Rabatt eller voucher

Ett lojalitetsprogram där kunder vid köp får poäng som kan användas för framtida köp innebär varken någon överlåtelse av vouchrar eller att sökanden, vid inlösen av intjänade poäng, tillhandahåller kunderna en rabatt i efterhand.

Diarienummer
25-23/I
Meddelandedatum
2023-11-17
Lagrum
  • 2 kap. 26 § samt 8 kap. 14 § mervärdesskattelagen (2023:200)
Sökande
X AB
Motpart
Skatteverket
Har överklagats?
Ja

Förhandsbesked

Fråga 1

Det omfrågade lojalitetprogrammet innebär inte att X AB, vid inlösen av (…), tillhandahåller sina kunder en rabatt i efterhand.

Fråga 2 och 3

Det omfrågade lojalitetprogrammet innebär inte att X AB överlåter vouchrar till sina kunder.

Bakgrund

Omständigheterna i ärendet

X AB:s (Bolaget) huvudsakliga verksamhet är att sälja varor (…) i fysiska butiker och online.

Bolaget utformar ett nytt kundlojalitetsprogram. (…).

(…).

Varje poäng en kund har (…) kan kopplas till de sammanlagda köp under en viss månad som genererat poängen. Poängen nyttjas enligt principen först in först ut, vilket innebär att de äldsta poängen används först.

(…). Poängen är personliga och kan inte överlåtas. Poängen går förlorade om de inte utnyttjas inom (…) år.

Frågorna och parternas inställning

Bolaget vill veta om inlösen av poängen enligt lojalitetsprogrammet innebär att Bolaget tillhandahåller sina kunder en rabatt i efterhand på kundernas tidigare gjorda inköp (fråga 1). Om svaret är nej vill Bolaget veta om lojalitetsprogrammet innebär att det tillhandahåller sina kunder en flerfunktionsvoucher och hur i sådant fall beskattningsunderlaget ska beräknas (fråga 2 och 3).

Bolaget anser att (…) är en rabatt i efterhand som kan minska Bolagets beskattningsunderlag för den bonusgrundande försäljningen. Detta eftersom Bolaget kan koppla en kunds inlösta poäng till den bonusgrundande försäljningen (…).

Bolaget anser att poängen också kan omfattas av definitionen av en voucher eftersom Bolaget enligt avtal med kunden måste lösa in poängen som ersättning. (…). (fråga 2).

Bolaget anser att lagtexten inte ger något utrymme för att åsätta ett beskattningsunderlag större än noll vid inlösen av en flerfunktionsvoucher eftersom kunden inte har betalat något för vouchern och den inte åsätts något monetärt värde (fråga 3).

Skatteverket anser att inbytet av poäng (…) inte ska ses som en rabatt på tidigare gjorda inköp. Det är en egen transaktion som inte ska påverka tidigare gjorda inköp. Det är fråga om en gåva eftersom Bolaget (…) utan att få någon ersättning (fråga 1).

Skatteverket kan se att voucherdefinitionen skulle kunna omfatta en kunds intjänade poäng även om detta inte var syftet med bestämmelserna om voucher. Det är i sådant fall en flerfunktionsvoucher (fråga 2).

Beskattningsunderlaget är i sådant fall noll kronor eftersom kunden inte har betalt något för vouchern och den inte heller har något monetärt värde. (…) (fråga 3).

Skälen för avgörandet

Rättsligt

Beskattningsunderlaget beräknas med utgångspunkt i ersättningen om det inte är fråga om t.ex. uttag av varor (8 kap. 2 § mervärdesskattelagen [2023:200], ML). Med ersättning avses i 2 § allt det som leverantören eller tillhandahållaren har fått eller ska få för varan eller tjänsten från förvärvaren eller en tredje part, inbegripet sådana bidrag som är direkt kopplade till priset för varan eller tjänsten (8 kap. 3 § ML). I 8 kap. 14 § ML finns en uppräkning av belopp som inte ska ingå i beskattningsunderlaget. Hit hör t.ex. belopp som svarar mot prisnedsättningar eller rabatter till kunden som ges vid tidpunkten för leveransen av varorna eller mot prisnedsättning som ges efter att leveransen har ägt rum.

Med voucher avses ett instrument för vilket det finns en skyldighet att godta det som ersättning eller partiell ersättning för leverans av varor eller tillhandahållande av tjänster. De varor som ska levereras eller tjänster som ska tillhandahållas eller de potentiella leverantörernas eller tillhandahållarnas identitet måste anges antingen på instrumentet eller i tillhörande dokumentation som inbegriper villkoren för användning av instrumentet (2 kap. 26 § ML).

Med enfunktionsvoucher avses en voucher för vilken det redan när den ställs ut är känt dels med vilket belopp mervärdesskatt ska betalas för de varor och tjänster som vouchern avser, dels på vilken plats varorna levereras eller tjänsterna tillhandahålls. Med flerfunktionsvoucher avses en annan voucher än en enfunktionsvoucher (2 kap. 27 § ML).

Den faktiska leveransen av varorna eller det faktiska tillhandahållandet av tjänsterna i utbyte mot en flerfunktionsvoucher som godtas som ersättning eller partiell ersättning av leverantören eller tillhandahållaren ska vara föremål för mervärdesskatt i enlighet med 3 kap. 1 §. Tidigare överlåtelser av flerfunktionsvouchern ska dock inte vara föremål för mervärdesskatt (5 kap. 43 § ML).

De nämnda bestämmelserna motsvaras av bestämmelserna i artiklarna 73, 79, 90.1, 30a och 30b i mervärdesskattedirektivet (2006/112/EG).

Skatterättsnämndens bedömning

Fråga 1

Försäljningen av varor och (…) utgör enligt Skatterättsnämndens mening två från varandra fristående transaktioner.

Därför utgör (…) inom ramen för Bolagets lojalitetsprogram inte en sådan prisnedsättning för tidigare transaktioner som ges efter leveransen och medför en rätt att minska beskattningsunderlaget för de tidigare transaktionerna.

(…)

Fråga 2 och 3

En voucher är ett instrument för vilket det föreligger en skyldighet att godta som ersättning eller del av ersättning. Ersättningen utgörs av den ersättning som betalats för vouchern. Om det saknas information om det beloppet ska det monetära värde som anges på vouchern eller i tillhörande dokumentation anses som ersättning.

Syftet med en voucher är således att den ska utgöra ett värdebevis på att innehavaren har betalat i förväg för t.ex. en leverans av en vara.

Poängen i lojalitetsprogrammet saknar ett bestämt monetärt värde. Redan det förhållandet att poängen tilldelas kunden utan någon ersättning innebär enligt Skatterättsnämndens bedömning att det inte är fråga om överlåtelse av en voucher.

I avgörandet har deltagit Rolf Bohlin, Jeanette Fored, Kristina Harmsen Hogendoorn (ordf.), Christina Olsson, Birgitta Pettersson, Anna Sandberg Nilsson och Madelaine Tunudd.

Ärendet har föredragits av Karin Korpinen.

Senaste förhandsbesked inom Mervärdesskatt

Visa alla
Till toppen