Fastighetsområdet, rumsuthyrning

Uthyrning av s.k. företagsbostäder med en hyrestid på ett år med ett års automatisk förlängning, förutsatt att hyresavtalet inte sägs upp under perioden, har inte ansetts utgöra skattepliktig rumsuthyrning.

Diarienummer
35-14/I
Meddelandedatum
2015-05-20
Lagrum
  • 3 kap. 3 § första stycket 4 mervärdesskattelagen (1994:200)
Sökande
X AB
Motpart
Skatteverket
Har överklagats?
Ja
Högsta förvaltningsdomstolens avgörande
Beslut
Avgörandedatum
2016-02-24
Mål nr
3668-15

Förhandsbesked

Fråga 1 och 2

X AB:s (Bolaget) uthyrning omfattas under de avgivna förutsättningarna inte av skatteplikt enligt 3 kap. 3 § första stycket 4 mervärdesskattelagen (1994:200), ML.

Motivering

Bakgrund

Bolaget bedriver verksamhet i form av uthyrning av möblerade företagsbostäder. Bolagets kunder består nästan uteslutande av företag, organisationer och offentliga organ.

Bolaget har fått förfrågningar om att hyra ut lägenheter under längre tid än på dygns-, vecko- eller månadsbasis. Förfrågningarna inbegriper inte enbart uthyrning till företag för faktiskt nyttjande av en företagslägenhet av en och samma person utan också uthyrning till företag för faktiskt nyttjande av en företagslägenhet av olika personer inom företaget, samt i vissa fall av flera personer samtidigt.

Bolaget har gett in avtal avseende två olika erbjudanden.

  1. Erbjudande 1: Avtalet mellan Bolaget och kunden avser tillgång till en lägenhet. Avtalet tecknas för en period om ett år med ett års automatisk förlängning förutsatt att det inte sägs upp under perioden. Vistelsetiden för en och samma gäst får enligt avtalet normalt uppgå till högst sex månader. Hyresperioden kan dock efter skriftlig överenskommelse förlängas till maximalt tolv månader för en och samma gäst. Företagslägenheten är fullt utrustad för att möjliggöra självhushåll. Elektricitet, bredband och flera TV-kanaler ingår i hyran. Det är bäddat vid ankomst och slutstädning ingår. Även städtjänster ingår i hyran.
  2. Erbjudande 2: Avtalet mellan Bolaget och kunden avser tillgång till en lägenhet för konsulter och anställda till kunden. I vissa fall används företagslägenheten av flera personer samtidigt och i vissa fall avlöser personerna varandra under hyresperioden. Avtalet tecknas för en period om ett år med ett års automatisk förlängning förutsatt att det inte sägs upp under perioden. Vistelsetiden för en och samma gäst får enligt avtalet normalt uppgå till högst sex månader. Företagslägenheten är fullt utrustad för att möjliggöra självhushåll. Elektricitet,  bredband och flera TV-kanaler ingår i hyran. Det är bäddat vid ankomst och slutstädning ingår. Städtjänster och övriga tilläggstjänster t.ex. extra sängkläder kan mot särskild ersättning erhållas efter överenskommelse.

Frågorna och parternas inställning

Bolaget vill veta om upplåtelse av företagsbostäder enligt Erbjudande 1 och 2, omfattas av skatteplikt enligt 3 kap. 3 § första stycket 4 ML.

Bolaget anser att det är innehållet i och syftet med verksamheten som ska beaktas och att tidsperioden bara är en av flera faktorer. Bolaget menar att syftet med verksamheten är temporärt tillhandahållande av logi till företagskunder som efterfrågar tillfälliga logimöjligheter för sina anställda. Även om den totala nyttjandetiden för en företagskund kan uppgå till 24 månader innebär inte detta att det faktiska nyttjandet av företagslägenheten kvarstår oförändrat under hela hyresperioden. Bolaget anser att både Erbjudande 1 och 2 utgör skattepliktiga tillhandahållanden enligt 3 kap. 3 § första stycket 4 ML.

Skatteverket anser att om Bolaget regelmässigt hyr ut lägenheter i det allmänna bostadsbeståndet, där uthyrningstiden överstiger tre månader, är uthyrningen inte skattepliktig enligt 3 kap. 3 § första stycket 4 ML. Syftet och innehållet med verksamheten är då inte att tillhandahålla tillfälligt boende i den mening som förstås i nämnda bestämmelse.

Rättsligt

Enligt 3 kap. 2 § första stycket ML undantas från skatteplikt sådana omsättningar som avser upplåtelser av bl.a. hyresrätter och andra rättigheter till fastigheter. Undantaget omfattar dock inte t.ex. rumsuthyrning i hotellrörelse eller liknande verksamhet (3 kap. 3 § första stycket 4 ML).

Bestämmelsen avseende rumsuthyrning i hotellrörelse och liknande verksamhet har ansetts överensstämma med artikel 13.B b punkt 1 i sjätte direktivet (77/388/EEG) och ansågs således EU-konform (SOU 1994:88 s. 114).  Artikeln motsvaras av artikel 135.2 a i mervärdesskattedirektivet (2006/112/EG).

Enligt artikel 135.2 a i mervärdesskattedirektivet så omfattas bl.a. inte tillhandahållande av logi, såsom detta definieras i medlemsstaternas lagstiftning, inom hotellbranschen eller branscher med liknande funktion av undantaget från skatteplikt.

Skatterättsnämndens bedömning

Avgörande för bedömningen av om Bolagets verksamhet ska anses utgöra rumsuthyrning i hotellrörelse eller liknande verksamhet är, enligt Skatterättsnämndens mening, innehållet i och syftet med verksamheten.

Enligt EU-domstolen är den tidsrymd under vilken tillhandahållandet av logi sker ett lämpligt kriterium för att skilja mellan tillhandhållande av logi inom hotellbranschen och uthyrning av bostadsrum. I allmänhet är vistelsen på ett hotell ganska kort och vistelsen i en hyreslägenhet tämligen lång (jfr EU-domstolens dom i mål nr C-346/95, Elisabeth Blasi, punkt 23).

Bolaget ska enligt ansökan hyra ut lägenheter till företag som i sin tur låter bl.a. sina anställda och konsulter nyttja lägenheterna. Det framgår, enligt Skatterättsnämndens mening, av lydelsen i såväl 3 kap. 3 § första stycket 4 ML som artikel 135.2 a i mervärdesskattedirektivet att det är upplåtelsen som sådan som ska avse ett tillfälligt tillhandhållande av logi. Detta innebär att upplåtelsen till hyresgästen ska vara av tillfällig natur. Den bedömningen påverkas inte av hur hyresgästen sedan faktiskt nyttjar lägenheten inom ramen för den avtalade kontraktstiden. EU-domstolens uttalande i mål nr C-346/95, Elisabeth Blasi, om att det i vissa fall kan vara lämpligare att ta hänsyn till den faktiska sammantagna tidsrymd under vilken tillhandahållandet av logi sker snarare än till den hyrestid som finns angiven i kontraktet åsyftar, enligt nämndens mening, de fall där hyrestiden i praktiken överstiger den hyrestid som framgår av kontraktet. Den situationen är inte jämförbar med den nu aktuella. 

Upplåtelsen till företag ska enligt både Erbjudande 1 och 2 ske för en hyresperiod om ett år med ett års automatisk förlängning om inte avtalet sägs upp. Enligt Skatterättsnämndens mening kan sådana upplåtelser inte anses vara av tillfällig natur oavsett hur hyresgästen/företaget sedan väljer att utnyttja den hyrda lägenheten. Bolagets verksamhet kan därför i de aktuella fallen inte anses väsentligen inriktad på att i en aktiv rörelse tillfälligt tillhandahålla logi.

I avgörandet har deltagit Kristina Harmsen Hogendoorn, ordf., Carl-Gustav Ohlson, Rolf Bohlin, Jeanette Fored, Jan Larsson, Anita Odéen och Stefan Olsson.

Ärendet har föredragits av Karin Korpinen.

I den slutliga handläggningen har även Lena Bohm deltagit.

Senaste förhandsbesked inom Mervärdesskatt

Visa alla
Till toppen