Omsättning

Ekonomisk förenings tillhandahållande av kommunikationsnät för bredband mot ersättning i form av medlemsinsats har ansetts utgöra en omsättning i mervärdesskattehänseende.

Diarienummer
60-22/I
Meddelandedatum
2023-01-30
Lagrum
  • 2 kap. 1 § tredje stycket 1 mervärdesskattelagen (1994:200)
Sökande
X ekonomisk förening
Motpart
Skatteverket
Har överklagats?
Ja
Högsta förvaltningsdomstolens avgörande
Dom
Avgörandedatum
2024-02-20
Mål nr
1006-23

Förhandsbesked

Fråga 1

X ekonomisk förenings tillhandahållande av kommunikationsnät för bredband mot ersättning i form av medlemsinsats utgör en omsättning i mervärdesskattehänseende.

Beslut

Frågorna 2–6

Frågorna avvisas.

Bakgrund

Omständigheterna i ärendet

Av X ekonomisk förenings (Föreningen) stadgar framgår att Föreningen har till ändamål att främja medlemmars ekonomiska intressen genom att tillhandahålla nätanslutning till kommunikationsnät för bredband och tjänster för nyttjande av anslutningen. Till medlem kan antas fastighetsägare inom Föreningens verksamhetsområde som tecknat avtal om anslutning av fastighet till Föreningens kommunikationsnät.

Av anslutningsavtalet framgår att Föreningen bl.a. svarar för att ansluta byggnader på medlemmens fastighet till Föreningens ledningsnät. Vidare svarar Föreningen för material fram till byggnadens användarnod samt installation, avslutning av fiberkabel och anslutning av mediaomvandlare i användarnod. Föreningen står även för alla grävarbeten.

Föreningens bredbandsanläggning består av (…) mil ledningsnät och (…) nodhus. Föreningen har idag ca (…) medlemmar med ca (…) anslutningar.

Utbyggnaden har skett i etapper och Föreningen planerar att påbörja en ny etapp för att ansluta nya medlemmar och fastigheter. Utbyggnaden finansieras till (…) procent med näringsbidrag från Jordbruksverket. Resterande (…) procent finansieras av medlemmarna genom medlemsinsatser och anslutningsavgifter.

Medlemsinsatsen är för närvarande (…) kr per fastighet som medlem ansluter till bredbandsnätet. Medlemmen får också betala en anslutningsavgift på (…) kr exklusive mervärdesskatt per upprättad anslutning. Föreningen har beslutat att även om vissa anslutningar är något billigare/dyrare att upprätta ska alla medlemmar betala samma anslutningsavgift. Medlemsinsatsen används för att finansiera Föreningens utbyggnad av det gemensamma fibernätet, bredbandsnätet. Anslutningsavgiften finansierar de enskilda anslutningarna/påkopplingarna av byggnader till bredbandsnätet.

För upprätthållande och nyttjande av nätet betalar medlemmarna löpande en nätavgift på (…) kr exklusive mervärdesskatt per månad. Därutöver köper ca (…) procent av medlemmarna innehållstjänster av Föreningen genom Föreningens gruppavtal med (…).

Medlemsinsatsen redovisas som bundet eget kapital. När en ansluten fastighet överlåts, överlåts regelmässigt också andelen i fastigheten. En insats kan enligt stadgarna återbetalas enligt 4 kap. lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar.

Frågorna och parternas inställning

Föreningen vill främst veta om mervärdesskatt ska redovisas på den medlemsinsats som nya medlemmar måste betala vid den kommande utbyggnaden. Om svaret är ja, har Föreningen ett flertal följdfrågor av civilrättslig och redovisningsmässig karaktär.

Föreningen anser att mervärdesskatt inte ska redovisas på medlemsinsatsen av följande skäl. Medlemsinsatsen regleras av Föreningens stadgar och av föreningsstämman. Att en medlem betalat medlemsinsatsen innebär inte i sig att medlemmen får rätt eller möjlighet att nyttja anläggningen. Den rättighet som medlemsinsatsen innebär omfattar endast medlems andelsrätt i Föreningen. Rätten till anslutning och möjlighet att nyttja anläggningen förutsätter att anslutningsavtal ingås och anslutningsavgift betalas.

Skatteverket anser att Föreningen ska redovisa mervärdesskatt på medlemsinsatsen av följande skäl. En ekonomisk förening får anses tillhandahålla en tjänst när den ger sina medlemmar möjlighet att få tillgång till en anläggning genom att ansluta medlemmars respektive fastighet till denna. Medlemsinsatserna ska användas för att finansiera Föreningens utbyggnad av fibernätet och insatserna är differentierade eftersom medlem betalar för varje ansluten fastighet. Medlemmen får därigenom en möjlighet att nyttja anläggningen för att därefter ingå avtal om köp av olika digitala tjänster.

Skälen för avgörandet

Rättsligt

Enligt 1 kap. 1 § första stycket 1 mervärdesskattelagen (1994:200), ML, ska mervärdesskatt betalas vid sådan omsättning inom landet av varor eller tjänster som är skattepliktig och görs av en beskattningsbar person i denna egenskap.

Med omsättning av tjänst förstås enligt 2 kap. 1 § tredje stycket 1 ML att en tjänst mot ersättning utförs, överlåts eller på annat sätt tillhandahålls någon. Med tjänst förstås enligt 1 kap. 6 § ML allt som kan tillhandahållas som inte utgör vara.

Bestämmelserna motsvaras närmast av artiklarna 2.1 c och 24 i mervärdesskattedirektivet (2006/112/EG).

Skatterättsnämndens bedömning

För att det ska vara fråga om omsättning av en tjänst krävs att det faktiskt tillhandahålls en tjänst mot ersättning.

För att anse att en transaktion sker mot ersättning i den mening som avses i artikel 2.1 c i mervärdesskattedirektivet krävs att det finns ett direkt samband mellan tillhandahållandet av tjänsten och den ersättning som faktiskt mottas av den beskattningsbara personen. Ett sådant direkt samband finns om det mellan tjänsteleverantören och mottagaren av tjänsten föreligger ett rättsförhållande som innebär ett ömsesidigt utbyte av prestationer, där den ersättning som tjänsteleverantören tar emot utgör det faktiska motvärdet för den tjänst som tillhandahålls mottagaren. Det finns ett direkt samband när två prestationer är villkorade av varandra, dvs. att den ena prestationen bara tillhandahålls om den andra också gör det (se t.ex. San Domenico Vetraria, C-94/19, EU:C:2020:193, punkt 21 och 26 samt Ntp. Nagyszénás, C-182/17, EU:C:2018:91, punkt 32 och där anmärkta rättsfall, jfr även HFD 2018 ref. 34, HFD 2022 not. 1 samt HFD 2022 ref. 3).

Föreningen erbjuder fastighetsägare tillgång till bredbandsnätet mot ersättning i form av medlemsinsats och anslutningsavgift. Genom att ansluta sin fastighet väljer fastighetsägaren att ingå ett avtal om nyttjanderätt till nätet och kan därefter köpa digitala tjänster.

Enligt Skatterättsnämndens mening finns därmed ett direkt samband mellan Föreningens tillhandahållande av tjänsten och ersättningen, eftersom det mellan Föreningen och medlemmen föreligger ett rättsförhållande som innebär ömsesidigt utbyte av prestationer, dvs. tillgång till bredbandsnätet mot att fastighetsägaren betalar medlemsinsats respektive anslutningsavgift där ersättningen utgörs av det faktiska motvärdet för tjänsten.

Föreningens följdfrågor avvisas eftersom de inte avser oklara rättsfrågor utan frågor av civilrättslig och redovisningsmässig karaktär. Frågorna är därför inte lämpliga att besvara inom ramen för ett förhandsbesked.

I avgörandet har deltagit Rolf Bohlin, Petter Classon, Jeanette Fored, Kristina Harmsen Hogendoorn (ordförande), Christina Olsson, Birgitta Pettersson och Madelaine Tunudd.

Ärendet har föredragits av Karin Korpinen.

Senaste förhandsbesked inom Mervärdesskatt

Visa alla
Till toppen