Idrottslig verksamhet; skattesats

Simundervisning för funktionshindrade barn har ansetts utgöra tjänster inom idrottsområdet.

Diarienummer
46-12/I
Meddelandedatum
2013-12-13
Lagrum
  • 7 kap. 1 § tredje stycket 10 mervärdesskattelagen (1994:200)
Sökande
X AB
Motpart
Skatteverket
Har överklagats?
Ja
Högsta förvaltningsdomstolens avgörande
Dom
Avgörandedatum
2014-11-21
Mål nr
8453-13

Förhandsbesked

Den med ansökan avsedda kursen avser sådana tjänster inom idrottsområdet vilkas omsättning enligt 7 kap. 1 § tredje stycket 10 mervärdesskattelagen (1994:200), ML omfattas av skattesatsen 6 procent.

Motivering

Bakgrund

X AB (Bolaget) avser att bedriva simundervisning för funktionshindrade barn. Bolaget har gett in en kursplan för nybörjarkursen N som har som målgrupp funktionshindrade barn upp till 12 års ålder. Även enstaka vuxna funktionshindrade personer som tränat tillsammans med barnen kommer att delta. I kursen som är uppdelad på tio lektionstillfällen, finns plats för sju barn tillsammans med ledsagare eller förälder. Varje lektion är 30 minuter lång och leds av en siminstruktör särskilt utbildad för att undervisa barn.

Bolaget har även gett in en filmupptagning i syfte att visa det praktiska innehållet i kursen.

Frågorna och parternas inställning

Bolaget vill veta om nybörjarkursen N ska betraktas som idrott i mervärdesskattehänseende och mervärdesskatt därför ska tas ut med 6 procent av beskattningsunderlaget eller om den ska anses utgöra rekreation och beskattas med 25 procent (fråga 1). Bolaget vill också veta vad som krävs för att simundervisning ska anses utgöra idrott (fråga 2).

Bolaget anser att fråga är om idrott som ska beskattas med skattesatsen 6 procent. Bolaget framhåller att syftet med kursen är att deltagarna ska lära sig att simma.

Skatteverket anser att fråga är om övningar som närmast utgör förberedelse för senare simundervisning och drar paralleller med omständigheterna i rättsfallet HFD 2012 ref. 71. Tillämplig skattesats är därför 25 procent.

Rättsligt

Bestämmelser om skattesatser finns i 7 kap. ML. Skatten ska enligt 7 kap. 1 § första stycket tas ut med 25 procent av beskattningsunderlaget om inte annat följer av andra eller tredje stycket.

I 3 kap. 11 a § ML regleras omsättning av tjänster inom idrottsområdet. Enligt paragrafens första stycke undantas från skatteplikt bl.a. omsättning av tjänster varigenom någon bereds tillfälle att utöva idrottslig verksamhet. Undantaget gäller enligt paragrafens andra stycke endast om tjänsterna omsätts av staten eller en kommun eller av en förening i de fall verksamheten inte anses som ekonomisk enligt 4 kap. 8 §. När en sådan tjänst omsätts av någon annan, t.ex. en kommersiell aktör, och undantaget därför inte är tillämpligt, tas skatten enligt 7 kap. 1 § tredje stycket 10 ut med 6 procent av beskattningsunderlaget.

Bestämmelserna i ML ska tolkas mot bakgrund av motsvarande reglering i mervärdesskattedirektivet (2006/112/EG). Bestämmelser om undantag och reducerad skattesats inom idrottsområdet återfinns i artikel 132.1 m respektive artikel 98.2 jämförd med punkt 14 i bilaga III till direktivet. Enligt sistnämnda bestämmelse får en reducerad skattesats tillämpas i fråga om utnyttjande av sportanläggningar.

ML innehåller inte någon definition till ledning för vad som ska anses utgöra en tjänst inom idrottsområdet.

Av förarbetena till ML framgår att det är aktivitetens syfte i allmänhet att bedriva sport eller idrott på en anläggning som är avsedd för det ändamålet som är viktigt vid bedömningen av om en idrottstjänst ska anses omsatt eller inte. Som exempel på aktivitet som omfattas av undantaget från skatteplikt för idrottslig verksamhet i 3 kap. 11 a § ML anges att utnyttja en simhall för simning. Även sådan idrottslig verksamhet som förutom det huvudsakliga praktiska momentet till mindre delar består av ett teoretiskt moment med instruktion eller handledning kan undantas från skatteplikt. Som exempel på detta anges bl.a. simskolor (prop. 1996/97:10 s. 61).

Skatterättsnämndens bedömning

Fråga 1

Nybörjarkursen N syftar enligt kursplanen till att deltagaren ska lära sig simma längre sträckor. Kursens mål är att barnet ska lära sig att simma enstaka simtag med eller utan simhjälp.

Bolaget har utifrån kursplanen sammanfattat innehållet i kursen på följande sätt. Barnet måste bekanta sig med vattnet för att känna sig tryggt. Barnet ska lära sig att ha andningskontroll. Barnet ska lära sig att röra på benen för att ta sig framåt samt utveckla sparkarna till att bli mer och mer effektiva. Barnet ska lära sig att röra på armarna för att ta sig framåt samt utveckla armtagen för att mer effektivt ta sig fram i vattnet. Barnet ska utveckla förmågan att ta sig fram längre och längre sträckor samt utveckla förmågan att hämta luft för att kunna simma ännu längre.

Av kursplanen framgår mer detaljerat vilka moment som ingår i de tio lektionerna. I anslutning till vad som i lektion 2 kallas simläget anges att syftet är att lära barnet att ta sig framåt genom att sparka sig fram, dvs. att simma. Barnet lär sig koppla den egna rörelsen till att det tar sig fram. Lektion 8 innehåller en simövning ovan ytan. Barnet ska ”surfa” på ytan från en vuxen till en annan. I lektion 9 förekommer fria sim mot kant i syfte att barnet ska lära sig att ta sig fram till kanten och hålla fast. I den sista lektionen nämns förberedelse för s.k. cherekringar, vilka anges vara framtagna för motorisk stimulans, dvs. att kunna simma utan att någon håller i.

Bolaget uppger att simsträckorna kommer att anpassas till varje barns förmåga med strävan efter att utveckla simsträckan hela tiden. Alla tävlar mot sina tidigare uppnådda resultat. Deltagarna beräknas ta 1–2 märken löpande under kursen. Simmärkena delas ut efter den individuella förmågan.

Den ingivna filmupptagningen visar en grupp deltagare med ledsagare och en instruktör i en inomhusbassäng. I filmen visas bl.a. hur deltagarna sparkar med benen samtidigt som de håller fast sig i kanten. I en annan filmsekvens ses hur deltagare tar sig fram i vattnet genom att röra armar och ben.

I ärendet har båda parterna uppehållit sig vid rättsfallet HFD 2012 ref. 71 i vilket övningar för barn i åldrarna tre månader till fyra år i simbassäng befunnits inte omfattas av den reducerade mervärdesskattesatsen för idrottslig verksamhet. Det huvudsakliga syftet med de olika övningarna ansågs i allt väsentligt vara att barnen skulle få olika slags vattenvana och att utveckla deras motoriska förutsättningar för att lära sig simma.

När det gäller den kurs som nu är i fråga innehåller den genomgående övningar som direkt syftar till att lära deltagarna att simma. Kursen innehåller också delmoment där målsättningen får anses vara att ge deltagarna olika slags vattenvana och trygghet i vattnet, såsom att instruktören sjunger sånger tillsammans med deltagarna, häller vatten över huvudet på dem eller talar om vattensäkerhet. Det har dock inte framkommit att det huvudsakliga syftet med den omfrågade kursen är något annat än det av Bolaget uppgivna, nämligen att lära ut simning. Av filmupptagningen framgår vidare att kursen bedrivs i en anläggning som är lämplig för simning och simundervisning. Skatterättsnämnden gör mot den bakgrunden bedömningen att kursen utgör en sådan simskola som omfattas av skattesatsen 6 procent enligt 7 kap. 1 § tredje stycket 10 ML. En sådan utgång kan inte heller anses strida emot regleringen i mervärdesskattedirektivet.

Fråga 2

Förhandsbeskedsinstitutets uppgift är att besvara oklara rättsfrågor där förutsättningarna för en konkret situation är tydligt angivna.

Frågan avser inte någon konkret situation utan avser gränsdragningen rent generellt mellan idrott och inte idrott inom ett visst område. Uttalanden av sådan karaktär bör inte göras inom ramen för ett förhandsbesked. Med hänsyn härtill ska fråga 2 avvisas.

Förhandsbeskedet har utformats med utgångspunkt från de i det föregående redovisade övervägandena. I den mån ansökan inte besvaras avvisas den.

I avgörandet har deltagit Marianne Svanberg, ordf., Carl-Gustav Ohlson, Rolf Bohlin, Jeanette Fored, Ulrika Hansson, Anita Odéen och Anna Sandberg Nilsson.

Ärendet har föredragits av Lena Bohm.

I den slutliga handläggningen har även Karin Norberg deltagit.

Senaste förhandsbesked inom Mervärdesskatt

Visa alla
Till toppen