Omsättning

En samfällighetsförenings administration av medlemmarnas upplåtelse av parkeringsplatser har inte ansetts innebära att föreningen tillhandahåller sina medlemmar tjänster mot ersättning.

Diarienummer
13-12/I
Meddelandedatum
2013-04-22
Lagrum
  • 2 kap. 1 § tredje stycket 1 mervärdesskattelagen (1994:200)
Sökande
Samfällighetsföreningen X och Bostadsrättsföreningen Y
Motpart
Skatteverket
Har överklagats?
Nej

Förhandsbesked

Fråga 1

Det med ansökan avsedda förfarandet utgör inte omsättning enligt ML.

Motivering

Bakgrund

Bostäderna på [visst område] i (…) ligger på tomträttsmark. Eftersom det fanns ett krav från kommunens sida att alla fastigheter i området skulle ha tillgång till garage­­platser bildades för samtliga tomträttshavare en gemensamhetsanläggning för parkering; [gemensamhetsanläggningen] i nära anslutning till fastigheterna. För förvaltningen av [gemensamhetsanläggningen] bildades Samfällighetsföreningen X (Föreningen). Medlemmarna i Föreningen är (…) bostadsrättsföreningar av vilka Bostadsrätts­föreningen Y (Bostadsrättsföreningen) är en. Medlem­marnas andel i [gemensamhetsanläggningen] motsvaras av det antal lägenheter som finns i respektive medlems fastighet.

Idag hyr Föreningen i eget namn ut parkeringsplatser i [gemensamhetsanläggningen] till de boende i medlemmarnas fastigheter och även till andra. Avsikten framöver är att respektive medlem ska stå som uthyrare av parkeringsplatserna till de boende i medlemmens egen fastighet. Medlemmarna kommer därigenom att tillhandahålla de boende såväl bostad som parkeringsplats. Föreningen ska, för respektive medlems räkning, adminis­trera upplåtelsen av de parkeringsplatser som medlemmen upplåter. I denna tjänst (förvaltningstjänsten) ingår att Föreningen ska sköta adminis­tration, avisering av upplåtelse av parkeringsplatser samt underhåll, skötsel och drift av [gemensamhetsanläggningen]. För förvaltningstjänsten planerar Föreningen att ta ut en marknadsmässig avgift. Föreningen kommer även fortsättningsvis att i eget namn upplåta ca 25 procent av parkeringsplatserna till utom­stående.

Föreningen har i ärendet gett in sakägarförteckning, fastighetsbildningsmyndighetens i (…) (FBM) anläggningsbeslut avseende [gemensamhetsanläggningen] och dess beslut om andelstal samt protokoll från sammanträde vid FBM för bildandet av Föreningen och Föreningens stadgar.

Frågorna och parternas inställning

Föreningen vill veta om den förvaltningstjänst som Föreningen planerar att tillhanda­hålla sina medlemmar ska anses utgöra en sådan omsättning av tjänst som är skattepliktig och görs i en yrkesmässig verksamhet enligt 1 kap. 1 § första stycket 1 ML (fråga 1). Föreningen vill vidare veta om det föreligger avdragsrätt för Föreningen enligt 8 kap. 3 § ML för den ingående skatt som belöper på de kostnader för reno­vering och underhåll av [gemensamhetsanläggningen] som bekostas av Föreningen (fråga 2). Bostadsrättsföreningen vill veta om Föreningens förvaltningsåtagande gentemot dess medlemmar utgör något hinder för att medlemmarnas upplåtelse till lägenhetsinne­havarna ska omfattas av undantag enligt 3 kap. 2 § ML (fråga 3).

Föreningen anser att när den i sin egenskap av juridisk person med rättskapacitet, mot marknadsmässig ersättning tillhandahåller respektive medlem tjänsten att administrera medlemmens upplåtelse av parkeringsplatser föreligger det en omsättning som är mervärdesskattepliktig. De tjänster som Föreningen avser att tillhandahålla sina medlemmar har av Föreningen och medlemmarna bedömts inrymmas inom de existerande stadgarna (fråga 1). Föreningen ska förvalta [gemensamhetsanläggningen] och ska för detta ta ut en avgift som enligt Föreningen är skattepliktig. Vid renoveringar och reparationer för större belopp kommer Föreningen att kompensera sig för de ökade kostnaderna genom förvaltningsavgiften. Kostnaderna kommer således att utgöra en kostnadskomponent i den skattepliktiga förvaltningsavgiften. Enligt Föreningen föreligger därför avdragsrätt för ingående skatt som belöper på dessa renoveringar och reparationer (fråga 2). Bostadsrättsföreningen anser, att den tjänst som För­eningen avser att tillhandahålla medlemmarna inte ska påverka skatte­friheten för medlemmarnas upplåtelse av parkeringsplatser till de boende.

Skatteverket anser att Föreningen är en självständig juridisk person som kan bli skattskyldig till mervärdesskatt. Föreningens tillhandahållande av förvaltningstjänster utgör yrkesmässig verksamhet enligt ML. De tjänster som Föreningen tillhandahåller medlemmarna uppfattas av verket som ”normal ekonomisk och teknisk fastighetsförvaltning”. Därutöver tillhandahåller Föreningen tjänster avseende renovering och underhåll som går utöver normal fastighetsförvaltning och som kan betecknas byggtjänster. Föreningen har avdragsrätt för ingående skatt hänförlig till tillhandahållandet av såväl förvaltningstjänster som byggtjänster. Om marknadsmässig ersättning inte tas ut för dessa kostnader kan reglerna om omvärdering av beskattningsunderlaget bli tillämpliga. Enligt Skatteverkets mening utgör Föreningens förvaltningsåtgärder gentemot Bostadsrättsföreningen inte hinder mot att Bostadsrättsföreningens upplåtelse av parkeringsplatser till de boende omfattas av undantag enligt 3 kap. 2 § ML.

Rättsligt

Den mervärdesskatterättsliga regleringen

Enligt 1 kap. 1 § första stycket 1 ML ska mervärdesskatt betalas vid sådan omsättning inom landet av varor eller tjänster som är skattepliktig och görs i en yrkesmässig verksamhet. Med omsättning av tjänst förstås enligt 2 kap. 1 § tredje stycket 1 ML bl.a. att en tjänst mot ersättning utförs, överlåts eller på annat sätt tillhandahålls någon.

De svenska mervärdesskattebestämmelserna ska tolkas mot bakgrund av motsvarande bestämmelser i mervärdesskattedirektivet (2006/112/EG).

Enligt artikel 2.1 c i mervärdesskattedirektivet ska tillhandahållande av tjänster mot ersättning som görs inom en medlemsstats territorium av en beskattningsbar person när denne agerar i denna egenskap vara föremål för mervärdesskatt.

Enligt artikel 9.1 första stycket avses med beskattningsbar person den som, oavsett på vilken plats, självständigt bedriver en ekonomisk verksamhet, oberoende av dess syfte eller resultat. Som ekonomisk verksamhet ska enligt andra stycket särskilt betraktas utnyttjande av materiella eller immateriella tillgångar i syfte att fortlöpande vinna intäkter därav.

Enligt svensk rättspraxis har en samfällighetsförenings genomförande av den uppgift, för vilken den tillkommit, inte ansetts innebära att föreningen därigenom i yrkesmässig verksamhet omsätter varor eller tjänster, dock under förutsättning att tillhandahållandena avser delägarfastigheternas egna behov. Om däremot samfällighetsföreningen tillhandahåller utomstående varor eller tjänster mot ersättning har omsättningar ansetts föreligga vilka, om de är skattepliktiga, medfört skattskyldighet för föreningen om de görs i en yrkesmässig verksamhet (jfr RÅ 2002 ref. 13 och där anmärkta rättsfall).

Vidare har en samfällighetsförenings uthyrning av garageplatser till boende i delägarfastigheterna i föreningen ansetts utgöra skattepliktig omsättning av tjänster i yrkesmässig verksamhet (jfr HFD 2011 not 75).

Regleringen i anläggningslagen (1973:1149), AL och i lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter, SFL

Enligt 1 § AL kan en anläggning inrättas som är gemensam för flera fastigheter och som tillgodoser ändamål av stadigvarande betydelse för dem (gemensamhetsanläggning). Lagens bestämmelser om fastighet äger motsvarande tillämpning på tomträtt som inskrivits (2 § AL). En anläggningsförrättning handläggs av lantmäterimyndighet (4 § AL). En gemensamhetsanläggning är samfälld för de fastigheter som deltar i anläggningen. För anläggningens utförande och drift utgör de deltagande fastigheterna en särskild samfällighet (14 § AL). Vid anläggningsförrättningen bestäms för varje fastighet en andel av kostnaderna för bl.a. anläggningens utförande och drift. Andelen beräknas efter vad som är skäligt med hänsyn främst till den omfattning i vilken fastigheten beräknas använda anläggningen. Om det är lämpligt, kan föreskrivas att kostnaderna i första hand ska fördelas genom att avgifter tas ut för anläggningens utnyttjande. Grunderna för beräkningen av sådana avgifter fastställs vid förrättningen (15 § AL).

Vid tillämpningen av SFL ska som samfällighet bl.a. anses samfällighet enligt AL (1 § första stycket 4 SFL).

Enligt 4 § SFL förvaltas en samfällighet antingen direkt av delägarna (delägarförvaltning) eller av en särskilt bildad samfällighetsförening (föreningsförvaltning).

En samfällighetsförening är en enligt SFL bildad sammanslutning, som kan förvärva rättigheter och ikläda sig skyldigheter och vars medlemmar utgörs av delägarna i samfällighet (17 § SFL).

En samfällighetsförenings ändamål är att förvalta den samfällighet för vilken den bildats; samfällighetsföreningen får inte driva verksamhet som är främmande för det ändamål som samfälligheten ska tillgodose (18 § SFL). Föreningen ska vid förvaltningen tillgodose medlemmarnas gemensamma bästa men varje medlems enskilda intressen ska även beaktas i skälig omfattning (19 § första stycket SFL). Om samfällighetsförenings medelsbehov inte täcks på annat sätt, ska bidrag i pengar uttaxeras av medlemmarna (40 § SFL). Om inte annat föreskrivs i stadgarna, uttaxeras medlemmarnas bidrag genom att styrelsen upprättar och på föreningsstämman framlägger debiteringslängd. I debiteringslängden anges det belopp som uttaxeras, vad som belöper på varje medlem och när betalning ska ske (42 § SFL).

Skatterättsnämndens bedömning

Fråga 1

Frågan avser i första hand om den förvaltningstjänst som Föreningen planerar att tillhandahålla sina medlemmar mot en marknadsmässig ersättning i form av en förvaltningsavgift ska ses som ett tillhandahållande av tjänster mot ersättning i mervärdesskattehänseende.

Enligt EU-domstolens praxis kan en tjänst anses utförd mot ersättning endast om det finns ett rättsförhållande mellan den som tillhandahåller tjänsten och mottagaren, enligt vilket det rör sig om ett ömsesidigt utväxlande av prestationer så att den ersättning som den som tillhandahåller tjänsten erhåller utgörs av det faktiska motvärdet av den tillhandahållna tjänsten (se t.ex. domen i mål nr C-16/93 R. J. Tolsma, p. 14). Av EU-domstolens praxis följer vidare att det för att skattskyldighet ska uppstå måste finnas en direkt koppling mellan den tjänst som tillhandahålls och det motvärde som erhålls (se domen i mål 154/80 Coöperatieve Aardappelenbewaarplaats GA, p. 12). I domen i mål 102/86 angående Apple and Pear Development Council (Apple and Pear) ansågs en sådan koppling inte föreligga mellan en avgift som togs ut av fruktodlare, vilken var obligatorisk och inte utgick på grund av avtal, och tjänster rörande marknadsföring m.m. som tillhandahölls av ett organ som tillhandahöll dessa tjänster till gagn för fruktodlarnas gemensamma bästa.

I rättfallet RÅ 2005 ref. 74 behandlades frågan om skattskyldighet för en förening, som hade till uppgift att handha vissa angelägenheter som var föreskrivna i trafikskadelagen (1975:1410, TSL), trafikförsäkringsförordningen (1976:359, TFÖRO) och föreningens stadgar. HFD fann att föreningen inte kunde anses tillhandahålla sina medlemmar några tjänster i mervärdesskattehänseende genom den verksamhet som föreningen bedrev. Verksamheten ansågs ha sin grund i regleringen i TSL och TFÖRO och inte i ett kontraktsförhållande mellan föreningen och dess medlemmar. Kostnadsersättningen som var hänförlig till dessa verksamheter ansågs därför inte utgöra ersättning för några av föreningen till medlemmarna tillhandahållna tjänster.

Den i ärendet aktuella anläggningen, [gemensamhetsanläggningen], har inrättats genom ett anläggningsbeslut som meddelats av FBM (…). Av beslutet framgår att [gemensamhetsanläggningen] ska bestå av parkeringsgarage, in- och utfarter samt de installationer och anordningar som erfordras för anläggningens funktionella drift. Deltagande tomträtter utgör en samfällighet för anläggningens utförande och drift. Vidare ska enligt det beslut om andelstal som FBM meddelat, kostnaderna för utförandet och driften fördelas mellan deltagande tomträtter i enlighet med av myndigheten angivna andelstal per fastighet.

Föreningen är en samfällighetsförening som bildats genom att stadgar antagits och styrelse utsetts vid sammanträde som hållits hos FBM i anslutning till inrättandet av [gemensamhetsanläggningen]. Medlemmar i Föreningen är de tomträttshavare som har del i samfälligheten. Av stadgarna (…) framgår att Föreningens ändamål är att förvalta den ”anläggningssamfällighet” som tillkommit genom anläggningsbeslut[et]. Vid[are] anges att samfälligheten ska förvaltas i enlighet med vad som bestämts vid bildandet om dess ändamål.

Föreningen har bedömt att den förvaltningstjänst i form av administration av medlemmarnas upplåtelse av parkeringsplatser som Föreningen planerar att tillhandahålla mot en marknadsmässig ersättning, inryms i det förvaltningsuppdrag den idag har enligt sina stadgar. Skatterättsnämnden utgår i det följande från förutsättningen att den omfrågade förvaltningstjänsten ingår som en del i Föreningens stadgeenliga förvaltningsuppdrag.

Nämnden kan till en början konstatera att såväl det förvaltningsuppdrag som Föreningen har enligt sina stadgar som medlemskapet i Föreningen och hur kostnaderna för förvaltningen av [gemensamhetsanläggningen] ska fördelas mellan medlemmarna är baserade på myndighetsbeslut och inte på ett kontraktsförhållande mellan Föreningen och dess medlemmar. Dessa myndighetsbeslut har i sin tur sin grund i regleringen i AL och i SFL.

Vidare gäller i fråga om fördelning av kostnader för en gemensamhetsanläggnings utförande och drift att andelstal ska fastställas vid anläggningsförrättningen efter vad som är skäligt med hänsyn till den omfattning varje fastighet beräknas använda anläggningen. Om det är lämpligt kan dock föreskrivas att kostnaderna i första hand ska fördelas genom avgiftsuttag varvid grunderna för beräkningen av sådana avgifter ska fastställas vid förrättningen (jfr 15 § AL). Vid anläggningsförrättningen för [gemensamhetsanläggningen] har FBM beslutat om kostnadsfördelning efter vissa andelstal. Kostnadstäckning för den i ärendet aktuella förvaltningstjänsten ska därmed, i enlighet med den ordning som fastställts vid anläggningsbeslutet och i SFL uttaxeras kollektivt av medlemmarna i förhållande till respektive medlems andelstal. Kostnadstäckning tas ut oavsett om tjänsten kommer en enskild medlem till godo eller inte. Det saknas därmed en direkt koppling mellan kostnadstäckningen och den tjänst som tillhandahålls (jfr Apple and Pear pp. 11-16 och RÅ 2005 ref. 74).

Den omfrågade förvaltningsavgiften kan mot den bakgrunden inte anses ha stöd i anläggningsbeslutet och en uttaxering av en motsvarande kostnadstäckning i form av bidrag från medlemmarna efter andelstal kan mervärdesskatterättsligt inte anses utgöra ersättning för några av Föreningen tillhandahållna tjänster.

Med hänsyn till det anförda finner Skatterättsnämnden att Föreningens planerade förfarande inte kan anses utgöra omsättning enligt 1 kap. 1 § ML första stycket 1 jämförd med 2 kap. 1 § tredje stycket 1 ML.

Frågorna 2 och 3

Frågorna har ställts av sökandena utifrån förutsättningen att Skatterättsnämnden vid sin bedömning kommit fram till att Föreningens förvaltningstjänst enligt fråga 1 kan omfattas av skattskyldighet. Skatterättsnämnden har beträffande fråga 1 funnit att tjänsten inte kan anses utgöra omsättning i mervärdesskattehänseende.

Med hänsyn till bedömningen i fråga 1 förfaller frågorna 2 och 3.

Förhandsbeskedet har utformats i enlighet med de föregående redovisade övervägandena. I den mån ansökan inte har besvarats genom förhandsbeskedet finner nämnden att förhandsbeskedet inte bör meddelas. Ansökan avvisas därför i denna del.

Beslutande: Svanberg, ordf., Ohlson, Fored, Harmsen Hogendoorn, Odéen, Renström, Wingren

Sekreterare: Börjesson

Föredragande: Norberg

Senaste förhandsbesked inom Mervärdesskatt

Visa alla
Till toppen