Idrottslig verksamhet; skattesats

Ett visst tillhandahållande avseende Liang gong har ansetts utgöra idrottslig verksamhet i mervärdesskatterättslig mening.  

Diarienummer
23-11/I
Meddelandedatum
2011-09-21
Lagrum
  • 3 kap. 11 a § och 7 kap. 1 § tredje stycket 10 mervärdesskattelagen (1994:200)
Sökande
A
Motpart
Skatteverket
Har överklagats?
Nej

Förhandsbesked

Mervärdesskatt ska tas ut med 6 procent av beskattningsunderlaget för A:s omsättning av den tjänst som avses i ansökan.

Motivering

Bakgrund

A avser att bedriva en verksamhet som innebär att mot ersättning erbjuda deltagare att utöva Liang gong ("grundläggande rörelser"). Ansökan gäller vilken skattesats som ska tillämpas vid A:s omsättning av den aktuella tjänsten.

Liang gong är en form av Qigong och består av 18 rörelser av olika svårighetsgrad som utförs enligt ett rörelseschema. Rörelserna är kopplade till andningsteknik och vissa av dem uppges vara mycket krävande för den otränade. Aktiviteten har ett flertal syften, bl.a. att förbättra utövarnas balans, koordination och smidighet. Aktiviteten saknar meditativa inslag och uppges vara "mer idrottslig än medicinsk". Aktiviteten vänder sig till dem som vill ha en träningsform som inte innehåller hopp eller spring.

A ska bedriva verksamheten i form av enskild firma. Liang gong-passen ska utövas i en gymnastiksal i [en anläggning i en viss ort] (om 10-15 personer per pass). Passens längd kommer att vara mellan en halv och en timme. Om somrarna kan aktiviteten komma att tillhandahållas utomhus. Aktiviteten är inte ansluten till Riksidrottsförbundet; inte heller anordnas tävlingar i Liang gong. 
 
I syfte att närmare beskriva verksamheten har A gett in en videoinspelning av vilken framgår hur de olika rörelserna utförs.

Frågan och parternas inställning

A vill få besked om [tillhandahållandet] av Liang gong ska anses som tjänster inom idrottsområdet och mervärdesskatt därför ska tas ut med 6 procent av beskattningsunderlaget.

Skatteverket anser att Liang gong inte uppfyller förutsättningarna för att utgöra idrottslig verksamhet varför mervärdesskatt ska tas ut med 25 procent.

Skatterättsnämndens bedömning

Bestämmelser om skattesats finns i 7 kap. mervärdesskattelagen (1994:200), ML. Skatten ska tas ut med 25 procent av beskattningsunderlaget, om inte annat följer av särskilda bestämmelser (7 kap. 1 § första stycket ML). En sådan bestämmelse avser omsättning av de tjänster inom idrottsområdet som anges i 3 kap. 11 a § ML. Enligt paragrafens första stycke undantas från skatteplikt bl.a. omsättning av tjänster varigenom någon bereds tillfälle att utöva idrottslig verksamhet. Undantaget gäller enligt andra stycket endast om tjänsterna omsätts av staten eller en kommun eller — under viss förutsättning — av en ideell förening. När en sådan tjänst omsätts av någon annan, t.ex. en kommersiell aktör, och undantaget därför inte är tillämpligt, ska skatt tas ut med 6 procent av beskattningsunderlaget (7 kap. 1 § tredje stycket 10 ML).

Bestämmelser avseende undantag och reducerad skattesats inom idrottsområdet återfinns i artikel 132.1 m och 98.2 jämförd med punkt 14 i bilaga III till rådets direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt (mervärdesskattedirektivet).

Varken mervärdesskattedirektivet eller ML innehåller någon definition till ledning för vad som ska anses utgöra idrottslig verksamhet.

Av förarbetena till ML framgår att det är aktivitetens syfte i allmänhet att bedriva sport eller idrott på en anläggning som är avsedd för det ändamålet som är viktigt vid bedömningen av om en idrottstjänst ska anses omsatt eller inte (prop. 1996/97:10 s. 54). I a. prop. anförs som exempel på aktivitet som omfattas av undantaget från skatteplikt för idrottslig verksamhet i 3 kap. 11 a § ML "avgifter för deltagande i motionsgymnastik" (s. 41).

Liang gong-övningarna är, som de förevisas på den ingivna videoupptagningen och av vad som i övrigt framgår av handlingarna, enligt nämndens mening att bedöma som en sådan aktivitet som är att hänföra till gymnastik. Fråga är således om idrottslig verksamhet i mervärdesskattehänseende. Genom att bereda deltagarna tillfälle att utöva de aktuella övningarna tillhandahåller A en tjänst vars omsättning ska beskattas med 6 procent av beskattningsunderlaget.

Förhandsbeskedet har utformats i enlighet härmed.

Tilläggas kan att Skatterättsnämnden i ett inte överklagat förhandsbesked av den 25 februari 1998 (dnr 56-97/I) har bedömt en viss form av Thai Chi - ett tillhandahållande av likartad karaktär som det nu aktuella - och därvid lämnat motsvarande besked.

Beslutande: Svanberg, ordf., Ohlsson, Bohlin, Harmsen Hogendoorn, Odéen, Rosvall, Wingren
Sekreterare: von Oelreich
Föredragande: Opander

Senaste förhandsbesked inom Mervärdesskatt

Visa alla
Till toppen