Skattesats

Uthyrning av eldrivna scootrar utgör inte tillhandahållande av personbefordran och omfattas därför av skattesatsen 25 procent.

Diarienummer
38-19/I
Meddelandedatum
2019-12-10
Lagrum
  • 7 kap. 1 § mervärdesskattelagen (1994:200)
Sökande
X AB
Motpart
Skatteverket
Har överklagats?
Ja
Högsta förvaltningsdomstolens avgörande
Dom
Avgörandedatum
2020-06-04
Mål nr
54-20

Förhandsbesked

X AB:s uthyrning av scootrar omfattas av skattesatsen 25 procent.

Bakgrund

Omständigheterna i ärendet

X AB:s (Bolaget) verksamhet består i att, med hjälp av en mobilapp, ställa eldrivna scootrar till kunders förfogande. För att kunna använda scootrarna måste kunden först skapa ett konto i en av Bolaget framtagen mobilapp. (…). (…). Sedan kan kunden använda scootern för att transportera sig från en plats till en annan. Scootern lämnas där transporten avslutas. Tillgängligheten av scootrar varierar beroende på utbudet inom ett visst område.

Kunden debiteras dels en fast avgift om (…) kr, dels en avgift i form av ett pris per minut för den tid som scootern nyttjas.

Frågan och parternas inställning

Bolaget vill veta om den tjänst som Bolaget tillhandahåller utgör sådan personbefordran som omfattas av den reducerade skattesatsen 6 procent enligt 7 kap. 1 § tredje stycket 12 mervärdesskattelagen (1994:200), ML.

Bolaget anser att tillhandahållandet utgör personbefordran som omfattas av skattesatsen 6 procent och anför följande. Momentet att transportera en person från en punkt till en annan är det som främst kännetecknar en personbefordran eftersom det korresponderar med och därmed ensamt även kan uppfylla det huvudsakliga syftet med tjänsten. Det är fordonet, scootern, som transporterar kunden, inte kunden. Skatteneutralitetsprincipen innebär att Bolaget kan anses konkurrera med kollektivtrafik och taxi samt, möjligen, uthyrning av transportmedel. Det centrala är transporten från en punkt till en annan. Visserligen ställer de ett transportmedel till förfogande men kunden vill inte ha det för längre tid än den tid som själva transporten tar.

Skatteverket anser att Bolagets tillhandahållande inte utgör sådan personbefordran som omfattas av den reducerade skattesatsen 6 procent och anför följande. Personbefordran är ett sammansatt ord av frasen befordran av personer. En befordran av personer innebär att personer transporteras. En säljare som åtar sig att transportera personer tillhandahåller alltså en tjänst i form av personbefordran. En tjänst som innebär att transportmedlet framförs av personen själv omfattas inte av den reducerade skattesatsen. Sverige har valt att i ML implementera begreppet personbefordran som motsvaras av begreppet persontransport i p. 5 i bilaga III till mervärdesskattedirektivet (2006/112/EG). Den enda begränsning som har gjorts i ML är att personbefordran inte får vara av underordnad betydelse. Det är därför inte aktuellt att göra en jämförelse med liknande verksamheter.

Skälen för avgörandet

Rättsligt

Mervärdesskatt ska enligt 7 kap. 1 § första stycket ML tas ut med 25 procent av beskattningsunderlaget om inte annat följer av andra eller tredje stycket.

Skattesatsen för personbefordran utom sådan befordran där resemomentet är av underordnad betydelse är 6 procent enligt 7 kap. 1 § tredje stycket 12 ML.

Enligt artikel 98.2 jämförd med p. 5 i bilaga III till mervärdesskattedirektivet får en reducerad skattesats tillämpas på tjänster avseende persontransporter och medfört bagage. Vad gäller tolkningen av denna bilaga följer det av EU-domstolens rättspraxis att bestämmelser som utgör undantag från en princip ska tolkas restriktivt, se t. ex. domen i målet Bastova, C-432/15, EU:C:2016:855, p. 59.

Det framgår av EU-domstolens dom i målet kommissionen mot Spanien, C-83/99, EU:C:2001:31, p. 20 att begreppet ”transport av passagerare och medfört bagage” i rådets sjätte direktiv (77/388/EEG) ska tolkas i enlighet med dessa termers vanliga betydelse. Begreppet motsvaras av ”persontransport och medfört bagage” i mervärdesskattedirektivet.

Högsta förvaltningsdomstolen har i RÅ 2009 not. 160 funnit att hemkörning av en kund i kundens egen bil huvudsakligen är en transport av bilen och inte en persontransport. Tillhandahållandet omfattades därför inte av den reducerade skattesatsen.

Skatterättsnämndens bedömning

Frågan är vilken skattesats som ska tillämpas på Bolagets tillhandahållande.

Bolagets tillhandahållande består i att ställa eldrivna scootrar till kunders förfogande på olika platser. Kunden kan via mobilappen hyra och starta scootern. Därefter kan kunden köra scootern och förflytta sig från en plats till en annan.

Enligt Skatterättsnämndens mening är Bolagets tillhandahållande inte en tjänst avseende persontransport. Bolaget åtar sig inte att transportera kunden från en plats till en annan utan erbjuder ett fordon som kunden kan hyra för att själv transportera sig. Eftersom det inte är fråga om personbefordran enligt ML eller persontransport enligt mervärdesskattedirektivet utan snarare uthyrning av transportmedel, saknas anledning att göra en jämförelse enligt skatteneutralitetsprincipen med tjänster inom kategorin persontransport.

I avgörandet har deltagit Kristina Harmsen Hogendoorn, ordf., Birgitta Pettersson, Rolf Bohlin, Jeanette Fored, Christina Olsson, Anna Sandberg Nilsson och Madelaine Tunudd.

Ärendet har föredragits av Karin Korpinen.

Senaste förhandsbesked inom Mervärdesskatt

Visa alla
Till toppen