Vindkraft

Kooperativ ekonomisk förening har till sina medlemmar ansetts yrkesmässigt leverera av föreningen i vindkraftverk framställd elektrisk kraft.

Diarienummer
35-09/I
Meddelandedatum
2010-07-05
Lagrum
  • 11 kap. 5 § lagen (1994:1776) om skatt på energi
Sökande
X ek. för.
Motpart
Skatteverket
Har överklagats?
Ja
Högsta förvaltningsdomstolens avgörande
Dom
Avgörandedatum
2012-05-10
Mål nr
4789-10

Förhandsbesked

Den verksamhet som X ek. för. (Föreningen) bedriver i enlighet med sina stadgar innebär att Föreningen vid tillämpningen av 11 kap. 5 § första stycket lagen (1994:1776) om skatt på energi (LSE) ska anses yrkesmässigt leverera av Föreningen framställd elektrisk kraft.  

Motivering

Av Föreningens stadgar framgår bl.a. följande. Föreningen har till ändamål att främja sina medlemmars ekonomiska intressen genom driftansvar och i egen regi producera eller/och arrendera miljövänlig vindkraft för medlemmarnas egen konsumtion. All producerad vindkraft ägs av medlemmarna. Medlemmarna deltar i verksamheten som konsumenter och finansiärer (...). När ett nytt vindkraftverk ska byggas erbjuds gamla och blivande medlemmar att köpa insatser för del i det nya vindkraftverkets elproduktion (...). Varje medlem ska delta i Föreningen med minst (...) insatser; priset per insats vid inträde i föreningen är minst (...) kr. Varje insats berättigar till vindenergi motsvarande de tecknade insatsernas andel av årsproduktionen (...). Föreningen ska finansiera sin verksamhet med av föreningsstämman årligen beslutad driftavgift för vindkraftproducerad el. Driftavgiften är momspliktig (...).

Föreningen har uppgett bl.a. följande. Föreningen äger vindkraftverken men upplåter elproduktionskapaciteten till medlemmarna. Det medlemmarna förvärvar är således inte redan producerad elkraft utan rätten att producera elkraften. Förfarandet innebär att elkraften som produceras av vindkraftverken tillhör Föreningens medlemmar redan från första produktionstidpunkten, dvs. innan elkraften matats in i elnätet. Föreningen driver kraftverken på medlemmarnas uppdrag. Föreningen har således endast en rent teknisk funktion i förhållande till sina medlemmar genom att äga vindkraftverken och ansvara för deras drift. Den valda strukturen innebär att det är medlemmarna och inte Föreningen som är elproducenter. Den enskilde medlemmens andel i produktionskapaciteten är begränsad till det egna förbrukningsbehovet.

Föreningen frågar i första hand huruvida den ska anses ha levererat elkraft enligt den i ansökan beskrivna strukturen. Om leverans anses ha skett frågar Föreningen om överföringen/leveransen av elkraften kan anses uppfylla kraven på att vara yrkesmässig i den mening som avses i 11 kap. 5 § första stycket LSE.

Skatteverket anser att det är Föreningen som ska anses framställa elkraften eftersom det är Föreningen som såväl äger som driver vindkraftverken. Skatteverket anser vidare att föreningen levererar elkraften till medlemmarna och att detta sker yrkesmässigt.

Enligt 11 kap. 5 § första stycket LSE är, såvitt nu är av intresse, den skyldig att betala energiskatt (skattskyldig) som i Sverige yrkesmässigt framställer skattepliktig elektrisk kraft (producent), punkt 1, eller yrkesmässigt levererar av honom framställd skattepliktig elektrisk kraft eller av annan framställd elektrisk kraft (leverantör), punkt 2.

Enligt 11 kap. 1 § LSE är elektrisk kraft som förbrukas i Sverige skattepliktig, om inte annat följer av 2 §.

Elektrisk kraft är enligt 11 kap. 2 § 1 LSE inte skattepliktig om den framställts i Sverige i ett vindkraftverk av en producent som inte yrkesmässigt levererar elektrisk kraft.

Enligt 1 kap. 4 § 1 LSE är en verksamhet yrkesmässig om den utgör näringsverksamhet enligt 13 kap. inkomstskattelagen (1999:1229), IL. Så är enligt punkt 2 även fallet om verksamheten bedrivs i former som är jämförliga med en till sådan näringsverksamhet hänförlig rörelse och ersättningen för omsättningen i verksamheten under ett kalenderår överstiger 30 000 kronor.

Skatterättsnämnden, som finner att ett förhandsbesked är av vikt för Föreningen och för en enhetlig lagtolkning eller rättstillämpning, gör följande bedömning.

Vid bedömningen av innehållet i och innebörden av Föreningens verksamhet har nämnden att utgå från innehållet i de ingivna stadgarna. Enligt (...) dessa har Föreningen till ändamål att främja sina medlemmars ekonomiska intressen genom driftansvar och i egen regi producera vindkraft för medlemmarnas egen konsumtion. All producerad vindkraft ägs av medlemmarna. Medlemmarna deltar i verksamheten som konsumenter och finansiärer.

Den i stadgarna intagna ändamålsbestämmelsen kan enligt nämndens uppfattning inte ges annan innebörd än att det är Föreningen som får anses framställa den aktuella vindkraften och att denna i enlighet med stadgarna ska  levereras till Föreningens medlemmar i den mening som avses i 11 kap. 5 § första stycket 2.

Frågan uppkommer härefter om den av Föreningen framställda vindkraften kan anses yrkesmässigt levererad. Bestämmelsen i 1 kap. 4 § 1 LSE om när en viss verksamhet är yrkesmässig hänvisar till begreppet näringsverksamhet i 13 kap. IL.

Föreningen är registrerad som en kooperativ ekonomisk förening. Enligt rättspraxis får det anses ligga i sakens natur att en ekonomisk verksamhet som är så affärsmässigt organiserad att verksamheten i det hänseendet grundar rätt till registrering som ekonomisk förening, är hänförlig till näringsverksamhet om inte alldeles särskilda omständigheter föreligger (RÅ 2001 not. 15 angående en bilkooperativ ekonomisk förening i ett mål rörande inkomstskatt).

Skatterättsnämnden, avdelningen för direkt skatt, meddelade den 23 november 1995 ett förhandsbesked där förhållandena såvitt här kan vara av intresse var följande. En ekonomisk förening hade enligt sina stadgar till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att förse medlemmarna med egen vindkraftproducerad el. Skatterättsnämnden ansåg att föreningens verksamhet utgjorde näringsverksamhet enligt 21 § kommunalskattelagen (1928:370). Föreningen ansågs som kooperativ enligt 2 § 8 mom. lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt.

Enligt vad som anförts i det föregående är förhållandena i detta ärende sådana att Föreningen, med utgångspunkt i det i stadgarna angivna ändamålet, ska anses producera vindkraft och leverera denna kraft till medlemmarna. Några omständigheter som innebär att Föreningens verksamhet, mot bakgrund av det ovan anförda, inte ska anses utgöra näringsverksamhet enligt 13 kap. IL föreligger enligt nämndens mening inte. Föreningens verksamhet är därför yrkesmässig i den mening som avses i 1 kap. 4 § LSE.

Förhandsbeskedet har utformats i enlighet med det ovan redovisade synsättet.

Beslutande: Svanberg, ordf., Ohlson, Harmsen Hogendoorn, Odéen, Peterson, Rabe, Wingren
Sekreterare, tillika föredragande: von Oelreich

Senaste förhandsbesked inom Energiskatt

Visa alla
Till toppen