Industriell verksamhet

Leveranser av värme har inte ansetts skett för tillverkningsprocessen i en sådan industriell verksamhet som tillhör de verksamhetskategorier som anges i bilaga 1 till Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG.

Diarienummer
31-15/I
Meddelandedatum
2018-01-19
Lagrum
  • 9 kap. 5 § tredje stycket lagen (1994:1776) om skatt på energi
Sökande
X AB och Y AB
Motpart
Skatteverket
Har överklagats?
Ja
Avgörandedatum
2018-11-19
Mål nr
880-18

Förhandsbesked

De i ansökan aktuella leveranserna av värme sker inte för tillverkningsprocessen i en sådan industriell verksamhet som tillhör de verksamhetskategorier som anges i bilaga 1 till Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG av den 13 oktober 2003 om ett system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom gemenskapen och om ändring av rådets direktiv 96/61/EG, senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/29/EG.

Bakgrund

Omständigheterna i ärendet

X AB (Bolaget) producerar värme i olika anläggningar i [området]. Den i ärendet aktuella värmen distribueras ut på ett av Bolaget ägt fjärrvärmenät. Bolaget säljer en del av värmen till dotterbolaget Y AB, som i sin tur levererar värme till Z AB:s industriella tillverkningsprocess i (…). De bränslen som förbrukas för leverans av värme till Z AB förbrukas av Y AB respektive Bolaget.


Z AB består av (…)

Z AB:s anläggning (…) deltar i systemet för handel med utsläppsrätter. Z AB:s anläggning utgör en anläggning eller en fast teknisk enhet där koldioxidutsläppet från samtliga förbränningsanläggningar på platsen omfattas av lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter. Den sammanlagda installerade tillförda effekten, inklusive panncentralen som ägs och drivs av Y AB, överstiger 20 MW. (…)

Frågorna och parternas inställning

Fråga 1

Har Bolaget rätt till återbetalning enligt 9 kap. 5 § tredje stycket lagen (1994:1776) om skatt på energi, LSE, för den värme som levererats via Y AB till Z AB:s tillverkningsprocess i industriell verksamhet?

Fråga 2

Har Y AB rätt till återbetalning enligt 9 kap. 5 § tredje stycket LSE för den värme som levererats till Z AB:s tillverkningsprocess i industriell verksamhet?

Sökandena anser att såväl Bolaget som Y AB är behöriga att ansöka om förhandsbesked. Sökandena är skattskyldiga enligt LSE och frågorna om återbetalning av skatt avser sökandenas beskattning enligt LSE. Den slutliga beskattningen enligt LSE för förbrukat bränsle och el bestäms av en kombination av regler om avdrag och återbetalning. Återbetalningsregeln för externa värmeleveranser har således tillsammans med reglerna om avdrag stor påverkan på sökandenas skattebelastning. Det är av stor vikt för sökandena att få svar på frågan om tredje stycket i 9 kap. 5 § LSE är tillämplig. För både Bolaget och Y AB rör det sig om betydande belopp.

I sak anser sökandena att Z AB:s verksamhet omfattas av sjätte, alternativt första verksamhetskategorin i bilaga 1 till Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG av den 13 oktober 2003 om ett system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom gemenskapen och om ändring av rådets direktiv 96/61/EG, senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/29/EG (handelsdirektivet). Z AB:s verksamhet omfattas av sjätte verksamhetskategorin till följd av att den värme som produceras av sökandena används i Z AB:s verksamhet till bl.a. (…). Z AB har visserligen inte hela kedjan av stålproduktion men har trots det ett par av de verksamhetsdelar som nämns i sjätte verksamhetskategorin. Sökandena anser även att verksamheten omfattas av första verksamhetskategorin eftersom Z AB och sökandena har tillstånd till utsläpp av koldioxid.

Skatteverket anser att det saknas förutsättningar för att lämna förhandsbesked. Frågorna, avseende återbetalning av skatt på bränsle enligt 9 kap. 5 § tredje stycket LSE, avser vare sig bedömning av skattskyldighet eller bestämmande av den skattskyldiges skatt till rätt belopp. Ansökan om återbetalning är ett frivilligt ansökningsförfarande för förbrukare av bränsle för det angivna ändamålet oavsett om den som förbrukat bränslet är skattskyldig för bränslet eller inte.

För det fall Skatterättsnämnden anser att det finns förutsättningar för att lämna ett förhandsbesked anser Skatteverket att Z AB:s verksamhet varken tillhör sjätte eller första verksamhetskategorin. Sjätte verksamhetskategorin avser produktion av järnmetall för att göra den tillgänglig som insatsvara vid produktion av andra produkter. Skatteverket bedömer att senare delar av produktionsledet, när järnmetallen används som insatsmaterial för att tillverka olika produkter som helt eller delvis består av järnmetall, inte tillhör sådan industriell verksamhet som anges i sjätte verksamhetskategorin. Skatteverket anser vidare att värmen inte har levererats till en sådan verksamhet som anges i första verksamhetskategorin, dvs. levererats till en verksamhet för förbränning av bränsle i vissa anläggningar. Värmen har i stället uppstått i en sådan verksamhet i respektive sökandeföretag och har sedan levererats till Z AB:s tillverkningsprocess i industriell verksamhet.

Skälen för avgörandet

Rättsligt

Av 5 § lagen (1998:189) om förhandsbesked i skattefrågor, FHBL, framgår att en förutsättning för att förhandsbesked ska få lämnas är att ansökan gäller en fråga som avser sökandens skattskyldighet eller beskattning. Av 5 § andra stycket 2 samma lag följer att bestämmelsen även gäller den som i större omfattning förbrukar eller avser att förbruka elektrisk kraft eller bränslen om frågan gäller beskattning enligt LSE.

Formuleringen är avsedd att inbegripa alla de faktorer i ett beskattningsärende som har betydelse för att bestämma såväl om den enskilde är skattskyldig överhuvudtaget som skatten till rätt belopp (prop. 1997/98:65 s. 68). Enligt 3 kap. 15 § skatteförfarandelagen (2011:1244), SFL, avses med punktskatt bl.a. skatt enligt LSE. Av 53 kap. 5 § samma lag framgår att som beslut om punktskatt anses också t.ex. beslut om återbetalning enligt 9 kap. 5 § LSE.

Enligt 9 kap. 5 § första stycket LSE får beskattningsmyndigheten efter ansökan medge återbetalning av skatt på elektrisk kraft och bränsle som förbrukats för framställning av värme som levererats för ändamål som ger skattebefrielse enligt bl.a. 6 a kap. 1 § 9 a LSE. Sistnämnda bestämmelse avser förbrukning för andra ändamål än drift av motordrivna fordon vid tillverkningsprocessen i industriell verksamhet i en anläggning för vilken utsläppsrätter ska överlämnas enligt 6 kap. 1 § lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter.

I bestämmelsens andra – femte stycke regleras i vilken omfattning återbetalning kan medges.

I detta ärende är fråga om bestämmelserna i 9 kap. 5 § tredje stycket LSE är tillämpliga. Enligt tredje stycket kan – i de fall leverans skett för tillverkningsprocessen i sådan industriell verksamhet som tillhör en verksamhetskategori som anges i bilaga 1 till handelsdirektivet – återbetalning medges med 70 procent av energiskatten och 100 procent av koldioxidskatten.

Enligt handelsdirektivets bilaga 1 avser första verksamhetskategorin förbränning av bränsle i anläggningar med en sammanlagd tillförd effekt på mer än 20 MW (med undantag av anläggningar för förbränning av farligt avfall och kommunalt avfall). Sjätte verksamhetkategorin avser produktion eller bearbetning av järnmetaller (inklusive ferrolegeringar) där förbränningsenheter med en sammanlagd tillförd effekt på mer än 20 MW används. Häri ingår bl.a. valsverk, värmningsugnar, värmebehandlingsugnar, smedjor, gjuterier samt ytbeläggnings- och betningsenheter.

Skatterättsnämndens bedömning

Kan Skatterättsnämnden pröva ansökan?

Förhandsbesked får lämnas i en fråga som avser sökandens skattskyldighet eller beskattning om det är av vikt för sökanden eller för en enhetlig lagtolkning eller rättstillämpning. Nämnda formulering avser att inbegripa alla de faktorer som i ett beskattningsärende har betydelse för att bestämma såväl om den enskilde är skattskyldig överhuvudtaget som skatten till rätt belopp.

Bolaget och Y AB vill veta om den aktuella leveransen av värme kan anses ske för tillverkningsprocessen i sådan industriell verksamhet som tillhör en verksamhetskategori som anges i bilaga 1 till handelsdirektivet, vilket är en förutsättning för återbetalning av energiskatt med avseende på de bränslen som förbrukas för leveransen enligt 9 kap. 5 § tredje stycket LSE. En sådan prövning har enligt Skatterättsnämnden en direkt betydelse för den slutliga skattebelastningen. Lagstiftaren har genom regleringen i 9 kap. 5 § LSE valt att bestämma slutligt skattebelopp genom att medge återbetalning i stället för avdrag, vilket i huvudsak synes vara en lagteknisk lösning. I båda fallen får det emellertid anses vara en fråga som rör beskattning i den mening som avses i 5 § FHBL. Frågan är dessutom av stor vikt för Bolaget och Y AB. Mot denna bakgrund anser Skatterättsnämnden att det inte föreligger något formellt hinder mot att pröva ansökan i sak.

Skatterättsnämndens bedömning

För återbetalning av energiskatt enligt bestämmelserna i 9 kap. 5 § tredje stycket LSE krävs bl.a. att värmen levereras till en mottagare vars industriella verksamhet omfattas av någon av de industriella verksamhetskategorier som räknas upp i bilaga 1 till handelsdirektivet.

Den fråga Skatterättsnämnden har att bedöma är om den värme sökandena levererar till Z AB, levereras för en verksamhet som omfattas av sjätte alternativt första verksamhetskategorin i bilaga 1 till handelsdirektivet.

Sjätte verksamhetskategorin har karaktären av typiskt sett mycket energiintensiva verksamheter. Skatterättsnämnden anser mot den bakgrunden att den sjätte verksamhetskategorin endast kan avse produktion av järnmetall för att göra den tillgänglig som insatsvara vid produktion av andra produkter. När järnmetallen senare nyttjas i olika verksamheter för att tillverka olika produkter som helt eller delvis består av järnmetall, utgör dessa verksamheter inte i sig sådan industriell verksamhet som anges i sjätte verksamhetskategorin. Enligt Skatterättsnämndens bedömning utgör sålunda en verksamhet med avseende på tillverkning av (…) inte en sådan verksamhet som omfattas av sjätte verksamhetskategorin.

Det framgår vidare av förarbetena till LSE att en anläggning för förbränning av bränsle med en sammanlagd tillförd effekt på mer än 20 MW, dvs. första verksamhetskategorin, inte i sig utgör en sådan industriell verksamhet för vilken återbetalning kan erhållas genom 9 kap. 5 § LSE (jfr prop. 2012/13:1 s. 330 f.). Återbetalning enligt de förmånligare reglerna i tredje stycket kan alltså endast medges i de fall värmen levererats till en mottagare vars industriella verksamhet omfattas av någon av de industriella verksamhetskategorierna som räknas upp i bilaga I till handelsdirektivet. Det kan t.ex. röra sig om framställning av pappersmassa av trä eller andra fibermaterial.

Vad som framkommit om de aktuella leveranserna medför enligt Skatterättsnämndens mening inte att värmen har levererats till någon sådan industriell verksamhet som avses i verksamhetskategori ett.

Förutsättningen för återbetalning enligt bestämmelserna i 9 kap. 5 § tredje stycket LSE – att värmen levereras till en mottagare vars industriella verksamhet omfattas av någon av de industriella verksamhetskategorier som räknas upp i bilaga 1 till handelsdirektivet – är följaktligen enligt Skatterättsnämndens mening inte uppfylld.

I avgörandet har deltagit Kristina Harmsen Hogendoorn, ordf., Birgitta Pettersson,Rolf Bohlin, Jeanette Fored, Christina Olsson, Anna Sandberg Nilsson och Madelaine Tunudd.

Ärendet har föredragits av Karin Korpinen.

I den slutliga handläggningen har även Erika Örbom deltagit.

Senaste förhandsbesked inom Energiskatt

Visa alla
Till toppen