Skattesats

När extra bärare anlitas i samband med kisttransport av avliden utgör hela transporten en sammansatt tjänst som omfattas av den reducerade skattesatsen för personbefordran.

Diarienummer
41-19/I
Meddelandedatum
2019-12-12
Lagrum
  • 7 kap. 1 § mervärdesskattelagen (1994:200)
Sökande
X
Motpart
Skatteverket
Har överklagats?
Nej

Förhandsbesked

Frågorna 2 och 3

Kisttransporter av avlidna där extra bärare anlitas ska ses som ett enda tillhandahållande och omfattas av den reducerade skattesatsen för personbefordran. Bokningsavgiften ingår i beskattningsunderlaget för det tillhandahållandet.

Bakgrund

Omständigheterna i ärendet

X sluter avtal med församlingar avseende kisttransporter av avlidna.

Transporten omfattar hämtning och ilastning av kistan med den avlidne i bil vid bisättningslokal, transport i bil till parkering i anslutning till ceremonilokal, transport från bilen till ceremonilokalen samt transport från ceremonilokalen tillbaka till bilen för vidare transport till krematorium eller begravningsplats. Chauffören hjälper till med transporten till och från bilen vid ceremonilokalen.

Inom ramen för avtalet kan X vid behov tillhandahålla extra bärare. Dessa är då behjälpliga med transporten av kistan från bilen till ceremonilokalen och tillbaka till bilen. De extra bärarna kan endast anlitas när X ombesörjer hela kisttransporten.

Kostnaden för de extra bärarna specificeras särskilt. Om församlingen anlitar extra bärare tar X ut en bokningsavgift som också specificeras. Bokningsavgift tas ut med anledning av den administration som X har för att anlita extra bärare.

Frågorna och parternas inställning

X vill veta om tillhandahållandet av extra bärare inom ramen för avtalet omfattas av den reducerade skattesatsen för personbefordran i 7 kap. 1 § tredje stycket 12 mervärdesskattelagen (1994:200), ML, (fråga 1). Om det tillhandahållandet i sig inte omfattas av den reducerade skattesatsen frågar X om det ska anses underordnat biltransporten av kistan och därför omfattas av den reducerade skattesatsen (fråga 2). Oberoende av svaren på dessa frågor vill X veta om den bokningsavgift som tas ut i samband med anlitandet av extra bärare är ersättning för en underordnad del av tillhandahållandet (fråga 3).

X anser att tillhandahållandet av extra bärare utgör sådan personbefordran som omfattas av skattesatsen 6 procent. Om inte så anses vara fallet bör bärartjänsten vara underordnad tillhandahållandet av kisttransporten med bil och behandlas på samma sätt som den.

Skatteverket anser att ett tillhandahållande som enbart består i att extra kistbärare ställs till förfogande inte är att se som personbefordran.

Vid anlitande av extra bärare i samband med biltransporten av kistan med den avlidne är tillhandahållandet av de extra bärarna ett medel för att på bästa sätt genomföra hela transporten. Utan de extra bärarna skulle transporten av transporttekniska skäl inte kunna genomföras. Tillhandahållandet av extra bärare ska därför ses som underordnat biltransporten av kistan och i mervärdesskattehänseende behandlas på samma sätt. Bokningsavgiften ingår i beskattningsunderlaget för antingen tillhandahållandet av de extra bärarna eller för hela transporten av kistan.

Skälen för avgörandet

Rättsligt

Mervärdesskatt ska enligt 7 kap. 1 § första stycket ML tas ut med 25 procent av beskattningsunderlaget om inte annat följer av andra eller tredje stycket.

Skattesatsen för personbefordran utom sådan befordran där resemomentet är av underordnad betydelse är 6 procent enligt 7 kap. 1 § tredje stycket 12 ML.

Av EU-domstolens dom i målet Stock, C- 208/15, EU:C:2016:936, framgår att varje tillhandahållande som regel ska anses som fristående och självständigt (p. 26). Om två eller flera delar av en transaktion har ett så nära samband att de objektivt sett utgör ett enda odelbart ekonomiskt tillhandahållande som det vore konstlat att dela upp är de emellertid att anse som ett enda tillhandahållande. Det är även fallet när ett tillhandahållande utgör det huvudsakliga tillhandahållandet och ett annat tillhandahållande ska betraktas som ett underordnat tillhandahållande som skattemässigt ska behandlas på samma sätt som det huvudsakliga tillhandahållandet. Ett tillhandahållande ska särskilt betraktas som underordnat ett huvudsakligt tillhandahållande när kunderna inte efterfrågar det i sig, utan tillhandahållandet för dem endast är ett medel för att på bästa sätt åtnjuta det huvudsakliga tillhandahållande som företaget erbjuder (p. 27).

Skatterättsnämndens bedömning

X tillhandahåller kisttransporter av avlidna i bil, ett tillhandahållande som enligt Skatterättsnämnden omfattas av den reducerade skattesatsen för personbefordran i 7 kap. 1 § tredje stycket 12 ML.

Vid behov tillhandahåller X extra bärare för transport av kistan med den avlidne mellan bil och ceremonilokal. Det går inte att anlita extra bärare utan att X samtidigt tillhandahåller biltransporten.

Av omständigheterna följer enligt Skatterättsnämndens mening att biltransporten av kistan med den avlidne utgör den huvudsakliga delen av X tillhandahållande avseende kisttransporter. De extra bärarna anlitas endast vid behov. Tillhandahållandet av bärarna får därför ses som ett medel för att på bästa sätt genomföra hela transporten av kistan och är därmed underordnat biltransporten av kistan. Kisttransporter där extra bärare anlitas ska av den anledningen ses som ett enda tillhandahållande som i sin helhet omfattas av den reducerade skattesatsen för personbefordran. Även tillhandahållandet av administrativa tjänster i samband med bokning av bärare får anses underordnat biltransporten, varför bokningsavgiften ska ingå i beskattningsunderlaget för det tillhandahållandet.

Med hänsyn till denna bedömning förfaller fråga 1.

I avgörandet har deltagit Kristina Harmsen Hogendoorn, ordf., Birgitta Pettersson, Rolf Bohlin, Jeanette Fored, Christina Olsson, Anna Sandberg Nilsson och Madelaine Tunudd.

Ärendet har föredragits av Per-Arvid Gustafsson.

Senaste förhandsbesked inom Mervärdesskatt

Visa alla
Till toppen