Reducerad skattesats, vara eller tjänst

Tillhandahållande av analys och rådgivning som ges mot bakgrund av kundens DNA-uppsättning och som dokumenteras i bokform har ansetts utgöra omsättning av en tjänst.

Diarienummer
23-15/I
Meddelandedatum
2016-06-29
Lagrum
  • 7 kap. 1 § tredje stycket 1 mervärdeskattelagen (1994:200)
Sökande
X AB
Motpart
Skatteverket
Har överklagats?
Nej

Förhandsbesked

X AB:s (Bolaget) tillhandahållande av ett (…) utgör omsättning av en tjänst som omfattas av skattesatsen 25 procent.

Motivering

Bakgrund

Bolaget har tagit fram ett koncept som marknadsförs som ett (…). I det (…) presenteras de senaste vetenskapliga rönen inom nutrigenetik och omvandlas, med hjälp av experter och dietister, till personligt anpassade rekommendationer inom kost och livsstil baserat på kundens arvsanlag.

Bolaget tar genom ett DNA-test reda på vilken av (…) olika varianter kunden har i vart och ett av drygt (…) utvalda genetiska positioner, vilket i sin tur utgör underlag för val av kapitelversion för den specifika kundens bok. Vid beställningen får kunden intyga att denne har läst och accepterar bl.a. villkoren för DNA-testet.  Kunden får bl.a. intyga att denne fått utförlig och begriplig information om beskaffenheten av genetisk analys samt är medveten om de fördelar och begränsningar som följer av den och som beskrivs i villkoren.  Kunden ger vid beställningen Bolaget tillåtelse att trycka en rapport med resultatet av kundens personliga genetiska analys, som innehåller kundens personliga uppgifter.

Bolaget beskriver förfarandet enligt följande. Kunden får en spottkopp som kunden fyller med saliv och skickar till Bolaget. Bolaget ombesörjer DNA-testet åt kunden genom att lägga ut det på en underentreprenör. Om en kund redan har gjort ett DNA-test, så kan kunden skicka in testresultatet till Bolaget och behöver inte testas på nytt. Den individuella tolkningen av DNA-testet och de rekommendationer som ges och som baseras på de senaste kunskaperna och vetenskapliga rönen, är den del som är mest tidskrävande och som kräver specialkunskaper samt resurser. Två olika kunder har som regel flera gemensamma kapitel men sannolikheten för att böckerna skulle vara identiska är väldigt liten men det kan förekomma.

DNA-test, porto- och emballagekostnader samt tryckningen utgör endast en mindre del av den totala produktionskostnaden.  Den största kostnaden ligger i framtagandet av den information som finns i boken. Det första exemplaret kommer att säljas för (…) kr exklusive mervärdesskatt. Kunden kan sedan beställa ytterligare exemplar för (…) kr exklusive mervärdesskatt. Böckerna kommer även att säljas via distributörer.

Frågan och parternas inställning

Bolaget vill veta om dess tillhandahållande av ett (…) omfattas av skattesatsen 6 procent eller 25 procent.

Bolaget anser att de tillhandhåller en vara, dvs. en bok som ska beskattas med en skattesats om 6 procent av följande skäl. Tillhandahållandet är närmast att jämföra med avancerade läroböcker i näringslära, nutrition eller medicin. Den enda skillnaden är att delar av innehållet, särskilt rekommendationerna, har anpassats till kundens genetiska förutsättningar genom att hänsyn tagits till kundens specifika DNA-uppsättning.

Skatteverket anser att Bolaget tillhandahåller en tjänst eftersom den huvudsakliga delen i tillhandahållandet är den individanpassade information som tas fram för varje kund, dvs. den personliga genetiska analysen.

Rättsligt

Mervärdesskatt ska enligt 7 kap. 1 § första stycket ML tas ut med 25 procent av beskattningsunderlaget om inte annat följer av andra eller tredje stycket.

Enligt 7 kap. 1 § tredje stycket 1 ML ska mervärdesskatt tas ut med 6 procent av beskattningsunderlaget för bl.a. omsättning av vissa angivna varor såsom t.ex. böcker, under förutsättning att de inte helt eller huvudsakligen är ägnade åt reklam.

ML:s bestämmelser ska tolkas mot bakgrund av motsvarande bestämmelser i mervärdesskattedirektivet (2006/112/EG) så som dessa tolkats av EU-domstolen.

Av artikel 98 första stycket 2 i mervärdesskattedirektivet följer att de reducerade skattesatserna endast får tillämpas på leverans av varor och tillhandahållande av tjänster i de kategorier som anges i Bilaga III.  Hit hör tillhandahållande, inklusive lån från bibliotek, av böcker på alla typer av fysiska bärare (Bilaga III, punkt 6).

Skatterättsnämndens bedömning

För att kunna besvara frågan om Bolagets tillhandahållande omfattas av skattesatsen 6 procent eller 25 procent är det av avgörande betydelse om tillhandahållandet ska klassificeras som tillhandahållande av en vara eller av en tjänst.

Bolaget tillhandahåller efter beställning från kunder ett (…). Lexikonet presenterar de senaste vetenskapliga rönen inom nutrigenetik och ger individuellt anpassade rekommendationer inom kost och livsstil baserat på kundens arvsanlag.

Enligt Skatterättsnämndens uppfattning måste kunden anses efterfråga personligt utformade rekommendationer och råd mot bakgrund av dennes specifika DNA-uppsättning. För att kunna tillhandahålla dessa råd och rekommendationer utförs ett DNA-test och resultatet av testet analyseras, varefter kapitel, information om kost och hälsa samt rekommendationer anpassas utifrån analysresultaten som också presenteras i det (…). Skatterättsnämnden anser att det som kännetecknar Bolagets tillhandahållande är den analys och rådgivning som ges mot bakgrund av kundens specifika DNA och som i förevarande fall dokumenteras i bokform.  Mot denna bakgrund utgör Bolagets tillhandahållande en omsättning av en tjänst som omfattas av skattesatsen 25 procent.

I avgörandet har deltagit Kristina Harmsen Hogendoorn, ordf., Birgitta Pettersson, Rolf Bohlin, Jeanette Fored, Christina Olsson, Anna Sandberg Nilsson och Madelaine Tunudd.

Ärendet har föredragits av Karin Korpinen.

I den slutliga handläggningen har även Erika Örbom deltagit.

Senaste förhandsbesked inom Mervärdesskatt

Visa alla
Till toppen