Förmedling av aktier?

Fastighetsmäklarbolags tillhandahållanden vid avyttring av aktierna i ett fastighetsbolag har inte ansetts som från skatteplikt undantagen förmedling av aktier.

Diarienummer
43-09/I
Meddelandedatum
2010-06-02
Lagrum
  • 3 kap. 9 § mervärdesskattelagen (1994:200)
Sökande
X AB
Motpart
Skatteverket
Har överklagats?
Ja
Högsta förvaltningsdomstolens avgörande
Dom
Avgörandedatum
2011-04-27
Mål nr
3869-10

Förhandsbesked

Den med ansökan avsedda tjänsten utgör inte en sådan tjänst avseende förmedling av aktier som omfattas av undantag från skatteplikt enligt 3 kap. 9 § tredje stycket 1 mervärdesskattelagen (1994:200), ML.

Motivering

X AB är ett fastighetsmäklarföretag som förmedlar olika typer av fastigheter. Efter att nya inkomstskatteregler infördes år 2003 har allt fler kommersiella fastigheter bolagiserats vilket innebär att det är aktierna i bolaget som säljs i stället för fastigheterna.

Det uppdrag som avses med ansökan avser en sådan försäljning av ett fastighetsbolag och innebär följande. X AB får en mängd fakta om den aktuella fastigheten som t.ex. taxeringsvärden, kod, ytor, byggår, hyresgästavtal etc. Vidare får X AB del av en årsredovisning eller, om bolaget som ska säljas är nystartat, en resultat- och balansräkning. De erhållna uppgifterna struktureras enligt ett bestämt mönster ‑ formulär ‑ för att sedan läggas ut på Internet. Efter att ha kontaktat säljaren gör köparen i regel en besiktning av fastigheten. X ABs uppgift är att sammanföra köpare och säljare. Normalt är det sedan köpare och säljare som efter besiktningen av fastigheten diskuterar priset. Såsom marknaden har utvecklats tillhandahåller X AB i princip inte några konsulttjänster i form av förhandlingar.

X AB frågar om ett sådant förmedlingsuppdrag av aktier som utförs på det beskrivna sättet utgör en tjänst vars omsättning omfattas av undantaget från skatteplikt i 3 kap. 9 § ML.

Skatteverket anser att X ABs tjänst helt och hållet är kopplad till tillgångarna i aktiebolaget, dvs. fastigheten i stället för aktierna. Det är inte fråga om förmedling av aktier i deras egenskap av värdepapper. Den huvudsakliga karaktären på tjänsten skiljer sig inte jämfört med X ABs försäljningar av fastigheter som inte bolagiserats. Sammanfattningsvis anser Skatteverket att den tjänst som bolaget tillhandahåller, oavsett om den benämns konsult- eller förmedlingstjänst, inte omfattas av 3 kap. 9 § ML.

Enligt 3 kap. 9 § första stycket ML undantas från skatteplikt omsättning av bank- och finansieringstjänster samt sådan omsättning som utgör värdepappershandel eller därmed jämförlig verksamhet. Med värdepappershandel förstås enligt tredje stycket 1 samma paragraf omsättning och förmedling av aktier, andra andelar och fordringar, oavsett om de representeras av värdepapper eller inte.

Ovannämnda bestämmelser ska tolkas mot bakgrund av motsvarande reglering i artikel 135.1 i rådets direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt (mervärdesskattedirektivet). Där anges att från skatteplikt ska undantas transaktioner, inbegripet förmedling men med undantag av förvaltning och förvar, rörande aktier, andelar i bolag eller andra sammanslutningar, obligationer och andra värdepapper (135.1.f). Före den 1 januari 2007 fanns motsvarande bestämmelse i artikel 13 B d punkt 5 i det numera upphävda direktivet 77/388/EEG (sjätte direktivet).

Undantagen från skatteplikt ska, vilket EU-domstolen erinrat om, tolkas restriktivt (se t.ex. domen i mål C-2/95 Sparekassernes Datacenter, p. 20). EU-domstolen har vidare framhållit att de verksamheter som rör värdepapper och som undantas i punkt 5 i artikel 13 B d i sjätte direktivet avser sådana verksamheter som utförs på värdepappersmarknaden (se ovannämnda dom p. 72). Vidare avses med uttrycket "förhandlingar" rörande värdepapper en sådan verksamhet som utförs av en mellanman som inte är part i ett avtal avseende en finansiell produkt och vars verksamhet skiljer sig från de typiska avtalsenliga prestationer som parterna i sådana avtal utför (se mål C-235/00 CSC Financial Services Ltd p. 39).

Skatterättsnämndens bedömning

Inledningsvis kan slås fast att vad X AB tillhandahåller enligt ansökan i mervärdesskattehänseende ska anses utgöra en enda tjänst (jfr t.ex. EU‑domstolens dom i målet C-349/96 Card Protection Plan Ltd).

Frågan i ärendet blir härefter om det beskrivna tillhandahållandet ska anses innebära att X AB tillhandahåller säljaren av fastighetsbolaget en sådan tjänst avseende förmedling av aktier vars omsättning är undantagen från skatteplikt.

Enligt den angivna regeln i ML och EU-domstolens tolkning av motsvarande direktivbestämmelse ska de tjänster som omfattas av undantaget från skatteplikt ha karaktär av finansiella tjänster (jfr även RÅ 2006 not. 188). Den tjänst som X AB tillhandahåller i samband med att ett fastighetsbolag ska avyttras skulle i allt väsentligt ha samma innehåll om avyttringen istället skulle avse en icke bolagiserad fastighet. Den tillhandahållna tjänsten har därför enligt nämndens mening en annan karaktär än en sådan finansiell tjänst i form av förmedling av aktier som omfattas av undantaget från skatteplikt.

Förhandsbeskedet har utformats med utgångspunkt från detta synsätt.

Beslutande: Svanberg, ordf., Eriksson, Harmsen Hogendoorn, Odéen, Peterson, Rabe, Wingren
Sekreterare, tillika föredragande: von Oelreich

Senaste förhandsbesked inom Mervärdesskatt

Visa alla
Till toppen