Skatteplikt

Fråga om ursprunglig eller aktuell kreditgivares förvaltning av krediter omfattas av undantag från skatteplikt.

Diarienummer
29-20/I
Meddelandedatum
2021-03-02
Lagrum
  • 3 kap. 9 § mervärdesskattelagen (1994:200)
Sökande
X AB Momsgrupp
Motpart
Skatteverket
Har överklagats?
Ja

Förhandsbesked

Fråga 1 och 2

De med ansökan avsedda tjänsterna utgör ett tillhandahållande som inte omfattas av undantag från skatteplikt.

Fråga 3

Det med ansökan avsedda tillhandahållandet är undantaget från skatteplikt.

Bakgrund

Omständigheterna i ärendet

X AB ingår i X AB Momsgrupp (Sökanden). X AB har startat ett nytt dotterbolag, Y AB. Y AB:s verksamhet kommer att bestå i att förvärva fordringsportföljer från X AB. X AB är den ursprungliga kreditgivaren för de fordringar som ingår i portföljerna. Y AB kommer inte att ha någon egen anställd personal, utan kommer i stället att anlita X AB för att ansvara för förvaltning av fordringsportföljerna.

(…)

X AB kommer enligt ett serviceavtal att utföra bl.a. följande moment. Administration i form av löpande uppdatering av låntagarnas betalningsplaner avseende ränta, avgifter och amortering. Informera och besvara frågor från låntagarna. Avisera och ta emot betalningar från låntagarna. Ansvara och föra nödvändiga räkenskaper som underlag för rapportering till Skatteverket. Hantera betalningspåminnelser och vid behov anlita inkassobolag.

Ersättningen kommer att på årlig basis uppgå till (…) procent av värdet av de förvaltade fordringsportföljerna, beräknad månatligen vid varje kalendermånads första dag utifrån det sammanlagda värdet av Y AB:s då utestående fordringar.

Frågorna och parternas inställning

Sökanden vill veta om dess tillhandahållande ska ses som ett sammansatt tillhandahållande (fråga 1) som omfattas av undantag från skatteplikt enligt 3 kap. 9 § mervärdesskattelagen (1994:200), ML, (fråga 2). Om fråga två besvaras nekande vill Sökanden veta om svaret blir ett annat om X AB fortsatt är delägare i de aktuella fordringsportföljerna (fråga 3).

Sökanden anser att tjänsterna enligt serviceavtalet utgör en sammansatt helhet, där de olika deltjänsterna saknar värde utan varandra (fråga 1). Vidare anser Sökanden att tillhandahållandet omfattas av undantag från skatteplikt av följande skäl. Bestämmelsen i artikel 135.1 b i mervärdesskattedirektivet (2006/112/EG) ställer inte något krav på att den som förvaltar krediten fortsatt måste vara ägare till de aktuella krediterna. Det är X AB som ursprungligen beviljat krediten och som även efter överlåtelsen är indirekt ägare eftersom Y AB är ett dotterbolag till X AB (fråga 2). Sökanden anser av samma skäl att tillhandahållandet är undantaget från skatteplikt för det fall X AB kvarstår som ägare av en andel av krediten (fråga 3).

Skatteverket anser också att de tjänster som X AB tillhandahåller Y AB ska behandlas som ett enda tillhandahållande (fråga 1). Skatteverket anser däremot att den tjänst som X AB tillhandahåller utgör förvaltning av krediter som inte omfattas av undantag från skatteplikt eftersom undantaget är villkorat av att transaktionen görs av den som beviljat krediten. Med uttrycket ”den som beviljat krediten” avses, enligt Skatteverket, även den som övertar en kredit och träder in som ny borgenär i kreditförhållandet med låntagaren. Eftersom de aktuella fordringarna ägs av Y AB är X AB inte längre borgenär (fråga 2). Om X AB överlåter en andel av en enskild kredit till Y AB men även fortsatt äger en andel i den enskilda krediten och därmed kvarstår som en av borgenärerna ska X AB ses som ”den som beviljat krediten” (fråga 3).

Skälen för avgörandet

Rättsligt

Enligt 3 kap. 9 § första stycket ML ska omsättning av bank- och finansieringstjänster samt sådan omsättning som utgör värdepappershandel eller därmed jämförlig verksamhet undantas från skatteplikt. Med bank- och finansieringstjänster avses, enligt andra stycket samma paragraf, inte notariatverksamhet, inkassotjänster, administrativa tjänster avseende factoring eller uthyrning av förvaringsutrymmen.

ML:s bestämmelser ska tolkas mot bakgrund av artikel 135.1 b i mervärdesskattedirektivet så som dessa bestämmelser har tolkats av EU-domstolen. I nämnda direktivbestämmelse anges att från skatteplikt undantas beviljande av och förmedling av krediter samt förvaltning av krediter av den som beviljat krediten.

Skatterättsnämndens bedömning

Fråga 1

Enligt Skatterättsnämndens mening efterfrågar kunden inte någon av de ingående delmomenten separat utan de är endast ett medel för att åtnjuta den sammantagna tjänsten. Skatterättsnämnden delar därför parternas uppfattning att det är fråga om ett enda odelbart ekonomiskt tillhandahållande som det vore konstlat att dela upp.

Fråga 2

Skatterättsnämnden delar även parternas uppfattning att X AB:s tillhandahållande utgör förvaltning och att förvaltningen avser krediter.

Därefter uppkommer frågan om X AB:s förvaltning kan anses utförd av ”den som beviljat krediten” och därmed omfattas av undantag från skatteplikt enligt 3 kap. 9 § ML tolkad i ljuset av artikel 135.1 b i mervärdesskattedirektivet.

I den svenska versionen av artikel 135.1 b i mervärdesskattedirektivet anges att undantaget från skatteplikt för förvaltning av krediter avser ”den som beviljat krediten”. Undantaget från skatteplikt för förvaltning av krediten begränsas således till kreditgivaren. Frågan är om avsikten är att enbart den ursprunglige kreditgivarens förvaltning ska omfattas av undantaget, om undantag från skatteplikt för förvaltning av krediten gäller även om den ursprunglige kreditgivaren överlåter krediten men fortsatt har hand om förvaltningen, eller om det är den vid varje tidpunkt aktuelle kreditgivaren vars förvaltning ska undantas från skatteplikt. En jämförelse mellan olika språkversioner visar nämligen att undantaget från skatteplikt i flera versioner begränsas till att omfatta förvaltning av den som beviljar krediten, dvs. i presens. Det saknas vägledande praxis från EU-domstolen om hur undantaget från skatteplikt avseende förvaltning av krediter i den aktuella bestämmelsen ska tolkas.

Ifrågavarande undantag från skatteplikt har bl. a. tillkommit på grund av svårigheten att fastställa beskattningsunderlaget för tillhandahållandet, vilket aktualiseras när en kreditgivare även ombesörjer förvaltning av krediten. Om såväl kreditgivning som förvaltning av krediten undantas från skatteplikt saknas rätt till avdrag för ingående skatt. Köper kreditgivaren i stället in förvaltningstjänsten från en tredje part, bör därför sistnämnda tjänst omfattas av skatteplikt. På så sätt åstadkoms neutralitet i beskattningen och det föreligger inga svårigheter att i dessa fall fastställa beskattningsunderlaget. Mot denna bakgrund ligger det enligt Skatterättsnämndens mening närmast till hands att tolka direktivets bestämmelse som att det är den aktuelle kreditgivarens tillhandahållande vars förvaltning ska undantas från skatteplikt.

Ett tillhandahållande av en kredit måste således, enligt Skatterättsnämndens mening, anses vara den tjänst som beviljas och tillhandahålls löpande mot ersättning under hela kredittiden såvida krediten inte sägs upp till betalning. Skatterättsnämnden anser därför att i och med att X AB överlåter krediten till Y AB så träder Y AB in och blir ny kreditgivare i förhållande till kredittagaren. Det innebär att när krediten överlåtits till Y AB så är det enbart Y AB:s förvaltning av krediten i egenskap av kreditgivare som omfattas av undantag från skatteplikt.

I och med att X AB inte är kreditgivare undantas dess tillhandahållande av förvaltning därför inte av undantag från skatteplikt.

Fråga 3

EU:s mervärdesskattekommitté har nästan enhälligt antagit en riktlinje om vissa tjänster i samband med syndikerade lån. Syndikerade lån är en form av krediter som innebär att flera långivare gemensamt beviljar en kredit. Av riktlinjen framgår att ett lån som har beviljats av en grupp syndikerade banker och som i sin helhet förvaltas av en av bankerna (kreditagenten), mot en ersättning som betalas av låntagaren, utgör en enda tjänst i mervärdesskattehänseende. Förvaltningen av det syndikerade lånet är enligt riktlinjen en tjänst som är undantagen från mervärdesskatt enligt artikel 135.1 b i mervärdesskattedirektivet såsom förvaltning av krediter av den som beviljat krediten, förutsatt att kreditagenten är en av långivarna.

Mot bakgrund härav och med hänsyn till vad ovan sagts anser Skatterättsnämnden att om X AB överlåter en andel av en enskild kredit till Y AB, men samtidigt kvarstår som kreditgivare för en andel av krediten, så kan X AB fortsatt ses som den som beviljar krediten. Den förvaltning som X AB tillhandahåller Y AB 3 omfattas i sådant fall av undantag från skatteplikt enligt 3 kap. 9 § ML.

I avgörandet har deltagit Kristina Harmsen Hogendoorn, Birgitta Pettersson, Rolf Bohlin, Jeanette Fored, Christina Olsson, Anna Sandberg Nilsson och Madelaine Tunudd.

Ärendet har föredragits av Karin Korpinen.

Senaste förhandsbesked inom Mervärdesskatt

Visa alla
Till toppen