Skattesats

Tillhandahållande av guidad visning av gruva har ansetts omfattas av skattesatsen 6 procent.

Diarienummer
4-18/I
Meddelandedatum
2018-07-06
Lagrum
  • 7 kap 1 § tredje stycket 7 mervärdesskattelagen (1994:200)
Sökande
X AB
Motpart
Skatteverket
Har överklagats?
Nej

Förhandsbesked

X AB:s (Bolaget) tillhandahållande av guidade visningar av gruvan omfattas av skattesatsen 6 procent.

Bakgrund

Omständigheterna i ärendet

[Gruvan] är en (…) kvadratmeter stor kalkstensgruva i (…). Gruvan är en av flera kända gruvor i (…), vars natur- och kulturlandskap är starkt påverkat av den brytningsverksamhet som skett i de underjordiska kalkbrotten under närmare 1000 år. [Gruvan], vilken var i drift mellan åren (…), är den enda gruvan som är öppen för allmänheten.

Det är endast tillåtet att besöka gruvan i samband med de guidade visningar som hålls på angivna tider, alternativt när större grupper bokar en privat visning. De guidade visningarna sker under ledning av en utbildad guide som är väl insatt i gruvans labyrintsystem, geologi, paleontologi, dess unika fladdermuspopulation samt gruvans och omgivningarnas historia. Guiden redogör för hur kalkbrytningen gick till, kalkens användningsområde samt de spår som kalkbrytningen har lämnat ovan och under jord i det omkringliggande kulturlandskapet. Guidningarna sker på engelska och svenska.

I biljettpriset ingår entré till gruvan samt den guidade visningen.

Frågan och parternas inställning

Bolaget vill veta om en guidad visning av [Gruvan] omfattas av den reducerade skattesatsen i 7 kap. 1 § tredje stycket 7 mervärdesskattelagen (1994:200), ML.

Bolaget och Skatteverket anser att tillhandahållande av guidade visningar av gruvan omfattas av den reducerade skattesatsen 6 procent.

Skälen för avgörandet

Rättsligt

Mervärdesskatt ska enligt 7 kap. 1 § första stycket ML tas ut med 25 procent av beskattningsunderlaget om inte annat följer av andra eller tredje stycket.

Skattesatsen för tillträde till och förevisning av djurparker, förevisning av naturområden utanför tätort samt av nationalparker, naturreservat, nationalstadsparker och Natura 2000-områden är 6 procent enligt 7 kap. 1 § tredje stycket 7 ML.

Av förarbetena till nämnda bestämmelse (prop. 2017/18:1 s. 596) framgår att de områden som omfattas är naturområden utanför tätort, samt nationalparker, naturreservat, nationalstadsparker och Natura 2000-områden. Ledning för vad som avses med tätorter kan hämtas i de definitioner som tillämpas av Statistiska centralbyrån (SCB). Med förevisning likställs visning eller uppvisning av ett område. Den förevisning som omfattas av förslaget kan vara en rundvandring eller tur med en person som förmedlar särskild kunskap eller upplevelse längs rundvandringen eller turen i ett specifikt naturområde. Förevisningen kan också innebära att en person förevisar vägen genom ett område. Det kan t.ex. vara för att leda personer längs en säker väg. Naturområden kan exempelvis förevisas i samband med vandring, cykling, ridning, skridsko- och skidåkning, paddling, jakt- och fisketurer, och fågelskådning i naturområden.

Bestämmelserna i ML ska tolkas i ljuset av motsvarande bestämmelser i mervärdesskattedirektivet (2006/112/EG) och hur dessa tolkats av EU-domstolen.

Den aktuella bestämmelsen i ML har förts in med stöd av artikel 98.2 jämförd med punkt 7 i bilaga III i mervärdesskattedirektivet. Enligt sistnämnda bestämmelse får en reducerad skattesats tillämpas för tjänster som består i att ge besökare tillträde till föreställningar, teatrar, cirkusar, marknader, nöjesparker, konserter, museer, djurparker, biografer, utställningar och liknande kulturella evenemang och anläggningar.

Av EU-domstolens praxis framgår att begrepp som ingår i beskrivningen av de varor och tjänster för vilka en reducerad skattesats kan tillämpas ska tolkas restriktivt, i bemärkelsen strikt, eftersom denna möjlighet är en avvikelse från principen om att normalskattesatsen ska tillämpas. Av detta följer att begreppen ska tolkas i enlighet med den normala lydelsen av aktuella ord (se t.ex. EU-domstolens dom Kommissionen mot Spanien, C-83/99, EU:C:2001:31, pp. 18–20 och Erotic Center, C-3/09 EU:C:2010:149, pp. 14–16).

Skatterättsnämndens bedömning

Enligt 7 kap. 1 § tredje stycket 7 ML omfattas förevisning av naturområden utanför tätort samt av nationalparker, naturreservat, nationalstadsparker och Natura 2000-områden av den reducerade skattesatsen 6 procent.

Bestämmelsen saknar enligt Skatterättsnämndens mening motsvarighet i artikel 98.2 jämförd med bilaga III i mervärdesskattedirektivet där det regleras för vilka tillhandahållanden medlemsstaterna får tillämpa en reducerad skattesats.

Även om bestämmelserna i ML ska tolkas så att det resultat som åsyftas med direktivet uppfylls, innebär den skyldigheten emellertid inte att en nationell regel ska tolkas i strid med dess klara ordalydelse. Den aktuella bestämmelsen i ML är klar och tydlig i det att den föreskriver en reducerad skattesats för förevisning av naturområden, varför det enligt Skatterättsnämndens bedömning saknas möjlighet att uppnå det resultat som avses i direktivet, normalskattesats, genom en unionskonform tolkning.

Bestämmelsen i 7 kap. 1 § tredje stycket 7 ML ska därför ligga till grund för bedömningen i detta fall.

Det framgår av förutsättningarna i ansökan att [Gruvan] ligger i ett område som inte utgör ett tätortsområde enligt SCB. Av förarbetena framgår att med förevisning likställs visning eller uppvisning av ett naturområde. Det kan vara en rundvandring eller tur med en person som förmedlar särskild kunskap eller upplevelse längs rundvandringen eller turen. Bolagets guidade visningar innebär att besökarna får en förevisning av det specifika naturområde som gruvan utgör samt får information om bl.a. dess geologi, paleontologi, den unika fladdermuspopulationen och hur kalkbrytningen påverkat landskapet. Det förhållandet att [Gruvan] tidigare har varit föremål för mänsklig exploatering föranleder, enligt Skatterättsnämndens mening, inte någon annan bedömning eftersom det är gruvdriften som skapat den specifika naturmiljön.

Mot denna bakgrund bedömer Skatterättsnämnden att Bolagets tillhandahållande av guidade visningar av [Gruvan] omfattas av skattesatsen 6 procent.

I avgörandet har deltagit Kristina Harmsen Hogendoorn, ordf., Birgitta Pettersson, Rolf Bohlin, Jeanette Fored, Christina Olsson, Anna Sandberg Nilsson och Madelaine Tunudd.

Ärendet har föredragits av Karin Korpinen.

I den slutliga handläggningen har även Erika Örbom deltagit.

Senaste förhandsbesked inom Mervärdesskatt

Visa alla
Till toppen