Skattesats

Fråga om det är en bok eller sammanhäftade bilder som tillhandahålls.

Diarienummer
7-21/I
Meddelandedatum
2021-09-30
Lagrum
  • 7 kap. 1 § tredje stycket 1 mervärdesskattelagen (1994:200)
Sökande
X AB
Motpart
Skatteverket
Har överklagats?
Ja
Högsta förvaltningsdomstolens avgörande
Dom
Avgörandedatum
2022-04-04
Mål nr
5835-21

Förhandsbesked

Det med frågan avsedda tillhandahållandet omfattas av en skattesats om
25 procent.

Bakgrund

Omständigheterna i ärendet

X AB (Bolaget) är verksamt inom fotobranschen och tar grupp- och porträttbilder på skolungdomar, förskolebarn samt idrottsutövare. Bolaget tillhandahåller en ”fotobok” som innehåller gruppbilder och/eller porträttbilder. Den omfrågade produkten är utformad med ett omslag i A4-format och innehåller fotograferade bilder på samma format. Produkten hålls samman av häftklamrar.

Av de handlingar som bifogats ansökan framgår att kunden kan välja att köpa hela produkten med fem ark för (…) kr alternativt köpa gruppbilden för (…) kr och/eller någon av de fyra porträttarken för (…) kr styck. Väljer kunden att köpa delar av produkten avlägsnas de ark som inte önskas genom att riva ut arket längs en perforering varefter arket returneras till Bolaget. Produkten kan ha olika sidomfång och layout (en eller fler bilder på varje ark). ‒ Ett exempel på produkten har givits in.

Frågan och parternas inställning

Bolaget vill veta om tillhandahållandet av produkten omfattas av den reducerade skattesatsen 6 procent enligt 7 kap. 1 § tredje stycket 1 mervärdesskattelagen (1994:200), ML.

Bolagets bedömning är att oavsett om fotoboken köps i sin helhet eller med reducerat antal ark så borde skattesatsen om 6 procent tillämpas och anför följande. Enligt HFD 2011 not. 66 omfattas fotoböcker av den reducerade skattesatsen för böcker. Av domen framgår att det var kunden själv som utformat fotoboken digitalt. Skillnaden i detta ärende är att utformningen av fotoboken inte sker digitalt utan fysiskt genom att kunden aktivt kan avlägsna ark som skickas tillbaka till Bolaget.

Skatteverket anser att i de fall Bolagets produkt köps i sin helhet eller med reducerat antal bilder och där fortfarande text kvarstår i häftet ska den reducerade skattesatsen tillämpas. Däremot ska skattesatsen 25 procent tillämpas om den produkt som kunden slutligen beställer är en produkt med enbart bilder utan text. Skatteverket anför följande. Produkten har visserligen samma form och utseende som en bok eller häfte, broschyr eller liknande, men kan pga. sin funktion inte betecknas som en sådan enligt allmänt språkbruk. En tolkning måste då göras med ledning av tulltaxan för att avgöra om produkten ska omfattas av den reducerade skattesatsen. Vid en sådan tolkning ska de varor som är hänförliga till kategorierna i KN-nummer 4901‒ 4905 omfattas av den reducerade skattesatsen. KN-nummer 4901 omfattar i stort sett alla varor som är avsedda att läsas. Dit hänförs bl.a. böcker och häften vilka i huvudsak består av text av något slag, t.ex. litterära verk av alla slag, läroböcker, uppslagsböcker och ordböcker. Däremot omfattas inte trycksaker som inte är avsedda för egentlig läsning, såsom tryckta kort med personliga hälsningar, meddelanden eller tillkännagivanden. KN-nr 4902 omfattar tidningar och tidskrifter, KN-nr 4903 omfattar bilder, rit- och målarböcker för barn, KN-nr 4904 omfattar musiknoter och KN-nr 4905 omfattar bl.a. kartor.

Skälen för avgörandet

Rättsligt

Skatt ska enligt 7 kap. 1 § första stycket, ML, tas ut med 25 procent om inte annat följer av – såvitt nu är i fråga – tredje stycket. Enligt 7 kap. 1 § tredje stycket 1 ML ska skatten tas ut med 6 procent för bl.a. omsättning av böcker, broschyrer, häften och liknande alster, även i form av enstaka blad, allt under förutsättning att varorna inte helt eller huvudsakligen är ägnade åt reklam.

Bestämmelsen ska tolkas mot bakgrund av motsvarande bestämmelser i mervärdesskattedirektivet (2006/112/EG) så som dessa tolkats av EU-domstolen.

En reducerad skattesats får tillämpas på – såvitt här är aktuellt – tillhandahållanden av böcker på alla typer av fysiska bärare eller på elektronisk väg eller bådadera (inbegripet broschyrer, foldrar och liknande trycksaker …), förutom publikationer som helt eller huvudsakligen är ägnade åt reklam och publikationer som helt eller huvudsakligen består av videoinnehåll eller hörbar musik (artikel 98.2 jämförd med punkt 6 i bilaga III i mervärdesskattedirektivet).

Skatterättsnämndens bedömning

Frågan i ärendet är om den produkt Bolaget tillhandahåller kan anses ingå i någon av kategorierna; böcker, broschyrer, häften och liknande alster enligt 7 kap. 1 § tredje stycket 1 ML som kan omfattas av en reducerad skattesats.

Skatterättsnämnden noterar att hela den insända produkten består av blankt fotopapper som vikts och häftats med klamrar i mitten till ett A4-format. Häftet innehåller bilder med vita baksidor. Eventuell text återger i vissa fall namn på den/de som fotograferats och i det exempel på produkten som bifogats ansökan anges också lagbeteckning. Prissättningen för produkten styrs helt av det antal bilder som kunden väljer att behålla och som således inte rivs ut längs perforeringen samt returneras till Bolaget.

Mot denna bakgrund anser Skatterättsnämnden att Bolagets tillhandahållande måste karaktäriseras som ett tillhandahållande av bilder, sammanhäftade eller styckevis. Även prissättningen talar för att så är fallet. Oaktat att bilderna hålls samman som ett häfte bedömer därför Skatterättsnämnden att produkten inte omfattas av den reducerade skattesatsen.

I avgörandet har deltagit Kristina Harmsen Hogendoorn, Birgitta Pettersson, Rolf Bohlin, Jeanette Fored, Christina Ohlsson, Anna Sandberg Nilsson och Madelaine Tunudd.

Ärendet har föredragits av Erika Örbom.

Senaste förhandsbesked inom Mervärdesskatt

Visa alla
Till toppen