Reducerad skattesats

Tillhandahållande av domartjänster inom idrottsområdet har ansetts omfattas av skattesatsen 25 procent.

Diarienummer
15-16/I
Meddelandedatum
2016-11-18
Lagrum
  • 3 kap. 11 a § och 7 kap. 1 § tredje stycket 10 mervärdesskattelagen (1994:200)
Sökande
X AB
Motpart
Skatteverket
Har överklagats?
Ja
Högsta förvaltningsdomstolens avgörande
Dom
Avgörandedatum
2017-05-16
Mål nr
6516-16

Förhandsbesked

X AB:s (Bolaget) tillhandahållande av [domartjänster] omfattas av en skattesats om 25 procent.

Bakgrund

Omständigheterna i ärendet

Bolaget är ett nystartat bolag som ska bedriva konsultverksamhet inom management och administration samt tillhandahålla [domartjänster].

Bolaget kommer att med anställd personal tillhandahålla huvuddomare och/eller linjedomare till idrottsorganisationer, främst vid tävlingsmatcher inom (…) och (…). Bolaget kan också få uppdrag att agera såväl huvuddomare som linjedomare vid träningsmatcher. Tjänsterna tillhandahålls både föreningar och aktiebolag.

Frågorna och parternas inställning

Bolaget vill veta om dess tillhandahållande omfattas av den reducerade skattesatsen om 6 procent. Bolaget vill också veta om det blir någon skillnad dels om uppdraget avser att agera huvud- eller linjedomare, dels om uppdraget utförs vid en tävlings- eller en träningsmatch.

Bolaget anser att tillhandahållandet omfattas av skattesatsen 6 procent oavsett om uppdraget avser att agera huvud- eller linjedomare och oavsett om det utförs vid en tävlings- eller träningsmatch. En idrottsdomares tjänst innebär enligt Bolagets uppfattning att någon bereds tillfälle att utöva idrott eftersom domarens tillhandahållande har ett omedelbart samband med utövandet av den idrottsliga verksamheten. Tjänsten utförs vid själva idrottsutövningen och avser instruktioner till dem som utövar idrotten. Det är reglerna som utformar en idrott och som skiljer olika idrotter från varandra. Domarens roll är därmed mycket nära kopplad till den idrottsliga utövningen och är väsentlig för densamma.

Skatteverket anser att Bolagets tillhandahållande omfattas av skattesatsen 25 procent oavsett om uppdraget avser huvud- eller linjedomare och oavsett om det utförs vid tävlings- eller träningsmatch. Den reducerade skattesatsen kan enligt Skatteverket endast omfatta tjänster som i sig innebär att någon bereds tillfälle att utöva idrottslig verksamhet. Tillämpningsområdet för den reducerade skattesatsen kan inte utsträckas till att omfatta alla delmoment som är nödvändiga för att genomföra en idrottslig aktivitet. Tillämpningsområdet får enligt rättspraxis inte heller gå utöver punkt 14 i bilaga III till mervärdesskattedirektivet (2006/112/EG).

Skälen för avgörandet

Rättsligt

Enligt 7 kap. 1 § första stycket mervärdesskattelagen (1994:200), ML, ska skatt tas ut med 25 procent av beskattningsunderlaget om inte annat följer av andra eller tredje stycket. Av tredje stycket 10 följer att skatt ska tas ut med 6 procent av beskattningsunderlaget vid omsättning av tjänster inom idrottsområdet som anges i 3 kap. 11 a § första stycket ML och som inte undantas från skatteplikt enligt andra stycket samma paragraf.

Enligt 3 kap. 11 a § ML undantas från skatteplikt bl.a. omsättning av tjänster varigenom någon bereds tillfälle att utöva idrottslig verksamhet. Vidare undantas omsättning av tjänster som har omedelbart samband med utövandet av den idrottsliga verksamheten om dessa tjänster omsätts av den som tillhandahåller den idrottsliga verksamheten. Undantaget gäller endast om tjänsterna omsätts av staten eller en kommun eller av en förening i de fall verksamheten inte ska anses som ekonomisk enligt 4 kap. 8 § ML (andra stycket). Undantaget från skatteplikt i 3 kap. 11 a § ML motsvaras närmast av artikel 132.1 m i mervärdesskattedirektivet.

När en sådan tjänst omsätts av någon annan, t.ex. en kommersiell aktör, och undantaget således inte är tillämpligt ska som framgått ovan – enligt 7 kap. 1 § tredje stycket 10 ML – skatt tas ut med 6 procent.

Bestämmelsen om reducerade skattesatser i bl.a. 7 kap. 1 § tredje stycket 10 ML ska tolkas mot bakgrund av motsvarande bestämmelser i mervärdesskattedirektivet så som dessa tolkats av EU-domstolen.

Av artikel 98.2 första stycket i mervärdesskattedirektivet följer att de reducerade skattesatserna endast får tillämpas på leverans av varor och tillhandahållande av tjänster i de kategorier som anges i bilaga III. Hit hör, såvitt nu är aktuellt, utnyttjande av sportanläggningar (bilaga III, punkt 14).

I HFD 2013 ref. 65, som avsåg ett överklagat förhandsbesked, konstaterade Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) att mervärdesskattedirektivets regler ska beaktas vid bedömningen av vilka tjänster som bör kunna tillhandahållas med reducerad skattesats. Enligt mervärdesskattedirektivet får reducerad skattesats tillämpas i fråga om utnyttjande av sportanläggningar. Denna bestämmelse om reducerad skattesats är annorlunda utformad än artikel 132.1 m, som avser undantag från skatteplikt för idrottstjänster som tillhandahålls av vissa skattskyldiga. ML:s bestämmelser om skattesats för tillhandahållande av tjänster som har omedelbart samband med utövandet av idrottslig verksamhet är allmänt hållna och ska enligt HFD inte ges en vidare tolkning än vad mervärdesskattedirektivet ger utrymme för. De i det målet aktuella servicetjänsterna kunde därför inte omfattas av de svenska bestämmelserna om reducerad skattesats.

Skatterättsnämndens bedömning

Bolaget tillhandahåller tjänster som huvud- eller linjedomare vid tävlings- eller träningsmatcher till aktiebolag och föreningar. Vid bedömningen av om dessa tjänster omfattas av den reducerade skattesatsen måste en tolkning av 7 kap. 1 § tredje stycket 10 ML göras i ljuset av mervärdesskattedirektivets regler om reducerade skattesatser i artikel 98.2 första stycket och punkt 14 i bilaga III i mervärdesskattedirektivet.

Enligt mervärdesskattedirektivet får en reducerad skattesats endast tillämpas i fråga om utnyttjande av sportanläggningar. I likhet med HFD:s bedömning i 2013 ref. 65 anser Skatterättsnämnden att utrymmet för tillämpning av en reducerad skattesats i fråga om tjänster varigenom någon bereds tillfälle att utöva idrottslig verksamhet begränsas av mervärdeskattedirektivets bestämmelser om reducerad skattesats. 

Bolagets tillhandahållande av [domartjänster] kan enligt Skatterättsnämnden inte anses omfattas av begreppet utnyttjande av sportanläggning. Mervärdesskatt ska därför tas ut med en skattesats om 25 procent.

Med hänsyn till svaret på fråga 1 förfaller övriga frågor.

I avgörandet har deltagit Kristina Harmsen Hogendoorn, ordf., Rolf Bohlin, Petter Classon, Jeanette Fored, Christina Olsson, Anna Sandberg Nilsson och Madelaine Tunudd.

Ärendet har föredragits av Karin Korpinen.

I den slutliga handläggningen har även Erika Örbom deltagit.

Senaste förhandsbesked inom Mervärdesskatt

Visa alla
Till toppen