Skatteplikt

Fråga om tillhandahållande av vissa saneringstjänster mot ersättning i form av årspremie omfattas av undantaget från skatteplikt för försäkringstjänster.

Diarienummer
59-19/I
Meddelandedatum
2020-06-15
Lagrum
  • 3 kap. 10 § mervärdesskattelagen (1994:200)
Sökande
X AB
Motpart
Skatteverket
Har överklagats?
Ja
Högsta förvaltningsdomstolens avgörande
Beslut
Avgörandedatum
2021-02-22
Mål nr
4238-20

Förhandsbesked

X AB:s tillhandahållande enligt avtalet omfattas inte av undantag från skatteplikt.

Bakgrund

Omständigheterna i ärendet

X AB (Bolaget) bedriver verksamhet inom skadedjursbranschen och utför saneringar av olika skadedjur samt vid för sent upptäckta dödsfall. Tjänsterna tillhandahålls fastighetsägare, offentlig verksamhet, livsmedelsbutiker samt försäkringsbolag.

Bolaget uppger att det även bedriver återförsäkringsverksamhet gentemot vissa försäkringsbolag. Bolaget åtar sig att mot en fast årspremie reglera alla skador som omfattas av återförsäkringsavtalet. Premien betalas i förskott och försäkringsbolagen har rätt till ett fritt antal saneringar.

Enligt ingivet avtal ska Bolaget utföra tjänster avseende sanering vid skadedjur, hussvamp samt sent upptäckt dödsfall på fastigheter vars ägare tecknat försäkring hos försäkringsbolaget. Om utbyte eller reparation av del av fastigheten krävs står Bolaget för kostnader upp till (…) kr. Om underentreprenör används är det i första hand av försäkringsbolaget upphandlade underentreprenörer som ska användas. I de fall kostnaden överstiger (…) kr är det försäkringsbolaget som ersätter fastighetsägaren med maximalt (…) kr. Bolaget ska månadsvis rapportera status med kostnadsspecifikation för varje uppdrag till försäkringsbolaget. Enligt ansökan sammanställs skadestatistik för försäkringsstocken varje år och premien kommer vid behov att justeras inför kommande år för det fall någon av Bolagets kunder haft ett stort antal inträffade försäkringsfall.

Vid tecknandet av ett avtal förs försäkringsbolagets kunder in i Bolagets system genom en förteckning över de utrymmen som försäkringsbolaget tecknat försäkring för. Alternativt ges Bolaget tillgång till en sökbar portal där Bolaget kan kontrollera att utrymmet är försäkrat hos försäkringsbolaget. Vid en skadeanmälan hänvisas försäkringsbolagets kund till Bolagets kundtjänst. Kundtjänsten kontrollerar att kunden har en giltig försäkring och lägger en arbetsorder.

Bolaget uppger att det även har avtal om skaderegleringsverksamhet med försäkringsbolaget för det fall kostnaderna överstiger (…) kr.

Frågan och parternas inställning

Bolaget vill veta om tillhandhållandet enligt återförsäkringsavtalet omfattas av undantag från skatteplikt enligt 3 kap. 10 § mervärdesskattelagen (1994:200), ML.

Bolaget anser att tillhandahållandet utgör en försäkring- eller återförsäkringstjänst som omfattas av undantag från skatteplikt enligt 3 kap. 10 § ML av följande skäl. Enligt återförsäkringsavtalet åtar sig Bolaget fullt ansvar för sanering samt reparationskostnader eller utbyte av byggnadsmaterial upp till (…) kr. Bolagets kunder, dvs. försäkringsbolagen, betalar en årspremie per försäkrad enhet. Bolaget åtar sig då att utföra sanering om en saneringssituation uppkommer på den försäkrade enheten. Det är ovisst om en sådan situation kommer att uppkomma. Bolaget har därmed övertagit den ekonomiska risken.

Skatteverket anser att tillhandahållandet inte omfattas undantag från skatteplikt enligt 3 kap. 10 § ML av följande skäl. Eftersom Bolaget i sin ansökan anger att de tar fullt ansvar för skadan samtidigt som ansvaret enligt avtalet är begränsat till visst belopp uppfattar Skatteverket att de finns ytterligare överenskommelser mellan Bolaget och försäkringsbolaget. Bolagets tillhandahållande enligt avtalet samt övriga överenskommelser med försäkringsbolaget om att utföra sanering mot ersättning utgör ett enda skattepliktigt tillhandahållande.

Skälen för avgörandet

Rättsligt

Från skatteplikt undantas omsättning av försäkrings- och återförsäkringstjänster, inbegripet tjänster som tillhandahålls av försäkringsmäklare eller andra förmedlare av försäkringar och som avser försäkringar eller återförsäkringar (3 kap. 10 § ML).

Bestämmelserna i ML ska tolkas mot bakgrund av motsvarande reglering i artikel 135.1 a i mervärdesskattedirektivet (2006/112/EG) så som dessa tolkats av EU-domstolen.

Skatterättsnämndens bedömning

Bolaget vill veta om tillhandahållandet enligt återförsäkringsavtalet omfattas av undantag från skatteplikt enligt 3 kap. 10 § ML.

Bolaget åtar sig att utföra tjänster åt försäkringsbolaget, på ett större antal fastigheter vars ägare tecknat försäkring hos försäkringsbolaget, om fastigheterna drabbas av skada. Åtagandet regleras i ett separat avtal med specifika villkor som prissätts och faktureras separat. Även om det finns andra överenskommelser mellan parterna rörande situationer som inte träffas av det omfrågade avtalet ser Skatterättsnämnden inget hinder mot att pröva frågan om skatteplikt för nu aktuellt tillhandahållande.

EU-domstolen har uttalat att en försäkringstransaktion kännetecknas av att en försäkringsgivare åtar sig att, mot förskottsbetalning av en premie, tillhandahålla försäkringstagaren den prestation som parterna kom överens om när avtalet ingicks, för det fall försäkringsrisken förverkligas (Card Protection Plan Ltd, C-349/96, EU:C:1999:93).

EU-domstolen har även uttalat att en återförsäkringssituation består i att en försäkringsgivare ingår avtal och åtar sig, mot betalning av en premie och inom de ramar som anges i avtalet, överta en annan försäkringsgivares skulder som följer av förpliktelser enligt de försäkringsavtal som denne ingått med sina försäkringstagare (Swiss Re Germany Holding, C-242/08, EU:C:2009:647, p. 38).

Av ingivet avtal framgår att Bolaget ska utföra tjänster avseende sanering av skadedjur, hussvamp samt sent upptäckt dödsfall. Bolaget står för belopp upp till (…) kr om utbyte eller reparation av fastigheten krävs. Skador som uppskattas överstiga detta värde regleras och bekostas av försäkringsbolaget. Bolaget är skyldigt att rapportera utförda uppdrag till försäkringbolaget och ska i första hand använda dettas underentreprenörer. Bolaget ska månadsvis rapportera status med kostnadsspecifikation för varje uppdrag till försäkringsbolaget och dess årliga ersättning kommer vid behov att justeras inför kommande år för det fall någon av Bolagets kunder haft ett stort antal inträffade försäkringsfall.

Enligt Skatterättsnämndens mening innebär Bolagets åtagande enligt återförsäkringsavtalet inte att Bolaget tillhandahåller försäkringsbolaget en återförsäkringstjänst i mervärdesskattehänseende. Tillhandahållandet framstår enligt Skatterättsnämndens mening i stället som en form av abonnemang på skadesaneringstjänster när behov därav uppstår, för vilket ersättningen justeras årligen utifrån faktiska kostnader, och inte ett återförsäkringsåtagande med övertagande av risk. Skatterättsnämnden anser att Bolagets åtagande enligt återförsäkringsavtalet därför inte omfattas av undantag från skatteplikt enligt 3 kap. 10 § ML.

I avgörandet har deltagit Kristina Harmsen Hogendoorn, Birgitta Pettersson, Rolf Bohlin, Jeanette Fored, Christina Olsson, Anna Sandberg Nilsson och Madelaine Tunudd.

Ärendet har föredragits av Karin Korpinen.

Senaste förhandsbesked inom Mervärdesskatt

Visa alla
Till toppen