Skatteplikt

Kredit- och försäkringsgivares förvärv av tjänster från utländskt bolag avseende tekniskt system för elektronisk hantering av ansökningar, omfattas inte av undantag från skatteplikt för förmedling.

Diarienummer
35-18/I
Meddelandedatum
2019-08-22
Lagrum
  • 3 kap. 9 och 10 §§ mervärdesskattelagen (1994:200)
Sökande
X
Motpart
Skatteverket
Har överklagats?
Nej

Förhandsbesked

(…) förvärv av tjänsten (…) från (…) omfattas inte av undantag från skatteplikt.

BESLUT

Frågan om (…) förvärv av tilläggstjänsten (…) avvisas.

Bakgrund

Omständigheterna i ärendet

(…)(Filialen) (…) huvudkontor (…) avser att ingå avtal med (…) (Y) avseende tjänsten (…). Y ska tillhandahålla tjänsten till Filialen och fakturera Filialen för nyttjande av tjänsten.

(…) är en mjukvaruplattform som ska integreras och användas vid elektroniska kreditbetalningar och vid tecknande av försäkringar i samband med köp i e-butiker och i fysiska butiker.

När konsumenten valt en vara i e-butiken kan konsumenten välja mellan olika betalningsmetoder, varav en är konsumentkredit genom Filialen. Konsumenten kan även välja att försäkra varan hos Filialen.

När konsumenten vid köp från en e-butik valt att finansiera köpet och/eller försäkra varan via Filialen kommer (…) att hänvisa konsumentens ansökan om kredit och/eller försäkring till Filialen. Filialen kommer att hantera ansökan elektroniskt genom användning av (…). Filialen kommer att behandla ansökan och ge antingen grönt, gult eller rött svar till e-butiken genom (…). Grönt svar innebär att ansökan beviljats, gult svar innebär att Filialen behöver mer information och närmare värdering och rött svar innebär att ansökan om finansiering nekats.

Vid grönt svar ger (…) konsumenten ett meddelande om att ansökan om kredit och/eller försäkring beviljats. Meddelandet vidareförmedlas omedelbart elektroniskt till e-butiken som behandlar köpordern. Via (…) får Filialen besked från e-butiken när varan är skickad eller utlämnad, varefter Filialen betalar e-butiken för varan enligt ett separat avtal mellan Filialen och e-butiken.

Vid gult svar får konsumenten via (…) information om att ansökan handläggs manuellt av Filialen. Filialen kan i enskilda fall etablera en direkt kommunikation med konsumenten t.ex. genom att Filialen via e-post eller sms skickar en länk till ett formulär där konsumenten kan lämna tilläggsupplysningar. Konsumenten får sedan ett besked direkt av Filialen om ansökan beviljats eller inte. (…) kommer att göra det möjligt för Filialen att uppdatera statusen på ansökan i plattformen från gul till grön eller röd, beroende på resultatet av den manuella behandlingen. Det slutliga svaret blir direkt och omedelbart vidarebefordrat till e-butikerna via (…).

Vid rött svar får konsumenten via (…) ett meddelande om att ansökan om kredit och/eller försäkring har avslagits. Detta meddelande blir också omedelbart och elektroniskt vidarebefordrat till e-butikerna. Därefter säkerställer (…) att något kreditförhållande inte uppkommer mellan Filialen och konsumenten i samband med köpet.

Inom ramen för (…) utvecklar Y en tilläggstjänst, (…), som ska användas vid köp i fysiska butiker. (…) som ännu inte är färdigutvecklad innebär att konsumenten, genom en länk som skickas till konsumentens mobiltelefon, kan ansöka om att få sitt köp finansierat genom kredit hos Filialen.

För implementeringen av (…) ska Filialen månatligen betala ett fast belopp om (…) till Y. För löpande nyttjande av (…) ska Filialen månatligen betala det högsta beloppet av en ”fixed service fee” på (…) och en ”transactional service fee” som är en rörlig avgift vilken baseras på antal konsumenter som beviljats avtal.

Frågan och parternas inställning

Filialen vill veta om dess förvärv av tjänster enligt avtalet med Y omfattas av undantag från skatteplikt för kreditförmedling enligt 3 kap. 9 § mervärdesskattelagen (1994:200), ML (fråga 1) samt försäkringsförmedling enligt 3 kap. 10 § ML (fråga 2).

Filialen anser att Y:s tillhandahållande till Filialen omfattas av undantag från skatteplikt enligt 3 kap. 9 § respektive 3 kap. 10 § ML av följande skäl. Genom (…) underrättar Y Filialen om tillfällen att komma i kontakt med och sluta kreditavtal med konsumenter. Y intar rollen som en mellanman eftersom syftet med Y:s tjänst är att göra det som är nödvändigt för att Filialen ska kunna sluta kreditavtal med konsumenterna men Y har inget eget intresse av innehållet i kreditavtalen mellan Filialen och konsumenten. Filialen anser även att Y intar rollen som förmedlare mellan försäkringsgivare och försäkringstagare även om butiken finns mellan parterna i försäkringsavtalet. Y är genom sitt avtal med butiken bundet till konsumenten.

Skatteverket anser att Y:s tillhandahållande till Filialen inte omfattas av undantag från skatteplikt enligt 3 kap. 9 § respektive 3 kap. 10 § ML av följande skäl. Y agerar inte som en mellanman vid Filialens beviljande av krediter eller försäljning av försäkringar till konsumenterna. Y agerar inte heller som underagent till e-butikerna eftersom det är Filialen som förvärvar tjänsterna från Y och inte e-butikerna. Y tillhandahåller en teknisk lösning för att hjälpa e-butikerna och Filialen att hantera kommunikationen mellan konsumenterna och Filialen. Skatteverket har ingen uppfattning om tilläggstjänsten (…) som används vid inköp i fysiska butiker eftersom uppgifterna är alltför knapphändiga.

Skälen för avgörandet

Rättsligt

Enligt 3 kap. 9 § första stycket ML ska, såvitt här är aktuellt, omsättning av bank- och finansieringstjänster samt sådan omsättning som utgör värdepappershandel eller därmed jämförlig verksamhet undantas från skatteplikt. Med bank- och finansieringstjänster avses, enligt andra stycket, inte notariatverksamhet, inkassotjänster, administrativa tjänster avseende factoring eller uthyrning av förvaringsutrymmen.

Enligt 3 kap. 10 § ML undantas från skatteplikt omsättning av försäkrings- och återförsäkringstjänster, inbegripet tjänster som tillhandahålls av försäkringsmäklare eller andra förmedlare av försäkringar och som avser försäkringar eller återförsäkringar.

Dessa bestämmelser ska tolkas mot bakgrund av artiklarna 135.1 a och b i mervärdesskattedirektivet (2006/112/EG) så som bestämmelserna har tolkats av EU-domstolen. Enligt artikel 135.1 a ska från skatteplikt undantas försäkrings- och återförsäkringstransaktioner, inbegripet tjänster med anknytning till sådana transaktioner som utförs av försäkringsmäklare och försäkringsagenter. Enligt artikel 135.1 b ska från skatteplikt undantas beviljande av och förmedling av krediter samt förvaltning av krediter av den som beviljat krediten. Före den 1 januari 2007 fanns motsvarande bestämmelser i artikel 13 B a och d p. 1 i det numera upphävda sjätte direktivet (77/388/EEG).

Det finns ingen definition av begreppet förmedling i mervärdesskattedirektivet. Uttrycket förmedling i nu gällande direktiv motsvarades av uttrycket förhandling i sjätte direktivet.

En förmedlingstjänst kan enligt EU-domstolens praxis bestå av att underrätta parten om tillfällen att sluta avtal och att komma i kontakt med motparten samt att förhandla om detaljerna i prestationen och motprestationen i kundens namn och för dennes räkning. Verksamhetens ändamål är att göra det som är nödvändigt för att parterna ska kunna sluta avtal, utan att förmedlaren har ett eget intresse vad gäller avtalets innehåll (CSC Financial Services, C-235/00, EU:C:2001:696, p. 39). För att det ska vara fråga om en förmedlingstjänst måste transaktionerna vid en helhetsbedömning utgöra en avgränsad enhet som medför att de funktioner som är specifika och väsentliga för förmedlingstjänsten uppfylls (mål C-453/05, Volker Ludwig, EU:C:2007:369, p. 27). Bedömningen ska utgå från själva naturen hos tillhandahållandet och ändamålet med detta (p. 33).

När det gäller begreppet tjänster med anknytning till försäkringstransaktioner som utförs av försäkringsmäklare och försäkringsagenter framgår i EU-domstolens praxis ett krav på att de ska stå i kontakt med försäkringsgivare och försäkringsagenter och endast agerar som mellanhand (Arthur Andersen, C-472/03, EU:C:2005:135, p. 33 och Taksatorringen, C-8/01, EU:C:2003:621, p. 44, jfr Beheer, C-124/07, EU:C:2008:186, p. 29). Ett inslag i en försäkringsagents verksamhet har ansetts vara att sammanföra potentiella kunder med försäkringsgivaren (Arthur Andersen p. 36). Det har också förutsatts att förmedlaren ska besitta sakkunskap på området (Arthur Andersen p. 26–27).

Skatterättsnämndens bedömning

Filialen vill veta om dess förvärv av tjänster enligt avtalet med Y omfattas av undantag från skatteplikt enligt 3 kap. 9 och 10 §§ ML.

Det aktuella avtalet omfattar konsumentens köp från både e-butiker och fysiska butiker. Förfarandet i samband med köp i fysisk butik via den ännu inte helt färdigutvecklade tilläggstjänsten (…) har enligt Skatterättsnämnden inte beskrivits på ett tillräckligt entydigt sätt. Nämnden begränsar därför sin prövning till den del av ansökan som avser de tjänster som tillhandahålls i samband med konsumenters köp från e-butiker.

Bedömningen av om en förmedlingstjänst föreligger mervärdesskatterättsligt ska göras mot bakgrund av EU-domstolens uttalanden i CSC Financial Services och Volker Ludwig. Enligt Skatterättsnämndens uppfattning består Y:s tillhandahållande till Filialen inte i att som mellanman göra det som är nödvändigt för att få till stånd ett kredit- och/eller försäkringsavtal mellan Filialen och konsumenterna. Y:s tillhandahållande av (…) uppvisar inte de kännetecken som är väsentliga och specifika för en förmedlingstjänst. Skatterättsnämnden anser i stället att (…) karakteriseras av ett tekniskt system för elektronisk hantering av ansökningar om krediter och/eller försäkringar som visserligen förenklar kommunikationen mellan Filialen och konsumenten samt Filialen och e-butiken men som inte utgör en förmedlingstjänst utan en tjänst av teknisk natur.

I avgörandet har deltagit Kristina Harmsen Hogendoorn, ordf., Birgitta Pettersson, Rolf Bohlin, Jeanette Fored, Fredrik Fries, Christina Olsson och Madelaine Tunudd.

Ärendet har föredragits av Karin Korpinen

Senaste förhandsbesked inom Mervärdesskatt

Visa alla
Till toppen