Omsättning (fackförening)

Service som en fackförening tillhandahåller hängavtalsbundna arbetsgivare mot avgift har inte ansetts utgöra omsättning i mervärdesskattehänseende.

Diarienummer
36-12/I
Meddelandedatum
2014-06-19
Lagrum
  • 2 kap. 1 § mervärdesskattelagen (1994:200)
Sökande
X
Motpart
Skatteverket
Har överklagats?
Nej

Förhandsbesked

Den med ansökan avsedda verksamheten utgör inte omsättning i mervärdesskattehänseende.

Motivering

Bakgrund

[Förbundet Y] är en fackförening som organiserar arbetstagare inom (…).

Förbundet tecknar kollektivavtal med olika arbetsgivarorganisationer inom (…). Arbetsgivare som inte är anslutna till någon arbetsgivarorganisation kan i stället teckna ett s.k. hängavtal.

Förbundet är uppbyggt av [enheter], däribland X.

Förbundets styrelse har beslutat att [enheterna] från och med 2013 ska ges möjlighet att ta ut en särskild [avgift för viss service] av de arbetsgivare som tecknar hängavtal. [Avgiften] ska administreras av och tillfalla [enheterna].

Servicen ska (…) bestå av telefonrådgivning, information om förändringar i kollektivavtalet och möjlighet att delta i (…) informationsträffar (…). Det finns inget som hindrar [enheterna] att erbjuda ytterligare information eller service (…). Verksamheten bedrivs inte i vinstsyfte utan förväntas gå med förlust.

Arbetsgivare som är medlemmar i en arbetsgivarorganisation erhåller motsvarande service genom medlemskapet.

X avser att ta ut den aktuella [avgiften]. (…)

I ärendet har (…) getts in ett modelldokument (…)härefter [Modelldokumentet]. [Modelldokumentet] upprättas med anledning av att parterna enas om att teckna kollektivavtal.

Frågan

X vill veta om [avgiften] avser en mervärdesskattepliktig omsättning.

Skatteverket anser att så inte är fallet. Det finns i fråga om avgiftsuttaget inte något särskilt rättsförhållande mellan X och de hängavtalsbundna arbetsgivarna som är skilt från det ingångna hängavtalet.

Rättsligt

Med omsättning av tjänst enligt mervärdesskattelagen (1994:200), ML förstås, såvitt nu är i fråga, att en tjänst utförs, överlåts eller på annat sätt tillhandahålls någon mot ersättning (2 kap. 1 § tredje stycket 1).

Enligt motsvarande reglering i artikel 2.1 c i mervärdesskattedirektivet (2006/112/EG) är en beskattningsbar persons tillhandahållande av tjänster mot ersättning en transaktion som ska vara föremål för mervärdesskatt.

En tjänst kan enligt EU-domstolens praxis anses utförd mot ersättning endast om det finns ett rättsförhållande mellan den som tillhandahåller tjänsten och mottagaren, enligt vilket det rör sig om ett ömsesidigt utväxlande av prestationer så att den ersättning som den som tillhandahåller tjänsten erhåller utgörs av det faktiska motvärdet av den tillhandahållna tjänsten (se t.ex. p. 14 i mål C-16/93 R. J. Tolsma). Vidare måste det finnas en direkt koppling mellan den tjänst som tillhandahålls och det motvärde som erhålls för att skattskyldighet ska uppstå (p. 12 i mål 154/80 Coöperatieve Aardappelenbewaarplaats GA). I domen i mål 102/86 angående Apple and Pear Development Council ansågs en sådan koppling inte föreligga mellan en avgift som togs ut av fruktodlare, vilken var obligatorisk och inte utgick på grund av avtal, och tjänster rörande marknadsföring m.m. som tillhandahölls av ett organ som tillhandahöll dessa tjänster till gagn för fruktodlarna.

Skatterättsnämndens bedömning

[Modelldokumentet], som undertecknas av arbetsgivaren och X innebär en överenskommelse om att teckna kollektivavtal. Vid avtalstecknandet skriver arbetsgivaren under kollektivavtalet i befintlig lydelse. Av [Modelldokumentet] framgår att X årsvis debiterar arbetsgivaren [avgiften]. Enligt vad som upplysts i ärendet är [Modelldokumentet] bindande för arbetsgivaren när det gäller [avgiften], någon frivillighet finns inte. (…).

Enligt Skatterättsnämndens mening kännetecknas förfarandet i fråga om [avgiften] av en brist på ömsesidighet mellan X och arbetsgivaren. Genom att underteckna [Modelldokumentet] förbinder sig arbetsgivaren att årligen betala en fastställd [avgift] till X. Av [Modelldokumentet] framgår inte vad [avgiften] avser för tjänster. En arbetsgivare som vill teckna kollektivavtal genom hängavtal kan inte välja att avstå från [avgiften]. Avgiften är således obligatorisk och framstår mer som kopplad till själva hängavtalet och X:s hantering av detta än som grundad på ett kontraktsförhållande mellan arbetsgivaren och X enligt vilket parterna träffar överenskommelse om ett ömsesidigt utväxlande av prestationer. Det saknas därmed ett sådant rättsförhållande mellan X och arbetsgivaren som förutsätts för att en tjänst ska anses utförd mot ersättning i mervärdesskattehänseende.

Uttaget av [avgiften] utgör mot den bakgrunden inte ersättning för några av X tillhandahållna tjänster och någon mervärdesskatterättslig omsättning föreligger därmed inte.

I avgörandet har deltagit Marianne Svanberg (ordf.), Carl-Gustav Ohlson, Rolf Bohlin, Jeanette Fored, Kristina Harmsen Hogendoorn, Anita Odéen och Jan Larsson.

Ärendet har föredragits av Lena Bohm.

I den slutliga handläggningen har även Karin Korpinen deltagit.

Senaste förhandsbesked inom Mervärdesskatt

Visa alla
Till toppen