Värdepappershandel

Tillhandahållanden för en fondverksamhet har ansetts som en enda tjänst som ansetts utgöra en från skatteplikt undantagen tjänst avseende förvaltning av värdepappersfond.

Diarienummer
37-06/I
Meddelandedatum
2007-03-27
Lagrum
  • 3 kap. 9 § tredje stycket 2 mervärdesskattelagen (1994:200)
Sökande
X
Motpart
Skatteverket
Har överklagats?
Nej

Förhandsbesked

Frågorna 1 och 3

Bolagets tillhandahållande enligt frågorna skall anses utgöra en enda tjänst. Omsättning av den tjänsten är undantagen från skatteplikt enligt 3 kap. 9 § tredje stycket 2 mervärdesskattelagen (1994:200), ML.

Fråga 2

Frågan förfaller.

Fråga 6

Omsättning av tjänsten är undantagen från skatteplikt enligt 3 kap. 9 § tredje stycket 2 ML.

Fråga 7

Svaren på frågorna ändras inte.

Motivering

Samtliga frågor

Enligt 3 kap. 9 § första stycket ML undantas från skatteplikt omsättning av bank- och finansieringstjänster samt sådan omsättning som utgör värdepappershandel eller därmed jämförlig verksamhet. Med värdepappershandel förstås bl.a. för­valtning av investeringsfonder enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder, IFL, (tredje stycket 2).

Bestämmelsen motsvaras av artikel 135.1 g i rådets direktiv 2006/112/EEG om ett gemensamt system för mervärdesskatt, mervärdesskattedirektivet, enligt vil­ken medlemsstaterna från skatteplikt skall undanta förvaltning av särskilda inve­steringsfonder såsom dessa definieras av medlemsstaterna. Före 2007-01-01 fanns motsvarande bestämmelse i artikel 13.B d 6 i det numera upphävda sjätte mervärdesskattedirektivet (77/388/EEG), sjätte direktivet.

I mervärdesskattedirektivet överlåts således åt medlemsstaterna att definiera de fonder, vilkas förvaltning skall omfattas av skattefrihet. För svenskt vidkom­mande gäller skat­tefriheten förvaltning av investeringsfonder enligt IFL.

Fråga i ärendet är om bolagets tillhandahållanden för en fondverksamhet enligt ansökan utgör förvaltning i den mening som avses i 3 kap. 9 § tredje stycket 2 ML.

Regeringsrätten har i RÅ 2003 not. 179 anfört att begreppet förvaltning inte skall ges en vidsträckt innebörd. Genom EG-domstolens dom 2006-05-04 i mål C-169/04 ang. Abbey National plc får rättsläget emellertid anses förändrat.

Av sistnämnda dom kan bl.a. följande slutsatser dras.

Mervärdesskattedirektivets bestämmelse om undantag för förvalt-ning av särskilda investeringsfonder skall tolkas mot bakgrund av sammanhanget, ändamålen och systematiken i mervärdesskattedirektivet, med särskild hänsyn tagen till undantagets syfte (’ratio legis’). Syftet med undantaget är att säkerställa den skattemässiga neutraliteten i det gemensamma mervärdesskattesystemet när det gäller valet mellan direkta placeringar i värdepapper och investeringar via företag för kollektiva investeringar.

Medlemsstaterna har enligt direktivet inte frihet att definiera vilka tjänster som enligt undantaget skall vara undantagna från skatteplikt. Begreppet ”förvalt­ning” skall därför tolkas EG-konformt. De transaktioner som avses med undan­taget är sådana som är specifika för verksamhet i företag för kollektiva invester­ingar. Förutom portföljförvaltningsfunktionen omfattas alltså även funktioner avseende administrering av företagen såsom dessa funktioner anges under rubriken administration i bilaga II till direktiv 85/611 i dess lydelse enligt direktiv 2001/107/EG. Under denna rubrik uppräknas, utan att vara uttöm­mande, ett antal tjänster som avser de praktiska tillhandahållanden som ingår i kollektiv portföljförvaltning och förvaltning av investeringsföretag. Tjänsterna skall bedömas med hänsyn till sin karaktär och inte med hänsyn till vem som är tillhandahållare eller mottagare.

Det framgår vidare att förvaltningen kan delas upp i skilda tjänster och att tjäns­terna när de tillhandahålls av tredje man omfattas av förvaltningsbegreppet under förutsättning att tjänsterna vid en helhetsbedömning utgör en avgränsad enhet och att de är specifika och väsentliga för fondförvaltningen. Rent materi­ella eller tekniska tillhandahållanden, som t.ex. datasystem, omfattas inte av undantaget.

Den första frågan som nämnden har att ta ställning till vid bedömningen av bolagets tillhandahållanden till en förvärvare enligt ansökan är om tillhandahål­landena skall ses som en eller flera tjänster.

En tjänst är enligt EG-domstolens praxis att se som huvudsaklig och som en enhet om andra tjänster i tillhandahållandet är underordnade tjänster som för­värvaren inte efterfrågar som sådana utan endast är medel för att på bästa sätt åtnjuta den egentliga tjänsten. En prestation, som ur ekonomisk synvinkel utgör en enda tjänst, får inte på ett konstgjort sätt delas upp så att mervärdesskattesy­stemets funktion försämras. Det avgörande är om de delar som kännetecknar transaktionen innebär att flera huvudsakliga fristående tjänster eller en enda tjänst tillhandahålls (jfr domarna i målen C-349/96 ang. Card Protection Plan Ltd och C-41/04 ang. Levob Verzekeringen BV m.fl.).

Nämnden finner att de olika delmomenten som ingår i Block 1 och/eller Block 2, i förekommande fall kombinerade med vissa tillägg enligt fråga 3, bildar en enda tjänst avseende administration av en investeringsfond. Delmomenten ingår som integrerade delar i denna tjänst och det skulle framstå som konstlat att dela upp den i flera olika tjänster i mervärdesskattehänseende. De delmo­ment som ingår i tjänsten motsvarar sådana funktioner som enligt bilaga II till direktiv 85/611 ingår i begreppet administration av investeringsfonder och tjäns­ten utgör en avgränsad enhet, specifik och väsentlig för förvaltningen. Svaren på frågorna 1, 3 och 6 har utformats i enlighet härmed. Eftersom det är tjänstens karaktär och inte vem som tillhandahåller den som skall vara avgörande för bedömningen förändras inte svaren beroende på vem som är uppdrags­givare (fråga 7).

Med hänsyn till svaret på fråga 1 förfaller fråga 2.

I den mån ansökan inte har besvarats genom förhandsbeskedet finner nämnden att förhandsbesked inte bör meddelas. Ansökan avvisas därför i den delen.

Beslutande: Wingren, ordf., Edlund, odéen, Ohlson, Peterson, Rabe, Svanberg

Sekreterare, tillika föredragande: von Oelreich

Senaste förhandsbesked inom Mervärdesskatt

Visa alla
Till toppen