Skattesats

Bolagets verksamhet har till sin karaktär ansetts utgöra museiverksamhet. Mervärdesskatt ska tas ut med 6 procent av beskattningsunderlaget för entréavgifterna.

Diarienummer
36-16/I
Meddelandedatum
2017-05-24
Lagrum
  • 3 kap. 11 § 4 och 7 kap. 1 § tredje stycket 6 mervärdesskattelagen (1994:200)
Sökande
X AB
Motpart
Skatteverket
Har överklagats?
Ja
Högsta förvaltningsdomstolens avgörande
Dom
Avgörandedatum
2018-03-29
Mål nr
2964-17

Förhandsbesked

Den med ansökan avsedda verksamheten utgör till sin karaktär sådan museiverksamhet som avses i 3 kap. 11 § 4 mervärdesskattelagen (1994:200), ML. Mervärdesskatt ska därför enligt 7 kap. 1 § tredje stycket 6 ML tas ut med 6 procent av beskattningsunderlaget för entréavgifterna.

Bakgrund

Omständigheterna i ärendet

X AB (Bolaget) öppnade i april 2017 anläggningen (…). Idén bakom (…) är att ge allmänheten möjlighet att få uppleva och se (…) på ett historiskt korrekt sätt. Verksamheten kommer att vara tillgänglig för allmänheten och kommer enligt ansökan att vara utformad för att på ett bestående vis samla material och rekonstruktioner om (…).

Anläggningen innehåller flera delar bl.a. en litteratursamling, en historisk resa samt olika utställningar. Målsättningen är att litteratursamlingen ska bli en heltäckande samling avseende allt som är skrivet i Sverige om (…). Syftet med samlingen är att samla kunskap om hur (…) har beskrivits genom olika tidsepoker. Litteratursamlingen kommer att vara sökbar och stå till förfogande för forskning, studier etc.

En annan del av anläggningen utgörs av den historiska resan. Resan har en förutbestämd rutt där besökarna färdas i en vagn med en ljudguide som berättar vad de olika uppbyggda scenerna föreställer. Ljudguiden kommer inledningsvis att finnas tillgänglig på sex olika språk. Scenerna ska bl.a. bildligt vara gestaltade på ett historiskt korrekt vis och föremålen är i minsta detalj återgivna på de sätt som det faktiskt såg ut.

Utställningsdelen består av 23 olika installationer där (…) beskrivs med stöd av modern teknologi. Utställningen ska bl.a. förmedla kunskap om myten om (…), (…), boende, skillnader mellan mannens och kvinnans roll, kosthållning och hur denna skiljde sig mellan fattig och rik samt vilken betydelse kristendomen, asatron och de olika gudarna hade för (…). Utställningen innehåller ett återskapat [skepp] samt en återskapad (…) i naturlig storlek. (…) har återskapats med ledning av ett skelett och ett kranium som återfunnits vid utgrävningar av [platser] i (…). Det kommer även att finnas vissa inlånade autentiska föremål från andra museer.

Bolaget har ett nära samarbete med bl.a. flera forskare, historiker, osteologer, arkeologer och runristare. Bolaget kommer även att samarbeta med (…) museet och (…) museum. Anläggningen är tillsammans med bl.a. (…) medlem i organisationen (…). Bolagets verksamhet understöds inte av det allmänna.

Frågorna och parternas inställning

Bolaget vill veta om den aktuella utställningsverksamheten utgör museiverksamhet och om entréavgifterna därmed omfattas av den reducerade skattesatsen enligt 7 kap. 1 § tredje stycket 6 ML.

Bolaget och Skatteverket anser att utställningsverksamheten utgör museiverksamhet och omfattas av skattesatsen 6 procent.

Skälen för avgörandet

Rättsligt

Av bestämmelsen i 7 kap. 1 § tredje stycket 6 jämförd med 3 kap. 11 § 4 ML följer att skatt tas ut med 6 procent av beskattningsunderlaget för omsättning i form av anordnande i museiverksamhet av utställningar för allmänheten och tillhandahållande i museiverksamhet av föremål för utställningar, om verksamheten inte bedrivs av och inte heller fortlöpande i mer än ringa omfattning understöds av det allmänna.

Enligt rådets direktiv 2006/112/EG( mervärdesskattedirektivet) artikel 98.2 och punkten 7 i bilaga III får en reducerad skattesats tillämpas för tjänster som består i att ge besökare tillträde till museer.

I EU-domstolens dom Erotic Center BVBA, C-3/09, EU:C:2010:149, var fråga om begreppet tillträde till biograf i kategori 7 i bilaga H till numera upphävda sjätte direktivet (77/388/EEG). EU-domstolen uttalade bl.a. följande. Eftersom sjätte direktivet inte innehåller någon definition av begreppet tillträde till biografer ska begreppet tolkas mot bakgrund av det sammanhang i vilket det ingår inom ramen för sjätte direktivet. Det följer av fast rättspraxis att bestämmelser som utgör undantag från en princip ska tolkas restriktivt. Härav följer bl.a. att begreppet tillträde till biografer ska tolkas i enlighet med den normala betydelsen av dessa ord (punkt 14–16).

I svensk rättspraxis har frågan huruvida en viss verksamhet har varit att hänföra till museiverksamhet i första hand avgjorts med ledning av vad som enligt vedertaget språkbruk förstås med sådan verksamhet (se t.ex. RÅ 1992 ref. 66, RÅ 1993 ref. 45 och RÅ 1993 ref. 75). Av denna praxis kan utläsas att det gemensamma för sådana verksamheter är att de gäller systematiskt hopbragda och ordnade samlingar av föremål som förevisas för allmänheten.

Skatterättsnämndens bedömning

Vad som avses med museiverksamhet har inte närmare definierats i ML eller i förarbetena till lagen. Inte heller i mervärdesskattedirektivet finns någon definition av begreppet tillträde till museer enligt kategori 7 i bilaga III.

Av vad som framgår av handlingarna i ärendet förevisas i den omfrågade verksamheten främst återskapat material men även autentiska föremål i syfte att på ett historiskt korrekt och vetenskapligt sätt återge och förmedla kunskap om (…). De olika delarna i verksamheten bidrar enligt Skatterättsnämndens mening tillsammans till att återspegla en specifik tidsålder i syfte att bevara arvet från (…) och förmedla detta till allmänheten.

Skatterättsnämnden finner mot den bakgrunden att verksamheten bidrar till att bevara det kulturhistoriska arvet och är av museal karaktär. Skatterättsnämnden anser därmed att verksamheten ska anses som en sådan i museiverksamhet anordnad utställning som avses i 3 kap. 11 § 4 ML. Då verksamheten inte bedrivs av det allmänna ska entréavgifterna omfattas av en skattesats om 6 procent. En sådan tolkning av ML:s bestämmelser om reducerade skattesatser går enligt Skatterättsnämndens mening inte utöver vad som enligt mervärdesskattedirektivet är tillåtet med avseende på tillträde till museer.

I avgörandet har deltagit Kristina Harmsen Hogendoorn, ordf., Birgitta Pettersson, Rolf Bohlin (skiljaktig), Jeanette Fored (skiljaktig), Christina Olsson, Anna Sandberg Nilsson och Madelaine Tunudd.

Ärendet har föredragits av Karin Korpinen.

I den slutliga handläggningen har även Lena Åberg deltagit.

Skiljaktig mening

Rolf Bohlin och Jeanette Fored är skiljaktiga och anför följande.

Gemensamt för den verksamhet som enligt praxis har ansetts vara museal har varit att den avsett systematiskt hopbragda och ordnade samlingar av föremål som visas för allmänheten. En verksamhet som enbart innebär att föremål tillverkas för att illustrera olika företeelser har dock inte ansetts som museiverksamhet.

Av det som framgår av handlingarna har Bolaget en litteratursamling och en utställningsdel som består av 23 olika installationer, som på olika sätt ska förmedla och fördjupa kunskapen om (…). En är en installation om föremål från (…) t.ex. hjälmar och spännbucklor, en annan avser fysiska föremål som t.ex. svärd och yxor. Föremålen i båda dessa installationer är nytillverkade. Endast en installation avser äkta autentiska föremål. Dessa föremål är dock inte Bolagets egna, utan är inlånande från museer. De övriga installationerna består främst av uppbyggda återskapade miljöer och interaktiva filmer om (…).

Enligt vår mening kan den verksamhet som Bolaget bedriver, mot bakgrund av den praxis som finns på området, inte anses som museiverksamhet. Mervärdesskatt ska därför tas ut med 25 procent av beskattningsunderlaget för entréavgifterna.

Senaste förhandsbesked inom Mervärdesskatt

Visa alla
Till toppen