehåller någon definition till ledning för vad som ska anses utgöra idrottslig verksamhet. Av förarbetena till ML framgår att det är aktivitetens syfte i allmänhet att bedriva sport eller idrott på en anläggning som är avsedd för det ändamålet som är viktigt vid bedömningen av om en idrottstjänst ska anses omsatt eller inte. Det kan vidare presumeras att kurser som anordnas i olika sällskapsdanser, utan direkt koppling till tävlingsverksamhet, inte är sport eller idrott i ML:s mening. Med utövande av idrottslig verksamhet avses inte enbart praktiskt utövande av sport eller idrott (prop. 1996/97:10 s. 54). Aktiviteter som avser att bereda människor möjlighet att utöva idrott bör i mervärdesskattehänseende anses som idrott och inte som utbildning (a. prop. s. 26). Mindre inslag av teoretiska moment med instruktion eller handledning av ledare kan ingå utan att verksamheten förlorar karaktären av idrottstjänst (a. prop. s. 54).

Skatterättsnämndens bedömning

Enligt nämndens bedömning får [den ifrågavarande] aktiviteten (...) anses innebära utövande av en idrottslig verksamhet. Genom att tillhandahålla undervisning i [den aktuella dansen] bereder Y deltagarna i undervisningen tillfälle att utöva idrott. Vid omsättning av den tjänsten ska därför skatt tas ut med 6 procent av beskattningsunderlaget. Den omständigheten att undervisningen i visst fall tillhandahålls ett studieförbund och inte deltagarna direkt medför inte att en annan skattesats ska tillämpas (jfr RÅ 2007 ref. 39).

Beslutande: Svanberg, ordf., Ohlson, Harmsen Hogendoorn, Odéen, Renström, Sandberg Nilsson, Wingren
Sekreterare: von Oelreich
Föredragande: Palmstierna

Senaste förhandsbesked inom Mervärdesskatt

Visa alla
Till toppen