Ideell förening

En ideell förening som bedriver golfverksamhet har inte ansetts skattskyldig till mervärdesskatt för tillträde till golfbanan och vissa andra tillhandahållanden.

Diarienummer
16-12/I
Meddelandedatum
2013-12-10
Lagrum
  • 4 kap. 8 § mervärdesskattelagen (1999:1229)
Sökande
X
Motpart
Skatteverket
Har överklagats?
Nej

Förhandsbesked

X (Föreningen) är inte skattskyldig till mervärdesskatt för de med ansökan avsedda tillhandahållandena.

Motivering

Bakgrund

Föreningen har enligt sina stadgar till ändamål att driva verksamhet vid den i (…) anlagda golfbanan och där bereda klubbens medlemmar tillfälle att utöva golfspel. Även andra personer än medlemmar kan mot avgift i mån av utrymme få spela på banan.

Föreningen är av uppfattningen att den uppfyller rekvisiten i 7 kap. 7 § inkomstskattelagen (1999:1229), IL för att anses som en inskränkt skattskyldig ideell förening.

Föreningen hyr idag ut fastigheterna som omfattar golfbanan med byggnader till ett av Föreningen helägt bolag (X AB). Föreningen hyr även ut lokaler till bolag som bedriver restaurangverksamhet respektive golfshop. Föreningen har inte några ekonomiska intressen i dessa bolag. Föreningen är registrerad som fri­villigt skattskyldig till mervärdesskatt för uthyrningsverksamheten. Utöver denna verksamhet bedriver Föreningen tävlings­verksamhet på den egna golfbanan mot deltagaravgift, junior­verksamhet i form av golfläger och golfträning med tränare mot ersättning samt därutöver medlemsverk­samhet i form av möten, medlemsblad, m.m. mot årsavgift.

X AB tillhandahåller idag verksamhet som tidigare bedrevs av Föreningen, dvs. tillträde till golfbanan för medlemmar och icke medlemmar samt golfträning med golfpro. Vidare bedriver X AB (…) företagsgolf. X AB är registrerat för mervärdes­skatt och bedriver skattepliktig verksamhet.

Föreningen överväger nu att omstrukturera sin verksamhet på så sätt att den verksamhet som i dag bedrivs av X AB ska återföras till Föreningen. Efter omstruktureringen kommer ingen verksamhet finnas kvar i X AB. Syftet med omstruktureringen är enligt Föreningen att minska kostnaderna för administration och att få ytterligare intäkter till Föreningen.

Frågan och parternas inställning

Föreningen ställer frågan om den kan anses skattskyldig till mervärdesskatt för följande tillhandahållanden:

·    Tillträde till golfbanan för medlemmar mot spelrättsavgift.

·    Tillträde till golfbanan för icke-medlemmar mot green fee.

·    Golfträning med golfpro till medlemmar och icke medlemmar mot ersättning.

·    Tävlingsverksamhet till medlemmar och icke medlemmar mot deltagaravgift.

Föreningen anser att frågan ska besvaras jakande beträffande samtliga tillhandahållanden. Föreningen åberopar principen om direkt effekt till stöd för att bestämmelserna i artikel 9.1 och 134 b i mervärdesskattedirektivet (2006/112/EG) ska ges företräde framför regleringen i mervärdesskattelagen (1994:200), ML.

Enligt Föreningen kommer den att i egenskap av beskattningsbar person tillhandahålla de aktuella tjänsterna i direkt konkurrens med kommersiella företag (…). Föreningen tolkar artikel 134 b i direktivet på så sätt att en ideell förenings tillhandahållande av idrottstjänster mot ersättning normalt inte omfattas av undantag från skatteplikt när de sker i konkurrens med kommersiella företag. (…).

Skatteverket anser att Föreningen inte är skattskyldig till mervärdeskatt för tillhandahållandet av de angivna tjänsterna. Föreningen är en organisation utan vinstsyfte som tillhandahåller tjänster med nära anknytning till idrottslig eller fysisk träning. Föreningen omfattas därför av undantaget i artikel 132.1 m i mervärdesskattedirektivet. De aktuella tillhandahållandena tillgodoser Föreningens ändamål i enlighet med dess stadgar. Tillhandahållandena får därför anses ha ett annat grundläggande syfte än att vinna ytterligare intäkter genom transaktioner som utförs i direkt konkurrens med kommersiella företag.

Rättsligt

Enligt 1 kap. 1 § första stycket 1 mervärdesskattelagen (1994:200), ML, ska mervärdesskatt betalas vid sådan omsättning inom landet av varor eller tjänster som är skattepliktig och görs av en beskattningsbar person i denna egenskap.

Med beskattningsbar person avses enligt 4 kap. 1 § första stycket den som, oavsett på vilken plats, självständigt bedriver en ekonomisk verksamhet, oberoende av dess syfte eller resultat. Med ekonomisk verksamhet avses enligt paragrafens andra stycke varje verksamhet som bedrivs av en producent, en handlare eller en tjänsteleverantör, inbegripet gruvdrift och jordbruksverksamhet samt verksamheter inom fria och därmed likställda yrken. Utnyttjande av materiella eller immateriella tillgångar i syfte att fortlöpande vinna intäkter därav ska särskilt betraktas som ekonomisk verksamhet.

Som ekonomisk verksamhet räknas enligt 4 kap. 8 § första stycket inte en verksamhet som bedrivs av en ideell förening när inkomsten av verksamheten utgör sådan inkomst av näringsverksamhet för vilken skattskyldighet inte föreligger för föreningen enligt 7 kap. 7 § första och andra stycket IL.

I 3 kap. 11 a § ML finns bestämmelser om undantag från skatteplikt vid omsättning av tjänster inom idrottsområdet, däribland tjänster varigenom någon bereds tillfälle att utöva idrottslig verksamhet. Undantaget gäller endast om tjänsterna omsätts av staten eller en kommun eller av en förening i de fall verksamheten inte anses som ekonomisk enligt 4 kap. 8 §.

Regleringen i ML ska tolkas mot de relevanta bestämmelserna i mervärdesskattedirektivet.

Bestämmelserna i 4 kap. 1 § första och andra stycket ML motsvaras av artikel 9.1 i direktivet.

Enligt artikel 132.1 m ska från skatteplikt undantas vissa tillhandahållanden av tjänster med nära anknytning till idrottslig eller fysisk träning vilka görs av organisationer utan vinstsyfte till personer som ägnar sig åt idrott eller fysisk träning.

Enligt artikel 134 b ska tillhandahållanden av tjänster eller leverans av varor inte omfattas av undantaget från skatteplikt som avses i bl.a. artikel 132.1 m när det grundläggande syftet med transaktionerna är att vinna ytterligare intäkter åt organet genom transaktioner som utförs i direkt konkurrens med kommersiella företag som måste betala mervärdesskatt.

Skatterättsnämndens bedömning

Skatterättsnämnden utgår vid sin prövning från de förutsättningar som ges i ärendet nämligen att Föreningen är en allmännyttig ideell förening med idrottsligt ändamål vars inkomst utgör sådan inkomst av näringsverksamhet för vilken skattskyldighet inte föreligger för Föreningen enligt 7 kap. 7 § första och andra stycket IL. Regleringen i ML innebär att de tillhandahållanden som frågan avser därmed inte ska räknas som en ekonomisk verksamhet vilket i sin tur innebär att någon mervärdesskatt inte ska betalas för omsättningen av tjänsterna (1 kap. 1 § första stycket 1 jämfört med 4 kap. 1 och 8 §§). Bestämmelsen om undantag från skatteplikt i 3 kap. 11 a § har inte någon självständig betydelse i detta fall (jfr RÅ 2010 ref. 54).

Bestämmelsen i 4 kap. 8 § ML saknar motsvarighet i mervärdesskattedirektivet.

Enligt EU-rätten är de nationella domstolarna vid tillämpning av nationell rätt skyldiga att i den utsträckning det är möjligt tolka den nationella rätten mot bakgrund av direktivets ordalydelse och syfte så att det resultat som avses med direktivet uppnås (se t.ex. EU-domstolens dom i målet angående Marleasing SA p. 8).

Föreningen får såväl enligt mervärdesskattedirektivet (artikel 9.1 första stycket) som enligt ML (4 kap. 1 § första stycket) anses vara en beskattningsbar person. Föreningen får enligt direktivet anses bedriva ekonomisk verksamhet (artikel 9.1 andra stycket) medan detta - som framgått - inte är fallet vid en tillämpning av ML (4 kap. 8 §). Direktivet innehåller emellertid regler om olika undantag från skatteplikt, som kan få betydelse för verksamhet som bedrivs av en ideell förening (jfr HFD:s dom den 16 september 2013 i mål nr 2988-13).

I ärendet aktualiseras direktivets bestämmelse om undantag från skatteplikt enligt artikel 132.1 m.

De tillhandahållanden som är i fråga kan enligt Skatterättsnämndens mening anses utgöra tjänster med nära anknytning till idrottslig eller fysisk träning. Tjänsterna tillhandahålls personer som ägnar sig åt idrott eller fysisk träning. Av artikel 132.1 m följer därmed att Föreningens tillhandahållanden ska undantas från skatteplikt om den kan anses vara en organisation utan vinstsyfte.

När det gäller begreppet organisation utan vinstsyfte har EU-domstolen i mål C-174/00, Kennemer Golf & Country Club anfört bl.a. följande. Vid kvalificeringen av en organisation som en organisation utan vinstsyfte ska själva organisationen beaktas och inte de tjänster som den tillhandahåller enligt den aktuella artikeln. Således ska organisationens totala verksamhet beaktas, inklusive den verksamhet som bedrivs som ett komplement till de tjänster som avses i bestämmelsen (p. 21). Kvalificeringen ska vidare göras utifrån organisationens verksamhetsföremål. Organisationen ska således – till skillnad från ett kommersiellt företag – inte ha som verksamhetsföremål att generera vinst till medlemmarna (p. 26). En organisation kan kvalificeras som en organisation utan vinstsyfte även om den systematiskt strävar efter att generera överskott, som den sedan avsätter för utförandet av de tjänster som den tillhandahåller (p. 35).

Utöver den verksamhet som omfattas av Föreningens fråga kommer Föreningen efter omstruktureringen att bedriva medlemsverksamhet, juniorverksamhet, uthyrning av lokaler till bolag som bedriver restaurang och golfshop samt bedriva (…) och företagsgolf. Av Föreningens uppgifter i ärendet framgår att intäkterna från de omfrågade tillhandahållandena (spelrättsavgifter, green fee, ersättning för träningsverksamhet och deltagaravgifter i tävlingsverksamhet) utgör merparten av Föreningens totala intäkter. Intäkterna från de omfrågade tillhandahållandena understiger (…) de kostnader som är förknippade med dessa. (…).

Skatterättsnämnden finner med beaktande av vad Föreningen anfört rörande intäkter och kostnader i sin totala verksamhet att Föreningen inte har som verksamhetsföremål att generera vinst till sina medlemmar. Föreningen är därmed en sådan organisation utan vinstsyfte som avses i artikel 132.1 m.

Direktivet förutsätter därutöver att en bedömning görs av om det grundläggande syftet med de omfrågade tillhandahållandena är att vinna ytterligare intäkter till Föreningen genom verksamhet som utförs i direkt konkurrens med kommersiella företag som måste betala mervärdesskatt (artikel 134 b).

Det står enligt Skatterättsnämndens bedömning klart att de aktuella tillhandahållandena tillgodoser Föreningens ändamål. Tillhandahållandena har alltså ett annat syfte än sådana transaktioner som avses i artikel 134 b. Enligt direktivet gäller därmed att tillhandahållandena ska undantas från skatteplikt i enlighet med vad som följer av artikel 132.1 m.

Trots den avvikande regleringen leder en tillämpning av bestämmelserna i ML fram till det resultat som avses i direktivet, nämligen att tillhandahållandena inte ska bli föremål för mervärdesskatt (jfr RÅ 2010 ref. 54).

Förhandsbeskedet har utformats i enlighet härmed.

I avgörandet har deltagit Marianne Svanberg, ordf., Carl-Gustav Ohlson, Rolf Bohlin, Jeanette Fored, Ulrika Hansson, Anita Odéen och Anna Sandberg Nilsson.

Ärendet har föredragits av Karin Norberg.

I den slutliga handläggningen har även Camilla Sandström deltagit.

Senaste förhandsbesked inom Mervärdesskatt

Visa alla
Till toppen