Omvänd skattskyldighet inom byggsektorn

Försäljning och installation av hissar har i sin helhet ansetts som omsättning av vara varför bestämmelserna om omvänd skattskyldighet för byggtjänster inte har ansetts tillämpliga.

Diarienummer
31-08/I
Meddelandedatum
2009-11-02
Lagrum
  • 1 kap. 2 § första stycket 4 b mervärdesskattelagen (1994:200)
Sökande
X AB
Motpart
Skatteverket
Har överklagats?
Ja
Högsta förvaltningsdomstolens avgörande
Dom
Avgörandedatum
2010-06-23
Mål nr
7151-09

Förhandsbesked

Bolagets aktuella försäljning av hissmodellen (...) med montering och installation ska i mervärdesskattehänseende behandlas som omsättning av en vara.

Motivering

Av handlingarna i ärendet framgår bl.a. följande. Bolagets huvudsakliga verksamhet utgörs av försäljning av egentillverkade (...) hissar varav en har beteckningen (...). Hissarnas konstruktion är sådan att de lätt ska kunna infogas i befintliga hus men det utesluter inte att hissarna även säljs till projekt som avser nyproduktion. Varje hiss anpassas vid tillverkningen efter kundens önskemål vad gäller mått m.m. och monteras i allt väsentligt i bolagets fabrik. I fabriken tillverkas och monteras således hissens plattform, hisschakt med dörrar m.m. Av transporttekniska skäl levereras emellertid hissen till kunden i två alternativt tre enheter. Monteringsarbetet på plats består i att hopfoga de olika delarna och montera hissen i aktuell byggnad. Några särskilda anpassningar av hissen behöver normalt inte göras när den ska monteras på plats. Monteringsarbetet görs i regel av bolagets egen personal men det förekommer att det utförs av inhyrda underentreprenörer eller att kunden själv ombesörjer installationen. I regel uppgår kostnaderna för montering av bolagets hissar till mellan fem och tio procent av det totala priset för hissarna. Priset för den hissmodell som avses med ansökan uppgår till drygt (...) kr och ersättningen för monteringsarbetet utgör i genomsnitt 13,5 procent av priset för hissen.

Bolaget frågar om den aktuella hissförsäljningen i sin helhet ska bedömas som leverans av en vara i mervärdesskattehänseende i de fall även montering och installation ingår i avtalet med kunden.

Skatteverket anser att bolagets tillhandahållande vid försäljning av hissanordningen med beteckningen (...) i sin helhet är att bedöma som en byggtjänst i de fall montering/installation av hissen på anvisad plats ingår som en del i bolagets prestation enligt avtal med kund.

Bolagets fråga ställs mot bakgrund av reglerna om omvänd skattskyldighet för mervärdesskatt inom byggsektorn, som infördes den 1 juli 2007. Enligt 1 kap. 2 § första stycket 4 b mervärdesskattelagen (1994:200), ML, är, såvitt nu är ifråga, den som förvärvar en tjänst som avses i paragrafens andra stycke skyldig att betala mervärdesskatt (skattskyldig) om denne är en näringsidkare som i sin verksamhet inte endast tillfälligt tillhandahåller sådana tjänster eller en annan näringsidkare som tillhandahåller en sådan näringsidkare som nyss nämnts sådana tjänster.

Bestämmelsen i 1 kap. 2 § andra stycket ML gällde från början sådana tjänster avseende fastighet, byggnad eller anläggning som enligt gällande koder för Standard för svensk näringsgrensindelning (SNI) kunde hänföras till bygginstallationer och fyra andra grupper inom avdelningen Byggverksamhet i den vid bestämmelsens tillkomst gällande SNI 2002. Genom SFS 2007:1376 har bestämmelsen, med verkan fr.o.m. ingången av år 2008, ändrats på så sätt att den direkta kopplingen till SNI har tagits bort. De i punkt 1 angivna olika grupperna av byggtjänster kvarstår dock oförändrade.

Regler om omvänd skattskyldighet för byggtjänster återfinns i artikel 199 i direktivet 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt.

Skatteverket efterlyste enligt vad som framgår i förarbetena till den ursprungliga lagstiftningen, prop. 2005/06:130, s. 43 f . förtydliganden när det gäller behandlingen av försäljning av utrustning och maskiner med montering eller installation. I propositionen anförs följande. "Beträffande transaktioner som inbegriper montering eller installation behöver det när tillämpning av reglerna om omvänd skattskyldighet aktualiseras tas ställning till dels huruvida transaktionen innebär att en vara eller en tjänst omsätts, dels — för det fall ett tillhandahållande av tjänst anses föreligga — huruvida tjänsten kan hänföras till bygginstallation. Generellt sett gäller att om det ingår monterings- eller installationsarbeten i samband med leverans av t.ex. en maskin kan, som antytts, omsättningen i förhållande till kunden anses som en omsättning av vara. Det blir då överhuvudtaget inte aktuellt att tillämpa sådan omvänd skattskyldighet som nu föreslås införas. =:=:= Om monterings- eller installationsarbetena är mycket omfattande, dvs. om tillhandahållandet har karaktär av tjänst, bör däremot tillhandahållandet i stället anses utgöra omsättning av tjänst (se Skatteverkets Handledning för mervärdesskatt 2005, s. 190). Exempel på det senare är reparationstjänster och byggtjänster (entreprenader) som innefattar maskindelar respektive byggmaterial. Faktorer som kan ha betydelse vid bedömning av om en vara eller en tjänst föreligger är exempelvis avtalet, priset, arbetstid och arbetskostnader." =:=:= [E]n tillämpning av SNI-systemet innebär i princip att - när det gäller installation eller montering av utrustning och maskiner som mervärdesskatterättsligt bedöms utgöra tillhandahållande av tjänst — omvänd skattskyldighet kommer att gälla i de fall installationen sker för byggnadens allmänna ändamål och inte i de fall installationen sker för den särskilda verksamhet som ska bedrivas i byggnaden eller anläggningen."

Skatterättsnämnden gör följande bedömning.

Installation av hissar hänfördes i SNI 2002 till SNI-kod 45.3 Bygginstallationer, detaljgrupp 45310 Elinstallationer. Av förarbetena till den nu gällande lydelsen av 1 kap. 2 § andra stycket ML, prop. 2007/08:25, framgår att avsikten med ändringen inte var någon mer omfattande förändring i sak. Vad som angavs i SNI 2002 kunde också tjäna som vägledning vid bestämmande av om en tjänst ska omfattas av den omvända skattskyldigheten. Mot bakgrund av bl.a. dessa uttalanden finner nämnden att tjänsten installation av hissar i sig får anses utgöra en sådan tjänst avseende bygginstallation som avses i paragrafens andra stycke 1 tredje strecksatsen. Frågan i detta ärende är dock i första hand huruvida bolagets omsättning, som omfattar inte bara en försäljning av hissarna utan även montering och installation av dessa, med hänsyn till omständigheterna ska bedömas som leverans av en vara eller tillhandahållande av en byggtjänst i mervärdesskattehänseende. Vid denna bedömning är den av parterna i ärendet berörda domen av EG-domstolen i mål C-111/05 Aktiebolaget NN av intresse. Av domen framgår bl.a. följande. Ett företag skulle tillhandahålla och installera en fiberoptisk sjökabel mellan Sverige och en annan medlemsstat. Kostnaden för materialet beräknades uppgå till 80-85 procent av totalkostnaden. Efter installationen och vissa tester skulle äganderätten till kabeln överföras på beställaren. Frågan i målet var såvitt här är av intresse om en transaktion avseende leverans och installation av en kabel, till vilken den klart övervägande delen av totalkostnaden hänförde sig, skulle bedömas som en leverans av varor (p. 19). Domstolen slog inledningsvis fast att fråga var om en enda transaktion eftersom dels alla delar av transaktionen var nödvändiga för dess genomförande, dels att de hade ett nära samband och det inte annat än på fiktiv väg kunde hävdas att beställaren först köpt kabeln och därefter hos samme leverantör köpt installationstjänsterna (p. 25 och 26). För att kunna bedöma om denna sammansatta transaktion skulle betraktas som leverans av varor eller tillhandahållande av tjänster krävdes det enligt domstolen att transaktionens huvudsakliga delar identifierades (p. 27). Domstolen framhöll vidare att det av domstolens praxis följer att då det är fråga om en enda sammansatt transaktion ska ett tillhandahållande anses som underordnat ett huvudsakligt tillhandahållande när kunderna inte efterfrågar detta i sig, utan det endast är ett medel att på bästa sätt åtnjuta den egentliga tjänsten från tillhandahållaren (p. 28). Domstolen konstaterade att installationen måste ske enligt komplicerade tekniska procedurer och att den måste utföras av specialister och krävde ett specifikt kunnande. Installationen utgjorde inte bara ett led som var oskiljaktigt från själva leveransen av kabeln utan den var också nödvändig för den därpå följande användningen och nyttjandet av den. Av detta följde att installationen av kabeln inte utgjorde en rent underordnad del till leveransen av den (p. 29). Härefter uppkom frågan om det var leveransen av kabeln eller installationen av denna som skulle anses bestämmande för om transaktionen utgjorde leverans av varor eller tillhandahållande av tjänster. Domstolen fann, med beaktande av alla omständigheterna i målet, att det aktuella tillhandahållandet skulle anses utgöra leverans av varor då det framgick att kabeln efter genomförda driftstester skulle komma att överlåtas på beställaren som kunde förfoga över den som ägare, att kostnaden för själva kabeln utgjorde den klart övervägande delen av totalkostnaden för transaktionen och att de tjänster som leverantören tillhandahöll var begränsade till installationen av kabeln, utan att denna ändrades eller anpassades till beställarens specifika behov (p. 40).

Mot bakgrund av vad EG-domstolen anfört kan när det gäller förhållandena i det nu aktuella ärendet inledningsvis slås fast att bolagets leverans samt montering och installation av de aktuella hissarna bör betraktas som en enda transaktion. Detta eftersom alla delar av transaktionen är nödvändiga för dess genomförande och de dessutom har ett nära samband genom att monterings- och installationstjänsterna inte tillhandahålls separat utan endast i samband med leveransen av hissen.

För att avgöra om denna sammansatta transaktion ska anses som leverans av en vara eller tillhandahållande av en tjänst ska transaktionens huvudsakliga delar identifieras och en prövning göras av om någon del kan anses underordnad en huvudsaklig del. Nämnden konstaterar härvid följande. Montering och installation av den hiss som är i fråga i ärendet får antas kräva specifikt kunnande. Tjänsterna utgör inte bara led som är oskiljaktiga från leveransen av hissen utan de är också en nödvändig förutsättning för att den ska kunna användas. Av detta följer att monteringen och installationen inte utgör rent underordnade led till leveransen av hissen (jfr domen i mål C‑111/05 p. 29).

En bedömning ska därefter göras av om det är leveransen av hissen eller monteringen och installationen av den som ska anses bestämmande för transaktionen (jfr domen i mål C‑111/05 p. 30).

Som framgår av tidigare återgivna uttalanden i prop. 2005/06:130 s. 43 f . måste en prövning göras av om en installation eller montering av utrustning i mervärdesskattehänseende utgör tillhandahållande av en tjänst eller inte innan ställning tas till om bestämmelserna om omvänd skattskyldighet är tillämpliga på tillhandahållandet. Sakomständigheterna i det nu aktuella ärendet företer i principiellt hänseende stora likheter med dem som förelåg i nyssnämnda dom av EG-domstolen. Den fastighetsägare som förvärvar en hiss kan efter installationen av hissen förfoga över den som ägare, kostnaden för hissen utgör den klart övervägande delen av totalkostnaden för transaktionen och den tjänst som bolaget tillhandahåller är begränsad till montering och installation av hissen utan att hissen - såvitt framgår av uppgifterna i ärendet - anpassas till beställarens särskilda behov i samband med installationen. Vid dessa förhållanden är enligt nämndens bedömning bolagets leverans av aktuell hiss med montering/installation i sin helhet att hänföra till omsättning av en vara.

Beslutande: Svanberg, ordf., Ohlson, Harmsen Hogendoorn, Odéen, Peterson, Rabe, Wingren
Sekreterare, tillika föredragande: von Oelreich

Senaste förhandsbesked inom Mervärdesskatt

Visa alla
Till toppen