Skattesats

Tillhandahållande av golfträning och -spel i simulator omfattas av reducerad skattesats

Diarienummer
11-22/I
Meddelandedatum
2022-05-05
Lagrum
  • 7 kap. 1 § tredje stycket mervärdesskattelagen (1994:200)
Sökande
X AB
Motpart
Skatteverket

Förhandsbesked

X AB:s tillhandahållande av golfträning och -spel i simulator omfattas av den reducerade skattesatsen för tjänster inom idrottsområdet.

Bakgrund

Omständigheterna i ärendet

X AB (Bolaget) driver ett antal anläggningar där man kan träna och spela golf i golfsimulatorer. Bolaget driver även café i lokalerna där kunder kan köpa alkoholfri dryck och snacks. – Bolaget har gett in filmer som visar hur träning och spel av golf i Bolagets anläggningar går till.

Innehåll

Frågan och parternas inställning

Bolaget vill veta om tillhandahållandet av träning och spel av golf i golfsimulatorer på Bolagets anläggningar omfattas av den reducerade skattesatsen 6 procent enligt
7 kap. 1 § tredje stycket 11 mervärdesskattelagen (1994:200), ML.

Bolaget anser att dess tillhandahållande omfattas av skattesatsen
6 procent och argumenterar enligt följande.

På anläggningarna ges kunderna möjlighet att medelst golfsimulatorer spela i digitaliserade banor från verkligheten. Spelaren kan följa bollens bollbana och nedslagsplats, dvs. se bollens flykt på både banan och rangen. Det är också möjligt att få information och avancerade klubbdata om bollens flykt med hastigheter etc.

Bolaget bedriver systematisk träningsverksamhet för alla kategorier av golfare. Dessutom bedriver flera golfklubbar junior- och gruppträning i Bolagets anläggningar. Bolaget har även ett partnerskap med Svenska Golfförbundet för att utveckla tränings- och tävlingsförutsättningarna hos svenska elitgolfare. På Bolagets anläggningar anordnas tävlingar varje vecka på motsvarande sätt som en vanlig golfklubb anordnar.

Bolagets syfte är att möjliggöra golfspel inomhus framförallt då det i Sverige inte är möjligt att spela golf utomhus året runt på grund av klimatet. Inomhusgolf med dagens teknik är av sådan golfmässig klass att Svenska Golfförbundet (som är ett medlemsförbund till Riksidrottsförbundet) sanktionerar tävlingar och träningar i Bolagets anläggningar. Svenska Golfförbundet har även beslutat att simulatorgolf blir en av tre nya grenar i SM-veckan Vinter 2023 i Skövde. Bolagets verksamhet är inte ansluten till Svenska Riksidrottsförbundet, men genom partnerskapet till Svenska Golfförbundet är kopplingen till golfidrotten tydlig. Högsta förvaltningsdomstolen har konstaterat att paintball, som inte ingår i ett medlemsförbund till Riksidrottsförbundet, ska ses som idrott, dvs. det är inte ett krav att det finns ett medlemskap i ett medlemsförbund till Riksidrottsförbundet för att det ska vara fråga om idrott som kan omfattas av den lägre skattesatsen (HFD 2018 not. 34).

Det framgår också av förarbetena att golfskolor och golfträning som bedrivs på en driving range ska anses så nära förknippad med själva golfutövandet att denna verksamhet i ML:s mening ska anses som idrott. I Bolagets anläggningar är det möjligt att bedriva samma typ av träning som på en driving range utomhus. Enligt förarbetena ska även lokal med möjlighet att öva golfslag anses som idrott. Det är således inte konkurrensneutralt att samma typ av golfträning och golfspel som bedrivs inomhus beskattas annorlunda än den träning och golfspel som bedrivs utomhus.

Den fysiska aktivitet som krävs i Bolagets anläggningar inomhus är densamma som att träna på en driving range, putta på en puttningsgreen eller att slå bollar på ett närspelsområde utomhus. Bowling och bangolf anses som idrott och den fysiska ansträngningen i Bolagets anläggningar är i vart fall inte mindre än vid utövande av dessa sporter. I paintballmålet uttalade Högsta förvaltningsdomstolen att den reducerade skattesatsen ska tillämpas när anläggningen till sin karaktär huvudsakligen präglas av att besökarna ges möjlighet att utöva idrott eller fysisk träning. Att det kan förekomma att anläggningen också besöks i nöjessyfte ska inte påverka bedömningen.

Skatteverket anser att de aktuella tjänsterna omfattas av skattesatsen 25 procent. Den verksamhet Bolaget bedriver ingår inte i något av Riksidrottsförbundets medlemsförbund. För sådana verksamheter får en bedömning göras utifrån samtliga omständigheter i det enskilda fallet om det huvudsakliga syftet med aktiviteten är att den genomsnittlige deltagaren ska få utöva sport eller idrott. Om det huvudsakliga syftet är ett annat än att utöva sport eller idrott är det inte en idrottslig verksamhet.

Användning av en golfsimulator innebär, enligt Skatteverkets mening, en simulering av det egentliga golfspelet, oavsett om användningen sker i träningssyfte eller som förströelse. I förhållande till golfspel på en golfbana sker spelet på en simulator stationärt, dvs. spelarna förflyttar sig inte fysiskt mellan hålen. Stora delar av golfspelet är en projektion. Det som brukar uppfattas som det väsentliga för att kunna utöva golfspel, själva golfbanan, saknas. Beroende på anläggningens utförande kan det vara mer eller mindre svårt för spelaren att följa den simulerade golfbanan och nedslagsplatsen för bollen. Enligt Skatteverkets mening är simulering av det egentliga golfspelet det huvudsakliga syftet med användningen av en golfsimulator, och inte att någon ska ges möjlighet att utöva idrottslig verksamhet på en särskild idrottsanläggning. Att viss träning av t.ex. golfsvingen är möjlig i en simulator saknar betydelse.

Skälen för avgörandet

Rättsligt

Enligt 7 kap. 1 § första stycket ML ska skatt tas ut med 25 procent av beskattningsunderlaget om inte annat följer av andra eller tredje stycket. Av tredje stycket 11 och 3 kap. 11 a § första stycket följer att skatt tas ut med 6 procent av beskattningsunderlaget för omsättning av tjänster varigenom någon bereds tillfälle att utöva idrottslig verksamhet.

Bestämmelsen i mervärdesskattelagen har sin motsvarighet i artikel 98.2 första stycket mervärdesskattedirektivet (2006/112/EG) och punkt 14 i bilaga III till direktivet där ML:s begrepp ”tillfälle att utöva idrottslig verksamhet” motsvaras av direktivets begrepp ”utnyttjande av sportanläggningar”.

Skatterättsnämndens bedömning

Frågan är om Bolagets tillhandahållande av träning och spel av golf i golfsimulatorer på Bolagets anläggningar omfattas av den reducerade skattesatsen.

EU-domstolen har uttalat att begreppet ”utnyttjande av sportanläggningar” har samband med sport- eller idrottsutövning och i görligaste mån ska kvalificeras utifrån en samlad bedömning. Möjligheten att tillämpa en reducerad skattesats syftar i huvudsak till att främja utövandet av sportaktiviteter och göra dessa mer tillgängliga för enskilda. Begreppet ska förstås så att det omfattar rätten att använda anläggningar avsedda för att bedriva idrottslig eller fysisk träning, och anläggningarnas användning i detta syfte (Baštová, C-432/15, EU:C:2016:855, punkt 63–65).

EU-domstolen har därefter förtydligat vad som ska avses med idrottslig eller fysisk träning i ett förhandsavgörande rörande bridgespel (English Bridge Union, C- 90/16, EU:C:2017:814, punkt 19, 24 och 25). Att tolka in ett krav på att aktiviteten måste utövas på ett organiserat och systematiskt sätt eller syfta till deltagande i idrottstävlingar skulle strida mot detta syfte, även om verksamheten i fråga måste innehålla ett fysiskt moment som inte är försumbart.

Huruvida en idrottstjänst tillhandahålls eller om det snarare är fråga om rent nöje och rekreation ska bedömas utifrån genomsnittskonsumentens uppfattning, vilken ska fastställas genom en helhetsbedömning av objektiva omständigheter. Vid den bedömningen ska särskilt utformningen av den aktuella anläggningen beaktas. Av betydelse är om anläggningen lämpar sig för idrottslig träning eller om den tvärtom är inrättad på ett sådant sätt att den väsentligen lämpar sig för lek (Žamberk, C-18/12, EU:C:2013:95, punkterna 33 och 34).

Högsta förvaltningsdomstolen har funnit att tillträde till en trampolinpark innebar att besökaren bereddes tillfälle att utöva idrottslig verksamhet. Trampolinparken bestod av olika stationer där det vid samtliga bedrevs fysisk träning eller andra fysiska aktiviteter, och i stort sett samtliga var bemannade med en instruktör. Domstolen ansåg att anläggningen till sin karaktär huvudsakligen präglades av att ge besökarna möjlighet att utnyttja anläggningen för att utöva sport och fysisk träning (HFD 2017 not. 9).

Högsta förvaltningsdomstolen har även funnit att en paintballanläggning till sin karaktär huvudsakligen präglades av att ge besökarna möjlighet att utöva idrott eller fysisk träning och därmed omfattades av reducerad skattesats. Den omständigheten att det kunde förekomma att anläggningen också besöktes i nöjessyfte saknade betydelse. I tillhandahållandet ingick inträde till paintballanläggningen, tillgång till en eller flera banor samt instruktör eller spelledare (HFD 2018 not. 34).

Enligt Skatterättsnämndens mening är det i förevarande fall inte fråga om en gränsdragning i förhållande till vad som ska anses som rent nöje och rekreation utan om Bolagets tillhandahållande kan karaktäriseras av att ge besökarna möjlighet att utöva fysisk träning eller andra fysiska aktiviteter i dess anläggningar.

Av de filmer som Bolaget skickat in och dess beskrivningar framgår att kunderna mot ersättning får tillträde för viss tid till ett slags öppna bås med skärm på Bolagets anläggning, där de ges möjlighet att medelst golfsimulatorer spela på digitaliserade banor hämtade från verkligheten. Kunden kan följa såväl bollens bollbana och nedslagsplats, dvs. se bollens flykt på både banan och rangen. Det är också möjligt att få information och avancerade klubbdata om bollens flykt med hastigheter etc.

En golfsving är en komplex rörelse som involverar hela kroppen och ett golfslag använder kroppens kärnmuskler, hamstring, axel och knäled. Den golfträning som bedrivs i Bolagets anläggningar är därför i det närmaste densamma som att träna på en driving range, vilken enligt svenska förarbeten får anses vara så nära förknippad med själva golfutövandet att denna verksamhet i mervärdesskattelagens mening måste anses som idrott (jfr prop. 1996/97:10 s. 54).

Mot denna bakgrund anser Skatterättsnämnden att tillträdet till Bolagets anläggningar till huvudsaklig del präglas av att ge besökarna möjlighet att utöva idrott eller fysisk träning och därmed omfattas av den reducerade skattesatsen om 6 procent.

I avgörandet har deltagit Kristina Harmsen Hogendoorn, Birgitta Pettersson, Fredrik Fries, Jeanette Fored, Christina Olsson, Anna Sandberg Nilsson och Madelaine Tunudd.

Ärendet har föredragits av Erika Örbom

Senaste förhandsbesked inom Mervärdesskatt

Visa alla
Till toppen