Skattesats

Tillträde till uppspelning av kulturella föreställningar, som spelats in men inte klippts eller redigerats, och som visas i efterhand har ansetts omfattas av skattesatsen 6 procent.

Diarienummer
28-17/I
Meddelandedatum
2018-05-09
Lagrum
  • 7 kap. 1 § tredje stycket 5 mervärdesskattelagen (1994:200)
Sökande
X AB
Motpart
Skatteverket
Har överklagats?
Ja
Högsta förvaltningsdomstolens avgörande
Dom
Avgörandedatum
2018-12-17
Mål nr
2922-18

Förhandsbesked

X AB:s (Bolaget) tillhandahållande i form av tillträde till uppspelning av kulturella föreställningar, som spelats in men inte redigerats och som visas i efterhand, omfattas av skattesatsen 6 procent.

Bakgrund

Omständigheterna i ärendet

Bolaget driver verksamheten (…) som innebär att såväl direktsända som inspelade evenemang visas på biograf. Det är fråga om evenemang så som operor från Metropolitan Operan och Kungliga Operan, pjäser från National Theatre i London, konserter med Berlinfilharmonikerna, baletter från Bolsjoj i Moskva, rockkonserter m.fl. evenemang.

De direktsända evenemangen sänds via satellit i HD-kvalitet och 5.1 ljud. I enstaka fall spelar biografen in evenemanget på hårddisken till biografens satellitmottagare och visar evenemanget i efterhand. Det är en direkt avspelning av exakt samma föreställning som livesändningen. En inspelad version är således en direkt avfilmning som inte på något sätt har bearbetats i efterhand.

Kunden erlägger en entréavgift för att se evenemanget oavsett om det sänds live eller om det är ett inspelat evenemang.

Frågorna och parternas inställning

Bolaget vill veta om tillträde till en kulturell föreställning som spelats in och visas i efterhand omfattas av den reducerade skattesatsen i 7 kap. 1 § tredje stycket 5 mervärdesskattelagen (1994:200), ML (fråga 1). Bolaget frågar vidare om det har någon betydelse för bedömningen om föreställningen bearbetats, klippts eller regisserats (fråga 2), samt om det har någon betydelse om skälet till att föreställningen visas i efterhand är tidsskillnad eller annan praktisk olägenhet (fråga 3).

Bolaget anser att tillträde till föreställningar som spelats in och visas i efterhand omfattas av skattesatsen 6 procent och anför följande till stöd för sin ståndpunkt. Karaktären på föreställningen är densamma oavsett om den visas live eller i efterhand som ett inspelat oredigerat evenemang. Det bör vara föremålet för visningen som är avgörande för skattesatsen och inte i vilket format eller när visningen sker. Syftet med visningen är inte att ge tillträde till en biografföreställning utan till en kulturföreställning, som av praktiska skäl är inspelad, vilket bör utgöra en jämförbar föreställning. Höjningen av skattesatsen föranleddes av förändringar i filmavtalet som upphört som beskattningsmodell. Detta talar emot att kulturella föreställningar som inte utgör typiska biografföreställningar ska likställas med klassiska filmföreställningar.

Skatteverket anser att tillträde till visningar av en inspelad kulturell föreställning, dvs. en filmupptagning som oavsett innehåll är gjord vid en tidpunkt före visning för publik, inte omfattas av skattesatsen 6 procent. Vad som är gemensamt för de föreställningar som omfattas av en reducerad skattesats är att de äger rum vid en viss tid och på en bestämd plats. Något krav att publiken måste befinna sig på den plats där föreställningen fysiskt äger rum kan inte utläsas av lagtexten. Det innebär, enligt Skatteverket, att även tillträde till utsändning av kulturella föreställningar kan omfattas under förutsättning att publiken får ta del av utsändningen samtidigt som föreställningen genomförs. Utsändningen ska ske i realtid samtidigt som föreställningen visas. Ett tillträde till en ”livesänd” kulturell föreställning får anses vara en tjänst som är jämförbar med tillträdet till den kulturella föreställningen ifråga. Det saknar betydelse för bedömningen att den inspelade föreställningen inte har bearbetats, klippts eller regisserats samt att skälet till att föreställningen visas i efterhand beror på tidsskillnad eller annan praktisk olägenhet.

Skälen för avgörandet

Rättsligt

Mervärdesskatt ska enligt 7 kap. 1 § första stycket ML tas ut med 25 procent av beskattningsunderlaget om inte annat följer av andra eller tredje stycket.

Skattesatsen för tillträde till konserter, teater-, opera- eller balettföreställningar eller andra jämförliga föreställningar är 6 procent enligt 7 kap. 1 § tredje stycket 5 ML.

Av förarbetena till nämnda bestämmelse framgår att olika verksamheter inom nöjesbranschen inte omfattas av den reducerade skattesatsen utan att den bör förbehållas verksamheter som tydligt utgör en del av kulturområdet (prop. 1996/97:10 s. 34). Vidare nämns såsom jämförliga föreställningar exempelvis revyer, operetter och musikaler (prop. 1989/90:111 s. 195). Någon definition av vad som avses med t.ex. teater- eller operaföreställningar eller andra jämförliga föreställningar finns däremot varken i lagen eller i dess förarbeten.

Som framgår av prop. 2015/16:1 s. 321 f. så utgjorde den reducerade skattesatsen som tillämpades för tillträde till biografföreställningar en del av det då gällande filmavtalet. När filmavtalet upphörde som finansieringsmodell fanns, enligt regeringen, inte skäl att bibehålla en reducerad skattesats på tillträde till biografföreställningar. Vidare uttalade regeringen följande. Några av remissinstanserna anser att förslaget kan ge upphov till gränsdragningsproblem eftersom tillträde till filmvisningar på en biograf kommer att beskattas med 25 procent medan en visning av t.ex. en operaföreställning på en biograf beskattas med 6 procent. Enligt regeringens uppfattning är det vanligtvis tydligt vilken typ av föreställning som visas på en biograf. Det borde därför inte medföra några stora problem att avgöra vilken mervärdesskattesats som ska beräknas på priset vid biljettförsäljningen. Det borde inte heller vara några svårigheter för biljettförsäljaren att avgöra vilken typ av föreställning som visas, dvs. om de t.ex. är film, operaföreställning eller sportevenemang som visas på biografen.

Bestämmelsen i ML ska tolkas i ljuset av motsvarande bestämmelser i mervärdesskattedirektivet (2006/112/EG) och hur dessa tolkats av EU-domstolen.

Enligt artikel 98.2 jämförd med punkt 7 i bilaga III får en reducerad skattesats tillämpas för tjänster som består i att ge besökare tillträde till föreställningar, teatrar, konserter och liknande kulturella evenemang och anläggningar.

Av EU-domstolens praxis framgår att begrepp som ingår i beskrivningen av de varor och tjänster för vilka en reducerad skattesats kan tillämpas ska tolkas restriktivt, i bemärkelsen strikt, eftersom denna möjlighet är en avvikelse från principen om att normalskattesatsen ska tillämpas. Av detta följer att begreppen ska tolkas i enlighet med den normala lydelsen av aktuella ord (se t.ex. EU-domstolens dom Kommissionen mot Spanien, C-83/99, EU:C:2001:31, pp. 18–20 och Erotic Center, C-3/09 EU:C:2010:149, pp. 14–16).

EU-domstolen uttalade i Erotic Center, p. 17, att de olika evenemang och anordningar som räknas upp i nu gällande punkt 7 i bilaga III till mervärdesskattedirektivet bl.a. har det gemensamt att de är tillgängliga för allmänheten sedan en tillträdesavgift har betalats, vilket ger samtliga betalande personer en rätt att kollektivt nyttja de kulturella tjänster och nöjen som är karaktäristiska för dessa evenemang eller anordningar.

Skatterättsnämndens bedömning

Enligt 7 kap. 1 § tredje stycket 5 ML omfattas tillträde till bl.a. konserter, teater-, opera- eller balettföreställningar eller andra jämförliga föreställningar av skattesatsen 6 procent.

De uppräknade föreställningarna har det gemensamt att de är tillgängliga för allmänheten sedan en entréavgift har betalats, vilket ger samtliga betalande personer en rätt att kollektivt ta del av föreställningarna (Erotic Center p. 17). Före den 1 januari 2017 var det inte nödvändigt att bedöma om inspelade föreställningar, som inte till någon del bearbetats, redigerats eller klippts, och som visades i efterhand på en biograf omfattades av den reducerade skattesatsen eftersom tillträde till föreställningar som ägde rum på en biograf omfattades av en reducerad skattesats.

Enligt Skatterättsnämndens mening utgör en inspelad föreställning, som inte redigerats, bearbetats eller klippts antingen en av de i paragrafen uppräknade kulturella föreställningarna eller i vart fall en därmed jämförlig föreställning. En inspelad kulturell föreställning, oavsett om den visas i realtid eller i efterhand, har samma karaktär som den kulturella föreställning som den närvarande publiken tar del av på plats när föreställningen framförs. Ett sådant synsätt stöds också, enligt Skatterättsnämndens mening, av uttalanden i förarbetena. Det framgår att lagstiftarens avsikt varit att visning av en operaföreställning på en biograf även efter lagändringen ska omfattas av den reducerade skattesatsen. Av bland annat neutralitetsskäl kan uttrycket visning enligt Skatterättsnämndens mening inte begränsas till direktsändningar i realtid utan får även anses inbegripa visningar av inspelade föreställningar, så länge som inspelningen inte ändrat föreställningens karaktär genom bearbetning, redigering eller klippning. En sådan tolkning är även förenlig med syftet med den reducerade skattesatsen, nämligen att göra kulturområdet mer tillgängligt för allmänheten.

Mot denna bakgrund bedömer Skatterättsnämnden således att tillträde till kulturella föreställningar eller därmed jämförliga föreställningar som spelats in, och som inte bearbetats, redigerats eller klippts och därmed inte har ändrat karaktär, omfattas av den reducerade skattesatsen om 6 procent oavsett när de visas.

I avgörandet har deltagit Kristina Harmsen Hogendoorn, ordf., Birgitta Pettersson, Rolf Bohlin, Jeanette Fored, Christina Olsson (skiljaktig), Anna Sandberg Nilsson och Madelaine Tunudd (skiljaktig).

Ärendet har föredragits av Karin Korpinen.

I den slutliga handläggningen har även Erika Örbom deltagit.

Skiljaktig mening

Madelaine Tunudd och Christina Olsson är skiljaktiga och anför följande.

Till skillnad från majoriteten anser vi att den reducerade skattesatsen på 6 procent endast omfattar tillträde till kulturella föreställningar som visas i realtid.

Möjligheten att tillämpa reducerade skattesatser för tillträde till olika kulturella evenemang följer av artikel 98 och kategori 7 i bilaga III till mervärdesskattedirektivet. Det är den enskilda medlemsstaten som väljer vilka av de kulturella evenemang som anges i bilagan som ska omfattas av nationella bestämmelser om reducerad skattesats. Medlemsstaterna måste dock iaktta principen om skatteneutralitet när de utnyttjar denna behörighet. Principen utgör hinder bland annat mot att liknande och således konkurrerande varor eller tjänster behandlas olika i mervärdesskattehänseende (se bl.a. C-109/02, Europeiska gemenskapernas kommission mot Tyskland, punkt 20).

Visning av film i en biograf eller motsvarande konkurrerar typiskt sett med försäljning och uthyrning av film, betal-tv eller olika strömningstjänster som beskattas med en skattesats av 25 procent (jfr Framtidens filmpolitik Ds 2015:31, s. 110). Enligt vår bedömning gäller motsvarande för visning av inspelade föreställningar av opera, balett m.m. Sådana inspelningar konkurrerar i första hand med inspelade föreställningar på DVD för försäljning eller uthyrning eller med material som görs tillgängligt via olika betaltjänster. Enligt vår uppfattning skulle det därför strida mot principen om skatteneutralitet att tillämpa olika skattesatser på dessa tillhandahållanden.

Möjligheten att beskatta med reducerade skattesatser är ett undantag från principen att normalskattesatsen ska tillämpas. Bestämmelser som utgör undantag från en princip ska tolkas restriktivt varav bl.a. följer att begreppen i kategori 7 i bilaga III till mervärdesskattedirektivet ska tolkas i enlighet med den normala betydelsen av dessa ord (jfr C-3/09, Erotic Center, punkterna 15 och 16). Skattesatsen 6 procent omfattar tillträde till konserter, cirkus-, teater-, opera- eller balettföreställningar eller andra jämförliga föreställningar vilket är begrepp som har sin motsvarighet i bilaga III i direktivet. Enligt vår bedömning får begreppen normalt anses innefatta föreställningar som sker i realtid och där som huvudregel publik och utövare är närvarande på samma plats. Visningar som är direktsändningar från föreställningar vid en annan scen får dock anses konkurrera med sådana föreställningar där publik och utövare är närvarande på samma plats. I enlighet med principen om skatteneutralitet bör därför även sådana visningar omfattas av den reducerade skattesatsen.

Skulle tillträde till en eftersänd föreställning accepteras som jämförbar med tillträde till en, i detta fall, direktsänd operaföreställning kan det enligt vår uppfattning även uppkomma svåra gränsdragningsproblem vid bedömning av om en föreställning ska anses utgöra film respektive operaföreställning. Ett sådant problem som kan uppstå är hur bearbetad en sådan produktion kan vara utan att övergå från operaföreställning till film. Räcker det med att t.ex. klippning har gjorts av filmen och hur ska en sådan åtgärd i så fall kunna konstateras.

Senaste förhandsbesked inom Mervärdesskatt

Visa alla
Till toppen