Skattesats

Fråga om tillhandahållande av cv och personliga brev omfattas av reducerad skattesats.

Diarienummer
24-17/I
Meddelandedatum
2018-05-07
Lagrum
  • 7 kap. 1 § första stycket och tredje stycket 8 mervärdesskattelagen (1994:200)
Sökande
A
Motpart
Skatteverket
Har överklagats?
Nej

Förhandsbesked

A:s tillhandahållande av cv och personliga brev i enlighet med ingivna exempel omfattas av en skattesats om 25 procent.

Bakgrund

Omständigheterna i ärendet

A bedriver ekonomisk verksamhet under enskilda firman X. Han framställer cv och personliga brev till sina kunder att användas i rekryteringssammanhang.

Frågan och parternas inställning

A vill veta vilken skattesats som gäller för tillhandahållande av skräddarsydda cv:n och personliga brev för kundernas räkning.

A anser att skattesatsen 6 procent är tillämplig för tjänsterna till följd av att den enskilda firman äger rättigheterna till de produkter som framställs. Han framställer textinnehåll samt layout och därefter överlåts produkterna med full äganderätt till kunden som har rätt att ändra, redigera och sprida dessa. Den som har skapat ett litterärt eller konstnärligt verk har upphovsrätt till verket varför försäljningen av cv och personliga brev bör omfattas av den låga skattesats som gäller vid överlåtelse av rättigheter till upphovsrättsligt skyddade verk – A har gett in två exempel vardera på cv:n och personliga brev.

Skatteverket anser att tillhandahållandet av cv respektive personliga brev omfattas av skattesatsen 25 procent och anför bl.a. följande. Upphovsrätten syftar till att skydda litterära och konstnärliga verk såsom framställningar i tal, skrift, musikaliska och sceniska verk, filmverk m.m. Upphovsrätten ger upphovsmannen en uteslutande rätt, en ensamrätt, till verket enligt 1 § lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk, URL. För att ett verk ska få upphovsrättsligt skydd krävs verkshöjd. Det innebär att verket ska ha ett visst mått av självständighet och originalitet. Det ska vara produkten av ett andligt eller intellektuellt skapande.

A:s tillhandahållande av tjänster, vilka innebär att fakta sammanställs i form av ett cv, kan inte anses ha sådan originalitet att slutresultatet kan hänföras till ett litterärt verk enligt 1 § URL. Det är istället fråga om tillhandahållande av en konsulttjänst där slutresultatet presenteras i form av ett cv, och ska därför beskattas med 25 procent mervärdesskatt.

Även om det skulle kunna ingå överlåtelse av upphovsrätt i samband med uppdragen att utforma personliga brev, kan denna rättighetsupplåtelse inte anses vara det huvudsakliga tillhandahållandet gentemot kunden. Kunden efterfrågar inte i första hand någon av de ideella eller ekonomiska rättigheter som är knutna till upphovsrätten, utan själva konsulttjänsten att utforma det personliga brev som sedan kan användas i ett eller flera rekryteringssammanhang. Fråga är därför inte om överlåtelse av en upphovsrätt, utan om tillhandahållande av en konsulttjänst som ska beskattas med 25 procent mervärdesskatt.

Skälen för avgörandet

Rättsligt

Mervärdesskatt ska enligt 7 kap. 1 § första stycket mervärdesskattelagen (1994:200), ML, tas ut med 25 procent av beskattningsunderlaget om inte annat följer av andra eller tredje stycket.

Skattesatsen för upplåtelse eller överlåtelse av rättigheter som omfattas av 1, 4 eller
5 § URL är 6 procent enligt 7 kap. 1 § tredje stycket 8 ML, dock inte när det är fråga om fotografier, reklamalster, system och program för automatisk databehandling eller film, videogram eller annan jämförlig upptagning som avser information.

Av 1 kap. 1 § URL följer bl. a. att den som skapat ett litterärt eller konstnärligt verk har upphovsrätt till verket oavsett om det är skönlitterär eller beskrivande framställning i skrift eller tal.

Av förarbetena till URL (SOU 1956:25 s. 64 f. och prop. 1060:17 s. 48 f.) framgår att grundförutsättningen för skydd är att verket är självständigt och originellt. Upphovsrätten tar sikte på den individuella utformning som upphovsmannen givit verket.

Bestämmelserna i ML ska tolkas i ljuset av motsvarande bestämmelser i mervärdesskattedirektivet (2006/112/EG) och hur dessa tolkats av EU-domstolen. Enligt artikel 98.2 jämförd med p. 9 i bilaga III får en reducerad skattesats tillämpas för tillhandahållande av tjänster av bl. a. författare samt royaltyer till dessa.

Skatterättsnämndens bedömning 

A tillhandahåller cv och personliga brev till sina kunder för att användas i rekryteringssammanhang. Frågan är om A härigenom överlåter eller upplåter rätten till litterära verk och tillhandahållandet därför omfattas av skattesatsen 6 procent.

En grundförutsättning för att litterära eller konstnärliga verk ska åtnjuta upphovsrättsligt skydd är att verket måste vara självständigt och originellt, dvs. det ska vara ett resultat av en skapande insats hos upphovsmannen. Av praxis framgår att kravet på originalitet innebär att verket ska ha en sådan personlig prägel att det inte föreligger någon risk för att två människor som arbetar oberoende av varandra ska kunna ge alstret identiskt eller i stort sett identiskt innehåll, jfr NJA 2004 s. 149.

När det gäller cv:n och personliga brev faller det sig enligt Skatterättsnämndens mening naturligt att de fakta som återges av A i cv och personliga brev framförallt styrs av vad kunderna har för utbildning och vad de har haft för arbeten. Utrymmet för individuellt skapande av upphovsmannen förefaller därmed begränsat. I de fyra exempel som getts in återges fakta och beskrivningar som skulle kunna bli i stort sett identiska oavsett vem som framställt dem. Enligt Skatterättsnämndens mening uppnår inte något av de ingivna exemplen en sådan självständighet och originalitet att de uppfyller kvalifikationerna för upphovsrättsligt skydd som ett konstnärligt eller litterärt verk.

Skatterättsnämnden anser mot denna bakgrund att A:s tillhandahållande av cv och personliga brev inte kan vara sådan upplåtelse eller överlåtelse av rättigheter som omfattas av 1, 4 eller 5 § URL, för vilken den tillämpliga skattesatsen är 6 procent enligt 7 kap. 1 § tredje stycket 8 ML. De tillhandahållna tjänsterna karaktäriseras i stället av att det faktaunderlag som kunden ger in bearbetas och presenteras i ett cv eller ett personligt brev i syfte att användas i rekryteringssammanhang. Den tillämpliga skattesatsen för en sådan tjänst är, i enlighet med 7 kap. 1 § första stycket ML, 25 procent.

I avgörandet har deltagit Kristina Harmsen Hogendoorn ordf., Birgitta Pettersson, Rolf Bohlin, Jeanette Fored, Christina Olsson, Anna Sandberg Nilsson och Madelaine Tunudd.

Ärendet har föredragits av Erika Örbom.

I den slutliga handläggningen har även Karin Korpinen deltagit.

Senaste förhandsbesked inom Mervärdesskatt

Visa alla
Till toppen