Resebyråverksamhet

Fråga hur en researrangörs kostnad för broavgift ska behandlas vid tillämpningen av reglerna om vinstmarginalbeskattning för resebyråverksamhet, m.m.

Diarienummer
36-09/I
Meddelandedatum
2010-05-21
Lagrum
  • 9 b kap. mervärdesskattelagen (1994:200)
Sökande
X AB och Y AB
Motpart
Skatteverket
Har överklagats?
Nej

Förhandsbesked

Fråga 1

Kostnaden för den tjänst som Z AB tillhandahåller X AB omfattas av bestämmelserna i 9 b kap. 2 § andra stycket mervärdesskattelagen (1994:200), ML, och ska således beaktas vid bestämmandet av X AB:s marginal.

Fråga 2

Y AB ska inte redovisa utgående skatt på det belopp som bolaget fakturerar X AB avseende avgiften till Z AB.

Motivering

X AB är researrangör av bussresor och tillämpar i sin verksamhet bestämmelserna om viss resebyråverksamhet i 9 b kap. ML.

I ett omfrågat typfall tillhandahåller X AB resenärer en bussresa till [utlandet] för ett pris om 6 000 kr. Som ett led i omsättningen av resan förvärvar X AB för 3 000 kr en persontransport från Y AB och erlägger vidare en [broavgift] på 40 kr till Z AB (...).

I framtiden kan avgiften till Z AB i stället komma att erläggas av Y AB och då ingå i det totalbelopp som bolaget fakturerar X AB för persontransporttjänsten. Totalbeloppet skulle alltså i det tänkta exemplet uppgå till 3 040 kr.

X AB frågar om den tjänst som i det omfrågade typfallet tillhandahålls bolaget av Z AB, kommer resenären direkt till godo i den mening som avses i 9 b kap. 2 § ML (fråga 1). Y AB frågar om bolaget då det fakturerar X AB ska redovisa utgående skatt hänförlig till den del av det fakturerade totalbeloppet som motsvarar vad Y AB erlagt i [broavgift] till Z AB (fråga 2). 
   
Skatteverket anser som Skatterättsnämnden uppfattar verkets yttrande att fråga 1 ska besvaras jakande och att fråga 2 ska besvaras nekande.

Skatterättsnämndens bedömning

Fråga 1

Bestämmelserna om viss resebyråverksamhet i 9 b kap. ML innebär bl.a. att ett reseföretag ska utgå från vinstmarginalen i stället för ersättningen vid beräkning av mervärdesskatt i fråga om resetjänster. Marginalen utgörs av skillnaden mellan ersättningen för resetjänsten och resebyråns kostnader för varor och tjänster som tillhandahålls resebyrån av andra näringsidkare och som kommer resenären direkt till godo (2 § andra stycket), som t.ex. kostnad för persontransporttjänster (prop. 1994/95:202 s.62 f.).

Enligt motsvarande bestämmelse i artikel 308 i rådets direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt (mervärdesskattedirektivet) anses resebyråns marginal utgöra skillnaden mellan det totala belopp som ska betalas av den resande, exklusive mervärdesskatt, och resebyråns faktiska kostnad för leveranser av varor och tillhandahållande av tjänster som görs av andra beskattningsbara personer och som är till direkt nytta för den resande.

Nämnden anser att rätten att köra över [den aktuella bron] utgör en förutsättning för och har ett sådant samband med själva busstransporten att X AB:s kostnad för denna tjänst ska beaktas vid bolagets beräkning av marginalen enligt 9 b kap. 2 § andra stycket ML jfrt med artikel 308 i mervärdesskattedirektivet. Förhandsbeskedet avseende fråga 1 har utformats med utgångspunkt i detta synsätt.

Fråga 2

Enligt förutsättningarna tillhandahåller Y AB X AB busstransporten till [utlandet] och överfarten över [bron] till ett sammanlagt pris av 3 040 kr.

Den persontransporttjänst som Y AB  tillhandahåller ska anses omsatt utomlands (se 5 kap. 9 § ML och 5 § nämnda kapitel i dess lydelse före den 1 januari 2010).

Den del av totalbeloppet som motsvarar [broavgiften] utgör enligt Skatterättsnämndens mening en kostnadskomponent i Y AB:s tillhandahållande av den persontransporttjänst som enligt det föregående ska anses omsatt utomlands. Vid sådant förhållande ska Y AB inte heller redovisa utgående skatt på det belopp i fakturan som avser avgiften som bolaget erlagt till Z AB. Förhandsbeskedet avseende fråga 2 har utformats i enlighet med detta synsätt.

Beslutande: Svanberg, ordf., Eriksson, Harmsen Hogendoorn, Odéen, Peterson, Rabe, Wingren
Sekreterare: von Oelreich
Föredragande: Opander

Senaste förhandsbesked inom Mervärdesskatt

Visa alla
Till toppen