RSS

Skatterättsnämndens RSS-flöde förhandsbesked.

 • Skattesats


  2021-09-30
  Tillträde till klätterbanor har ansetts omfattas av reducerad skattesats. Mervärdesskatt
 • Avdrag för kostnader?


  2021-09-28
  Ett antal vattenkraftsproducenter har gemensamt bildat ett bolag vars syfte är att finansiera miljöåtgärder avseende vattenkraften. Avdragsrätt har ansetts föreligga för medel som producenterna betalar till bolaget och bolaget har bedömts vara skattskyldigt för mottagna medel. Avdragsrätt har även ansetts föreligga för de medel som bolaget i sin tur betalar ut till ersättningsberättigade producenter och producenterna har ansetts vara skattskyldiga för mottagna medel. Inkomstskatt
 • Överlåtelse av försäkringsbestånd


  2021-09-22
  Bestämmelsen om kontinuitet vid övertagande av hela försäkringsbestånd i inkomstskattelagen har inte ansetts tillämplig vid en delbeståndsöverlåtelse. Överlåtelsen har i stället prövats utifrån allmänna inkomstskatterättsliga regler. Inkomstskatt
 • Tomtrörelse


  2021-09-21
  Fråga om en eller flera tomtrörelser samt när avskattning av tomter ska ske. Inkomstskatt
 • Utomståenderegeln


  2021-07-19
  Utomståenderegeln har ansetts tillämplig när det sedan 2014 funnits ett utomstående ägande i betydande omfattning i bolaget. Att sökandenas företag under denna tid avyttrat sina innehav för att i nära anslutning på nytt investera medel så att företagen åter blivit indirekta ägare till bolaget har inte ändrat bedömningen. Inkomstskatt
 • Avdragsrätt


  2021-07-08
  När kontorsanställda – inom vissa av arbetsgivaren angivna ramar – köper in skrivbord och skrivbordslampa, faktureras och är betalningsskyldiga gentemot leverantören, har arbetsgivaren inte ansetts förvärva möblerna från leverantören och kan därför inte göra avdrag för den ingående skatt som belöper på förvärven. Mervärdesskatt
 • Avdrag för agentarvode


  2021-07-07
  Agentarvode som betalas av en professionell ishockeyspelare har ansetts vara en utgift för att förvärva och bibehålla inkomster. Att utgiften typiskt sett kan omfatta en kostnad för att förhandla fram ett spelarkontrakt såväl som hantering av villkor i ett befintligt spelarkontrakt hindrar inte att den är avdragsgill som kostnad. Till den del arvodet avser levnadskostnader och liknande utgifter ska avdrag inte medges. Inkomstskatt
 • Energiskatt


  2021-07-07
  Fråga om vad som ryms inom definitionen av datorhall enligt 1 kap. 14 § lagen om skatt på energi. Energiskatt
 • Skattesats, omsättningsland m.m.


  2021-07-07
  Sökanden har ansetts förmedla direktsända kulturella och idrottsliga evenemang via digitala plattformar till kunder i annans namn för annans räkning. Förmedlingen har därför ansetts omfattas av 5 kap. 5 § ML när kunden är en beskattningsbar person och 5 kap. 7 § ML när kunden inte är en beskattningsbar person. Mervärdesskatt
 • Skatteplikt


  2021-07-07
  Tillhandahållande av teckenspråksutbildning på distans till ett utbildningsbolag har ansetts innebära att lärarpersonal ställs till uppdragsgivarens förfogande vilket inte omfattas av undantag från skatteplikt. Mervärdesskatt
 • Omsättning


  2021-07-07
  Kortutgivares åtagande att överföra pengar till annan part i en transaktionskedja mot ersättning har ansetts utgöra omsättning i mervärdesskattehänseende Mervärdesskatt
 • Självständigt bedriven näringsverksamhet


  2021-07-01
  Kravet på självständighet har ansetts uppfyllt när en anställd övergår till att bedriva verksamhet i ett eget aktiebolag. Inkomstskatt
 • Omsättning


  2021-06-30
  Att låta sin häst delta i ett premielopp mot ersättning om hästen genomför loppet inom visst tidsintervall har ansetts utgöra en omsättning i mervärdesskattehänseende. Mervärdesskatt
 • Omsättning


  2021-06-07
  Fråga om uppdrag enligt vårdavtal innebär omsättning till uppdragsgivaren eller till patient. Mervärdesskatt
 • Andelsbyte, kvalificerade andelar


  2021-06-04
  Ett andelsbyte med kvalificerade andelar anses innebära att de tillbytta andelarna är såväl kvalificerade som särskilt kvalificerade. Vid ett inhemskt andelsbyte är det inte möjligt att med stöd av fusionsdirektivet frångå inkomstskattelagens regler vad avser särskilt kvalificerade andelar eller reglerna om löneunderlag. Inkomstskatt
 • Kvalificerade andelar, generationsskifte


  2021-06-02
  Ett förfarande med inlösen av aktier har inte ansetts utgöra en överlåtelse och omfattas därför inte av 57 kap. 4 a §. Om två aktier behålls och överlåts efter inlösenförfarandet blir däremot 57 kap. 4 a § tillämplig. Inkomstskatt
 • Stadigvarande vistelse och väsentlig anknytning


  2021-06-02
  Fråga om makar som avser att flytta utomlands ska anses obegränsat skattskyldiga i Sverige på grund av väsentlig anknytning hit eller, i makens fall, även på grund av stadigvarande vistelse här. Maken kommer bl.a. att ha fortsatt umgänge med minderåriga barn och fortsätta att arbeta i Sverige i viss utsträckning. Makarna har inte ansetts obegränsat skattskyldiga i Sverige. Inkomstskatt
 • Näringsbetingade andelar, Jersey


  2021-05-26
  Ett bolag i Jersey har ansetts motsvara ett svenskt aktiebolag vid tillämpningen av reglerna om näringsbetingade andelar Inkomstskatt
 • Kvalificerade andelar


  2021-05-26
  Vid bedömningen av om andelar är fortsatt kvalificerade efter att verksamheten överlåtits till en närstående som bedriver samma eller likartad verksamhet har formen för överlåtelsen inte ansetts ha någon betydelse. Inkomstskatt
 • Koncernbidrag, underskott och skatteflykt


  2021-05-26
  Avdrag för koncernbidrag som medför underskott hos givaren har vägrats med stöd av skatteflyktslagen. Inkomstskatt
 • Fast driftställe


  2021-04-09
  Sökandebolaget har hemvist utomlands och verksamheten bedrivs från ett kontor där. Med anledning av de restriktioner som införts på grund av Coronapandemin är det inte möjligt att arbeta från kontoret. En av delägarna, som också är verksam i bolaget, har valt att arbeta från ett hemmakontor i Sverige. Han har vistats i Sverige i mer än sex månader men avser återvända till kontoret i utlandet så fort det är möjligt. Efterföljande år kan han komma vistas i Sverige upp till tre månader. Bolaget har inte ansetts få ett fast driftställe i Sverige. Inkomstskatt
 • Allmännyttiga ändamål


  2021-04-07
  En organisation har som ändamål att lämna bidrag som främjar vård, fostran och utbildning av barn och ungdomar med funktionsnedsättning. Organisationen är inskränkt skattskyldig enligt 7 kap. inkomstskattelagen. Någon bedömning av den enskildes ekonomiska situation har inte ansetts behöva göras. Inkomstskatt
 • Taxering av solkraftverk


  2021-04-07
  Ett solcellsbaserat kraftverk utgör vid indelning enligt fastighetstaxeringen en elproduktionsenhet. Riktvärden för en sådan enhet ska bestämmas i enlighet med de särskilda reglerna i 15 kap. fastighetstaxeringslagen. Regleringen är uttömmande och omfattar enligt sin lydelse inte den aktuella typen av solcellsbaserade kraftverk. Det innebär att något taxeringsvärde inte ska fastställas för anläggningen. Fastighetstaxering
 • Näringsbetingade andelar


  2021-03-26
  Fråga om vid vilken tidpunkt andelar upphör att vara näringsbetingade när andelarna, på grund av en nyemission, inte längre motsvarar minst tio procent av det sammanlagda röstetalet. Relevant tidpunkt har ansetts vara när aktier som tilldelas aktietecknare vid nyemission förs in i det emitterande bolagets aktiebok. Inkomstskatt
 • Väsentlig anknytning


  2021-03-24
  En person avser, efter flytt utomlands, att vistas i Sverige drygt två månader per år för att umgås med sina minderåriga barn. Han har inte ansetts få väsentlig anknytning till Sverige Inkomstskatt
 • Reparation och underhåll


  2021-03-23
  Ändringsarbeten i form av installation av pentryn och ombyggnation av gemensamhetskök till bostadslägenheter har för skattskyldig som bedriver uthyrning av bostäder bedömts inte omfattas av det utvidgade reparationsbegreppet. Inkomstskatt
 • Skatteplikt


  2021-03-02
  Fråga om ursprunglig eller aktuell kreditgivares förvaltning av krediter omfattas av undantag från skatteplikt. Mervärdesskatt
 • Beskattning av alternativ fond


  2021-03-01
  Löpande inkomster i en kontraktsrättslig alternativ investeringsfond ska inte beskattas i fonden eller hos fondförvaltaren. Investerarna ska beskattas i inkomstslaget kapital. Inkomstskatt
 • Utskiftning vid likvidation, skatteavtalet med Tyskland


  2021-02-17
  Ett svenskt aktiebolag med hemvist i Tyskland enligt skatteavtalet omfattas av kupongskattelagen. Utskiftning vid likvidation av bolaget till begränsat skattskyldiga ska enligt artikel 21 i skatteavtalet endast beskattas i Tyskland. Kupongskatt
 • Ränteavdragsbegränsning


  2021-01-13
  Fråga om ränteavdrag ska nekas på grund av att skuldförhållandet mellan bolagen anses ha uppkommit uteslutande eller så gott som uteslutande för att intressegemenskapen ska få en väsentlig skatteförmån.Även fråga om förvärv av delägarrätter från ett annat företag i intressegemenskapen är väsentligen affärsmässigt motiverat. Inkomstskatt
 • Försäljning och utskiftning från utländskt dödsbo


  2021-01-13
  Avveckling av ett utländskt dödsbo avses ske genom att dödsboet säljer aktier till dödsbodelägarna mot revers. Reverserna skiftas sedan ut från dödsboet till delägarna.Fråga om förfarandet föranleder någon beskattning av dödsbodelägarna. Också fråga om vilken anskaffningsutgift för aktierna dödsbodelägarna får använda sig av. Inkomstskatt
 • Skatt på plastbärkassar


  2020-12-17
  Fråga om en kasse är avsedd för varaktigt bruk och av den anledningen inte omfattas av skatteplikt. Skatt på plastbärkassar
 • Stadigvarande vistelse och väsentlig anknytning


  2020-12-16
  Ett indirekt innehav av aktier i ett svenskt bolag vars enda verksamhet sedan flera år består i att vara part i en rättsprocess har inte ansetts ge väsentlig anknytning till Sverige. Inte heller det faktum att den tidigare permanentbostaden getts i gåva till ett av barnen har förändrat bedömningen då personen saknar tillgång till bostaden. Inkomstskatt
 • Inventarier eller byggnad


  2020-12-16
  Ett växthus har inte i sin helhet ansetts utgöra ett byggnadsinventarium. Inkomstskatt
 • Ränta enligt 24 kap.?


  2020-12-14
  För ett bolag som förvärvar portföljer av fordringar har de inkomster som genereras vid tillämpning av effektivräntemetoden – och som enligt god redovisningssed utgör ränta – inte ansetts utgöra ränteinkomster enligt 24 kap. 3 § inkomstskattelagen. Den del av inkomsterna som motsvarar avtalad ränta som belöper på tid efter förvärvet av fordringarna har ansetts utgöra ränteinkomster. Inkomstskatt
 • Ränta enligt 24 kap.?


  2020-12-14
  För ett bolag som förvärvar portföljer av lånefordringar har den del av inkomsterna som motsvarar avtalad ränta som belöper på tid efter förvärvet av fordringarna ansetts utgöra ränteinkomster enligt 24 kap. 3 § inkomstskattelagen. Inkomstskatt
 • Skatteplikt


  2020-11-24
  Fråga om tillhandahållande av vård vid ett läkarhus mottagningsverksamhet omfattas av undantag från skatteplikt. Mervärdesskatt
 • Skattesats


  2020-11-24
  Fråga om tillhandahållande av licenser till digitala läromedel omfattas av den reducerade skattesatsen Mervärdesskatt
 • Ränta?


  2020-11-11
  En person har tagit upp lån för att kunna förvärva aktier i ett bolag. Lånen har strukturerats på så sätt att ersättningen till långivarna är beroende av värdeutvecklingen på aktierna i bolaget. Ersättningen (utöver lånets nominella belopp) har inte ansetts utgöra en ränteutgift i inkomstslaget kapital. Inkomstskatt
 • Utskiftning från ideell förening


  2020-11-11
  En ideell förening, som tidigare var majoritetsägare i ett bolag, ska avvecklas och tillgångarna ska enligt stadgarna fördelas på personer som varit anställda i bolaget under en viss tidsperiod. Utbetalningen har ansetts utgöra inkomst av tjänst hos mottagaren. Inkomstskatt
 • Driftbidrag


  2020-11-11
  En region avser att införskaffa och äga fordon för kollektivtrafik. Ett av regionen helägt bolag, som har i uppdrag att tillhandahålla kollektivtrafiken, ska vederlagsfritt få förfoga över fordonen. Förfogandet har inte ansetts utgöra driftbidrag. Inkomstskatt
 • Ränta enligt 24 kap.?


  2020-11-05
  Ett kommanditbolag köper varor med betalning 30 dagar efter fakturadatum. Varorna säljs sedan vidare på samma villkor. Om betalning sker innan eller efter 30 dagar sker en ned- respektive uppjustering av priset. Fråga om prisjusteringarna omfattas av den särskilda definitionen av ränta i 24 kap. Inkomstskatt
 • Tillämpning av kompletteringsregeln


  2020-11-04
  Ett bolag överväger att låta anställda avstå bonus mot att bolaget istället betalar en engångspremie till en tjänstepensionsförsäkring till förmån för den anställde. Premien har inte ansetts avse en utfästelse om pension som är otillräckligt tryggad enligt kompletteringsregeln. Inkomstskatt
 • Koncernbidrag, skatteflykt


  2020-11-03
  Ett företag som äger över 90 procent av aktierna i ett annat företag har ansetts vara ett sådant moderföretag som avses i bestämmelserna om koncernbidrag. Skatteflyktslagen har inte ansetts tillämplig. Inkomstskatt
 • Väsentlig anknytning


  2020-11-03
  Fråga om innehav av en bostad ska likställas med innehav av en permanentbostad och om ägande av ett bolag som numera är vilande och endast bedriver kapitalförvaltning innebär ett väsentligt inflytande i näringsverksamhet i Sverige. Vid en samlad bedömning har väsentlig anknytning inte ansetts föreligga. Inkomstskatt
 • Skatteplikt


  2020-10-16
  Tillhandahållandet av en kurs inom ramen för en högskolas utbildning har inte ansetts omfattas av undantag från skatteplikt på utbildningsområdet Mervärdesskatt
 • Återbetalning av lån


  2020-10-06
  Den vinst eller förlust som kan uppkomma vid återbetalning av s.k. boandelslån har ansetts utgöra en icke skattepliktig kapitalvinst på skuld respektive en icke avdragsgill kapitalförlust på skuld för låntagaren. Inkomstskatt
 • Underskottsavdrag - ägarförändring


  2020-09-30
  Ett underskottsföretag ägs av tre närstående fysiska personer. Ägarna avser att förändra sitt direkta ägande till ett indirekt ägande via var sitt bolag. Ägarförändringen har inte ansetts begränsa företagets rätt att dra av tidigare års underskott. Inkomstskatt
 • Driftbidrag


  2020-09-30
  En ideell förening bedriver bl.a. högskoleverksamhet. Föreningen överväger att flytta verksamheten till ett (ännu ej bildat) helägt aktiebolag. Tillskott som ska betalas till aktiebolaget från föreningen har ansetts utgöra driftbidrag. Bolaget har ansetts utgöra ett allmänt undervisningsverk varför driftbidragen inte blir skattepliktiga för bolaget. Också fråga om uttagsbeskattning och fastighetstaxering. Inkomstskatt
 • Underprisöverlåtelse


  2020-09-28
  Sökandena bedriver fastighetsförvaltning i aktiebolag samt samäger och förvaltar ett antal hyresfastigheter. Underprisöverlåtelse av några av de samägda fastigheterna till aktiebolaget har inte medfört några beskattningskonsekvenser för sökandena. Inkomstskatt
 • Skattskyldighet, uppskovsbelopp


  2020-09-23
  En i Sverige begränsat skattskyldig person ska inte beskattats för tidigare beviljat uppskovsbelopp. Inkomstskatt
 • Överlåtelse av aktier


  2020-09-16
  En överlåtelse av aktier till ägarens söner har ansetts utgöra skattefria gåvor för sönerna. Inkomstskatt
 • Andelsbyte, röstvilllkoret


  2020-09-16
  Särskilda skäl för att medge undantag från röstvillkoret i samband med andelsbyte har ansetts föreligga. Inkomstskatt
 • Differentierad utdelning


  2020-07-13
  Differentierad utdelning i samband med att en delägare avvecklar sitt ägande har inte ansetts föranleda annan beskattning av honom än vad som följer av 57 kap. IL. Inkomstskatt
 • Fåmansföretag


  2020-07-13
  Ett aktiebolag där två stiftelser tillsammans äger andelar som motsvarar mer än 50 procent av rösterna för samtliga andelar i företaget utgör inte ett fåmansföretag. Inkomstskatt
 • Avdrag för ökade levnadskostnader


  2020-07-13
  Fråga om avdrag för logi vid ökade levnadskostnader på grund av dubbel bosättning ska beräknas till kostnaden för bostaden på den nya eller den tidigare arbetsorten. Inkomstskatt
 • Fåmansföretags, skatteflykt


  2020-07-13
  Ett aktiebolag där en stiftelse äger andelar som motsvarar mer än 50 procent av rösterna för samtliga andelar i företaget utgör inte ett fåmansföretag. Skatteflyktslagen har inte ansetts tillämplig avseende en andelsägare som inte medverkat i det aktuella förfarandet. Inkomstskatt
 • Avdragsrätt


  2020-06-29
  Fråga om rätt till avdrag för ingående skatt hänförlig till personbil i blandad verksamhet Mervärdesskatt
 • Frivillig skattskyldighet


  2020-06-29
  Fråga om avgränsad, asfalterad och iordningsställd mark utgör en anläggning (jfr 3 kap. 3 § andra stycket ML) Mervärdesskatt
 • Tidpunkt för äganderättsövergång


  2020-06-29
  Tidpunkten för när skattskyldighet för uttag av tjänster för byggnation i egen regi upphör och fråga blir om entreprenad på annans fastighet är när köpeavtal avseende fastigheterna ingås. Mervärdesskatt
 • Tillämpning av kompletteringsregeln


  2020-06-25
  Fråga om vilken kostnad för en avgiftsbestämd pensionsutfästelse ett bolag får göra avdrag med vid tillämpning av kompletteringsregeln. Inkomstskatt
 • Beskattning av styrelsearvoden


  2020-06-24
  Styrelsearvoden kan inte redovisas i enskild näringsverksamhet utan ska beskattas i inkomstslaget tjänst Inkomstskatt
 • Avdrag för ränta


  2020-06-24
  Fråga om avdrag för ränta ska medges löpande årsvis eller först när den betalas, dvs. när lånet förfaller. Inkomstskatt
 • Skatt på plastbärkassar


  2020-06-15
  Fråga om en påse av plast är en plastbärkasse som omfattas av skatteplikt. Skatt på plastbärkassar
 • Skatteplikt


  2020-06-15
  Fråga om tillhandahållande av vissa saneringstjänster mot ersättning i form av årspremie omfattas av undantaget från skatteplikt för försäkringstjänster. Mervärdesskatt
 • Gåva av utdelning till stiftelse, skatteflykt


  2020-06-10
  Fråga om gåva av utdelning till stiftelse föranleder beskattning av givaren och om stiftelsen är inskränkt skattskyldig eller inte. Inkomstskatt
 • Avdragsrätt


  2020-06-08
  Fråga om rätt till avdrag för ingående skatt som belöper på inköp och installation av anläggning för el och vatten i bostadshus. Mervärdesskatt
 • Sjöinkomst, EES-handelsfartyg


  2020-06-04
  Fråga om ett fartyg är att anse som ett EES-handelsfartyg. Inkomstskatt
 • Byggnadsrörelse


  2020-06-04
  Fråga om ett bolag och dess ägare ska anses bedriva byggnadsrörelse Inkomstskatt
 • Självständigt bedriven näringsverksamhet; skatteflykt


  2020-06-04
  Fråga om ersättning som betalas till två bolag ska anses utgöra inkomst i en självständigt bedriven näringsverksamhet eller beskattas som inkomst av tjänst hos de personer som utfört tjänsterna. Inkomstskatt
 • Tomtrörelse


  2020-06-01
  Fråga om en eller flera tomtrörelser samt när avskattning av tomterna ska ske. Inkomstskatt
 • Inkomst av enskild tjänst, Öresundsavtalet


  2020-05-28
  A som är bosatt i Sverige har arbetat i Danmark och har med stöd av Öresundsavtalet bara blivit beskattad i Danmark. Fråga om den ersättning den danska arbetsgivaren betalar under uppsägningstiden – då A inte vistas i Danmark – ska beskattas i Sverige till någon del. Inkomstskatt
 • Gåva av aktier


  2020-05-18
  En överlåtelse av aktier i ett aktiebolag till en barndomsvän som är anställd i bolaget har mot bakgrund av omständigheterna bedömts som ett skattefritt förvärv. Inkomstskatt
 • Förvaltningsutgift


  2020-05-18
  Fråga om den avgift som borgenären betalar till ett bolag som förmedlar s.k. peer-to-peer-lån är en förvaltningsutgift eller en avdragsgill kostnad i inkomstslaget kapital. Inkomstskatt
 • Omsättning


  2020-03-30
  Tillhandahållande av myggbekämpning vilken finansieras med medel från kommuner, Jordbruksverket och Naturvårdsverket har ansetts utgöra omsättning Mervärdesskatt
 • Väsentlig anknytning


  2020-03-23
  Fråga om omfattande investeringar i skogsfastigheter i Sverige innebär att en person får väsentlig anknytning hit. Inkomstskatt
 • Nedskrivning av fordringar


  2020-03-23
  Fråga om portföljer av kreditförsämrade fordringar som redovisas till upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av effektivräntemetoden får tas upp till det värdet även vid beskattningen. Inkomstskatt
 • Skatteplikt


  2020-03-09
  Kreditgivares förvärv av tjänster från moderbolag i ett annat EU-land har inte ansetts omfattas av undantag från skatteplikt Mervärdesskatt
 • Förvärvstidpunkt värdepapper


  2020-03-03
  Fråga om förvärv av värdepapper ska anses ha skett när investerings- och aktieägaravtal ingås eller om förfoganderättsinskränkningar senarelägger den skattemässiga förvärvstidpunkten. Inkomstskatt
 • Skatteavtalet med Frankrike


  2020-03-02
  Fråga om skatteavtalet med Frankrike är tillämpligt vid försäljning av en fastighet på Saint-Barthélemy. Inkomstskatt
 • Skatteplikt


  2020-02-28
  Tobaksprodukter som utgörs av delar av stam och stjälkar till blad har inte ansetts skattepliktiga till tobaksskatt. Tobaksskatt
 • Väsentlig anknytning, nordiska skatteavtalet


  2020-02-19
  En person har ansetts behålla sin väsentliga anknytning till Sverige på grund av den ekonomiska gemenskapen mellan makar och det väsentliga inflytande i näringsverksamhet som därigenom erhållits. Också fråga om var personen ska anses ha en bostad som stadigvarande står till hennes förfogande enligt det nordiska skatteavtalet. Inkomstskatt
 • Väsentlig anknytning


  2020-02-13
  Fråga om en person som studerar utomlands ska anses ha väsentlig anknytning till Sverige. Inkomstskatt
 • Väsentlig anknytning, EU-rätt


  2020-02-13
  Fråga om en svensk medborgare som indirekt äger 18,3 procent i ett svenskt bolag ska anses ha väsentlig anknytning till Sverige. Inkomstskatt
 • Upplåtelse av asylboende


  2020-01-29
  Upplåtelse av asylboende till Migrationsverket har bedömts ha karaktär av rumsuthyrning och därmed vara skattepliktig. Mervärdesskatt
 • Omsättning


  2020-01-28
  Fråga om omsättning eller vinstdelning i förhållande till insats i kommanditbolag. Mervärdesskatt
 • Skatteplikt


  2020-01-27
  Sökanden har bedömts tillhandahålla fristående skolor skolpsykologtjänster i egen regi. I den mån tillhandahållandet avser åtgärder som utgör sjukvårdande behandling omfattas de av undantag från skatteplikt. Mervärdesskatt
 • Väsentlig anknytning


  2020-01-27
  Fråga om indirekt ägande, bl.a. via fonder i Jersey, samt förvaltaruppdrag kan innebära ett sådant väsentligt inflytande i näringsverksamhet som i sin tur medför väsentlig anknytning till Sverige. Inkomstskatt
 • Omsättning, voucher


  2020-01-13
  Fråga om tillhandahållande av kort som ger rätt till inträde till olika attraktioner utgör omsättning av tjänst eller om kortet är en flerfunktionsvoucher. Mervärdesskatt
 • Personaloptioner enligt 11 a kap. IL


  2020-01-08
  Fråga om ett förfarande med utfärdande av personaloptioner - där förvärvet av aktier sker med hjälp av teckningsoptioner - uppfyller kravet att personaloptionen utnyttjas för förvärv av andel i företaget. Inkomstskatt
 • Ränteavdragsbegränsning


  2020-01-07
  Fråga om tolkning av omfattningen av avdragsförbudet för ränteutgifter på vissa efterställda skulder. Inkomstskatt
 • Ettårsregeln


  2019-12-20
  Fråga om en persons vistelser utanför verksamhetslandet utgör sådana kortare avbrott i utlandsvistelsen som ska räknas in i den tid för vistelse som avses i ettårsregeln. Inkomstskatt
 • Utländsk stiftelse


  2019-12-18
  Fråga om förmånstagarna i en liechtensteinsk stiftelse ska beskattas vid utdelning av stiftelsens tillgångar. Också fråga om de ska beskattas för den löpande avkastningen på tillgångarna i stiftelsen. Inkomstskatt
 • Gåva


  2019-12-17
  Fråga om överlåtelser av alla aktier i ett företag till styvbror respektive styvson utgör skattefria gåvor eller ska beskattas som inkomst av tjänst hos honom. Inkomstskatt
 • Skatteplikt


  2019-12-17
  Tillhandahållande av röntgendiagnostiska tjänster till tandvårdskliniker omfattas av undantag från skatteplikt. Mervärdesskatt
 • Väsentlig anknytning


  2019-12-16
  Fråga om en person som flyttat från Sverige under 2015 får väsentlig anknytning hit då han efter en omstrukturering i en koncern - där han sedan tidigare indirekt ägt andelar i ett utländskt bolag - kommer att få ett väsentligt inflytande i ett svenskt bolag. Inkomstskatt
 • Skattesats


  2019-12-12
  När extra bärare anlitas i samband med kisttransport av avliden utgör hela transporten en sammansatt tjänst som omfattas av den reducerade skattesatsen för personbefordran. Mervärdesskatt
 • Avyttring av aktier; andelsbyte


  2019-12-12
  Fråga om aktier i ett belgiskt bolag ska anses avyttrade i och med att bolaget konverteras till ett nederländskt bolag. Också fråga om omkostnadsbelopp och sparat utdelningsutrymme påverkas av bolagets konvertering samt om reglerna om framskjuten beskattning vid andelsbyten är tillämpliga vid en efterföljande omvänd fusion. Inkomstskatt
 • Skatteplikt


  2019-12-10
  En ersättningsprodukt för vattenpipstobak, som innehåller sönderdelade växtdelar men inte nikotin, är skattepliktig till tobaksskatt men inte skattepliktig enligt lagen om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter. Tobaksskatt
 • Skattesats


  2019-12-10
  Tillhandahållandet av en sammansatt tjänst för spel av s.k. lasertag på en lasertaganläggning omfattas av den reducerade skattesatsen för tjänster inom idrottsområdet. Mervärdesskatt
 • Skattesats


  2019-12-10
  Uthyrning av eldrivna scootrar utgör inte tillhandahållande av personbefordran och omfattas därför av skattesatsen 25 procent. Mervärdesskatt
 • Underprisöverlåtelse


  2019-12-06
  Fråga om underprisöverlåtelse av handelsbolagsandelar som är lagertillgångar uppfyller villkoren i 23 kap. 16 och 17 §§ inkomstskattelagen. Inkomstskatt
 • Framskjuten beskattning vid andelsbyte


  2019-11-29
  Vid prövning av om röstvillkoret är uppfyllt i reglerna om framskjuten beskattning vid andelsbyten har endast direkta innehav av aktier beaktats. Inkomstskatt
 • Tjänstepensionsförsäkring, skatteavtalet med Italien


  2019-11-18
  Fråga om Sverige, enligt artikel 18 i skatteavtalet med Italien, har rätt att beskatta belopp som utbetalas från en svensk tjänstepensionsförsäkring till en svensk medborgare som har skatterättslig hemvist i Italien. Inkomstskatt
 • Sjukvård


  2019-11-15
  Förvärv av tjänster från en polsk tandläkares enskilda firma omfattas inte av undantag från skatteplikt. Mervärdesskatt
 • Sjukvård


  2019-11-15
  Tillhandahållandet av läkare till vårdcentral har ansetts utgöra skattepliktigt tillhandahållande av arbetskraft. Mervärdesskatt
 • Social omsorg


  2019-11-15
  Ett bolag vars anställde utför omsorgstjänster till uppdragsgivarens kunder har inte ansetts tillhandahålla från skatteplikt undantagen social omsorg. Mervärdesskatt
 • Skatteplikt


  2019-11-12
  Tillhandahållande av aktivitetsbaserade arbetsplatser har ansetts utgöra sammansatta tjänster som är undantagna från skatteplikt. Mervärdesskatt
 • Gåva av aktier till stiftelse, skatteflykt


  2019-11-12
  Fråga om gåva av aktier till en stiftelse föranleder utdelningsbeskattning av givaren med tillämpning av verklig innebörd eller skatteflyktslagen. Inkomstskatt
 • Skatteplikt


  2019-11-12
  Tillhandahållande av aktivitetsbaserade arbetsplatser har ansetts utgöra sammansatta tjänster som är undantagna från skatteplikt. Mervärdesskatt
 • CFC-beskattning, utdelnings- och kapitalvinstbeskattning, EU-rätt


  2019-11-11
  Fråga om en skattskyldig som äger andelar i en luxemburgsk alternativ investeringsfond ska CFC-beskattas. Vidare fråga om utdelningar och kapitalvinster från fondbolaget ska tas upp reducerat till fem sjättedelar. Inkomstskatt
 • Fördelning av resultat i kommanditbolag


  2019-11-06
  Fråga om fördelning av skattskyldigheten av ett kommanditbolags resultat mellan köpare och säljare och om bedömningen ska påverkas av att säljaren innan försäljningen överlåtit tillgångar i kommanditbolaget till ett närstående bolag och gjort uttag ur kommanditbolaget motsvarande det egna kapitalet. Inkomstskatt
 • Avfallsskatt


  2019-10-16
  Fråga om rätt till avdrag Avfallsskatt
 • Personalvårdsförmån, friskvårdsbidrag


  2019-10-04
  Friskvårdsbidrag som ersättning för kostnader för fält- och westernskytte har inte ansetts utgöra en skattefri personalvårdsförmån. Inkomstskatt
 • Personalvårdsförmån, friskvårdsbidrag


  2019-10-04
  Friskvårdsbidrag som ersättning för kostnader för kurs i hästkörning har inte ansetts utgöra en skattefri personalvårdsförmån. Inkomstskatt
 • Väsentlig anknytning; fritidsbostad


  2019-09-26
  Makar har inte ansetts få väsentlig anknytning till Sverige på grund av att de innan flytten till Portugal köpt en bostadsrättslägenhet som fritidsbostad. Bedömningen har inte förändrats av att två vuxna döttrar eventuellt bosätter
  sig i lägenheten eller att visst bohag flyttats dit från permanentbostaden.
  Inkomstskatt
 • Väsentlig anknytning


  2019-09-24
  Fråga om en från Sverige utflyttad person har väsentlig anknytning hit på grund av innehav av aktier i svenska bolag och på grund av sin roll som företagsledare i bolagen. Inkomstskatt
 • Självständigt bedriven näringsverksamhet


  2019-09-24
  Fråga om kravet på självständighet är uppfyllt i en s.k. ”paraplyorganisation”. Inkomstskatt
 • Näringsbetingade andelar


  2019-09-23
  Ett liechtensteinskt anstalt, strukturerat som ett bolag, har ansetts motsvara ett svenskt aktiebolag vid tillämpningen av reglerna om näringsbetingade andelar.
  Inkomstskatt
 • Aktiegåva, förmånsbeskattning


  2019-09-20
  Gåvor i form av aktier till två personer som är verksamma i aktiebolaget från kusiner och en syster har mot bakgrund av omständigheterna bedömts som skattefria förvärv. Inkomstskatt
 • Väsentlig anknytning, fritidsfastighet


  2019-09-20
  En svensk medborgare som är utflyttad från Sverige sedan 2016 avser att köpa en fritidsfastighet i Sverige. Fastighetens höga standard har inte ansetts påverka bedömningen av om han får väsentlig anknytning hit. Inkomstskatt
 • Avfallskatt


  2019-09-09
  Avfallsskatt – Fråga om mesa, bränd respektive släckt kalk omfattas av begreppen kalkstoft eller kalksten. Även fråga om viss användning av kalkrestprodukter utgör deponering eller förvaring. Avfallsskatt
 • Skatteplikt


  2019-08-22
  Kredit- och försäkringsgivares förvärv av tjänster från utländskt bolag avseende tekniskt system för elektronisk hantering av ansökningar, omfattas inte av undantag från skatteplikt för förmedling. Mervärdesskatt
 • Tobaksskatt, skatteplikt


  2019-07-10
  Rullar som innehåller tobak är skattepliktiga till tobaksskatt, men inte den elektroniska apparat som används vid rökning av rullarna. Tobaksskatt
 • Personaloptioner enligt 11 a kap. IL


  2019-07-09
  Fråga om ett företag som avser att utfärda personaloptioner enligt 11 a kap. IL bedriver handel med finansiella instrument.
  Inkomstskatt
 • Sjukvård


  2019-07-05
  Vårdtjänst som sökande tillhandahåller patienter i egen regi sedan patienten remitterats av sin vårdcentral, har ansetts utgöra från skatteplikt undantagen sjukvård.
  Mervärdesskatt
 • Sjukvård


  2019-07-05
  Tillhandahållande av sjuksköterskor till olika äldreboenden har ansetts utgöra skattepliktiga
  tillhandahållanden i form av uthyrning av personal.
  Mervärdesskatt
 • Privatbostadsföretag


  2019-07-04
  Bedömningen av om en förenings verksamhet till klart övervägande del består i att åt sina medlemmar tillhandahålla bostäder bör som huvudregel utgå från bostadslägenheternas andel av taxeringsvärdet för byggnaden/byggnaderna på fastigheten.
  Inkomstskatt
 • Differentierad utdelning


  2019-07-04
  Differentierad utdelning i samband med att en delägare avvecklar sitt ägande har inte ansetts föranleda annan beskattning av honom än vad som följer av 57 kap. IL. Detta då aktierna har lika rätt till utdelning och utdelningen inte differentierats på grund av olika delägares arbetsinsatser.
  Inkomstskatt
 • Anskaffningsutgift vid likvidation. Skatteflykt?


  2019-07-02
  En svensk medborgare med skatterättslig hemvist i utlandet avser flytta hem till Sverige. Innan flytten tänker han likvidera ett bolag varvid aktier ägda av bolaget kommer skiftas ut till honom. Fråga om Sverige har rätt att beskatta kapitalvinsten som uppstår vid likvidationen, hur anskaffningsutgiften för de utskiftade aktierna ska bestämmas och om skatteflyktslagen är tillämplig.
  Inkomstskatt
 • Återförsäkringsrörelse


  2019-06-26
  Livförsäkringsföretags återförsäkringsrörelse avseende sjuk- och olycksfallsförsäkringar ska beskattas enligt lagen om avkastningsskatt på pensionsmedel
  Inkomstskatt
 • Kvalificerade andelar, tilläggsköpeskilling


  2019-06-24
  Förekomst av tilläggsköpeskilling har inte medfört att karenstiden förlängs. Om aktierna upphört att vara kvalificerade och utdelning tas ut det året blir utdelningen
  föremål för beskattning enligt 57 kap IL om verksamheten återupptas i bolaget senare samma år. Också fråga om samma eller likartad verksamhet föreligger om en ny verksamhet startas upp i ett nytt bolag.
  Inkomstskatt
 • Avdragsrätt


  2019-05-29
  Fråga om rätt till avdrag för ingående skatt hänförlig till anläggning av våtmark, vilken finansierats inom ramen för Landsbygdsprogrammet.
  Mervärdesskatt
 • Skatteavtalet med Schweiz


  2019-05-24
  Fråga om svensk beskattningsrätt vid tillämpning av artikel 13 § 4 i skatteavtalet med Schweiz när en person har haft hemvist utanför Sverige i mer än fem år enligt skatteavtal med andra stater.
  Inkomstskatt
 • Verksamhetskravet


  2019-05-24
  Fråga om det är inkomstanskaffningen eller inkomstanvändningen som är avgörande vid bedömningen av om ett trossamfund uppfyller verksamhetskravet i 7 kap. 5 §
  inkomstskattelagen.
  Inkomstskatt
 • Väsentlig anknytning


  2019-05-24
  Fråga om fritidsfastighet som använts som bostad under mer än ett års tid före utflyttning därmed fått karaktär av permanentbostad. Inkomstskatt
 • Sjukvård


  2019-05-21
  Läkarbolags tillhandahållande av läkare vilka ska tillhandahålla sjukvård åt mottagarens patienter har ansett utgöra skattepliktiga tillhandahållanden i form av uthyrning av personal.
  Mervärdesskatt
 • Sjukvård


  2019-05-21
  Ett bolags tillhandahållande av läkare för att tillgodose ett sjukhus behov av specialistkompetens, har ansetts utgöra ett skattepliktigt tillhandahållande av personal.
  Mervärdesskatt
 • Sjukvård


  2019-05-21
  Tillhandahållande av ambulerande sjuksköterskor till olika äldreboenden, för tid när boendenas anställda sjuksköterskor inte är i tjänst, har ansetts utgöra skattepliktiga tillhandahållanden i form av uthyrning av personal. Mervärdesskatt
 • Avverkningsrätt


  2019-05-17
  Beskattning ska inte ske av överlåtaren för kvarvarande fordringsbelopp när fordran enligt ett avtal om upplåtelse av avverkningsrätt till skog överlåts genom gåva.
  Inkomstskatt
 • Skattesats


  2019-04-30
  Fråga om inträdesavgift till en anläggning för lek och rörelse omfattas av skattesatsen 6 procent.
  Mervärdesskatt
 • Ränteavdragsbegränsning


  2019-04-10
  Fråga om ränteavdrag ska nekas på grund av att  skuldförhållandet mellan bolagen anses ha uppkommit uteslutande eller så gott som uteslutande för att intressegemenskapen ska få en väsentlig skatteförmån.
  Inkomstskatt
 • Närstående, kvalificerade andelar


  2019-04-09
  Fråga om fosterförälder är närstående vid tillämpning av inkomstskattelagens regler. Även fråga om delägare i fåmansföretag varit verksamma i betydande omfattning samt om utomståenderegeln är tillämplig.
  Inkomstskatt
 • Ettårsregeln


  2019-04-09
  Fråga om tjänsteresor till tredje land ska behandlas som sådana kortare avbrott i utlandsvistelsen som ska räknas in i den tid för vistelse som avses i ettårsregeln.
  Inkomstskatt
 • Stadigvarande vistelse


  2019-04-09
  Fråga om en person anses vistas stadigvarande i Sverige när hon ska vistas här tre veckor under påsken, tre månader under sommaren samt därutöver göra kortare, oregelbundna besök om sammanlagt två veckor per år.
  Inkomstskatt
 • Väsentlig anknytning


  2019-04-02
  Fråga om väsentlig anknytning uppkommer innan återflytt till Sverige. Inkomstskatt
 • Stadigvarande vistelse


  2019-04-02
  Fråga om vistelsen i Sverige varit så regelbunden och omfattande att sökanden ska anses vistas stadigvarande här.
  Inkomstskatt
 • Väsentlig anknytning


  2019-03-25
  Två makar äger en fritidsfastighet på vilken den ena maken har varit bosatt i drygt åtta år. Vid tidpunkten för utflyttningen från Sverige kommer det att ha gått mer än fyra år sedan fastigheten användes som permanentbostad. Mot den bakgrunden saknas det anledning att betrakta den fastigheten som något annat än en fritidsbostad.
  Inkomstskatt
 • Valutakursförlust, EU-rätt


  2019-03-13
  Ett svenskt bolag har skulder och fordringar i euro och euro som redovisningsvaluta. Fordringarna har inte ansetts utgöra lagertillgångar och en valutakursförlust på en skuld i euro får inte dras av enligt svensk lagstiftning. Att valutakursförlusten inte får dras av har inte ansetts strida mot EU-rätten.
  Inkomstskatt
 • Valutakursförlust, EU-rätt


  2019-03-13
  Ett svenskt bolag har skulder och fordringar i euro och euro som redovisningsvaluta. Fordringarna har inte ansetts utgöra lagertillgångar. Kapitalvinster eller kapitalförluster på fordringarna som beror på valutakursförändringar ska, till skillnad mot vad som gäller för valutakursvinster eller förluster på skulder, tas upp till beskattning alternativt dras av enligt svensk lagstiftning. Den skattemässiga behandlingen har inte ansetts strida mot EU-rätten.
  Inkomstskatt
 • Valutakursförlust, EU-rätt


  2019-03-13
  Ett svenskt bolag har skulder och fordringar i euro och euro som redovisningsvaluta. Fordringarna har inte ansetts utgöra lagertillgångar och en valutakursförlust på en skuld i euro får inte dras av enligt svensk lagstiftning. Att valutakursförlusten inte får dras av har inte ansetts strida mot EU-rätten.
  Inkomstskatt
 • Skattesats


  2019-03-13
  En produkt som består av ett flertal ingredienser, däribland finskuren tobak, och som packats i en portionspåse anpassad för att motstå tuggning ska beskattas som tuggtobak Tobaksskatt
 • Förmånsbeskattning


  2019-03-11
  A ska förmånsbeskattas för marknadsvärdet av de bonuspoäng som tillfaller hans helägda bolag. Inkomstskatt
 • Skatteplikt


  2019-02-27
  Tillhandahållande av lägenhet samt el och/eller vatten som mäts och debiteras individuellt har ansetts utgöra en från skatteplikt undantagen upplåtelse av bostad.
  Mervärdesskatt
 • Skatteplikt


  2019-02-27
  Utredning, utprovning och anpassning samt tillhandahållande av arbetstekniskt hörselhjälpmedel omfattas inte av undantag från skatteplikt avseende sjukvård.
  Mervärdesskatt
 • Kapitalförsäkring


  2019-02-20
  En utländsk fondförsäkring där försäkringskapitalet reduceras med en procent vid försäkringsfall och där försäkringstagaren inte erhåller någon riskkompensation har inte ansetts utgöra en livförsäkring och motsvarar därmed inte en kapitalförsäkring enligt inkomstskattelagen.
  Inkomstskatt
 • Energiskatt


  2019-02-14
  Solceller som installeras på sammanbyggda huskroppar räknas som en anläggning med avseende på avdrag för skatt på elektrisk kraft.  Energiskatt
 • Förvaltning av investeringsfond


  2019-01-23
  Till följd av att en fond inte ansetts utgöra en investeringsfond enligt 3 kap. 9 § ML, har tjänster avseende förvaltning av fonden inte ansetts undantagna från skatteplikt. Även fråga om rätt till återbetalning av ingående skatt. Mervärdesskatt
 • Skatteplikt


  2019-01-23
  Tillhandahållande av tjänster kopplade till betalningar och fakturering undantas inte från skatteplikt. Mervärdesskatt
 • Skatteplikt


  2019-01-23
  Tillhandahållande av tjänster kopplade till betalningar och fakturering undantas inte från skatteplikt.
  Mervärdesskatt
 • Näringsbetingade andelar m.m.


  2019-01-14
  Ett aktiebolags andelar i ett (amerikanskt) s.k. DISC-bolag har inte ansetts vara näringsbetingade. DISC-bolaget har inte ansetts vara en i utlandet delägarbeskattad juridisk person. Aktiebolaget ska inte CFC-beskattas för inkomsten i DISC-bolaget.
  Inkomstskatt
 • Omsättning, skatteplikt


  2019-01-11
  Tillhandahållande av en garanti till köpare av fastighet, som innebär att sökandebolaget åtar sig att köpa fastigheten till viss procent av köpeskillingen inom en period av tre år, har ansetts utgöra omsättning av en tjänst som inte är undantagen från skatteplikt.
  Mervärdesskatt
 • Anställds förvärv av preferensaktier, skatteflykt


  2019-01-04
  En anställds förvärv av preferensaktier med förfogandeinskränkningar har ansetts ske vid avtalstidpunkten. Utdelning utgör inte ersättning för en arbetsprestation. Skatteflyktslagen är inte tillämplig.
  Inkomstskatt
 • Skatteplikt


  2018-12-28
  Tobaksprodukter i form av fint sönderbrutna delar av tobaksblad i olika storlekar har ansetts skattepliktiga till tobaksskatt såsom röktobak. Tobaksskatt
 • Fastighetsområdet, rumsuthyrning


  2018-12-28
  Uthyrning av s.k. företagsbostäder med en hyrestid på fem månader, respektive fyra månader som förlängs till elva månader, har inte ansetts utgöra skattepliktig rumsuthyrning.
  Mervärdesskatt
 • Avyttring av andelar?


  2018-12-19
  Andelar i ett bahamanskt bolag har inte ansetts avyttrade det år bolagets företrädare beslutat att avregistrera och avveckla bolaget genom ett förenklat förfarande, s.k. strike off. Inkomstskatt
 • Stadigvarande vistelse


  2018-12-18
  Stadigvarande vistelse har inte ansetts föreligga vid regelbunden sommarvistelse om fyra månader samt ytterligare tre veckors oregelbunden vistelse i Sverige per år. Inkomstskatt
 • Aktiegåva, förmånsbeskattning


  2018-12-14
  En gåva i form av alla aktier i ett aktiebolag till en anställd har mot bakgrund av omständigheterna bedömts som ett skattefritt förvärv.
  Inkomstskatt
 • Kostförmån


  2018-12-07
  Förmån av fri lunch för lärare på gymnasiet ska beskattas i sin helhet. Inkomstskatt
 • Skattesats


  2018-12-06
  Tillhandahållande av forsränning utgör inte sådan förevisning av naturområde som omfattas av den reducerade skattesatsen.
  Mervärdesskatt
 • Underskottsföretag, skatteflykt


  2018-11-30
  Skatteflyktslagen har ansetts tillämplig på ett förfarande där en ägarförändring skett i ett underskottsföretag med bibehållen rätt till avdrag för tidigare års underskott i den nya koncernen samtidigt som verksamheten behållits inom den tidigare koncernen Inkomstskatt
 • Skattskyldighet


  2018-11-23
  Frågor om bl.a. tillhandahållande av tjänster mellan bolags huvudetablering i Danmark, som är medlem i en dansk mervärdesskattegrupp, och bolagets filial i Sverige.
  Mervärdesskatt
 • Friskvårdsbidrag


  2018-11-20
  Ett friskvårdsbidrag om 6 500 kr har ansetts vara en fömån av mindre värde. Inkomstskatt
 • Privatbostadsföretag


  2018-11-15
  Fråga om en förening är ett privatbostadsföretag när en juridisk person äger viss del av varje andel eller viss del av de sammanlagda andelarna. Också fråga om fysiskpersons bostad ska anses vara en privatbostad när juridisk person äger del i den.
  Inkomstskatt
 • Samma eller likartad verksamhet


  2018-11-08
  Fråga om fåmansföretag bedriver samma eller likartad verksamhet till följd av att kapital förts mellan företagen i form av lån. Inkomstskatt
 • Samma eller likartad verksamhet


  2018-11-06
  Fråga om fåmansföretag bedriver samma eller likartad verksamhet till följd av uthyrning av fastighet och fastighetsförvaltning. Inkomstskatt
 • Väsentlig anknytning


  2018-10-31
  Innehav av en lägenhet samt svenskt  medborgarskap har vid en samlad bedömning inte medfört väsentlig anknytning till Sverige.
  Inkomstskatt
 • Skattesats


  2018-10-11
  En individuellt anpassad tränartjänst, som tillhandahålls över internet, har inte ansetts omfattas av den reducerade skattesatsen för tjänster inom idrottsområdet Mervärdesskatt
 • Utomståenderegeln


  2018-10-09
  Utomståenderegeln har ansetts tillämplig när en stiftelse äger 49 procent i företaget. Inkomstskatt
 • Omsättning, beskattningsunderlag


  2018-10-09
  Ersättning vid trav- och galopptävlingar Mervärdesskatt
 • Allmännyttigt ändamål, aktiebolag


  2018-10-03
  Kan bidrag från en stiftelse till ett aktiebolag utgöra främjande av ett allmännyttigt ändamål? Inkomstskatt
 • Väsentlig anknytning


  2018-10-02
  Fråga om väsentlig anknytning till Sverige p.g.a. väsentligt inflytande i näringsverksamhet. Inkomstskatt
 • Utomståenderegeln


  2018-09-27
  Utomståenderegeln har ansetts vara tillämplig trots att företaget som ska bedömas upphört att vara ett fåmansföretag. Inkomstskatt
 • Väsentlig anknytning


  2018-09-26
  Fråga om väsentlig anknytning till Sverige på grund av förvärv av fritidsfastighet. Inkomstskatt
 • Beskattningstidpunkt


  2018-09-25
  Frågor om beskattningstidpunkt för tilläggsersättning samt om kvarvarande sparat gränsbelopp ska beaktas vid kapitalvinstberäkningen. Även fråga om en nedjustering av skuld utgör skattepliktig intäkt.
  Inkomstskatt
 • Väsentlig anknytning


  2018-09-24
  Utflyttade makars förvärv och nyttjande av jordbruksfastighet har inte medfört väsentlig anknytning till Sverige. Inkomstskatt
 • Återbetalning, EU-rätt


  2018-08-28
  Det strider inte mot EU-rätten att det saknas rätt till återbetalning av avkastningsskatt motsvarande den kupongskatt som överstiger avkastningsskatten för samma år. Avkastningsskatt
 • EU-rätt


  2018-08-28
  Det strider mot EU-rätten att en utländsk försäkringsgivare får betala kupongskatt för utdelning på svenska aktier hänförliga till en försäkring samtidigt som försäkringstagaren betalar avkastningsskatt på samma försäkring. Kupongskatt
 • Skattesats


  2018-07-06
  Tillhandahållande av guidad visning av gruva har ansetts omfattas av skattesatsen 6 procent. Mervärdesskatt
 • Sampaketering av varor


  2018-07-05
  Beräkning av kemikalieskatt vid sampaketering av varor. Kemikalieskatt
 • Fast driftställe


  2018-07-03
  Fråga om byggverksamheten har pågått under en period som överstiger tolv månader vid tillämpning av den så kallade byggregeln i skatteavtalet med Polen. Inkomstskatt
 • Fusion


  2018-06-25
  Skattskyldighetsvillkoret i 37 kap. 12 § inkomstskattelagen (1999:1229) har ansetts uppfyllt när ett privatbostadsföretag är övertagande företag i en fusion. Inkomster och utgifter hänförliga till en genom fusionen övertagen fastighet omfattas däremot inte av 39 kap. 25 § när den övertagna verksamheten varit konventionellt beskattad.Fusionsspärren i 37 kap. 24 § är tillämplig och inkomster från en övertagen verksamhet får kvittas mot tidigare års underskott först efter att fusionsspärren upphört. Inkomstskatt
 • Beskattningstidpunkt pension, skatteavtal


  2018-06-21
  Överföring från den tidigare amerikanska arbetsgivarens pensionsplan, 401(k), till Individual Retirement Arrangement har inneburit att en inkomst ska tas upp till beskattning vid den tidpunkten enligt 10 kap. 8 § IL. Inkomsten utgör pension enligt svensk intern rätt och skatteavtalet mellan Sverige och USA. Inkomstskatt
 • Fåmansföretag, skatteflykt


  2018-06-21
  Ett aktiebolag där en stiftelse äger andelar som motsvarar mer än 50 procent av rösterna för samtliga andelar i företaget utgör inte ett fåmansföretag. Skatteflyktslagen har inte ansetts tillämplig avseende en andelsägare som inte medverkat i det aktuella förfarandet. Inkomstskatt
 • Underskottsavdrag


  2018-06-20
  Utgifter för successiva förvärv av aktier i ett bolag får räknas med vid beräkningen av beloppsspärren enligt 40 kap. 15 § inkomstskattelagen (1999:1229). Ovillkorade aktieägartillskott får däremot inte räknas med i utgiften för förvärvet av det bestämmande inflytandet över ett bolag enligt samma bestämmelse. Inkomstskatt
 • Stadigvarande vistelse och väsentlig anknytning


  2018-06-20
  Vistelser i Sverige har inte ansetts medföra obegränsad skattskyldighet på grund av stadigvarande vistelse här. Innehav av en jordbruksfastighet med ett torp inrättat för åretruntboende samt uppdrag i svenska bolag har inte ansetts medföra väsentlig anknytning hit. Inkomstskatt
 • Aktiegåva, förmånsbeskattning


  2018-06-19
  Gåvor i form av aktier i ett aktiebolag till bröder som före pensionering varit anställda i bolaget och dess dotterbolag har mot bakgrund av omständigheterna bedömts som skattefria förvärv. Inkomstskatt
 • Bulvanregeln, förvärvstidpunkt m.m.


  2018-06-19
  Den s.k. bulvanregeln i 4 § tredje stycket kupongskattelagen har inte ansetts tillämplig vid utdelning respektive vinstdelning. Aktier har ansetts förvärvade när avtal om aktieförvärvet ingås trots vissa begränsningar av möjligheterna att förfoga över aktierna. En utfästelse att tillskjuta kapital till ett aktiebolag har inte betraktats som ett ovillkorat aktieägartillskott. Kupongskatt, Inkomstskatt
 • Beskattning av styrelsearvoden


  2018-06-18
  Styrelsearvoden från uppdrag i ett flertal bostadsrättsföreningar har inte ansetts utgöra inkomst av tjänst. Inkomstskatt
 • Beskattning av styrelsearvode


  2018-06-18
  Styrelsearvode som betalats ut till styrelseledamots helägda advokataktiebolag har ansetts utgöra inkomst av tjänst för styrelseledamoten.
  Inkomstskatt
 • Överföring av medel på skogskonto vid arv


  2018-06-13
  Bestämmelsen i 21 kap. 41 § inkomstskattelagen (1999:1229) har vid arv inte ansetts begränsad till att avse endast överföringar av skogskonto eller medel på skogskonto som sker under det år arvlåtaren avlidit. Inkomstskatt
 • Väsentlig anknytning


  2018-06-11
  Ett indirekt aktieinnehav i verksamhetsdrivande svenska aktiebolag har ansetts medföra väsentligt inflytande i näringsverksamhet här – men inte väsentlig anknytning. Inkomstskatt
 • Social omsorg


  2018-06-05
  Personlig assistans som betalas med privata medel och som även i övrigt saknar anknytning till offentligrättslig reglering omfattas inte av undantaget från skatteplikt för social omsorg. Mervärdesskatt
 • Väsentlig anknytning


  2018-06-01
  Ett indirekt innehav av en mindre aktiepost i en koncern har, sammantaget med bl.a. anställning och styrelseuppdrag i koncernen, inte ansetts medföra väsentlig anknytning till Sverige. Inkomstskatt
 • Aktiegåva, förmånsbeskattning


  2018-06-01
  Gåvor i form av aktier i ett aktiebolag till en bror och en vän som båda är anställda i bolaget har mot bakgrund av omständigheterna bedömts som skattefria förvärv. Inkomstskatt
 • Lex Asea


  2018-05-25
  Utdelning av aktierna i ett dotterbolag har ansetts uppfylla villkoren i 42 kap. 16 § första stycket 1 och 2 inkomstskattelagen (1999:1229) att utdelningen lämnas i förhållande till innehavda aktier i moderbolaget samt att aktier i moderbolaget är marknadsnoterade. Inkomstskatt
 • Upplåtelse av asylboende


  2018-05-24
  Upplåtelse av asylboende till Migrationsverket har ansetts omfattas av skatteplikt. Mervärdesskatt
 • Skattesats


  2018-05-24
  Paintballspel på bana har inte ansetts omfattas av den reducerade skattesatsen för tjänster inom idrottsområdet. Mervärdesskatt
 • Skattesats


  2018-05-09
  Tillträde till uppspelning av kulturella föreställningar, som spelats in men inte klippts eller redigerats, och som visas i efterhand har ansetts omfattas av skattesatsen 6 procent. Mervärdesskatt
 • Diskretionär portföljförvaltning


  2018-05-09
  Tillhandahållande i form av diskretionär kapitalförvaltning har ansetts som ett enda skattepliktigt tillhandahållande. Mervärdesskatt
 • Skattskyldighet vid framställning av el


  2018-05-09
  Fråga om bolag som leasar viss andel av ett vindkraftverk kan anses som framställare av elektrisk kraft. Energiskatt
 • Andelsbyte


  2018-05-09
  Frågan om transaktion där aktier i fyra olika bolag ska avyttras mot ersättning i form av aktier i ett bolag utgör ett sådant andelsbyte som avses i 48 a kap. inkomstskattelagen (1999:1229). Även frågor gällande beräkning av tjänstebelopp för utdelning och tjänstebelopp för kapitalvinst samt hur sparade utdelningsutrymmen ska fördelas. Inkomstskatt
 • Tillverkningsprocess i industriell verksamhet


  2018-05-09
  Anläggningar för kontroll, sortering, underhåll, tvättning, reparation samt kvalitetskontroll av plastbackar och pallar (returenheter) har inte ansetts utgöra tillverkningsprocess i industriell verksamhet. Energiskatt
 • Skattesats


  2018-05-07
  Fråga om tillhandahållande av cv och personliga brev omfattas av reducerad skattesats. Mervärdesskatt
 • Återförsäkringsrörelse


  2018-04-27
  Livförsäkringsföretags återförsäkringsrörelse avseende sjuk- och olycksfallsförsäkringar ska beskattas enligt lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel. Inkomstskatt, Avkastningsskatt på pensionsmedel
 • Skattepliktig vara


  2018-04-27
  Ett paket bestående av flera delar har ansetts utgöra en (1) vara som är skattepliktig i sin helhet dvs. hela produkten ingår i den skattepliktiga varans nettovikt. Kemikalieskatt
 • Räkenskapsenlig avskrivning


  2018-04-20
  En fusion mellan två aktiebolag som tillämpar skilda metoder för värdeminskningsavdrag på inventarier har ansetts medföra att rätten till räkenskapsenlig avskrivning går förlorad hos det övertagande företaget. Inkomstskatt
 • Avyttring av bitcoin


  2018-04-18
  Avyttring av bitcoin ska beskattas enligt bestämmelserna om andra tillgångar i 52 kap. 3 § inkomstskattelagen (1999:1229). Inkomstskatt
 • Förmån av pensions- och placeringsrådgivning


  2018-04-16
  Individuella pensionsvägledningar av olika omfattning där information först hämtas in och sedan ges i ett sammanhang tillsammans med rådgivning har setts som sammansatta tjänster som utgör skattepliktiga förmåner. Inkomstskatt
 • Engångsbelopp på grund av personskada


  2018-04-16
  Fråga om delvis skattefrihet för engångsbelopp enligt 11 kap. 38 § inkomstskattelagen (1999:1229). Bestämmelsen om takbelopp i sista meningen har inte ansetts ha en sådan entydig annan innebörd att den i förarbetena åsyftade innebörden inte kunnat tillämpas. Inkomstskatt
 • Fastighetsbegreppet


  2018-03-05
  En uppställning av standardiserade moduler som hyrs ut som tillfälliga verksamhetslokaler har inte ansetts utgöra en fastighet. Mervärdesskatt
 • Omsättning, voucher


  2018-03-05
  Fråga om tillhandahållande av kort som ger rätt till gratis inträde till olika attraktioner utgör omsättning av en tjänst eller om kortet är en flerfunktionsvoucher. Mervärdesskatt
 • Stadigvarande vistelse och väsentlig anknytning


  2018-02-09
  Vistelser i Sverige har inte ansetts medföra obegränsad skattskyldighet på grund av stadigvarande vistelse här. Ett indirekt aktieinnehav understigande tio procent i ett svenskt bolag och uppdrag för bolaget har inte ansetts medföra väsentlig anknytning hit. Inkomstskatt
 • Skattesats


  2018-02-02
  Fråga om tillhandahållande av kryddor och örter på kruka omfattas av reducerad skattesats. Mervärdesskatt
 • Väsentlig anknytning


  2018-02-01
  Förvärv av fritidsfastighet i Sverige medför inte att en utflyttad svensk medborgare får väsentlig anknytning hit. Inkomstskatt
 • Stadigvarande vistelse och väsentlig anknytning


  2018-02-01
  Återkommande vistelser i högst tre månader per år fördelat på högst fyra tillfällen har inte ansetts medföra obegränsad skattskyldighet på grund av stadigvarande vistelse i Sverige. Innehav av en hyresrätt har jämställts med innehav av en fritidsbostad som tillsammans med förhållandena i övrigt inte gett väsentlig anknytning hit. Inkomstskatt
 • Tillämpning av kompletteringsregeln


  2018-01-30
  Fråga om hur tidigare pensionsutfästelse ska räknas av enligt 28 kap. 12 § inkomstskattelagen (1999:1229) när utbetalningstiden för en ny utfästelse inte är densamma som tidigare utfästelse samt även fråga om hur avdrag ska bestämmas i visst fall enligt 10 § för avgiftsbaserad pensionsutfästelse. Inkomstskatt
 • Sjöinkomst, nordiska skatteavtalet


  2018-01-30
  Fråga om hur begreppet ”internationell trafik” i det nordiska skatteavtalet ska tolkas. Inkomstskatt
 • Skattskyldighet


  2018-01-22
  Fråga om tillhandahållande av företagsinterna tjänster mellan bolags filialetablering i Danmark, som är medlem i dansk mervärdesskattegrupp, och huvudetableringen i Sverige. Mervärdesskatt
 • Industriell verksamhet


  2018-01-19
  Leveranser av värme har inte ansetts skett för tillverkningsprocessen i en sådan industriell verksamhet som tillhör de verksamhetskategorier som anges i bilaga 1 till Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG. Energiskatt
 • Sammanläggning av utländska fonder


  2018-01-18
  Undantaget från omedelbar beskattning i 48 kap. 18 § inkomstskattelagen (1999:1229) har inte ansetts tillämpligt vid en sammanläggning av en utländsk specialfond och en utländsk alternativ investeringsfond som är en juridisk person. En beskattning har inte ansetts strida mot EU-rätten. Inkomstskatt
 • Personaloptioner, EU-rätt


  2018-01-18
  En beskattning av förmån av optionsprogram, som tjänats in av en EU-medborgare vid arbete i land utanför EU och som utnyttjats när den skattskyldige senare arbetar och är bosatt i Sverige, har ansetts strida mot artikel 45 i EUF-fördraget. Inkomstskatt
 • Utomståenderegeln


  2018-01-17
  Fråga om tillämpningen av den s.k. utomståenderegeln i 57 kap. 5 § när det utomstående ägandet består i moderbolaget men det dotterbolag där delägarna har varit verksamma i betydande omfattning har avyttrats. Även frågor om kvalificerade andelar. Inkomstskatt
 • Industriell verksamhet


  2018-01-03
  Verksamhet i form av återvinning i visst avseende har ansetts som tillverkningsprocess i industriell verksamhet. Energiskatt
 • Avdrag för FoU


  2017-12-22
  Moderbolaget i en koncern som till huvudsaklig del bedriver viss typ av fondförvaltning har ansetts ha ett rimligt intresse av forskning inom matematik. Inkomstskatt
 • Väsentlig anknytning


  2017-12-22
  Innehav av en hyreslägenhet som tidigare varit sökandenas permanentbostad har, sammantaget med andra anknytningsfaktorer, ansetts medföra väsentlig anknytning till Sverige. Inkomstskatt
 • Uttagsbeskattning


  2017-12-18
  En förenings arrangemang av tävlings- och träningsspel på en golfbana som hyrs ut av föreningen till ett aktiebolag har ansetts innebära en dispositionsrätt som bolaget ska uttagsbeskattas för. Inkomstskatt
 • Väsentlig anknytning


  2017-12-11
  Innehav av aktier, jordbruks- och skogsmark samt en fritidsfastighet där den skattskyldiges hustru under viss tid varit bosatt har inte ansetts medföra väsentlig anknytning till Sverige. Inkomstskatt
 • Sjukvård


  2017-12-08
  Uthyrning av läkare mervärdesskattepliktigt. Mervärdesskatt
 • Skattesats


  2017-12-07
  Tillhandahållande av kurs och material har ansetts utgöra separata tillhandahållanden. Mervärdesskatt
 • Syntetiska aktier


  2017-11-28
  Syntetiska aktier har ansetts utgöra optioner enligt 44 kap. 12 § inkomstskattelagen (1999:1229). Vinst eller förlust vid avyttring ska tas upp i inkomstslaget kapital. Inkomstskatt
 • Koncernbidrag, skatteflykt


  2017-11-20
  Avdrag för koncernbidrag som medfört underskott hos givaren har inte vägrats med tillämpning av skatteflyktslagen. Inkomstskatt
 • Skattskyldighet


  2017-11-01
  Vistelser i Sverige har inte ansetts medföra obegränsad skattskyldighet på grund av stadigvarande vistelse här. Innehav av en hyresfastighet där de skattskyldiga haft sin permanentbostad och delägande i ett fritidshus har inte ansetts medföra väsentlig anknytning hit. Inkomstskatt
 • Skattskyldighet


  2017-10-30
  En utländsk fond som är en juridisk person har inte ansetts vara en sådan utländsk specialfond som omfattas av undantaget från skatt­skyldighet för kupongskatt i 4 § nionde stycket kupongskattelagen (1970:624). De svenska reglerna har bedömts vara förenliga med EU-rätten. Kupongskatt
 • Stadigvarande bostad - vårdboende


  2017-10-30
  Uthyrning av lokaler för vårdboende. Mervärdesskatt
 • Skatteflykt, den utvidgade fåmansföretags­definitionen


  2017-10-19
  En omstrukturering som medför att ett företag upphör att vara fåmansföretag har inte ansetts strida mot skatteflyktslagen. Inkomstskatt
 • Utomståenderegeln


  2017-10-18
  När utomstående inte äger del i ett företag i betydande omfattning är utomståenderegeln inte tillämplig trots att de utomstående delägarna har fått och under överskådlig framtid kan antas få mer än 30 procent av beslutade utdelningar. Inkomstskatt
 • Utomståenderegeln


  2017-10-09
  Personer som indirekt äger aktier i ett bolag har inte ansetts vara utomstående ägare i bolaget eftersom aktierna hade varit kvalificerade andelar om de ägts direkt. Inkomstskatt
 • Sammanläggning av bostadsrätt


  2017-10-03
  Sammanläggning av garageplats med bostadsrätt utgör inte en avyttring som föranleder en kapitalvinstbeskattning. Inkomstskatt
 • Sammanläggning av bostads­rätt


  2017-10-03
  Sammanläggning av vindsförråd med bostadsrätt utgör inte en avyttring som föranleder en kapitalvinstbeskattning. Inkomstskatt
 • Stadigvarande vistelse


  2017-09-29
  Vistelser i Sverige som uppgår till sammanlagt 182 dagar per år har ansetts medföra obegränsad skattskyldighet på grund av stadigvarande vistelse här. Inkomstskatt
 • Skattesats


  2017-09-15
  Evenemang som hålls i ett s.k. spökhus omfattas av en skattesats om 25 procent Mervärdesskatt
 • Omsättning av tjänst (Klimatkompensation)


  2017-09-05
  Tillhandahållande av klimatkompensation har ansetts utgöra mervärdesskattepliktig omsättning av tjänst. Mervärdesskatt
 • Skattskyldighet vid klimatkompensation


  2017-09-05
  En stiftelses inkomster har ansetts utgöra skattefria gåvor till den del de avser ersättning för klimatkompenserande åtgärder. Inkomstskatt
 • Upplåtelse av plats för parkering


  2017-09-01
  En kommuns upplåtelser av markområden och hamnanläggningar till båtklubbar omfattas av skatteplikt enligt 3 kap. 3 § första stycket 5 mervärdesskattelagen (1994:200), ML. Mervärdesskatt
 • Beskattningstidpunkt, kontantprincipen


  2017-08-29
  Överföring av värdet av framtida livräntor från ett trafikförsäkringsbolag i likvidation till en av livräntetagaren nytecknad pensionsförsäkring i annat bolag har i visst fall inte ansetts medföra att en inkomst kan disponeras av livräntetagaren. Inkomstskatt, Särskild löneskatt på pensionskostnader
 • Avgiftsbaserad pensionsutfästelse


  2017-07-07
  Fråga om lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m., är tillämplig på avgiftsbaserade pensionsutfästelser. Särskild löneskatt på pensionskostnader
 • Inventarier eller byggnad


  2017-07-07
  Fråga om s.k. villavagnar inkomstskatterättsligt utgör inventarier eller byggnad. Inkomstskatt
 • Fastighetsbegreppet


  2017-07-07
  Fråga om s.k. villavagnar omfattas av begreppet fastighet i mervärdesskattelagen (1994:200) och om uthyrning av villavagnarna därmed omfattas av undantag från skatteplikt. Mervärdesskatt
 • Personalvårdsförmån, motionsförmån


  2017-07-06
  En arbetsgivares utbetalning av s.k. friskvårdsbidrag har ansetts utgöra skattefri personalvårdsförmån då det ersätter kostnad för golfspel på pay and play-bana och driving range. Inkomstskatt
 • Sjukvård


  2017-07-06
  Behandling enligt konduktiv pedagogik som ges av en konduktor omfattas inte av sjukvårdsundantaget. Mervärdesskatt
 • Koncernbidrag


  2017-07-04
  Ett företag som ska äga minst 90,1 procent av aktierna i ett annat företag har ansetts vara ett sådant moderföretag som avses i bestämmelserna om koncernbidrag. Skatteflyktslagen har inte ansetts tillämplig. Inkomstskatt
 • Transaktionsförsäkring


  2017-07-03
  Utgiften för premien för en transaktionsförsäkring har inte ansetts avdragsgill. Inkomstskatt
 • Ersättningsfond


  2017-07-03
  Fråga om bestämmelserna om ersättningsfonder får tillämpas vid avyttring av fastigheter och tomträtter genom byte eller fastighetsreglering samt fråga om ianspråktagande av ersättningsfonder. Inkomstskatt
 • Kommissionärsförhållanden


  2017-06-27
  Frågor kring de närmare förutsättningarna för ett skatterättsligt kommissionärsförhållande samt fråga om beskattning för utdelning till minoritetsägare. Inkomstskatt
 • Kapitalvinstbeskattning


  2017-06-26
  En omvandling av en persons aktier som endast medför att den personen får en större andel av rösterna i bolaget utlöser inte kapitalvinstbeskattning. En överlåtelse av aktier genom bodelning i samband med omvandlingen påverkar inte bedömningen. Inkomstskatt
 • Avyttring?


  2017-06-16
  En omvandling av en persons A-aktier till B-aktier som resulterar i att ägarna till redan befintliga B-aktier får en utökad rätt till utdelning medför inte att de befintliga B-aktierna ska anses avyttrade. Inkomstskatt
 • Utomståenderegeln


  2017-06-14
  Utomståenderegeln i 57 kap. 5 § inkomstskattelagen (1999:1229) har ansetts tillämplig även om det bolag där det utomstående ägandet finns har upphört att vara ett fåmansföretag under den i bestämmelsen angivna tidsperioden. Inkomstskatt
 • Kvalificerade andelar


  2017-06-13
  Fråga om fåmansföretag bedriver samma eller likartad verksamhet. Inkomstskatt
 • Industriell verksamhet i tillverkningsprocessen


  2017-06-09
  Den med ansökan avsedda hanteringen av avfall har inte ansetts vara industriell verksamhet. Energiskatt
 • Återbetalning av aktieägartillskott


  2017-06-02
  Kupongskatt ska innehållas på en utdelning som avser återbetalning av ett tidigare lämnat ovillkorat aktieägartillskott – men inte om tillskottet förenats med villkor om återbetalning. Kupongskatt
 • Skattesats


  2017-05-24
  Bolagets verksamhet har till sin karaktär ansetts utgöra museiverksamhet. Mervärdesskatt ska tas ut med 6 procent av beskattningsunderlaget för entréavgifterna. Mervärdesskatt
 • Avdrag för stämpelskatt?


  2017-05-22
  Stämpelskatt vid förvärv av en näringsfastighet som inkomstskatterättsligt anses förvärvad genom gåva har inte ansetts avdragsgill. Inkomstskatt
 • Fusion


  2017-05-18
  Fusioner mellan moderföretag och helägda dotterföretag anses kunna äga rum utan att fusionsspärren i 37 kap. 24 § inkomstskattelagen (1999:1229) inträder. Koncernundantaget i 37 kap. 25 § är tillämpligt utan hinder av vad som sägs i bestämmelsens andra stycke. Inkomstskatt
 • Skattskyldighet


  2017-05-17
  En person som fört över aktier till en trust på Jersey har ansetts utdelningsberättigad och därmed skattskyldig till kupongskatt avseende utdelning på aktierna medan han är begränsat skattskyldig i Sverige. Han har vidare ansetts bli skattskyldig till inkomstskatt om han blir obegränsat skattskyldig här. Inkomstskatt och kupongskatt
 • Skatteplikt


  2017-05-15
  Tobaksprodukt bestående av råtobaksavfall har ansetts skattepliktig till tobaksskatt. Tobaksskatt
 • Fåmansföretag


  2017-05-12
  Fråga om delägare som tillhör någon av tre olika grupper av anställda ska anses ha varit verksamma i betydande omfattning i företag. Inkomstskatt
 • Kvalificerade andelar, utomståenderegeln


  2017-05-05
  Affärsförbindelser mellan företag har inte ansetts medföra att de bedriver samma eller likartad verksamhet varför utomståenderegeln har ansetts tillämplig. Inkomstskatt
 • Expansionsfond


  2017-05-05
  En överföring i två led av expansionsfond från handelsbolagsdelägare till aktiebolag har kunnat göras utan att avsättningen återförs till beskattning. Inkomstskatt
 • Skattskyldighet för FN-pension


  2017-05-04
  Pension från United Nations Joint Staff Pension Fund anses utbetald till följd av en pensionsförsäkring enligt 58 kap. 5 § inkomstskattelagen (1999:1229), IL. Bestämmelsen i 11 kap. 43 § IL medför inte att någon del av utbetalningarna ska undantas från beskattning. Inkomstskatt
 • Skattskyldighet


  2017-05-02
  X är under de i frågan angivna förutsättningarna skattskyldig för egen produktion som levereras till de egna fastigheterna, oavsett på vilket sätt den elektriska kraften faktureras kunden. Energiskatt
 • Skattesats, ett eller flera tillhandahållanden


  2017-04-28
  Tillhandahållande av tillträde till en djurpark och ett vetenskapscentrum omfattas av skattesatsen 25 procent. Mervärdesskatt
 • ROT-avdrag


  2017-04-28
  Täthetsprovning av småhus har inte ansetts utgöra sådant arbete med reparation, underhåll samt om- och tillbyggnad som berättigar till skattereduktion, s.k. ROT-avdrag. Inkomstskatt
 • Fåmansföretag, kvalificerade andelar


  2017-04-26
  Fråga om tillämpning av den s.k. utvidgade fåmansföretagsdefinitionen samt om andelsägare kan anses verksam i betydande omfattning i företaget genom enskild näringsverksamhet. Inkomstskatt
 • Koncernbidrag


  2017-04-20
  Den danska företagsformen a.m.b.a. (andelsselskap med begrænsat ansvar) har ansetts motsvara en svensk ekonomisk förening vid tillämpning av bestämmelserna om koncernbidrag. Inkomstskatt
 • Utdelningsbeskattning vid inlösen


  2017-04-20
  Fråga om inlösen av aktier med betalning av andra aktier kan medföra utdelningsbeskattning. Inkomstskatt
 • Riktad fondemission


  2017-04-18
  En riktad fondemission har inte ansetts leda till några omedelbara skattekonsekvenser. Lagen (1995:575) mot skatteflykt har inte ansetts tillämplig på förfarandet. Inkomstskatt
 • Kvalificerade andelar


  2017-04-11
  Två fåmansföretag har ansetts bedriva samma eller likartad verksamhet på grund av att en verksamhetsgren i form av djur överförts mellan företagen. Att överföringen har skett till marknadspris har inte föranlett annan bedömning. Inkomstskatt
 • Avdrag för utgifter på näringsfastighet


  2017-04-06
  Frågan om rätten till avdrag för olika slags utgifter för åtgärder på en näringsfastighet kan påverkas av en privat användning av en byggnad på fastigheten. Inkomstskatt
 • Omsättningsland


  2017-04-06
  Kurs i redovisning - förlagd till annat EU-land än Sverige - där såväl köpare som säljare varit svenska beskattningsbara personer har inte ansetts utgöra omsättning av tillträde till pedagogiskt evenemang. Mervärdesskatt
 • Självständigt bedriven näringsverksamhet


  2017-04-03
  Kravet på självständighet har ansetts uppfyllt när en anställd övergår till att bedriva verksamhet med egna kunder i ett nybildat aktiebolag som han äger tillsammans med arbetsgivaren. Inkomstskatt
 • Avverkningsrätt


  2017-03-28
  Beskattning ska inte ske av överlåtaren när fordran enligt ett avtal om upplåtelse av viss avverkningsrätt till skog överlåts genom gåva. Gåvomottagarna får tillämpa 21 kap. 2 § inkomstskattelagen (1999:1229). Inkomstskatt
 • Skattesats


  2017-03-21
  Mångfaldigande (tryckning) av s.k. bygghandlingar respektive kartor har ansetts omfattas av den reducerade skattesatsen 6 procent, medan motsvarande tillhandahållande av ritningsblad omfattas av normalskattesatsen 25 procent. Mervärdesskatt
 • Lex Asea


  2017-03-16
  Utdelning av aktierna i ett dotterbolag har ansetts uppfylla villkoret i 42 kap. 16 § första stycket 1 inkomstskattelagen (1999:1229) att utdelningen lämnas i förhållande till innehavda aktier i moderbolaget. Inkomstskatt
 • Bulvanregeln


  2017-03-16
  Utdelningar från svenska aktiebolag till ett moderbolag i ett annat EU-land har ansetts undantagna från skattskyldighet för kupongskatt. Bulvanregeln har inte ansetts tillämplig. Kupongskatt
 • Skattskyldighet, sjöinkomst


  2017-03-03
  Villkoret ”huvudsakligen går i oceanfart” i den s.k. oceanfartsregeln i 3 kap. 12 § inkomstskattelagen (1999:1229) har ansetts uppfyllt. Inkomstskatt
 • Skattskyldighet, sjöinkomst


  2017-03-03
  Villkoret ”huvudsakligen går i oceanfart” i den s.k. oceanfartsregeln i 3 kap. 12 § inkomstskattelagen (1999:1229) har inte ansetts uppfyllt. Den s.k. säkerhetsventilen i 3 kap. 13 § har inte heller ansetts tillämplig. Inkomsten från fartyget har dock ansetts utgöra sjöinkomst. Inkomstskatt
 • Skatteplikt


  2017-02-20
  Tobaksprodukt bestående av ett finkornigt pulver har inte ansetts skattepliktig till tobaksskatt. Tobaksskatt
 • Skatteplikt


  2017-02-20
  Beredning av råtobak där tobaken skurits med ett snitt har ansetts uppfylla rekvisitet ”skurits eller på annat sätt strimlats” i LTS. Tobaksskatt
 • Vindkraftverk, statsstöd


  2017-02-08
  Fråga om fastighetsskatt för vindkraftverk ska beräknas till 0,5 procent eller 0,2 procent av taxeringsvärdet. Fastighetsskatt
 • Nedskrivning lagerandelar i KB; verklig förlust


  2017-01-20
  Inom en fastighetskoncern säljs näringsbetingade andelar i fastighetsförvaltande kommanditbolag till bolag i koncernen som bedriver byggnadsrörelse och där andelarna utgör lager. Efter extern försäljning av kommanditbolagens fastigheter tar andelsägaren ut köpeskillingen ur kommanditbolaget. Förlust som uppkommer på grund av nedskrivning av värdet på andelarna har ansetts som en verklig förlust. Skatteflyktslagen har inte ansetts tillämplig. Inkomstskatt
 • Fast etableringsställe


  2017-01-19
  Enbart en skogsmaskin utgör inte något fast etableringsställe i Sverige. Mervärdesskatt
 • Näringsbetingade andelar


  2017-01-18
  Ett bolag på Brittiska Jungfruöarna har ansetts motsvara ett svenskt aktiebolag vid tillämpningen av reglerna om näringsbetingade andelar. Inkomstskatt
 • Skattskyldighet


  2017-01-11
  Regelbundna besök i Sverige har medfört obegränsad skattskyldighet på grund av stadigvarande vistelse här. Även fråga om väsentlig anknytning. Inkomstskatt
 • Beskattning av styrelsearvoden


  2016-12-21
  Styrelsearvoden som enligt avtal betalas ut till styrelseledamots helägda aktiebolag har ansetts utgöra inkomst av tjänst för styrelseledamoten. Inkomstskatt
 • Utländsk stiftelse


  2016-12-21
  Förmånstagaren i en liechtensteinsk stiftelse ska inte beskattas för utbetalningar från stiftelsen men däremot för löpande avkastning på tillgångarna i stiftelsen. Inkomstskatt
 • Solceller, byggnadsinventarier


  2016-12-07
  Fråga om viss del av anskaffningsutgiften för en solcellsanläggning som ska monteras på en ekonomibyggnad på en näringsfastighet kan hänföras till privatbostadsfastighet. Även fråga om anläggningen ska räknas till byggnad eller byggnadsinventarier. Inkomstskatt
 • Stadigvarande bostad


  2016-11-18
  Avdragsförbudet i 8 kap. 9 § ML slår till även när en fritidsbostad är föremål för skattepliktig uthyrning större delen av året. Mervärdesskatt
 • Reducerad skattesats


  2016-11-18
  Tillhandahållande av domartjänster inom idrottsområdet har ansetts omfattas av skattesatsen 25 procent. Mervärdesskatt
 • Sjöinkomst, nordiska skatteavtalet


  2016-11-14
  Det nordiska skatteavtalet inskränker inte Sveriges rätt att beskatta en i Sverige obegränsat skattskyldig person för dennes norska anställningsinkomst avseende arbete ombord på ett norskt fartyg som levererar varor till oljestationer på norsk kontinentalsockel. Inkomstskatt
 • Kvalificerade andelar


  2016-11-07
  Aktier i fastighetsförvaltande bolag har med hänsyn till arbetsinsatsens omfattning och dess betydelse för verksamheten inte ansetts kvalificerade. Inkomstskatt
 • Andelsbyte


  2016-10-21
  Reglerna om framskjuten beskattning i 48 a kap. IL har ansetts tillämpliga när det köpande företaget bildas genom ett tillskott av apportegendom i form av aktier i det avyttrade företaget. Inkomstskatt
 • Andelsbyte


  2016-10-21
  Reglerna om framskjuten beskattning i 48 a kap. IL har ansetts tillämpliga när det köpande företaget bildas genom ett tillskott av apportegendom i form av aktier i det avyttrade företaget. Inkomstskatt
 • Reducerad skattesats


  2016-10-04
  Tillträde till en trampolinpark mot ersättning i form av entréavgift har ansetts omfattas av en skattesats om 6 procent. Mervärdesskatt
 • Koncernavdrag


  2016-09-30
  Fråga om ett svenskt moderföretag har rätt att göra koncernavdrag för förluster om avvecklingen av verksamheten i ett annat EU-land sker enligt något av tre alternativ. Inkomstskatt
 • Aktiegåva, förmånsbeskattning


  2016-09-29
  En gåva i form av aktier i ett aktiebolag till barndomsvän som är anställd i bolaget har mot bakgrund av omständigheterna bedömts som ett skattefritt förvärv. Inkomstskatt
 • Aktiegåva, förmånsbeskattning


  2016-09-29
  En gåva i form av aktier i ett aktiebolag till en anställd i bolaget har mot bakgrund av omständigheterna inte bedömts som ett skattefritt förvärv. Inkomstskatt
 • Aktiegåva, förmånsbeskattning


  2016-09-29
  En gåva i form av aktier i ett aktiebolag till tidigare sambo som är anställd i bolaget har bedömts som ett skattefritt förvärv. Inkomstskatt
 • Upplåtelse av plats för parkering


  2016-09-12
  En kommuns upplåtelse av markområde och hamnanläggning till båtklubbar omfattas av skatteplikt enligt 3 kap. 3 § första stycket 5 mervärdesskattelagen (1994:200), ML. Mervärdesskatt
 • Tjänstepensionsförsäkring


  2016-09-01
  Sammanföring av flera tjänstepensionsförsäkringar till en enda har inte medfört inkomstbeskattning Inkomstskatt
 • Fondförvaltning


  2016-08-31
  Förvaltning av en fond som utgör aktiebolag har inte ansetts som från skatteplikt undantagen fondförvaltning. Mervärdesskatt
 • Skatteplikt; parkeringsköp


  2016-08-31
  Fråga om tillhandahållande av s.k. parkeringsköp är skattepliktigt enligt mervärdesskattelagen (1994:200), ML. Mervärdesskatt
 • Fåmansföretag


  2016-07-08
  Vid tillämpning av den s.k. utvidgade fåmansföretagsdefinitionen har endast delägare i företaget som är verksamma där eller i dess dotterbolag ansetts som en delägare vid bedömningen av om företaget är ett fåmansföretag. Delägare i företagets moderbolag har inte beaktats vid prövningen. Inkomstskatt
 • Underskott, fusion,  koncernavdrag


  2016-07-07
  Ett svenskt moderbolag har vid fusion med dotterbolag i Tyskland inte ansetts ha rätt till avdrag för dotterbolagets förluster. Inkomstskatt
 • Väsentlig anknytning, utflyttning


  2016-07-06
  Indirekt ägande i en industrifastighet och två bostadsrätter har inte ansetts medföra väsentligt anknytning till Sverige. Inkomstskatt
 • Handel med fastigheter


  2016-07-05
  Ett allmännyttigt kommunalt bostadsaktiebolag med omfattande fastighetsbestånd och långsiktiga innehav har inte ansetts bedriva handel med fastigheter. Inkomstskatt
 • Reducerad skattesats, vara eller tjänst


  2016-06-29
  Tillhandahållande av analys och rådgivning som ges mot bakgrund av kundens DNA-uppsättning och som dokumenteras i bokform har ansetts utgöra omsättning av en tjänst. Mervärdesskatt
 • Vinstmarginalbeskattning (VMB)


  2016-06-29
  Tackor i silver har inte ansetts utgöra sådana samlarföremål eller begagnade varor enligt 9 a kap. 4 och 6 §§ ML, som medför att reglerna om vinstmarginalbeskattning kan tillämpas. Mervärdesskatt
 • Omsättningsbegreppet


  2016-06-29
  Donationer utgör inte ersättning för någon tillhandahållen tjänst enligt mervärdesskattelagen (1994:200), ML Mervärdesskatt
 • Skattepliktig inkomst


  2016-06-29
  Donationer som inflyter på företagsledares konto har inte ansetts utgöra skattefria gåvor utan en skattepliktig inkomst i bolagets näringsverksamhet. Inkomstskatt
 • Skatteplikt


  2016-06-28
  Produkt bestående av tobaksavfall har ansetts gå att röka. Produkten, som förpackats i mindre förpackningar, har ansetts avsedd för detaljhandelsförsäljning eftersom den förpackats för konsument. Tobaksskatt
 • Självständigt bedriven näringsverksamhet


  2016-06-22
  En delägare i ett konsultföretag som övergår från att vara anställd till att utföra samma arbetsuppgifter som anställd i eget aktiebolag, underentreprenör till konsultföretaget, anses inte bedriva självständig näringsverksamhet när förhållandena i övrigt är i huvudsak oförändrade. Kravet på självständighet anses däremot uppfyllt om delägarens bolag anställer ytterligare minst tio personer för arbetsuppgifter som de förnärvarande utför i konsultföretaget.Skatteflyktslagen har inte ansetts tillämplig på förfarandet. Inkomstskatt
 • Personalvårdsförmån, motionsförmån


  2016-06-21
  En arbetsgivares utbetalning av s.k. friskvårdsbidrag har ifråga om ersättning för ett dyrare träningskort som ger tillgång till ett antal tjänster vid sidan av enklare slag av motion eller annan friskvård inte ansetts utgöra skattefri personalvårdsförmån.Friskvårdsbidrag har däremot ansetts utgöra skattefri personalvårdsförmån då det ersätter kostnad för golfspel på pay and play-bana och driving range. Inkomstskatt
 • Vinstmarginalbeskattning (VMB)


  2016-06-10
  Fråga om förvärv kommer resenärer direkt till godo, och därmed omfattas av bestämmelserna om vinstmarginalbeskattning enligt 9 b kap. mervärdesskattelagen (1994:200), ML, jfr artikel 306-310 i mervärdeskattedirektivet (2006/112/EG) eller om förvärven ska anses vara gjorda för Bolagets egenproducerade tjänster och därmed omfattas av det allmänna systemet för mervärdesskatt. Mervärdesskatt
 • Organisationstidskrift; vara eller tjänst


  2016-06-01
  En publikation har ansetts utgöra en sådan periodisk organisationstidskrift som avses i 3 kap. 14 § ML. Tillhandahållandet av publikationen har ansetts utgöra omsättning av en vara som omfattas av undantag från skatteplikt enligt nämnda bestämmelse. Mervärdesskatt
 • Väsentlig anknytning


  2016-05-25
  Tid och sätt för umgänge med underåriga barn i Sverige samt annan vistelsetid här har inte medfört väsentlig anknytning. Inkomstskatt
 • Gåva av fastighet


  2016-05-24
  Överlåtelse av fastigheter till ett bolag som till 50 procent ägs av en anställd har mot bakgrund av relationen mellan överlåtaren och den anställde inkomstskattemässigt ansetts som gåva. Inkomstskatt
 • Avyttring av egna aktier


  2016-05-18
  Kapitalvinst vid dotterbolags avyttring av teckningsoptioner avseende aktier i moderbolaget ansågs inte skattefri eftersom moderbolaget inte var av det slag som avses i 19 kap. 13 § aktiebolagslagen (2005:551) Inkomstskatt
 • Näringsverksamhet


  2016-05-18
  Skogsbruk på egen fastighet har ansetts utgöra aktiv näringsverksamhet – även då ägaren uppdragit åt utomstående att utföra andragallring och slutavverkning. Inkomstskatt
 • Sjukvård


  2016-05-17
  Tillhandahållande av internetbaserad sjukvård, dvs. vård utan att läkaren befinner sig i samma rum eller har någon fysisk kontakt med patienten har ansetts omfattas av undantag från skatteplikt enligt 3 kap. 4 och 5 §§ ML. Mervärdesskatt
 • Omsättning av s.k. colocation (fastighetsområdet)


  2016-05-17
  Omsättning av s.k. colocation har ansetts omfattas i sin helhet av skatteplikt. Mervärdesskatt
 • Skatteplikt och beskattningsunderlag


  2016-05-17
  Frågor om i vilken omfattning olika produkter i form av smaktillsats med eller utan tobak samt den färdigblandade produkten ska beskattas. Tobaksskatt
 • Väsentlig anknytning m.m.


  2016-05-02
  Ett indirekt aktieinnehav om 10,3 procent av rösterna i ett börsnoterat aktiebolag har med hänsyn till ägarförhållandena i bolaget ansetts medföra väsentligt inflytande i näringsverksamhet här och – mot den bakgrunden – väsentlig anknytning till Sverige. Inkomstskatt
 • Kvalificerade andelar, skatteflykt


  2016-04-22
  Fråga om samma eller likartad verksamhet. Även fråga om tillämpning av skatteflyktslagen när reglerna i 57 kap. inkomstskattelagen kringgåtts med hjälp av interna aktieöverlåtelser. Inkomstskatt
 • Utomståenderegeln, samma eller likartad verksamhet


  2016-03-31
  Fråga om utomståenderegelns tillämplighet. Inkomstskatt
 • Väsentlig anknytning


  2016-03-29
  Innehav av en bostadsrättslägenhet i Sverige har ansetts innebära väsentlig anknytning hit för makar som flyttar till utlandet. Inkomstskatt
 • Skalbolag


  2016-03-24
  Förpackning av fastigheter i ett bolag inför en försäljning har inte medfört att bolaget ansetts som ett skalbolag. Undantaget från skalbolagsbeskattning i 25 a kap. 12 § inkomstskattelagen har ansetts tillämpligt om det sker ett återköp. Inkomstskatt
 • Gåva


  2016-03-23
  Föräldrars överlåtelse av aktier till barn som är VD i bolaget har ansetts utgöra gåva. Inkomstskatt
 • Näringsbetingad andel


  2016-03-10
  Avyttring av en rätt att teckna samarbetsavtal med en ekonomisk förening och inlösen av andel i föreningen har inte ansetts vara en avyttring av en enda näringsbetingad andel. Inkomstskatt
 • Undantag från skatteplikt


  2016-03-10
  Överlåtelse av en rätt att teckna samarbetsavtal med en ekonomisk förening och inlösen av andelen i föreningen har inte ansetts utgöra ett enda sammansatt tillhandahållande som kan omfattas av undantaget från skatteplikt i 3 kap. 9 § ML. Mervärdesskatt
 • Väsentlig anknytning, fastigheter


  2016-03-08
  Innehav av fritidsbostad och delägande i skogsfastighet har inte ansetts medföra väsentlig anknytning till Sverige. Inkomstskatt
 • Reducerad skattesats


  2016-03-03
  Tillhandahållande av s.k. e-ljudböcker online respektive offline har ansetts inte omfattas av reducerad skattesats för omsättning av böcker eller för tillhandahållande i biblioteksverksamhet. Mervärdesskatt
 • Beskattningstidpunkt, avverkningsrätt


  2016-02-24
  Frågor om beskattningstidpunkt för person som tillämpar reglerna om förenklat årsbokslut och som ska erhålla ersättning för avverkad skog vid upplåtelse av avverkningsrätt. Inkomstskatt
 • Omsättningsland


  2016-02-19
  Fråga om omsättningsland vid internetförsäljning av varor till svenska privatpersoner där varorna transporteras från tredjeland till Sverige via annat EU-land. Mervärdesskatt
 • Väsentlig anknytning


  2016-02-11
  Ett knappt 14-procentigt indirekt aktieinnehav i ett rörelsedrivande aktiebolag har med hänsyn till ägarförhållandena i bolaget ansetts medföra väsentligt inflytande i näringsverksamhet här och – mot den bakgrunden – väsentlig anknytning till Sverige, men inte när aktieinnehavet understiger 10 procent. Inkomstskatt
 • Fast driftställe


  2016-02-01
  Ett utländskt företag utan eget kontor eller plats för näringsverksamhet i Sverige har ansetts få fast driftställe här genom att en i Sverige anställd person har utfört arbete i sitt hem i enlighet med vad som angetts i anställningsavtalet. Inkomstskatt
 • Undantag från skatteplikt


  2016-01-25
  Överlåtelse av kanalisation och kabelnät omfattas av undantaget från skatteplikt för omsättning av fastighet m.m. Mervärdesskatt
 • Undantag från skatteplikt


  2016-01-22
  Ersättning för förvärv av transporttjänster utgör sådan bikostnad som ingår i beskattningsunderlaget vid import, och omsättningen av dessa omfattas därmed av undantag för mervärdesskatteplikt. Mervärdesskatt
 • Skattesats


  2016-01-22
  Tillhandahållande av s.k. spökvandringar omfattas av en skattesats om 25 procent. Mervärdesskatt
 • Väsentlig anknytning


  2016-01-08
  Svenskt medborgarskap och innehav av fritidsfastighet har inte ansetts innebära väsentlig anknytning. Att den skattskyldige under viss tid varit folkbokförd på fastigheten har inte medfört att den ska ses som annat än en fritidsfastighet. Inkomstskatt
 • Köpoption


  2016-01-08
  Utnyttjandet av syntetisk köpoption med underliggande tillgång bestående av aktierelaterat instrument ska beskattas i inkomstslaget tjänst på grund av villkor för arbetsgivarens subventionering av den anställdes optionsförvärv. Inkomstskatt
 • Räntefördelning


  2016-01-07
  Endast sådana bankmedel som behövs och är avsedda att användas i den enskilda näringsverksamheten ska räknas som tillgångar vid beräkning av kapitalunderlaget för räntefördelning enligt 33 kap. IL. Inkomstskatt
 • Kvalificerade andelar


  2015-12-15
  Två fåmansföretag som både varit delägare i samma fåmanshandelsbolag och som båda erhållit resultatandelar från handelsbolagen har ansetts bedriva samma eller likartad verksamhet. Även frågan om advokatverksamhet som bedrivits i ett fåmansföretag kan anses ha förts över till ett fåmanshandelsbolag. Inkomstskatt
 • Kvalificerade andelar


  2015-12-14
  Ägare till ett fåmansföretag som uppbär provisionsintäkter sedan verksamheten avvecklats har inte ansetts fortsatt verksam i betydande omfattning i företaget. Även fråga om fåmansföretag bedriver samma eller likartad verksamhet. Inkomstskatt
 • Handel med fastigheter


  2015-12-11
  Försäljning av elva fastigheter under en tioårsperiod har inte ansetts leda till att säljaren bedriver handel med fastigheter. Inkomstskatt
 • Avfallsskatt


  2015-12-02
  Avfall som använts i mellanväggar i brandceller vid avfallsdeponier har ansetts använt för konstruktionsarbeten eller för att där åstadkomma en miljösäker deponering eller förvaring. Åtgärderna har inte ansetts utgöra mellantäckning. Avfallsskatt
 • Huvudsaklighetsprincipen, finansiella tjänster


  2015-11-24
  Rådgivningstjänster som tillhandahållits vid förmedling av emissionsgarantier eller andra skriftliga förbindelser rörande värdepapper har ansetts underordnade förmedlingstjänsten. Mervärdesskatt
 • Gåva


  2015-11-20
  Överlåtelser av 50 % av aktierna i bolag till bror genom gåvor har inte ansetts medföra någon inkomstbeskattning för gåvotagaren eller gåvogivaren. Inkomstskatt
 • Underprisöverlåtelse?


  2015-11-18
  Skatteeffekter vid överlåtelse till underpris av aktier i ett verksamhetsbolag från ett holdingbolag till ett annat, där samtliga delägare i holdingbolagen var anställda i verksamhetsbolaget med skillnaden att ett antal delägare i det nya holdingbolaget ersatt delägare i det gamla holdingbolaget. Inkomstskatt
 • Indragning av aktier


  2015-11-12
  En indragning av samtliga aktier av ett slag har inte föranlett någon beskattning av aktieägaren. Kvarvarande gränsbelopp i form av sparat utdelningsutrymme går förlorat och omkostnadsbeloppet förbrukas avseende de indragna aktierna. Inkomstskatt
 • Väsentlig anknytning


  2015-11-11
  Utflyttad person med minderåriga barn i Sverige har inte ansetts få väsentlig anknytning till Sverige till följd av förvärv av fritidsfastighet. Inkomstskatt
 • Framställning av energiprodukter


  2015-11-04
  Förbrukning av elektrisk kraft i s.k. CNG-anläggningar för trycksättning av gas har inte ansetts som förbrukning vid framställning av energiprodukter eller som förbrukning i industriell verksamhet i tillverkningsprocessen Energiskatt
 • Kvalificerade andelar, skatteflykt


  2015-10-26
  Lagen mot skatteflykt har inte ansetts tillämplig när en andelsägare i ett fåmansföretag genom olika förfaranden överlåtit ett företag till närstående och placerat försäljningsintäkten i ett annat, indirekt ägt, företag och den närstående kunnat fortsätta verksamheten utan tillämpning av bestämmelserna om samma eller likartad verksamhet i 57 kap. IL. Inkomstskatt
 • Ett eller flera tillhandahållanden


  2015-10-07
  Uthyrning av en [doseringsutrustning]avsedd för ett visst läkemedel till en kund som får läkemedlet utlämnat enligt recept från ett apotek utgör inte del av ett sammansatt tillhandahållande som omfattas av 3 kap. 23 § 2 mervärdesskattelagen (1994:200), ML.  Mervärdesskatt
 • Kvalificerade andelar


  2015-09-29
  Aktier i ett fåmansföretag som erhålls i gåva blir inte kvalificerade andelar hos mottagaren enbart av den anledningen att de var det hos överlåtaren. Inkomstskatt
 • Lex Asea


  2015-09-10
  Utdelning av aktierna i ett dotterbolag har ansetts uppfylla villkoret i 42 kap. 16 § första stycket 4 inkomstskattelagen (1999:1229) att andelar i dotterbolaget efter utdelningen inte innehas av något företag som tillhör samma koncern som moderbolaget. Inkomstskatt
 • Tillbehör till fastighet


  2015-06-30
  Flissilor och luftningsbassänger har ansetts utgöra sådan egendom för vilken taxeringsvärde ska bestämmas. Inkomstskatt
 • Näringsbetingade andelar, Delaware-bolag


  2015-06-30
  Aktierna i ett i Delaware registrerat företag har efter klassificering som Domestic International Sales Corporation (DISC-bolag) inte ansetts som näringsbetingade andelar. DISC-bolaget har ansetts som en i utlandet delägarbeskattad juridisk person. CFC-beskattning har inte aktualiserats. Inkomstskatt
 • Specialfond, schablonintäkt


  2015-06-30
  Andelar i en luxemburgbaserad fond har ansetts utgöra andelar i en specialfond vid tillämpning av 42 kap. 43 § inkomstskattelagen (1999:1229). Inkomstskatt
 • Näringsbetingade andelar, paketering, andelar i brf


  2015-06-29
  Andelar i en bostadsrättsförening har ansetts vara näringsbetingade andelar. Inkomstskatt
 • Näringsbetingade andelar


  2015-06-26
  Ett bolag i USA har ansetts motsvara ett svenskt aktiebolag vid tillämpningen av reglerna om näringsbetingade andelar. Inkomstskatt
 • Underprisöverlåtelse, uttags- och utdelningsbeskattning


  2015-06-24
  En uppdelning av en koncern mellan två bröder som ett led i en omstrukturering har inte bedömts föranleda uttags- eller utdelningsbeskattning. Sådan beskattning har, inom ramen för uppdelningen, dock inte kunnat underlåtas vid ett kommanditbolags överlåtelser av fastigheter till annat koncernbolag för pris understigande marknadsvärdet. Inkomstskatt
 • Ändamålskravet


  2015-06-24
  Bidrag till enskilda skogsägares skogsröjning har inte ansetts främja ett allmännyttigt ändamål. Inkomstskatt
 • Avdrag för FoU


  2015-06-22
  Ett företag vars huvudsakliga verksamhet är att förvalta en branschfond med fokus på hälso- och sjukvårdssektorn har ansetts ha ett rimligt intresse av forskning inom det medicinska området. Inkomstskatt
 • Väsentlig anknytning


  2015-06-12
  Delägande av en skogsfastighet i Sverige har inte ansetts medföra väsentlig anknytning hit. Inkomstskatt
 • Väsentlig anknytning


  2015-06-05
  Innehav av fritidsbostäder samt styrelseuppdrag i två stiftelser och den ena stiftelsens dotterbolag har inte ansetts medföra väsentlig anknytning till Sverige. Inkomstskatt
 • Fastighetsområdet, rumsuthyrning


  2015-05-20
  Uthyrning av s.k. företagsbostäder med en hyrestid på ett år med ett års automatisk förlängning, förutsatt att hyresavtalet inte sägs upp under perioden, har inte ansetts utgöra skattepliktig rumsuthyrning. Mervärdesskatt
 • Försäljning av dentaltekniska produkter, tandtekniker


  2015-05-20
  Ett bolag med anställda tandtekniker, som aktivt deltar i den process som leder fram till en dentalteknisk produkt, har ansetts utgöra sådan tandtekniker som avses i undantaget i 3 kap. 4 § andra stycket andra strecksatsen mervärdesskattelagen (1994:200), ML. Mervärdesskatt
 • Andelsbyte


  2015-05-12
  Reglerna om framskjuten beskattning i 48 a kap. IL har ansetts tillämpliga när det köpande företaget bildas genom ett tillskott av apportegendom i form av aktier i det avyttrade företaget. Inkomstskatt
 • Underskottsavdrag


  2015-05-12
  Vid tillämpning av beloppsspärren ska utgiften för att förvärva aktierna i underskottsföretaget bestämmas med utgångspunkt i anskaffningsutgiften. Inkomstskatt
 • Skatterättslig karaktär på andelar i intresseföretag 


  2015-04-30
  Aktier som redovisningsrättsligt ändrar karaktär från placeringstillgångar till andelar i intresseföretag behåller sin skatterättsliga karaktär av lagertillgångar. Inkomstskatt
 • Ersättningsfond


  2015-04-27
  Avyttring av tomträtter och fastighet har skett under sådana förhållanden att villkoren för avdrag för avsättning till ersättningsfond är uppfyllda. Inkomstskatt
 • Djurlager


  2015-04-20
  Djurlager får vid beskattningen tas upp till ett lägre värde än i räkenskaperna bara om en lagerreserv redovisas. Detta gäller oavsett om djuren klassificeras som omsättningstillgångar eller anläggningstillgångar i redovisningen. Inkomstskatt
 • Omsättning av vågkraftsystem


  2015-04-14
  Omsättning av ett vågkraftsystem har i mervärdesskattehänseende ansetts som en enda skattepliktig omsättning av vara. Mervärdesskatt
 • Interna tjänster


  2015-04-10
  Tjänster avseende funktioner benämnda Kvalitet och Affärsutveckling/Fastighet har ansetts omfattas av undantaget från skatteplikt i 3 kap. 23 a § ML. Tjänster inom funktioner benämnda Ledning, Strategiskt inköp, Ekonomi och IT har inte ansetts omfattas av undantaget. Mervärdesskatt
 • Utrangeringsavdrag


  2015-04-07
  Omfattande rivningsarbeten utfördes på en byggnad som bestod av husdelar från olika tidsperioder men som i allt väsentligt nyttjades som en enhet för kontorslokaler. Då en större del av byggnaden, s.k. stomrena bärande delar, kvarstod efter rivningsarbetena och ingick i nybyggnation, ansågs byggnaden inte definitivt utrangerad. Inkomstskatt
 • Intressegemenskap, väsentligt inflytande


  2015-03-31
  Företag som var för sig indirekt äger en begränsad andel i ett annat företag har genom samverkan bedömts ha ett sådant väsentligt inflytande i det indirekt ägda företaget att företagen ansetts vara i intressegemenskap med varandra. Inkomstskatt
 • ROT-avdrag


  2015-03-27
  Rätt till skattereduktion har endast ansetts föreligga för utgifter för arbeten som utförs på delar av ventilations- och rökkanaler som finns innanför en lägenhets golv, väggar och tak. Inkomstskatt
 • Bitcoin mining


  2015-03-25
  Bitcoin mining har inte ansetts medföra skattskyldighet till mervärdesskatt. Mervärdesskatt
 • Räntefördelning


  2015-03-19
  Vid förvärv av fastighet genom benefikt fång ska vid beräkning av den särskilda posten enligt 33 kap. 16 § hänsyn inte tas till övertaget sparat fördelningsbelopp. Inkomstskatt
 • Kapitalförsäkring


  2015-03-13
  En fondförsäkring med en risk för försäkringstagaren uppgående till en procent har ansetts utgöra en kapitalförsäkring. Inkomstskatt
 • Tioårsregeln, skatteflykt


  2015-03-12
  Skattskyldighet enligt tioårsregeln föreligger för kapitalvinst vid försäljning av utländska delägarrätter som ersatt andra utländska delägarrätter som inte omfattas av svensk beskattningsrätt. Inkomstskatt
 • Uthyrning av lokal, stadigvarande användning


  2015-03-12
  Uthyrning av butikslokaler för att användas som s.k. popup-butiker har, under de angivna förutsättningarna, ansetts ske för stadigvarande användning trots kortare hyresperioder. Mervärdesskatt
 • Utomståenderegeln


  2015-03-03
  Utomståenderegeln i 57 kap. 5 § inkomstskattelagen (1999:1229) har ansetts tillämplig när det utomstående ägandet förelegat i ett indirekt ägt kommanditbolag. Inkomstskatt
 • Verksamhetsavyttring, bolagisering av norsk filial


  2015-03-03
  Omedelbar beskattning av en överlåtelse av en norsk filials verksamhet till ett norskt bolag har ansetts strida mot EES-avtalet och EUF-fördraget. Inkomstskatt
 • Fusion och fission


  2015-02-25
  Villkoret i 37 kap. 12 § inkomstskattelagen (1999:1229) att övertagande bolag är skattskyldigt för inkomst av sådan näringsverksamhet som det överlåtande bolaget beskattats för har ansetts uppfyllt. Inkomstskatt
 • Personaloptioner, EU-rätt


  2015-02-23
  En beskattning av förmån av personaloptioner som tjänats in av en utländsk medborgare under arbete utomlands och som utnyttjas när den skattskyldige senare arbetar och är bosatt i Sverige har ansetts strida mot artikel 45 i EUF-fördraget. Inkomstskatt
 • Personaloptioner, EU-rätt


  2015-02-23
  En beskattning av förmån av personaloptioner som tjänats in av en utländsk medborgare under arbete utomlands och som utnyttjas när den skattskyldige senare arbetar och är bosatt i Sverige har ansetts strida mot artikel 45 i EUF-fördraget. Inkomstskatt
 • Näringsbetingade andelar


  2015-02-13
  Ett bolag i Panama har ansetts motsvara ett svenskt aktiebolag vid tillämpning av reglerna om näringsbetingade andelar. Inkomstskatt
 • Nordiska skatteavtalet, dödsbo


  2015-02-02
  Det nordiska skatteavtalet inskränker inte Sveriges rätt att beskatta en kapitalvinst vid avyttring av aktier som tidigare beskattats i ett dödsbo hemmahörande i ett annat nordiskt land av det landet. Inkomstskatt
 • Anställds förvärv av teckningsoptioner


  2015-01-29
  Förvärvstidpunkt för anställds förvärv av teckningsoptioner med förfoganderättsinskränkningar. Inkomstskatt
 • Gåva av fastighet


  2014-12-30
  Överlåtelse av fastighetsandelar som är lagertillgångar till ett bolag som till 50 procent ägs av närstående, för ett pris understigande taxeringsvärdet, har inkomstskattemässigt ansetts som gåva. Inkomstskatt
 • Gåva av fastighet, underprisöverlåtelse


  2014-12-30
  Överlåtelse av fastigheter som är lagertillgångar till ett bolag som till 60 procent ägs av närstående, för ett pris understigande taxeringsvärdet, har inkomstskattemässigt ansetts som en avyttring eftersom villkoren för en underprisöverlåtelse i 23 kap. inkomstskattelagen (1999:1229) inte varit uppfyllda. Om överlåtelsen i stället görs till ett indirekt ägt företag har den ansetts utgöra en gåva. Inkomstskatt
 • Väsentlig anknytning


  2014-12-19
  Svensk medborgare som varit bosatt utomlands i mer än tio år, har inte ansetts få väsentlig anknytning hit genom förvärv av aktierna i ett svenskt aktiebolag. Inkomstskatt
 • Omsättningsland - Anmälningsavgift


  2014-12-19
  Anmälningsavgift som utländska beskattningsbara personer betalar för att få delta i en idrottstävling har inte ansetts utgöra ersättning för en tjänst i form av tillträde till evenemang i den mening som avses i 5 kap. 11 a § mervärdesskattelagen (1994:200), ML. Omsättningen ska därför inte beskattas i Sverige. Mervärdesskatt
 • Kvalificerade andelar


  2014-12-17
  Förvärv av konvertibla skuldebrev utgivna av det bolag där verksamheten bedrivs har medfört att aktier i det bolag som förvärvade konvertiblerna har blivit kvalificerade andelar. Utomståenderegeln har ansetts tillämplig först när den tid som anges i regeln löpt ut. Inkomstskatt
 • Utomståenderegeln


  2014-12-15
  Indirekt ägande genom ett noterat företag har beaktats vid tillämpningen av 56 kap. 6 § inkomstskattelagen (1999:1229). Inkomstskatt
 • Skadestånd


  2014-12-12
  Skadestånd till följd av avtalsbrott har ansetts utgöra inkomst av näringsverksamhet. Undantaget från skatteplikt har inte ansetts tillämpligt. Inkomstskatt
 • Ränteavdrags­begränsning, tioprocentsregeln


  2014-12-09
  Fråga om tillämpning av undantaget från den s.k. tioprocentsregeln avseende rätt till avdrag för ränteutgift hänförlig till koncerninternt lån. Inkomstskatt
 • Ränteavdragsbegränsning, beneficial owner


  2014-12-09
  Fråga om tillämpning av undantaget från tioprocentsregeln avseende rätt till avdrag för ränteutgift hänförligt till koncerninternt lån. Även fråga om vilket företag som faktiskt har rätt till ränteinkomsten. Inkomstskatt
 • Fondförvaltning


  2014-12-08
  Portföljförvaltning av en fond som utgör aktiebolag och som avser delägarnas investerade aktiekapital har inte ansetts som från skatteplikt undantagen fondförvaltning. Mervärdesskatt
 • Inlösen av kvalificerade andelar, skatteavtal


  2014-11-21
  Artikel 13 § 4 om realisationsvinst i skatteavtalet med Schweiz har ansetts omfatta vinst vid inlösen av kvalificerad andel som vid tillämpningen av 57 kapitlet inkomstskattelagen (1999:1229) ska behandlas som utdelning. Inkomstskatt
 • Omvänd skattskyldighet - Byggsektorn


  2014-11-13
  Bestämmelserna om omvänd skattskyldighet för byggtjänster har ansetts tillämpliga vid en kökstillverkares inköp av monteringstjänster för vidareförsäljning till privatkunder. Mervärdesskatt
 • Unionsinternt förvärv - konsignationslager


  2014-11-11
  Fråga om skattskyldighetens inträde och om unionsinternt förvärv vid leverans av varor från ett annat EU-land till ett konsignationslager i Sverige. Mervärdesskatt
 • Avstående från utdelning


  2014-11-10
  Det har ansetts möjligt att med skatterättslig verkan avstå utdelning på aktier som ägs via en trust. Inkomstskatt
 • Omsättning - Forskningstjänster


  2014-10-27
  Forskningstjänster och vissa andra tjänster som ett bolag tillhandahåller ett annat bolag mot ersättning har ansetts utgöra omsättning som medför skattskyldighet till mervärdesskatt för det försnämnda bolaget. Medel som en myndighet utbetalar till detta bolag och som bolaget i sin tur betalar ut till utförarna av forskningstjänsterna har inte ansetts medföra skattskyldighet till mervärdesskatt för bolaget. Mervärdesskatt
 • Kvalificerade andelar


  2014-10-21
  Två fåmansföretag har ansetts bedriva samma eller likartad verksamhet då vinstmedel förts till de båda bolagen från dotterbolag där ägaren till fåmansföretagen varit verksam i betydande omfattning. Inkomstskatt
 • Kvalificerade andelar


  2014-10-21
  Två fåmansföretag har ansetts bedriva samma eller likartad verksamhet då vinstmedel förts till de båda bolagen från dotterbolag där ägaren till fåmansföretagen varit verksam i betydande omfattning. Inkomstskatt
 • Gåva av fastighet


  2014-10-16
  Överlåtelse av en fastighet till ett bolag som till 40 procent ägs av f.d. maka, för ett pris understigande taxeringsvärdet, har inkomstskattemässigt ansetts som gåva (jfr NJA 2013 s. 886). Lagen (1995:575) mot skatteflykt har inte ansetts tillämplig. Inkomstskatt
 • Ränteavdragsbegränsning


  2014-10-06
  Fråga om tillämpning av den s.k. ventilen avseende rätt till avdrag för ränteutgift hänförligt till koncerninternt lån. Inkomstskatt
 • Gåva av fastighet


  2014-10-02
  En överlåtelse av en fastighet som ägs till lika delar av två makar, för ett pris understigande taxeringsvärdet, till ett bolag som indirekt ägs med 55 procent av makarna och till återstående del av deras barn har inkomskattemässigt ansetts som gåva. Inkomstskatt
 • Stadigvarande bostad - hem för vård eller boende


  2014-09-29
  Uthyrning av lokaler till en kommun för användning som hem för vård eller boende enligt 6 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453) till ensamkommande flyktingbarn har till den del uthyrningen avser boenderum för barnen ansetts utgöra sådan uthyrning av stadigvarande bostad som inte omfattas av skatteplikt. Mervärdesskatt
 • Ersättningsetablering


  2014-09-26
  Ersättning som utgår vid en överlåtelse av en sjukgymnastikverksamhet som bedrivs i aktiebolagsform, ska tas upp till beskattning av bolaget. Inkomstskatt
 • Omsättning och avdragsrätt i  samfällighetsförening


  2014-09-15
  Fråga huruvida en samfällighetsförening har avdragsrätt för ingående skatt hänförlig till uppförandet av en gemensamhetsanläggning (ett parkeringsgarage). Även fråga huruvida ett planerat förfarande enligt vilket föreningens medlemmar upplåter garaget till föreningen kan anses medföra sådan rätt för medlemmarna. Mervärdesskatt
 • Sjukvård


  2014-08-22
  En sjukgymnast som inom ramen för sin legitimation utför behandling enligt Feldenkraismetoden har ansetts tillhandahålla sådan sjukvård som omfattas av undantaget från mervärdesskatt. Mervärdesskatt ska tas ut med 6 procent när tjänsten tillhandahålls deltagare i en gruppverksamhet som sjukgymnasten bedriver under förutsättning att deltagaren inte är patient hos sjukgymnasten. Mervärdesskatt
 • Ränteavdragsbegränsning


  2014-07-10
  Fråga om tillämpning av undantaget från den s.k. tioprocentsregeln avseende rätt till avdrag för ränteutgift hänförlig till koncerninternt lån. Även fråga om avdragsbegränsningens förenlighet med EES-avtalet. Inkomstskatt
 • Ränteavdragsbegränsning


  2014-07-10
  Fråga om tillämpning av undantaget från den s.k. tioprocentsregeln avseende rätt till avdrag för ränteutgift hänförlig till koncerninternt lån. Även fråga om avdragsbegränsningens förenlighet med EU-rätten. Inkomstskatt
 • Ränteavdragsbegränsning


  2014-07-10
  Fråga om tillämpning av undantaget från den s.k. tioprocentsregeln avseende rätt till avdrag för ränteutgift hänförlig till koncerninternt lån. Även fråga om avdragsbegränsningens förenlighet med EU-rätten. Inkomstskatt
 • Ränteavdragsbegränsning


  2014-07-10
  Fråga om tillämpning av undantaget från den s.k. tioprocentsregeln avseende rätt till avdrag för ränteutgift hänförligt till koncerninternt lån. Även fråga om avdragsbegränsningens förenlighet med EES-avtalet. Inkomstskatt
 • Ränteavdragsbegränsning


  2014-07-09
  Fråga om tillämpning av den s.k. ventilen avseende rätt till avdrag för ränteutgift hänförligt till koncerninternt lån. Fråga om prövning mot den s.k. tioprocentregeln avvisad. Inkomstskatt
 • Inventarier


  2014-07-09
  Jämkningsregeln har inte ansetts tillämplig vid koncerninterna överlåtelser till marknadspris som följer koncerninterna överlåtelser till underpris. Inkomstskatt
 • Skalbolagsbeskattning


  2014-07-09
  Undantaget från skalbolagsbeskattning i 25 a kap. inkomstskattelagen (1999:1229) har ansetts tillämpligt vid en koncernintern aktieöverlåtelse. Inkomstskatt
 • Avdragsrätt - Representation


  2014-07-04
  Avdragsrätt för ingående skatt som hänför sig till utgifter för representation har ansetts föreligga med det högre belopp som det var möjligt att göra avdrag för vid Sveriges inträde i EU. Mervärdesskatt
 • Återbetalning av ingående mervärdesskatt


  2014-07-04
  Återbetalning av ett belopp motsvarande för lågt avdragen ingående mervärdesskatt, vilket tidigare inte kostnadsförts, har inte ansetts utgöra intäkt enligt inkomstskattelagen (1999:1229). Inkomstskatt
 • Pensionssparavdrag


  2014-07-04
  En person med två samtidigt pågående anställningar där den ena inte medför pensionsrätt har inte ansetts helt sakna pensionsrätt i anställning enligt 59 kap. 5 § andra stycket inkomstskattelagen (1999:1229). Inkomstskatt
 • Upprepade interna aktieöverlåtelser


  2014-07-03
  Att med hjälp av en intern aktieöverlåtelse kringgå fåmansföretagsreglerna har ansetts strida mot skatteflyktslagen. Inkomstskatt
 • Upprepade interna aktieöverlåtelser


  2014-07-03
  Att med hjälp av interna aktieöverlåtelser kringgå fåmansföretagsreglerna har ansetts strida mot skatteflyktslagen. Inkomstskatt
 • Lagprövning


  2014-07-03
  Det har vid lagprövning enligt 12 kap. 10 § regeringsformen inte kunnat fastställas att den stadgade ordningen för visst riksdagsbeslut i väsentligt hänseende har åsidosatts. Inkomstskatt
 • Förmedling av bostadsrätter


  2014-06-30
  Förmedling av bostadsrätter har inte ansetts utgöra sådan förmedling av andelar som omfattas av undantag från skatteplikt enligt 3 kap. 9 § mervärdesskattelagen (1994:200). Mervärdesskatt
 • Kvalificerade andelar, lönebaserat utrymme


  2014-06-27
  Lönebaserat utrymme får beräknas när andelsägaren innehar andelar som motsvarar minst fyra procent av aktiekapitalet i bolaget. Inkomstskatt
 • Näringsbetingade andelar


  2014-06-27
  Andelar i en bostadsrättsförening har ansetts vara näringsbetingade andelar. Inkomstskatt
 • Personalvårdsförmån


  2014-06-25
  En arbetsgivares tillhandahållande av träningsredskap i form av motionsband som placeras i bostaden har inte ansetts utgöra skattefri personalvårdsmotion. Inkomstskatt
 • Gränsöverskridande samgående


  2014-06-20
  Fråga om uttagsbeskattning till följd av byte av skatterättslig hemvist där bolaget i fråga senare under samma beskattningsår genom fusion går upp i ett utländskt koncernbolag. Även fråga om de svenska reglernas förenlighet med EU-rätten och reglerna om anstånd med betalning av skatten. Inkomstskatt
 • Omsättning (fackförening)


  2014-06-19
  Service som en fackförening tillhandahåller hängavtalsbundna arbetsgivare mot avgift har inte ansetts utgöra omsättning i mervärdesskattehänseende. Mervärdesskatt
 • Skattepliktig inkomst (fackförening)


  2014-06-19
  Den avgift som en fackförening tar ut för service som tillhandahålls företag som tecknat hängavtal har bedömts som skattepliktig inkomst. Inkomstskatt
 • Blankning


  2014-06-17
  Bestämmelsen i 44 kap. 9 § inkomstskattelagen (1999:1229) har inte ansetts tillämplig på viss utlåning av aktier. Inkomstskatt
 • Fåmansföretag – definition, utomståenderegeln


  2014-06-10
  Indirekt ägande genom ett företag som inte är fåmansföretag har beaktats vid tillämpningen av 56 kap. 2 § inkomstskattelagen (1999:1229). Inkomstskatt
 • Periodisering av anslutningsavgift


  2014-06-05
  Fråga om periodisering av inkomst bestående av avgift för anslutning till öppet fibernät. Inkomstskatt
 • Utomståenderegeln


  2014-06-03
  Om andelarna i ett verksamhetsdrivande fåmansföretag där andelsägaren är verksam i betydande omfattning upphör att vara kvalificerade med stöd av utomståenderegeln, har andelarna i ett holdingbolag som köper verksamhetsbolaget inte ansetts upphöra att vara kvalificerade med stöd av utomståenderegeln förrän inköpsåret inte längre omfattas av tidsperioden enligt den regeln. Inkomstskatt
 • Ränteavdragsbegränsning


  2014-05-26
  Avdrag för ränteutgifter på lån som hade finansierat ett internt förvärv av delägarrätter som följde på ett externt förvärv har inte medgetts med stöd av ventilen. Vid bedömningen har särskilt beaktats att finansieringen i stället hade kunnat ske genom ett tillskott från det långivande bolaget. Inkomstskatt
 • Kvalificerade andelar


  2014-05-20
  Fråga om fåmansföretag bedriver samma eller likartad verksamhet. Inkomstskatt
 • Omsättningsland, varor


  2014-05-16
  Förbeställda varor, som tas ombord på ett flygplan på destinationsorten och levereras till resenären först efter det att avstigning av passagerare påbörjats, har inte ansetts omsatta i Sverige. Mervärdesskatt
 • Verksamhetsöverlåtelse, blandad verksamhet


  2014-05-15
  Överföring av samtliga tillgångar i samband med fusion har inte ansetts vara föremål för mervärdesskatt. Mervärdesskatt
 • Exportförsäljning


  2014-05-05
  Fråga om förutsättningarna för att ett bolag ska kunna behandla försäljning av varor som export i det fall varorna transporteras ut ur EU av kunden i dennes personliga bagage. Mervärdesskatt
 • Investeringssparkonto


  2014-04-30
  Andelar i en utländsk fond har inte ansetts utgöra sådana investeringstillgångar som kan innehas på ett investeringssparkonto. Inkomstskatt
 • Ränteavdragsbegränsning


  2014-04-29
  Fråga om tillämpning av den s.k. tioprocentsregeln avseende rätt till avdrag för ränteutgift hänförligt till koncerninternt lån. Undantaget från tioprocentsregeln har ansetts tillämpligt om inkomst motsvarande ränteutgiften beskattats med 13,3 procent, men inte vid en effektiv beskattning om 22 procent. Inkomstskatt
 • Klimatkompensation


  2014-04-24
  Ett företag har medgetts avdrag för utgifter för klimatkompensation, bl.a. i form av utgifter för trädplantering. Inkomstskatt
 • Omsättning av tjänst - Klimatkompensation


  2014-04-16
  Tillhandahållande av klimatberäkning respektive klimatkompensation har ansetts utgöra mervärdesskattepliktig omsättning av tjänst. Mervärdesskatt
 •  Ränteavdragsbegränsning


  2014-04-16
  Ett kommunalägt bolag har inte medgetts avdrag för ränteutgifter till kommunen med stöd av ventilen. Vid bedömningen har särskilt beaktats att finansieringen i stället hade kunnat ske genom ett tillskott från kommunen. Inkomstskatt
 • Ränteavdragsbegränsning


  2014-04-16
  Fråga om tillämpning av den s.k. ventilen avseende rätt till avdrag för ränteutgift hänförligt till koncerninternt lån. Fråga om prövning mot den s.k. tioprocentregeln avvisad. Inkomstskatt
 • Sjukvård


  2014-03-19
  En arbetsterapeut som inom ramen för sin legitimation utför traditionell arbetsterapi med s.k. terapihund som redskap har ansetts tillhandahålla sådan sjukvård som omfattas av undantaget från mervärdesskatt. Mervärdesskatt
 • Betaltjänst, förmedling av betalning


  2014-03-06
  Omsättning av en betaltjänst av visst slag har ansetts undantagen från skatteplikt. Den förmedlingstjänst som var aktuell i ärendet har inte ansetts utgöra förmedling av betalning och därför skattepliktig. Mervärdesskatt
 • Ränteswapavtal


  2014-03-03
  Inkomster och utgifter på grund av ränteswapavtal har ansetts hänförliga till inkomstslaget kapital. Inkomstskatt
 • Underskottsavdrag


  2014-02-28
  Vid tillämpning av beloppsspärren har, i fråga om förvärv av såväl fordringar som andelar, endast den del som är hänförlig till andelar beaktats. Inkomstskatt
 • Omsättning av tjänst - Samfällighetsförening


  2014-02-27
  En samfällighetsförening har ansetts skattskyldig för omsättning av tjänst avseende basutbud av kabel-TV och bredband som föreningen tillhandahåller sina medlemmar. Mervärdesskatt
 • Kvalificerade andelar


  2014-02-26
  Särskilda skäl mot en tillämpning av utomståenderegeln har inte ansetts föreligga. Inkomstskatt
 • Byte


  2014-01-24
  Samtidiga överlåtelser av ett stort antal fastigheter mellan tre kommunala bostadsaktiebolag har ansetts som byten. Inkomstskatt
 • Omsättning av vindkraftverk


  2014-01-23
  Omsättning av ett vindkraftverk, nyttjanderätten till marken som verket står på samt andra tillstånd och rättigheter m.m. har ansetts som två skilda tillhandahållanden, dels en från skatteplikt undantagen överlåtelse av arrende till fastighet, dels en skattepliktig omsättning av en maskin. Mervärdesskatt
 • Reparation


  2014-01-22
  Utgifter för pålning och övrigt grundförstärkningsarbete har bedömts vara utgifter för reparation och underhåll som får dras av omedelbart. Inkomstskatt
 • Stadigvarande vistelse


  2014-01-20
  En vistelse i Sverige i samband med vård pga. sjukdom som överstiger sex månader har bedömts medföra obegränsad skattskyldighet. Inkomstskatt
 • Väktarutbildning


  2014-01-17
  Tjänst avseende väktarutbildning som tillhandahålls skolor har ansetts utgöra från skatteplikt undantagen utbildning enligt 3 kap. 8 § mervärdesskattelagen (1994:200). Mervärdesskatt
 • Självständigt bedriven näringsverksamhet


  2014-01-10
  Personer som övergått från att ha varit anställda till att via egna nybildade bolag bli underentreprenörer till den tidigare arbetsgivaren, har ansetts utöva självständigt bedriven verksamhet. Inkomstskatt
 • Omvandling av aktie


  2013-12-30
  En omvandling av aktiers röstvärde har inte bedömts utgöra en avyttring. Sparat utdelningsutrymme ska föras över till de nya omvandlade aktierna. Inkomstskatt
 • Uttagsbeskattning


  2013-12-19
  Räntenivå understigande den marknadsmässiga räntan på lån till delägt bolag har inte ansetts affärsmässigt motiverad. Inkomstskatt
 • Underprisöverlåtelse


  2013-12-13
  Ett avstyckat mark- och vattenområde har ansetts uppfylla kravet i 23 kap. 17 § IL på att utgöra en verksamhetsgren. Inkomstskatt
 • Idrottslig verksamhet; skattesats


  2013-12-13
  Simundervisning för funktionshindrade barn har ansetts utgöra tjänster inom idrottsområdet. Mervärdesskatt
 • Ideell förening


  2013-12-10
  En ideell förening som bedriver golfverksamhet har inte ansetts skattskyldig till mervärdesskatt för tillträde till golfbanan och vissa andra tillhandahållanden. Mervärdesskatt
 • Bidrag - Stipendium


  2013-11-27
  Bidrag som en enskild näringsidkare erhållit från en utländsk stiftelse har bedömts tillhöra näringsverksamheten och vara skattepliktigt. Inkomstskatt
 • Pensionsstiftelse - pensionsreserv


  2013-11-26
  En stiftelse har ansetts vara en pensionsstiftelse och därmed omfattas av undantag från inkomstbeskattning. Ett bolag som överväger att använda sig av möjligheten att erbjuda förvaltning av avgiften till arbetstagarnas ålderspension i egen regi genom avsättning till pensionsstiftelsen har vid beräkning av pensionsreserven ansetts ha rätt att välja det högsta av vissa värden. Inkomstskatt
 • Överföring till pensionsstiftelse


  2013-11-25
  Fråga om avdrag för överföring till pensionsstiftelse då själva överföringen skett tidigare beskattningsår. Inkomstskatt
 • Pensionsförsäkring


  2013-11-25
  Vid tillämpning av ryms-inom-regeln i 58 kap. 20 § IL har det ansetts att endast pensionsutfästelser som tryggats på sätt som föreskrivs i 28 kap. 3 § IL ska beaktas. Inkomstskatt
 • Periodiskt medlemsblad; direkt effekt


  2013-11-22
  Artikel 2.1 a och c i mervärdesskattedirektivet har ansetts kunna åberopas med direkt effekt till stöd för att leverans av ett periodiskt medlemsblad och tillhandahållande av annonsutrymme i detta ska bli föremål för mervärdesskatt. Mervärdesskatt
 • Kvalificerade andelar, utomståenderegeln


  2013-11-05
  Delägares arbete i ett företag som utförts i egenskap av anställd i ett annat företag har beaktats vid bedömningen av om delägaren varit verksam i betydande omfattning i det förstnämnda företaget. Inkomstskatt
 • Tomtrörelse


  2013-11-05
  Fastigheter har efter arv ansetts utgöra kapitaltillgångar. Inkomstskatt
 • Fristående grupper


  2013-10-30
  Vissa tjänster som tillhandahålls svenska bolag inom en utländsk europeisk ekonomisk intresse­gruppering vilken även utgör en sådan fristående grupp som avses i artikel 132.1 f mervärdesskattedirektivet har inte ansetts som tjänster vars omsättning omfattas av undantag enligt 3 kap. 23 a § mervärdesskattelagen (1994:200), ML. Mervärdesskatt
 • Handel med bitcoins


  2013-10-14
  Växlingstransaktioner avseende bitcoins har ansetts omfattas av undantag från skatteplikt enligt 3 kap. 9 § första stycket ML. Mervärdesskatt
 • Avdrag för ränta


  2013-10-11
  Ränta som enligt ursprungligt avtal inte skulle betalas löpande utan först när lånet förföll till betalning har ansetts möjlig att dra av först när den betalades, dvs. när lånet förföll. Inkomstskatt
 • Näringsbetingade andelar


  2013-10-09
  Ett bolag i Singapore har ansetts motsvara ett svenskt aktiebolag vid tillämpning av reglerna om näringsbetingade andelar. Inkomstskatt
 • Ettårsregeln


  2013-10-04
  En pilots övernattningar i andra länder än vistelselandet i samband med fullgörandet av anställningen har inte bedömts utgöra hinder för tillämpning av ettårsregeln. Inkomstskatt
 • Arv från utländskt dödsbo, kontinuitetsprincipen


  2013-09-24
  Som anskaffningsutgift för aktier förvärvade genom arv från utländskt dödsbo har använts det belopp som dödsboet har ansetts avyttra aktierna för och som har beskattats i dödsboet. Inkomstskatt
 • Kvalificerade andelar


  2013-09-20
  Fråga om fåmansföretag anses bedriva samma eller likartad verksamhet. Inkomstskatt
 • Styvbarn närstående


  2013-09-18
  En sambos vuxna barn har ansetts som styvbarn och därmed också som närstående. Inkomstskatt
 • Utomståenderegeln


  2013-08-20
  Utomståenderegeln har inte ansetts tillämplig när det utomstående ägandet inte har funnits under hela den föregående femårsperioden. Inkomstskatt
 • Sexmånadersregeln


  2013-07-05
  Sexmånadersregeln har bedömts tillämplig för en person som är anställd och vistas i ett land utomlands men som under denna anställning också kommer att arbeta i perioder i andra länder utomlands. Inkomstskatt
 • Skattskyldighet (filial)


  2013-07-04
  En svensk filials förvärv av tjänster från det utländska huvudkontoret har ansetts utgöra förvärv av tjänster som medför skattskyldighet för den mervärdesskattegrupp i vilken filialen ingår. Mervärdesskatt
 • Omsättning


  2013-07-02
  Överföring av ett vindkraftverk till en delägare i ett bolag mot inlösen av delägarens aktier i bolaget har inte ansetts utgöra en omsättning i form av varuöverlåtelse mot ersättning. Mervärdesskatt
 • Beskattning av riskkapitalfond och dess delägare


  2013-07-02
  Fråga bl.a. om huruvida ett svenskt aktiebolag ska beskattas för en särskild vinstandel (s.k. carried interest) i en i utlandet delägarbeskattad juridisk person när vinstandelen består i kapitalvinster vid avyttring av andelar i onoterade bolag Inkomstskatt
 • Ideell förening


  2013-07-01
  En idrottsförening har inte ansetts skattskyldig för ersättning från dotterbolag för utförande av en tjänst med betydelse för idrottsverksamheten. Inkomstskatt
 • Ränteutgifter


  2013-06-28
  Ett kommunalt bostadsaktiebolag ska med stöd av den s.k. ventilen medges avdrag för ränta avseende lån från ägaren (kommunen). Skuldförhållandena har bedömts som huvudsakligen affärsmässigt motiverade. Inkomstskatt
 • Avdrag för ränteutgift hänförligt till konvertibel skuldebrev


  2013-06-19
  Bolag medges avdrag för ränta som betalas kontant. Till den del räntan regleras genom emission av nya preferensaktier nekas bolaget avdrag. Inkomstskatt
 • Kvalificerade andelar


  2013-06-13
  Aktier i fastighetsförvaltande bolag har med hänsyn till arbetsinsatsens omfattning och dess betydelse för verksamheten inte ansetts kvalificerade. Inkomstskatt
 • Fast driftställe


  2013-06-12
  Två utländska juridiska personer, moder- och dotterbolag, ska etablera ett datacenter i Sverige. Fråga om huruvida en server respektive viss mjukvara innebär att respektive bolag får fast driftställe här. Inkomstskatt
 • Utomståenderegeln


  2013-05-21
  En beskattning av 100 inkomstbasbelopp i inkomstslaget tjänst har inte ansetts utgöra ett sådant undantagsfall som gör att utomståenderegeln blir tillämplig trots att det utomstående ägandet inte har förelegat under hela den föregående femårsperioden. Inkomstskatt
 • Lagerfastighet


  2013-05-21
  Vid fission har lagerfastighet hos övertagande företag i räkenskaperna tagits upp till värde som överstiger det skattemässiga värdet utan att det medför några skattekonsekvenser. Inkomstskatt
 • Sammanläggning av vinstandelsstiftelser


  2013-05-15
  Sammanläggning av en vinstandelsstiftelse med en annan sådan stiftelse har inte ansetts medföra skattekonsekvenser. Andelsägaren skulle beskattas först när medel betalades ut till honom från den andra stiftelsen. Inkomstskatt
 • Kvalificerade andelar; samma eller likartad verksamhet


  2013-05-14
  Två fåmansföretag har ansetts bedriva samma eller likartade verksamhet. Inkomstskatt
 • Kvalificerade andelar


  2013-05-07
  Företag har inte ansetts bedriva samma eller likartad verksamhet då ägarsamband saknas. Inkomstskatt
 • Kvalificerade andelar


  2013-05-03
  Två företag har inte ansetts bedriva samma eller likartad verksamhet eftersom ägarsamband saknas. Inkomstskatt
 • Omsättning


  2013-04-22
  En samfällighetsförenings administration av medlemmarnas upplåtelse av parkeringsplatser har inte ansetts innebära att föreningen tillhandahåller sina medlemmar tjänster mot ersättning. Mervärdesskatt
 • Skatteplikt och beskattningsunderlag


  2013-04-19
  Frågor om i vilken omfattning olika produkter i form av portionssnus, snussats och tobakspulver ska beskattas. Tobaksskatt
 • Kvittning


  2013-04-15
  Aktiebolags andel av delägarbeskattat subjekts kapitalvinster har ansetts kunna kvittas mot aktiebolagets egna kapitalförluster i den s.k. fållan i 48 kap. 26 § IL. Inkomstskatt
 • Byggnadsrörelse


  2013-04-11
  Andelar i ett fastighetsförvaltande bolag har bedömts utgöra lagertillgångar för bolag som tidigare bedrivit byggnadsrörelse. Inkomstskatt
 • Väsentlig anknytning


  2013-04-09
  En i utlandet bosatt persons innehav av en villafastighet för användning vid tillfälliga vistelser i Sverige har inte ansetts medföra väsentlig anknytning hit. Inkomstskatt
 • Kvalificerade andelar


  2013-04-09
  Två företag har inte ansetts bedriva samma eller likartad verksamhet då ägarsamband saknats. Förekomsten av tilläggsköpeskilling och hyresavtal har inte påverkat bedömningen. Inkomstskatt
 • Skatteplikt


  2013-03-27
  En s.k. elektronisk cigarett av visst slag har inte ansetts skattepliktig enligt tobaksskattelagen. Tobaksskatt
 • Ideell förening – Hävdvunnen finansieringskälla


  2013-03-27
  En allmännyttig ideell förenings försäljning av föremål, som skänkts från allmänheten, från ett fast försäljningsställe har bedömts vara sådan verksamhet som av hävd utnyttjas som finansieringskälla. Föreningen har därför inte ansetts skattskyldig för inkomsterna. Inkomstskatt
 • Ideell förening - Yrkesmässig verksamhet


  2013-03-27
  En allmännyttig ideell förenings försäljning av föremål, som skänkts från allmänheten, från ett fast försäljningsställe, har inte ansetts yrkesmässig. Mervärdesskatt
 • Valutakursförlust


  2013-03-18
  Fråga om avdrag för valutakursförlust vid avyttring av näringsbetingade aktier. Inkomstskatt
 • Skatteplikt


  2013-03-12
  En produkt bestående av tobak, tuggummibas och vissa andra komponenter har ansetts skattepliktig som tuggtobak enligt tobaksskattelagen. Tobaksskatt
 • Parkeringsverksamhet


  2013-03-11
  Tillhandahållande av s.k. parkeringsfriköp har ansetts skattepliktigt. Mervärdesskatt
 • Underskottsavdrag


  2013-03-06
  Någon begränsning i avdragsrätten för underskott har inte ansetts inträda efter en ägarförändring när den som fått det bestämmande inflytandet över underskottsföretaget tidigare varit företagsledare i företaget. Inkomstskatt
 • Uthyrning av loger; ett eller flera tillhandahållanden


  2013-02-28
  Uthyrning av loger har inte ansetts som ett enda tillhandahållande som omfattas av skattesatsen 6 procent. Inte heller har det ansetts utgöra ett sådant tillhandahållande som omfattas av undantaget från skatteplikt för uthyrning av fastighet. Mervärdesskatt
 • Industriell verksamhet i tillverkningsprocessen


  2013-02-26
  Elkraft som förbrukas i biltestanläggning har ansetts förbrukad i industriell verksamhet i tillverkningsprocessen. Energiskatt
 • Stadigvarande bostad – vård- och omsorgsboende


  2013-02-06
  Uthyrning av lokaler till en kommun för vård- och omsorgsverksamhet har till den del verksamheten avser de boendes vårdrum inte ansetts skattepliktig då rummen ansetts utgöra stadigvarande bostad. Mervärdesskatt
 • Stadigvarande bostad – vård- och omsorgsboende


  2013-02-06
  Skatteplikt har ansetts inte föreligga för uthyrning av boenderum i gruppbostad inrättad med stöd av 9 § 9 LSS. Mervärdesskatt
 • Uttagsbeskattning


  2013-01-15
  Enskild näringsidkare som överlåter till underpris samtliga tillgångar i form av patent och royaltyrättigheter till ett av honom ägt aktiebolag har inte uttagsbeskattats. Inkomstskatt
 • Avstående från utdelning


  2013-01-09
  Att aktieägare avstår från utdelning från bolag för att användas för bolagets gåva till en stiftelse medför inte att aktieägaren inte beskattas för utdelningen. Inkomstskatt
 • Sjukvård


  2012-12-28
  Tillhandahållande per telefon av tjänster avseende vårdplanering har inte ansetts som från skatteplikt undantagna sjukvårdstjänster. Mervärdesskatt
 • Underskott


  2012-12-21
  Tillämpning av beloppspärren vid ägarförändring. Inkomstskatt
 • Investeringssparkonto och investeringsfond


  2012-12-21
  Schablonintäkt vid innehav av investeringssparkonto och vid innehav av andelar i investeringsfond har ansetts utgöra annan inkomst enligt det nordiska skatteavtalet. Inkomstskatt
 • Gåva


  2012-12-19
  Fråga om skattekonsekvenser för givare och mottagare vid överlåtelse av andel i fastighetsförvaltande handelsbolag. Även fråga om andelarnas karaktär för det fall andelarna i stället erhålls genom arv. Inkomstskatt
 • Medlemsblad


  2012-12-18
  Tillhandahållande av ett sådant medlemsblad som avses i 3 kap. 13 § mervärdesskattelagen (1994:200), ML och av en elektronisk tidning som har samband med medlemsbladet har ansetts utgöra två separata tillhandahållanden. Tillhandahållandet av den elektroniska tidningen har ansetts som en tjänst och inte som en vara i form av ett medlemsblad. Även fråga om ett nyhetsbrev vars tillhandahållande ansetts underordnat tillhandahållandet av den elektroniska tidningen. Mervärdesskatt
 • Väsentlig anknytning


  2012-12-18
  Innehav av hyresfastighet har ansetts ge väsentlig anknytning till Sverige. Inkomstskatt
 • Ettårsregeln


  2012-12-18
  En pilots övernattningar i andra länder än vistelselandet i samband med fullgörande av anställningen har inte bedömts utgöra hinder för tillämpning av ettårsregeln. Inkomstskatt
 • Byggmästarsmitta


  2012-12-06
  Aktier i ett fastighetsförvaltande bolag som innehar lagerfastigheter har ansetts utgöra kapitaltillgångar Inkomstskatt
 • Uttagsbeskattning på fastighetsområdet och EU-rätten


  2012-12-05
  Bestämmelserna i 2 kap. 8 § ML har inte ansetts tillämpliga på tjänster som ett externt byggföretag tillhandahåller en fastighetsägare vid uppförande av byggnader på dennes fastighet. Mervärdesskatt
 • Verksamhetsöverlåtelse; avdragsrätt


  2012-12-03
  Avdragsrätt har ansetts föreligga för ingående skatt hänförlig till mäklararvode vid överlåtelse av jordbruksfastighet. Mervärdesskatt
 • Verksamhetsöverlåtelse, avdragsrätt


  2012-12-03
  Avdragsrätt har ansetts föreligga för ingående skatt hänförlig till mäklararvode vid överlåtelse av skogsfastigheter. Mervärdesskatt
 • Införsäljning till eget bolag


  2012-11-23
  Fysiska personers införsäljning till underpris av aktier i ett svenskt bolag till ett av dem ägt utländskt bolag har inte medfört beskattning. Senare utdelning från det svenska bolaget till det utländska bolaget och därifrån till ägarna har inte föranlett beskattning för mottagarna. Lagen mot skatteflykt har inte ansetts tillämplig. Inkomstskatt
 • Avdragsrätt (blandad verksamhet)


  2012-11-21
  Om, vid tillämpningen av 8 kap. 13 § mervärdesskattelagen (1994:200), ML, en uppdelning av ingående skatt ska göras efter skälig grund och omsättningen härvid anses ge bäst resultat, ska i en in- och utlåningsverksamhet den årliga omsättningen av uppburna räntor vid utlåningen, utan hänsyn till räntekostnader hänförliga till inlåningen, anses tillämplig. Mervärdesskatt
 • Periodiskt understöd


  2012-11-16
  Genom testamente avskild förmögenhetsmassa har ansetts som stiftelse och utbetalning av kapitalandel ska beskattas som periodiskt understöd i inkomstslaget tjänst. Inkomstskatt
 • Gåva


  2012-11-15
  Barns gåva av aktier om sammanlagt 30 % i bolag till förälder som äger resterande del av bolaget har inte bedömts medföra någon inkomstbeskattning för den i bolaget anställde föräldern. Inkomstskatt
 • Tryckeriverksamhet


  2012-11-09
  Tryckning av tidning har ansetts utgöra leverans av varor som omfattas av den reducerade skattesatsen om sex procent. Tryckning av tidning och ibladning av reklambilaga har ansetts utgöra två separata transaktioner, leverans av varor respektive tillhandahållande av tjänst. Mervärdesskatt
 • Gåva


  2012-11-01
  En överlåtelse av en fastighet som ägs till lika delar av en far och hans tre barn, för ett pris understigande taxeringsvärdet, till ett bolag som indirekt ägs till lika delar av barnens far och mor har inkomstskattemässigt ansetts som gåva. Inkomstskatt
 • Förvaltning av investeringsfond


  2012-11-01
  Tjänster avseende regelefterlevnad (compliance) och riskhantering har ansetts som sådan förvaltning av investeringsfonder som omfattas av 3 kap. 9 § tredje stycket 2 mervärdesskattelagen (1994:200), ML. Mervärdesskatt
 • Bank- och finansieringstjänster


  2012-10-31
  Tjänster som tillhandahållits e-handelsföretag har ansetts utgöra från skatteplikt undantagen betalningsförmedling. Mervärdesskatt
 • Skattereduktion


  2012-10-31
  Fråga om det kan anses strida mot EU-rätten att inte medge skattereduktion för utländska socialförsäkringsavgifter avseende inkomst av anställning för arbete utfört i Sverige. Inkomstskatt
 • Skatteplikt för tobaksprodukt?


  2012-10-29
  Viss tobaksprodukt har inte ansetts skattepliktig enligt lagen (1994:1563) om tobaksskatt, LTS. Tobaksskatt
 • Vinstandelsstiftelse


  2012-10-29
  Beskattningskonsekvenser p.g.a. avsättning till vinstandelsstiftelse vid anställning utomlands. Inkomstskatt
 • Kvalificerade andelar


  2012-10-26
  Fråga om fåmansföretag bedriver samma eller likartad  verksamhet. Inkomstskatt
 • Beskattningstidpunkt - fastighetsreglering


  2012-10-10
  Vid bedömning av vad som utgör beskattningstidpunkten vid en marköverföring som grundas på en särskild överenskommelse mellan fastighetsägare har marken ansetts avyttrad den dag då överenskommelsen om fastighetsreglering gavs in till lantmäterimyndigheten. Inkomstskatt
 • Kvalificerade andelar


  2012-09-27
  Utomståenderegeln har inte bedömts tillämplig då den omfrågade omstruktureringen ansetts utgöra en överföring av verksamhet från moderbolag i utlandet (med filialer och dotterbolag) till två nya aktiebolag i Sverige, eftersom dessa bolag anses bedriva samma eller likartad verksamhet som moderbolaget. Inkomstskatt
 • Personalrabatt


  2012-09-26
  Skattefri personalrabatt har inte ansetts föreligga i ett fall då rabatten avsett en av arbetsgivaren tillverkad vara som den anställde erbjuds köpa genom extern återförsäljare. Inkomstskatt
 • Vinstmarginalbeskattning


  2012-09-17
  Bullionmynt i silver har varken ansetts utgöra samlarföremål i den mening som avses i 9 a kap. 6 § 2 ML eller begagnade varor i den mening som avses i 9 a kap. 4 § ML. Mervärdesskatt
 • Sexmånaders - ettårsregel


  2012-09-10
  Fråga om begreppet kortare avbrott vid tillämpning av sexmånaders- och ettårsregeln. Även fråga om tillämpning av ettårsregeln på inkomst som inte beskattats enligt en i vistelselandet speciell skatteregim. Inkomstskatt
 • Finansiella tjänster; transaktionsövervakning


  2012-07-09
  Tjänst avseende transaktionsövervakning har ansetts inte omfattas av undantaget från skatteplikt i 3 kap. 9 § mervärdesskattelagen (1994:200), ML. Mervärdesskatt
 • Privatbostadsföretag


  2012-07-06
  Inkomster och utgifter på grund av räntederivat har ansetts hänförliga till fastighet på sätt avses i 39 kap. 25 § IL. Inkomstskatt
 • Kvalificerade andelar, väsentlig anknytning


  2012-07-06
  Aktier i kapitalförvaltande bolag har ansetts kvalificerade då delägarens verksamhet fortsatt i ett annat bolag som bedriver samma eller likartad verksamhet. Aktieinnehavet har inte ansetts ge väsentlig anknytning till Sverige Inkomstskatt
 • Skattereduktion - hushållsarbete


  2012-06-29
  Betalning av hushållsarbete med presentkort som köpts av ett annat företag än det som utför arbetet har inte ansetts hindra rätt till skattereduktion för hushållsarbete. Inkomstskatt
 • Samma eller likartad verksamhet


  2012-06-29
  För att två fåmansföretag skulle anses bedriva samma eller likartad verksamhet har det ansetts att ett ägarsamband måste föreligga. Inkomstskatt
 • Kvalificerade andelar, bl.a. fastighetsförvaltning


  2012-06-29
  Aktier i bolag med innehav i fastighetsförvaltande bolag har med hänsyn till karaktären och omfattningen hos andelsägarens arbetsinsatser i det fastighetsförvaltande bolaget inte ansetts kvalificerade till följd av det innehavet. Inkomstskatt
 • Ränteutgifter


  2012-06-28
  Avdrag för ränteutgifter har medgivits endast i den utsträckning som motsvarande ränteinkomster har beskattats i Estland.  
  Avdrag för ränteutgifter har medgivits enligt ventilen då efterkommande internt förvärv tidsmässigt och övrigt framstår endast som ett led i att foga in det förvärvade bolaget i intressegemenskapen.
  Inkomstskatt
 • Kvalificerade andelar


  2012-06-28
  Begreppet "samma eller likartad verksamhet" har ansetts tillämpligt även när de bolag mellan vilka jämförelsen görs bedriver verksamhet av olika slag. Inkomstskatt
 • Marknadsnoterat?


  2012-06-27
  Ett kortlivat finansiellt instrument (CFD, termin) har ansetts vara marknadsnoterat. Inkomstskatt
 • Gåva


  2012-06-21
  Gåva av aktier i bolag där syskon är anställda. Inkomstskatt
 • Kvalificerade andelar, fastighetsförvaltning


  2012-06-21
  Aktier i fastighetsförvaltande bolag har med hänsyn till arbetsinsatsernas karaktär och omfattning inte ansetts kvalificerade. Inkomstskatt
 • Fastighetsupplåtelse — testanläggning


  2012-06-12
  Tillhandahållande i form av en rätt att utnyttja en anläggning för provning av fordon och fordonskomponenter har inte ansetts utgöra upplåtelse av fast egendom. Mervärdesskatt
 • Huvudsaklighetsprincipen; Förmedling av aktier


  2012-06-01
  Uppdrag att utföra ett antal olika tjänster i syfte att sälja uppdragsgivarens aktier i ett fåmansbolag har ansetts utgöra en enda tjänst avseende förmedling av aktier. Den omständigheten att uppdraget inte genomförts har inte ändrat bedömningen av tjänstens karaktär. Mervärdesskatt
 • Valutakursförlust på fordran på dotterbolag, m.m.


  2012-05-24
  Frågor vid amorteringar av fordringar hur värdeförändringar, som i sin helhet väntas bero på ändrad växelkurs mellan euro och svenska kronor, ska behandlas i skatterättsligt hänseende. Även fråga huruvida avdragsförbudet i 25 a kap. 19 § första stycket 1 inkomstskattelagen (1999:1229) strider mot EU-rätten. Inkomstskatt
 • Sjukvård


  2012-05-14
  En sjukgymnast som inom ramen för sin legitimation utför traditionell sjukgymnastik med s.k. terapihund som redskap har ansetts tillhandahålla sådan sjukvård som omfattas av undantaget från mervärdesskatt. Mervärdesskatt
 • Blankning — aktiefållan


  2012-05-11
  Skatteflyktslagen har inte ansetts vara tillämplig på ett förfarande där blankningsaffärer ska företas i syfte att utnyttja en kapitalförlust i den s.k. aktiefållan och få avdragsgilla utgifter i näringsverksamheten m.m. Inkomstskatt
 • Dödsbo


  2012-05-11
  Ett dödsbo har inte ansetts skattskyldigt för vinst vid försäljning av aktier som ägs av annan men som före försäljningen inte formellt omregistreras på den personen. Inkomstskatt
 • Underprisöverlåtelse?


  2012-04-24
  Överlåtelse av 9 procent av aktierna i ett bolag till bolagets VD för ett pris understigande marknadsvärdet har bedömts ha sin grund i arbetsinsatser. Inkomstskatt
 • Löneförmån?


  2012-04-24
  Anställds förvärv av aktier från arbetsgivare genom terminsavtal på marknadsmässiga villkor föranleder ej förmånsbeskattning. Inkomstskatt
 • Kvalificerade andelar, fastighetsförvaltning


  2012-04-20
  Aktier i fastighetsförvaltande bolag där ägarna själva skött förvaltningen har inte ansetts kvalificerade. Inkomstskatt
 • Kvalificerade andelar, fastighetsförvaltning


  2012-04-20
  Aktier i fastighetsförvaltande bolag har inte ansetts kvalificerade till följd av att närstående utfört huvuddelen av förvaltningen. Inkomstskatt
 • Väsentlig anknytning


  2012-04-18
  I utlandet bosatt persons förvärv av en bostadsrättslägenhet i Sverige att användas vid tillfälliga besök här har inte gett väsentlig anknytning hit. Inkomstskatt
 • Utflyttning


  2012-03-29
  Fråga om en person efter utflyttning från Sverige ska anses ha fortsatt väsentligt inflytande i näringsverksamhet här m.m.   Inkomstskatt
 • Omstrukturering


  2012-03-29
  Holdingsbolags  innehav av aktier i byggnadsrörelsesmittat fastighetsbolag har ansetts utgöra kapitaltillgångar. Fastigheter som utgjort lagertillgångar har ansetts behålla denna karaktär i den nye ägarens hand efter en fission. Inkomstskatt
 • Idrottslig verksamhet; skattesats


  2012-03-28
  Kurser i vattenvana och vissa simövningar för barn i åldrarna 3 månader till 4 år har inte ansetts utgöra idrottslig verksamhet. Mervärdesskatt
 • Tilläggsköpeskilling


  2012-03-27
  Resultatbaserad tilläggsköpeskilling avseende aktier har beskattats som lön för delägare som fortsatt varit anställda i avyttrad verksamhet. Inkomstskatt
 • Kvalificerade andelar


  2012-03-21
  Fråga om fåmansföretag bedriver samma eller likartad verksamhet när något ägarsamband mellan företagen inte längre föreligger. Inkomstskatt
 • Kapitalvinst


  2012-03-21
  Kapitalvinst på aktier i bolag som i sin tur äger aktier med mer än 10 procent av rösterna i ett marknadsnoterat bolag har tagits upp till fem sjättedelar. Inkomstskatt
 • Social omsorg


  2012-03-21
  Ett bolags tillhandahållande av vårdinsatser enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade på uppdrag av sitt moderbolag som i sin tur tillhandahåller kommuner sådan vård har ansetts som sådan social omsorg som omfattas av undantag från skatteplikt. Mervärdesskatt
 • Skogsavdrag


  2012-03-19
  Frågor om skogsavdrag i samband med fastighetsreglering. Inkomstskatt
 • Tomtrörelse


  2012-03-10
  Tomtområden som ligger ca 3 km från varandra har ansetts ingå i en och samma tomtrörelse. Inkomstskatt
 • Väsentlig anknytning


  2012-03-05
  Utflyttad persons förvärv av en bostadsrättslägenhet har inte ansetts medföra väsentlig anknytning till Sverige. Inkomstskatt
 • Koncernavdrag


  2012-03-02
  Ett svenskt livförsäkringsbolag har inte ansetts ha rätt till koncernavdrag för en slutlig förlust hos ett dotterbolag i ett annat EU-land. Inkomstskatt
 • Andelsbyte


  2012-02-21
  Fråga om kravet på marknadsmässig ersättning för mottagna aktier vid andelsbyte enligt 48 a kap. IL kan anses uppfyllt vid fördelning av sparat utdelningsutrymme enligt 57 kap. 15 § första stycket IL. Inkomstskatt
 • S.k. genomsyn? Skatteflykt?


  2012-02-03
  Gåva av aktier till stiftelse har beskattats som utdelning till aktieägaren. Inkomstskatt
 • S.k. genomsyn? Skatteflykt?


  2012-02-03
  Utdelning och kapitalvinst på onoterad aktie, som givits till stiftelse, har beskattats hos stiftelsen Inkomstskatt
 • Utdelningsrätt


  2012-02-03
  Skattefrihet för utdelning på näringsbetingade aktier har ansetts omfatta endast de aktier som mottagaren själv äger. Inkomstskatt
 • Näringsverksamhet


  2012-02-01
  Fysisk persons kortsiktiga köp och försäljningar av värdepapper för egen räkning har ansetts som en verksamhet hänförlig till inkomstslaget kapital. Inkomstskatt
 • Differentierad aktieutdelning


  2012-02-01
  Differentierad utdelning har inte föranlett annan beskattning i inkomstslaget tjänst än den som följer av 57 kap. IL. Inkomstskatt
 • Underprisöverlåtelse


  2012-01-26
  Ett företags överlåtelse av aktier och fordringar har ansetts uppfylla villkoret för underlåten uttagsbeskattning att avse överlåtarens hela näringsverksamhet. Inkomstskatt
 • Väsentlig anknytning


  2012-01-25
  16-årigt barn på internatskola har inte medfört väsentlig anknytning till Sverige. Inkomstskatt
 • Kvalificerade andelar, lönebaserat utrymme


  2012-01-24
  Vid beräkning av gränsbelopp har lönebaserat utrymme avseende dotterbolag som inte utgjort ett fåmansföretag beaktats. Inkomstskatt
 • Koncernintern fordran


  2011-12-29
  Värdeförändring av koncernintern fordran med råvaruprisindexerat återbetalningsbelopp. Inkomstskatt
 • Tomtrörelse


  2011-12-29
  Reglerna om kvalificerad tomtrörelse har ansetts tillämpliga i visst fall. Inkomstskatt
 • Underskott


  2011-12-29
  Vid tillämpning av skatteflyktslagen har den möjlighet till resultatutjämning mellan två bolag inom samma koncern som kan bli större genom att fusionera bolag än att använda koncernbidragsreglerna i visst fall inte ansetts strida mot syftet med dessa regler m.m.   Inkomstskatt
 • Industriell verksamhet i tillverkningsprocessen


  2011-12-20
  Verksamhet i form av återvinning i visst avseende har ansetts som tillverkningsprocess i industriell verksamhet i energiskattelagens mening. Energiskatt
 • Utbetalning från stiftelse


  2011-12-19
  Utbetalning från stiftelse har ansetts skattefri i visst fall. Inkomstskatt
 • Livränta


  2011-12-19
  Livränta för inkomstförlust har ansetts skattepliktig trots att arbetsinkomsten var befriad från nationell skatt. Inkomstskatt
 • Omstrukturering


  2011-12-12
  Andelar i fastighetsförvaltande bolag har ansetts vara kapitaltillgångar (paketering).      Inkomstskatt
 • Näringsbetingade andelar


  2011-12-12
  Andelar i ett angolanskt bolag har ansetts näringsbetingade. Inkomstskatt
 • Näringsbetingade andelar


  2011-12-12
  Andelar i ett chilenskt bolag har ansetts näringsbetingade. Inkomstskatt
 • Sjukvård


  2011-12-07
  Tillhandahållanden av psykologutredningar rörande skolelever på uppdrag av kommunen och andra huvudmän inom skolväsendet har ansetts omfattade av undantaget för sjukvårdstjänster. Mervärdesskatt
 • Hotellrörelse


  2011-11-29
  Verksamhet i form av tillfällig inkvartering av djur har inte ansetts som rumsuthyrning i hotellrörelse eller liknande verksamhet. Mervärdesskatt
 • Gåva


  2011-11-29
  Överlåtelser av aktier till anställda varav en är barn till givaren har ansetts utgöra gåvor. Inkomstskatt
 • Näringsbetingade andelar


  2011-11-10
  Aktier i fastighetsförvaltande dotterbolag till sökandebolaget har ansetts som näringsbetingade. Karaktären på aktierna har inte påverkats av att sökandebolaget även bedriver värdepappershandel. Överlåtelse av dotterbolagen till ett nybildat bolag som ska ägas av närstående till sökandebolagets ägare har ansetts kunna ske till underpris utan skatteeffekter för sökandebolaget, dess ägare eller dennes närstående. Skatteflyktslagen har inte ansetts tillämplig. Inkomstskatt
 • Annonsblad, återbetalning


  2011-10-27
  En periodisk publikation med livsstilsorienterat innehåll har inte ansetts som ett annonsblad utan som en självständig periodisk publikation. Skatt på annonser och reklam
 • Utomståenderegeln


  2011-10-20
  Utomståenderegeln har ansetts tillämplig när det utomstående ägandet förelegat alltsedan bolaget blev ett fåmansföretag. Även fråga om samma eller likartad verksamhet. Inkomstskatt
 • Kvalificerade andelar, samma eller likartad verksamhet


  2011-10-18
  Ett fastighetsförvaltande bolag har inte ansetts bedriva samma eller likartad verksamhet som annat fåmansföretag. Den förvaltade fastigheten hade tidigare ägts av ett annat bolag inom samma företagsgrupp men köpts ut av ägaren privat. Inkomstskatt
 • Kvalificerade andelar


  2011-10-07
  Fråga huruvida fåmansföretag bedriver samma eller likartad verksamhet enligt 57 kap. 4 § första stycket i inkomstskattelagen (1999:1229) när det överlåtande företaget under en period av ca tre år inte utgjort fåmansföretag. Inkomstskatt
 • Bokmoms


  2011-10-05
  En s.k. anatomikortlek har inte ansetts omfattad av den reducerade skattesatsen för böcker och liknande alster.   Mervärdesskatt
 • Sparat lättnadsutrymme


  2011-10-04
  En person som avyttrat andelar i ett under år 2005 marknadsnoterat aktiebolag har — vid tillämpning av punkt 3 i övergångsbestämmelserna till SFS 2005:1136, varigenom 43 kap. inkomstskattelagen (1999:1229) upphävts — befunnits ej ha rätt att lägga sparat lättnadsutrymme till anskaffningsutgiften för andelarna. Inkomstskatt
 • Omsättning av tjänst


  2011-09-26
  Ett utgivet koncernbidrag har inte ansetts utgöra ersättning för tillhandahållna tjänster. Mervärdesskatt
 • Uppskovsbelopp på aktier, stadigvarande vistelse


  2011-09-23
  Fråga om återföring av uppskovsbelopp på aktier. Inkomstskatt
 • Byggnadsrörelse


  2011-09-22
  Fastigheter som förvärvats av företagsledare i bolag som bedrev byggnadsrörelse har ansetts som lagertillgångar för förvärvaren. Inkomstskatt
 • Idrottslig verksamhet; skattesats


  2011-09-21
  Ett visst tillhandahållande avseende Liang gong har ansetts utgöra idrottslig verksamhet i mervärdesskatterättslig mening.   Mervärdesskatt
 • Landningsbanor


  2011-09-20
  I ärendet aktuella landningsbanor har ansetts utgöra markanläggningar och inte markinventarier. Inkomstskatt
 • Väsentlig anknytning


  2011-09-16
  En utländsk medborgare — bosatt i Sverige sedan fyra år — som erbjudits att inom ramen för sin anställning tjänstgöra utomlands under minst fem år har befunnits ha väsentlig anknytning hit, bland annat med hänsyn till att familjen efter utflyttningen ska behålla den tidigare permanentbostaden här. Inkomstskatt
 • Utbildning


  2011-09-16
  Tjänst avseende studieteknik som tillhandahålls grund- och gymnasieskolor har ansetts utgöra från skatteplikt undantagen utbildningstjänst. Mervärdesskatt
 • Väsentlig anknytning


  2011-09-16
  En sedan flera år från Sverige till utlandet utflyttad person har befunnits ha väsentlig anknytning hit, bland annat med hänsyn till att familjen efter utflyttningen har behållit den tidigare permanentbostaden här. Inkomstskatt
 • Ränteavdragsförbud inom koncern (beneficial owner)


  2011-09-15
  Fråga (främst) om vilket företag inom en intressegemenskap som "faktiskt har rätt till" en ränteinkomst enligt 24 kap. 10 d § inkomstskattelagen (1999:1229). Även fråga om regeln är förenlig med aktuellt skatteavtal och EU-rätten. Inkomstskatt
 • Näringsbetingade andelar


  2011-09-02
  Aktier i ett rörelsedrivande dotterbolag har inte ansetts ingå som lagertillgångar i en av moderbolaget bedriven handel med värdepapper utan hänförts till kapitaltillgångar. Inkomstskatt
 • Tillverkningsprocessen


  2011-08-22
  Elektrisk kraft som förbrukats vid bearbetning av ostråvara har ansetts förbrukad i industriell verksamhet i tillverkningsprocessen enligt lagen (1994:1776) om skatt på energi. Energiskatt
 • Ränteavdragsbegränsning


  2011-07-04
  Ventilen i reglerna om begränsningar i avdragsrätten för ränta till företag inom en intressegemenskap har ansetts tillämplig i ett fall när det interna aktieförvärvet har skett som ett efterföljande led vid ett externt uppköp av ett bolag. Inkomstskatt
 • Tomtrörelse, avskattning


  2011-07-01
  Fråga om kvalificerad eller enkel tomtrörelse.
  Även fråga huruvida avskattning vid karaktärsbyte kan göras successivt.
  Inkomstskatt
 • Utomståenderegeln


  2011-07-01
  Utomståenderegeln har inte ansetts tillämplig när det utomstående ägandet inte har förelegat under hela den föregående femårsperioden. Inkomstskatt
 • Skattereduktion - hushållsarbete


  2011-07-01
  Skattereduktion för hushållsarbete har inte medgetts för nybyggnation av ett fristående växthus. Sådan skattereduktion har medgetts för markarbete avseende installation av bredband till den del arbetet utförs på tomtmark. Inkomstskatt
 • Social omsorg


  2011-06-30
  Undantaget från skatteplikt för social omsorg har inte ansetts tillämpligt på ett aktiebolags tillhandahållande av tjänster i form av tillfällig barntillsyn i barnets hem. Mervärdesskatt
 • Avdrag för nedskrivning av lagerandelar. Skatteflykt?


  2011-06-30
  Inom en fastighetskoncern genomförs först en skattefri överlåtelse av näringsbetingade andelar till marknadspris till ett byggnadsrörelsedrivande bolag inom koncernen. En värdestegring på kommanditbolagets fastighet före internöverlåtelsen blir obeskattad genom att andelarna hos förvärvade bolag byter karaktär till lagerandelar som kan skrivas ned med belopp motsvarande värdestegringen när kommanditbolaget säljer fastigheten. Skatteflyktslagen har inte ansetts tillämplig på förfarandet. Inkomstskatt
 • Fåmansföretag?


  2011-06-29
  Vid bedömningen av om ett företag är ett fåmansföretag har andelar i företaget som ägs av familjestiftelse ej räknats som indirekt ägda eller innehavda av familjemedlemmar. Inkomstskatt
 • Utomståenderegeln


  2011-06-28
  Särskilda skäl mot att tillämpa den s.k. utomståenderegeln har i ett visst fall inte ansetts föreligga. Inkomstskatt
 • Vinstandelslån. Skatteflykt?


  2011-06-28
  Ett fåmansföretag utfärdar vinstandelslån som tecknas av aktiebolag, vilka ägs av personer anställda i ett dotterbolag till fåmansföretaget. Fråga om avdrag för utgiven vinstandelsränta och om de anställda ska beskattas för vinstandelsräntan. Inkomstskatt
 • Skatteplikt


  2011-06-23
  Vindkraftsel som produceras av ett enkelt bolag och som bl.a. använts i delägarnas näringsverksamheter har inte ansetts levererad och har därför ansetts undantagen från skatteplikt, m.m. Energiskatt
 • Personlig assistans


  2011-06-23
  Semesterresa till utlandet som en assistansberättigad företar tillsammans med sin personlige assistent — tillika nära anhörig — har ansetts utgöra tjänsteresa för den personlige assistenten. Inkomstskatt
 • Personlig assistans


  2011-06-23
  Semesterresa till utlandet som en assistansberättigad företar tillsammans med sin personlige assistent — tillika nära anhörig — har ansetts utgöra tjänsteresa för den personlige assistenten. Inkomstskatt
 • Byggnadsrörelse


  2011-06-21
  Ärvda lagerfastigheter har ansetts vara kapitaltillgångar hos efterlevande make, som även ärvde samtliga aktier i ett byggnadsrörelsedrivande bolag. Inkomstskatt
 • Utbildning


  2011-06-17
  Lärarvikariat har inte ansetts omfattade av undantaget från skatteplikt för utbildningstjänster. Mervärdesskatt
 • Enskild näringsverksamhet


  2011-06-15
  Ett bundet tillgodohavande hos bank med avkastning som delvis styrs av aktieindex kan vara en tillgång i enskild näringsverksamhet. Inkomstskatt
 • Gåva, underprisöverlåtelse


  2011-06-15
  Överlåtelse av aktier inom en familj har trots att de betecknats som gåvor, ansetts utgöra byten. Inkomstskatt
 • Fastighetsupplåtelse — tillhandahållande av mötesplatser


  2011-06-10
  Affärsverksamhet bestående i att tillhandahålla tillträde till lokal (mötesplatser) och ett antal tjänster kopplade till detta tillhandahållande, har inte ansetts som skattefri upplåtelse av fastighet. Mervärdesskatt
 • Periodisering av anslutningsavgifter


  2011-06-09
  Periodisering av inkomster bestående av avgifter för anslutning till vatten- och avloppsnät. Inkomstskatt
 • Koncernbidragsspärren och skatteflykt


  2011-06-09
  Vinst som skapats genom en koncernintern företagsöverlåtelse har ansetts kunna kvittas mot koncernbidragsspärrat underskott utan att vare sig jämkningsregel eller skatteflyktslagen ansetts tillämplig. Inkomstskatt
 • Väsentlig anknytning. Skatteflykt?


  2011-06-01
  Skatteflyktslagen har inte ansetts tillämplig när en begränsat skattskyldig person, inför en återflytt till Sverige, likviderat ett helägt utländskt bolag och skiftat ut dess tillgångar bestående av aktier i svenska bolag till sig själv. Inkomstskatt
 • Avdragsrätt


  2011-06-01
  Material som använts för att släcka bränder inom en avfallsanläggning har ansetts använt för driften av anläggningen. Avfallsskatt
 • Fastighetsuthyrning - moduler


  2011-06-01
  Uthyrning av moduler av visst slag har inte ansetts utgöra från skatteplikt undantagen uthyrning av fastighet. Mervärdesskatt
 • Kvalificerade andelar, samma eller likartad verksamhet


  2011-05-20
  För att två fåmansföretag ska anses bedriva samma eller likartad verksamhet krävs att ett ägarsamband föreligger. Inkomstskatt
 • Handel med fastigheter


  2011-05-19
  Ett bolag i en fastighetsförvaltande koncern har som verksamhet att avyttra aktier i dotterbolag som innehåller fastigheter förvärvade från andra koncernbolag. Aktierna i dotterbolagen har ansetts utgöra lagertillgångar i en handel med fastigheter. Inkomstskatt
 • Omvänd fusion, andelsbyte


  2011-05-17
  Reglerna om framskjuten beskattning vid andelsbyte i 48 a kap. inkomstskattelagen (1999:1229) har ansetts tillämpliga vid en omvänd fusion. Inkomstskatt
 • Tjänst - inkomst


  2011-05-10
  Medlem av registrerat trossamfund som får understöd i form av kontant utbetalning samt fri bostad och fria måltider ska ta upp förmånerna som inkomst av tjänst. Inkomstskatt
 • Gåva av fastighet


  2011-05-04
  Vid gåva av en fastighet mot skuldövertagande ska då taxeringsvärde saknas, fastighetens värde beräknas enligt de grunder som gäller för bestämmande av taxeringsvärde. Inkomstskatt
 • Pensionsstiftelse


  2011-05-04
  Beräkning av kapitalunderlag för pensionsstiftelse enligt lagen (1990:660) om avkastningsskatt på pensionsmedel. Avkastningsskatt
 • Koncernbidrag


  2011-04-28
  Koncernbidrag från dotterbolag som har anteciperats som utdelning hos moderbolaget ska dras av för det året trots att värdeöverföring sker året efter (som utdelning). Det strider mot diskrimineringsförbud i skatteavtal att vägra ett svenskt dotterbolag avdrag för koncernbidrag till ett utländskt moderbolags svenska filial. Inkomstskatt
 • Reducerade skattesatsen för konstverk


  2011-04-26
  Skalenliga husmodeller med omgivande miljöer, s.k. dioramor, har inte ansetts som sådana konstverk som avses i 9 a kap. 5 § mervärdesskattelagen (1994:200), ML, varför den reducerade skattesatsen i 7 kap. 1 § andra stycket 2 ML inte ansetts tillämplig. Mervärdesskatt
 • Gåva


  2011-04-20
  Överlåtelse av fastighet mot ersättning under taxeringsvärdet till bolag ägt av närstående till givarna har ansetts utgöra gåva. Inkomstskatt
 • Sjukvård; sjuktransporter


  2011-04-12
  S.k. liggande persontransporter har inte ansetts utgöra sådana sjuktransporter som omfattas av undantag från skatteplikt. Mervärdesskatt
 • Kvalificerade andelar, samma eller likartad verksamhet


  2011-04-01
  Aktier har ansetts kvalificerade till följd av att företaget bedriver samma eller likartad verksamhet som ett annat fåmansföretag där ägaren är verksam i betydande omfattning. Inkomstskatt
 • Parkeringsverksamhet; samfällighetsförening


  2011-04-01
  Samfällighetsförenings uthyrning av garageplatser till boende i delägarfastigheterna har ansetts utgöra skattepliktig omsättning av tjänster i yrkesmässig verksamhet. Mervärdesskatt
 • Underprisöverlåtelse


  2011-03-29
  Underprisöverlåtelse i den mening som avses i 23 kap. 2 § inkomstskattelagen (1999:1229) har ansetts föreligga vid uppdelning av ägandet genom överlåtelse till nytt bolag. Inkomstskatt
 • Gåva


  2011-03-25
  Överlåtelse genom gåva av aktier till anställd som är syster till givaren har inte medfört beskattning för förvärvaren. Inkomstskatt
 • Väsentlig anknytning


  2011-03-22
  Innehav av en övernattningslägenhet som ägts parallellt med en inför utflyttning avvecklad permanentbostad har inte ansetts medföra väsentlig anknytning till Sverige. Inkomstskatt
 • Uppskovsränta


  2011-03-17
  Påförande av schablonintäkt på ett gammalt uppskovsbelopp som härrörde från en tvångsförsäljning av lantbruksenhet med bostad har ansetts kunna ske med stöd 47 kap. 11 b § inkomstskattelagen (1999:1229) i ursprunglig lydelse. Räntebeläggningen har inte ansetts strida mot retroaktivitetsförbudet i regeringsformen eller mot viss artikel i Europakonventionen. Inkomstskatt
 • Kvalificerade andelar, m.m.


  2011-03-15
  Frågor angående beskattningseffekter vid uppdelning i generationsskiftessyfte av ägandet till ett fåmansföretag. Inkomstskatt
 • Kvalificerade andelar, samma eller likartad verksamhet


  2011-03-15
  Aktier har ansetts kvalificerade till följd av att företaget bedriver samma eller likartad verksamhet som ett annat fåmansföretag där ägaren är verksam i betydande omfattning. Även fråga om tillämpning av utomståenderegeln. Inkomstskatt
 • Lagervärdering


  2011-03-10
  Vid gåva av lagerfastigheter har de i mottagarens räkenskaper tagits upp till värden överstigande överlåtarens skattemässiga värden. Beskattning har skett för skillnaden. Inkomstskatt
 • Återbetalning av mervärdesskatt


  2011-03-03
  Rätt till återbetalning av ingående skatt, som hänför sig till import av varor som efter reparation ska sändas åter till kunden, har ansett föreligga enligt 10 kap. 12 § mervärdesskattelagen (1994:200). Mervärdesskatt
 • Familjestiftelse


  2011-03-03
  Fråga om beskattning vid upplösning av familjestiftelse bildad genom förordnande om s.k. fideikommissarisk succession. Inkomstskatt
 • Värdeminsknings- och utrangeringsavdrag


  2011-02-28
  Värdeminsknings- och utrangeringsavdrag har inte medgetts för byggnader som rivits efter förvärvet med anledning av att marken skulle användas för uppförande av en idrottsarena. Inkomstskatt
 • Kvalificerade andelar


  2011-02-28
  Aktier har ansetts inte kvalificerade vid en prövning mot begreppet samma eller likartad verksamhet. Inkomstskatt
 • Omräkningslagen


  2011-02-22
  Värdeförändringar på skulder i euro som beror på ändrad växelkurs mellan euro och svenska kronor har inte ansetts påverka den beskattningsbara inkomsten vid en omräkning av resultatet till svenska kronor. Inkomstskatt
 • Swapavtal


  2011-02-18
  Överflyttning av swapavtal inom en ägargemenskap har i visst fall ansetts kunna ske utan omedelbara skattekonsekvenser. Inkomstskatt
 • Väsentlig anknytning


  2011-02-11
  Väsentlig anknytning till Sverige har inte ansetts föreligga som en följd av regelbundet umgänge med minderårigt barn och innehav av en fritidsfastighet här. Inkomstskatt
 • Reducerad skattesats


  2011-02-03
  Vid tillhandahållande av en elektronisk bok (s.k. e-bok) har bestämmelserna om reducerad skattesats i 7 kap. 1 § tredje stycket 1 och 3 mervärdesskattelagen (1994:200) inte ansetts tillämpliga. Mervärdesskatt
 • Avräkning av utländsk skatt


  2011-01-28
  Underskottsavdrag har inte beaktats vid beräkning av utländsk inkomst enligt avräkningslagen. Inkomstskatt
 • Ettårsregeln


  2011-01-28
  Ettårsregeln har ansetts tillämplig vid arbete i ett land och boende (vistelse) i ett annat land. Inkomstskatt
 • Skatt på snus


  2011-01-20
  Vatten som en konsument tillsätter vid beredning av snus ska inte beaktas vid beskattningen. Tobaksskatt
 • Skatt på snus


  2011-01-20
  En produkt som bestod av både snus och snusersättning skulle beskattas som snus i sin helhet. Tobaksskatt
 • Kvalificerade andelar, tjänstebelopp


  2011-01-18
  Fråga om beskattningskonsekvenser vid avyttring av kvalificerade andelar som mottagits vid ett andelsbyte och för vilka det finns ett tjänstebelopp. Inkomstskatt
 • Social omsorg


  2011-01-17
  Tillhandahållande av terapi på uppdrag av ett aktiebolag — som i sin tur tillhandahåller kommuner och kriminalvården konsulentstödd familjehemsvård — har ansetts som sådan social omsorg som omfattas av undantag från skatteplikt. Mervärdesskatt
 • Social omsorg


  2010-12-30
  Ett kommunalt bolags tillhandahållande av beställningscentral, samordning och transporttjänster avseende färdtjänst har ansetts som social omsorg som är undantagen från skatteplikt oberoende av att prövningen av tillstånd till färdtjänst låg kvar hos kommunen. Mervärdesskatt
 • Social omsorg


  2010-12-30
  Ett kommunalt bolags tillhandahållande av beställningscentral, samordning och tranporttjänster avseende färdtjänst har ansetts som social omsorg som är undantagen från skatteplikt oberoende av att prövningen av tillstånd till färdtjänst låg kvar hos kommunen. Mervärdesskatt
 • Reducerade skattesatsen för böcker


  2010-12-22
  En produkt i bokformat som skapats av köparen av produkten med hjälp av ett av säljaren tillhandahållet Internetverktyg har ansetts utgöra tillhandahållande av tjänst. Mervärdesskatt
 • Väsentlig anknytning


  2010-12-21
  Ett drygt 23-procentigt indirekt innehav i ett fåmansföretag har ansetts medföra väsentlig anknytning till Sverige. Inkomstskatt
 • Tomtrörelse


  2010-12-21
  Fråga om kvalificerad eller enkel tomtrörelse när avyttringar avser fastigheter för vilka detaljplan utarbetats efter förvärvet av dem.  Inkomstskatt
 • Underprisöverlåtelse


  2010-12-21
  Underprisöverlåtelse i den mening som avses i 23 kap. 3 § IL har ansetts föreligga vid uppdelning av ägande i en koncern genom överlåtelse till nybildade bolag. Förfarandet har därför inte medfört någon tjänstebeskattning för delägarna. Inkomstskatt
 • Utdelningsrätt


  2010-12-16
  Tillskott till eget bolag av rätt till aktieutdelning medför ej beskattning av aktieägaren. Inkomstskatt
 • Anskaffningsutgift


  2010-12-15
  Anskaffningsutgift på tillgångar som förvärvas genom utdelning eller utskiftning uppgår till belopp motsvarande marknadsvärdet vid förvärvet oavsett om det beskattas eller ej. Inkomstskatt
 • Underprisöverlåtelse


  2010-12-15
  Underprisöverlåtelse av immateriella rättigheter har ansetts avse en verksamhetsgren enligt 23 kap. 17 § IL. Inkomstskatt
 • Idrottslig verksamhet


  2010-12-08
  Undervisning i [dans av visst slag] har ansetts som en idrottstjänst. Mervärdesskatt
 • Marksamfällighet - utträde


  2010-12-03
  Ersättning vid utträde ur marksamfällighet genom fastighetsreglering beskattas enligt reglerna i 45 kap. 5 § inkomstskattelagen. Inkomstskatt
 • Uppskovsränta - retroaktivitet


  2010-12-03
  Påförande av schablonintäkt på ett gammalt uppskovsbelopp har inte ansetts strida mot retroaktivitetsförbudet i RF. Inkomstskatt
 • Uppskovsränta - retroaktivitet


  2010-12-03
  Påförande av schablonintäkt på ett gammalt uppskovsbelopp har inte ansetts strida mot retroaktivitetsförbudet i RF eller mot vissa artiklar i Europakonventionen. Inkomstskatt
 • Avdrag för pensionskostnader


  2010-11-25
  Fråga om avdrag kan medges enligt kompletteringsregeln för löpande betalningar av premier enligt pensionsplan. Inkomstskatt
 • Lagerbolag


  2010-11-25
  Vid avyttring av andelar i lagerbolag för pris som uppgetts motsvara marknadsvärdet har dels andelarna, dels tjänster för att bilda lagerbolaget ansetts omsatta. Mervärdesskatt
 • Löpande räkning


  2010-11-22
  Fråga om beskattning av pågående arbeten som utförts på löpande räkning. Beskattningen har ansetts frikopplad från redovisningen. Inkomstskatt
 • Räntefördelning


  2010-11-17
  Fråga om beräkning av det för räntefördelning justerade resultatet m.m.  Inkomstskatt
 • Omsättning


  2010-11-12
  Medlems insats i en bredbandsförening har inte ansetts utgöra ersättning för av föreningen till medlemmen tillhandahållen tjänst. Mervärdesskatt
 • Omsättningsland


  2010-11-10
  Omsättningsland för tjänster avseende befordran av brev från Sverige till utlandet. Mervärdesskatt
 • Byggnadsrörelse


  2010-11-04
  Ett förvärv av en fastighet i Singapore har ansetts uppenbarligen helt sakna samband med i Sverige bedriven byggnadsrörelse.                                                             Skatteavtalet mellan Sverige och Singapore har inte ansetts tillämpligt vid en försäljning av aktier i ett bolag med hemvist på Cypern vilket i sin tur äger en fastighet i Singapore. I stället ska skatteavtalet mellan Sverige och Cypern tillämpas. Inkomstskatt
 • Skatteavtalet med Kina


  2010-11-04
  En person med skatterättslig hemvist i Kina avser att avyttra ett aktieinnehav understigande 25 procent i ett svenskt aktiebolag. Kapitalvinsten har med stöd av artikel 13 punkt 6 i skatteavtalet mellan Sverige och Kina ansetts kunna beskattas i Sverige. Inkomstskatt
 • Byggsmitta


  2010-10-28
  För en person som bedrev byggnadsrörelse har avyttring av 12 byggnadstomter från en fastighet erhållen genom gåva beskattats i inkomstslaget kapital. Inkomstskatt
 • Byggsmitta


  2010-10-27
  Ett byggnadsrörelsedrivande företags förvärv av andelar i fastighetsförvaltande kommanditbolag har i visst fall ansetts uppenbarligen helt sakna samband med rörelsen. Inkomstskatt
 • Pensionskostnader


  2010-10-18
  Fråga om tidpunkten för avdrag för pensionskostnader och behandlingen i samband därmed av den särskilda löneskatten på pensionskostnader. Inkomstskatt, Särskild löneskatt på pensionskostnader
 • Näringsbetingade andelar


  2010-10-15
  Fråga om ett aktieinnehav på mindre än 10 procent i ett börsnoterat bolag kan anses näringsbetingat enligt 24 kap. 14 § första stycket 3 inkomstskattelagen (1999:1229). Inkomstskatt
 • Omsättning


  2010-10-14
  Fackförbunds kanslisamverkan genom ett av förbunden bildat aktiebolag har ansetts innebära att bolaget tillhandahåller förbunden tjänster mot ersättning.   Mervärdesskatt
 • Ideell förening


  2010-10-06
  En idrottsförening har ansetts skattskyldig för ersättning från ett handelsbolag för tillhandahållande av ideellt arbetande medlemmar. Inkomstskatt
 • Byggnadsrörelse


  2010-09-30
  Ett bolag som färdigställt byggprojekt genom underentreprenörer har ansetts bedriva byggnadsrörelse. Aktierna i bolaget utgjorde därmed kapitaltillgångar för ägarna. Inkomstskatt
 • Utbildning


  2010-09-29
  Fråga om uthyrning av personal eller ett tillhandahållande av utbildning som omfattas av undantaget från skatteplikt. Mervärdesskatt
 • Gåva


  2010-09-22
  Ett förvärv genom nyteckning av aktier till underpris har ansetts vara av benefik karaktär och har därför inte föranlett någon inkomstbeskattning. Inkomstskatt
 • Koncernbidrag


  2010-09-09
  Livförsäkringsföretag har medgetts avdrag för koncernbidrag till svenskt dotterbolag. Inkomstskatt
 • Skattskyldighet


  2010-08-27
  Två ideella föreningar har ansetts skattskyldiga för en utländsk företagares omsättning i Sverige av elektroniska tjänster som de förvärvar. Mervärdesskatt
 • Underprisöverlåtelse


  2010-07-09
  Underprisöverlåtelse har ansetts föreligga vid uppdelning av ägandet genom överlåtelse till ett nytt bolag. Inkomstskatt
 • Uttagsbeskattning


  2010-07-08
  Vid ombildning av bostadshandelsbolag till bostadsrättsförening uttagsbeskattas en överlåtelse till underpris av fastighet från bolaget till föreningen i den mån bolaget ägs av juridiska personer. Inkomstskatt
 • Lager- eller kapitaltillgångar?


  2010-07-06
  Fråga om skattemässig karaktär på övertagna aktier och fordringar som lämnats som säkerhet för banks utlåning Inkomstskatt
 • Kvalificerade andelar, utomståenderegeln


  2010-07-05
  Fråga om särskilda skäl föreligger mot att tillämpa den s.k. utomståenderegeln m.m. Inkomstskatt
 • Förverkande av aktier vid avbruten anställning


  2010-07-05
  En anställd som förvärvat s.k. gratisaktier som löneförmån blir fråntagen dessa utan vederlag om han lämnar sin anställning före viss tidpunkt. Detta medför att han anses avyttra aktierna för 0 kr och att kapitalförlust hänförs till inkomstslaget kapital. Inkomstskatt
 • Vindkraft


  2010-07-05
  Kooperativ ekonomisk förening har till sina medlemmar ansetts yrkesmässigt leverera av föreningen i vindkraftverk framställd elektrisk kraft. Energiskatt
 • Underprisöverlåtelse - skatteflykt


  2010-07-02
  Skatteflyktslagen har ansetts tillämplig vid underprisöverlåtelse av fastighet till handelsbolag. Inkomstskatt
 • Kvalificerade andelar, gåvogivare behåller rätt till utdelning


  2010-07-01
  Gåvogivare som behåller rätten till utdelning på kvalificerade andelar i samband med att de ges bort ska beskattas för utdelningen enligt reglerna i 57 kap. IL. Gåvogivaren får inte beräkna gränsbelopp på de bortgivna andelarna och inte heller tillgodoräkna sig sparat utdelningsutrymme. Inkomstskatt
 • Kvalificerade andelar, gåva av utdelningsrätt till närstående


  2010-07-01
  Utdelning har hos innehavare av utdelningsrätt beskattats enligt reglerna i 57 kap. IL. Årets gränsbelopp har tillgodoräknats ägaren till den kvalificerade andelen. Inkomstskatt
 • Hushållsarbete; ROT-avdrag


  2010-06-30
  Skattereduktion för hushållsarbete, s.k. ROT-avdrag, har inte medgetts för arbete på ett småhus som sökanden äger men som en utomstående är bosatt i. Inkomstskatt
 • Ränteavdragsbegränsning


  2010-06-24
  Ventilen i reglerna om begränsningar i avdragsrätten för ränta till företag inom en intressegemenskap har inte ansetts tillämplig. Inkomstskatt
 • Ränteavdragsbegränsning


  2010-06-24
  Ventilen i reglerna om begränsningar i avdragsrätten för ränta till företag inom en intressegemenskap har inte ansetts tillämplig. Inkomstskatt
 • Ränteavdragsbegränsning


  2010-06-24
  Ventilen i reglerna om begränsningar i avdragsrätten för ränta till företag inom en intressegemenskap har ansetts tillämplig när ett internt aktieförvärv skett som ett efterföljande led vid ett externt uppköp av ett bolag. Inkomstskatt
 • Ränteavdragsbegränsning


  2010-06-24
  Ventilen i reglerna om begränsningar i avdragsrätten för ränta till företag inom en intressegemenskap har inte ansetts tillämplig. Inkomstskatt
 • Omsättning av mynt


  2010-06-23
  Omsättning av s.k. bullionmynt i silver har inte ansetts undantagen från skatteplikt. Mervärdesskatt
 • Anställds förvärv av värdepapper


  2010-06-18
  Anställd har avtalat om förvärv av aktier och teckningsoptioner och förpliktigat sig till ett flertal förfoganderättsinkränkningar. Värdepapperen har ansetts förvärvade vid tidpunkten för avtalet härom. Inkomstskatt
 • Ombildning av andelsfastighet till bostadsrätt


  2010-06-18
  Ombildning av andelsfastighet till bostadsrätt har inte ansetts medföra några omedelbara skatteeffekter vare sig för andelsägaren eller bostadsrättsföreningen när andelsägaren överlåtit andelen till pris understigande det skattemässiga värdet med visst belopp. Inkomstskatt
 • Rumsuthyrning i hotellrörelse?


  2010-06-16
  Den omständigheten att uthyrda lokaler ska användas i skattepliktig hotellrörelse eller därmed liknande verksamhet har inte ansetts innebära att även uthyrningen av lokalerna ska anses ha samma karaktär. Mervärdesskatt
 • Underskottsavdrag - ägarförändring


  2010-06-10
  Vid avgörande av om en ägarförändring har skett enligt 40 kap. 12 § IL har förvärv av aktier vid nyemission ej räknats med. Inkomstskatt
 • Social omsorg


  2010-06-09
  Handledning som legitimerad psykoterapeut tillhandahåller aktiebolag som driver ett behandlingshem har ansetts som social omsorg i ML:s mening. Mervärdesskatt
 • Social omsorg


  2010-06-07
  Administrativa tjänster, som tillhandahålls ett företag som i sin tur tillhandahåller personliga assistenter, har inte ansetts omfattade av undantaget från skatteplikt för social omsorg. Mervärdesskatt
 • Förmedling av aktier?


  2010-06-02
  Fastighetsmäklarbolags tillhandahållanden vid avyttring av aktierna i ett fastighetsbolag har inte ansetts som från skatteplikt undantagen förmedling av aktier. Mervärdesskatt
 • Kapitalförlust


  2010-05-28
  Kapitalförlust på driftfastighet får dras av utan begränsning trots att den inte ägts under tre år. Inkomstskatt
 • Inkomstbeskattning av livförsäkringsbolag


  2010-05-28
  Ett vinstutdelade försäkringsföretag som erhållit rabatt på fondförvaltarnas avgifter för förvaltningen av investeringsfonder ska ta upp motsvarande belopp till beskattning i inkomstslaget näringsverksamhet. Inkomstskatt
 • Resebyråverksamhet


  2010-05-21
  Fråga hur en researrangörs kostnad för broavgift ska behandlas vid tillämpningen av reglerna om vinstmarginalbeskattning för resebyråverksamhet, m.m. Mervärdesskatt
 • Parkeringsverksamhet


  2010-05-19
  En bostadsrättsförening har ansetts skattskyldig till mervärdesskatt för upplåtelse av parkeringsplatser till en bostadsrättsförening på angränsande fastighet. Mervärdesskatt
 • Inkomst av specialbyggnad


  2010-05-18
  Vid uthyrning av byggnader som indelats som specialbyggnader vid fastighetstaxeringen har hyresinkomsten ansetts skattepliktig i det uthyrande bolagets verksamhet. Inkomstskatt
 • Terminer i enskild näringsverksamhet


  2010-05-18
  Vinst och förlust på terminer avseende råvaror, räntor och utländsk valuta i enskild näringsverksamhet har ansetts hänförliga till inkomstslaget kapital. Inkomstskatt
 • Omkostnadsbelopp


  2010-05-04
  Beräkning av omkostnadsbelopp i fråga om utgifter som make beskattats för. Inkomstskatt
 • Värdepappersförmedling


  2010-05-03
  Tjänster som en utländsk investmentbank ska tillhandahålla ett företag i samband med att företaget ska avyttra ett större aktieinnehav har ansetts som från skatteplikt undantagen omsättning av förmedlingstjänster. Mervärdesskatt
 • Utomståenderegeln, samma eller likartad verksamhet


  2010-04-27
  Ett utländskt bolag och dess svenska dotterbolag har inte ansetts bedriva samma eller likartad verksamhet. Delägarna i det utländska bolaget, som var utländska medborgare bosatta i utlandet, har därmed ansetts vara utomstående ägare. Inkomstskatt
 • Omvänd skattskyldighet inom byggsektorn


  2010-04-01
  Leverans och montering m.m. av ett parkeringssystem inom ramen för en totalentreprenad har ansetts som en tjänst som omfattas av reglerna om omvänd skattskyldighet inom byggsektorn. Mervärdesskatt
 • Koncernbidrag


  2010-03-31
  Ett bolag hemmahörande i en stat inom EES med fast driftställe i Sverige har ansetts kunna lämna koncernbidrag med avdragsrätt till sitt svenska moderbolag det år driftstället här upphör och utan hinder av att koncernbidraget förmedlas via bl.a. ett annat utländskt bolag. Inkomstskatt
 • Näringsverksamhet


  2010-03-29
  Beskattning vid återbetalning av premier i samband med utskiftning vid likvidation av ett försäkringsbolag.   Inkomstskatt
 • Näringsverksamhet


  2010-03-29
  Beskattning av återbetalda premier i samband med utskiftning vid likvidation av ett försäkringsbolag. Inkomstskatt
 • Kvalificerade andelar


  2010-03-29
  En ekonomisk förening har ansetts som ett fåmansföretag enligt den utvidgade fåmansföretagsdefinitionen i 57 kap. 3 § IL. Inkomstskatt
 • Inkomst av tjänst - värdepappersförmån


  2010-03-23
  Anställds förvärv av aktier på förmånliga villkor har ansetts ske när aktierna för hans räkning lagts in i en trust. Inkomstskatt
 • Investmentföretag


  2010-03-12
  Konvertibler utfärdade av dotter-  och intresseföretag till investmentföretag utgör värdepapper som kan erbjuda riskfördelning för investmentföretagets aktieägare. Inkomstskatt
 • Personalrabatt


  2010-03-11
  Fråga om skatteplikt för av arbetsgivaren utgiven rabatt på årskort på kollektivtrafik. Inkomstskatt
 • Tomtrörelse


  2010-03-05
  Fastighet innehållande ett flertal utarrenderade byggnadstomter som ska överlåtas i ett sammanhang till en köpare har, vid prövning av om enkel tomtrörelse uppkommer, ansetts utgöra endast en enhet. Inkomstskatt
 • Utomståenderegeln


  2010-03-04
  För att den s.k. utomståenderegeln i 57 kap 5 § inkomstskattelagen ska vara tillämplig krävs att det utomstående ägandet föreligger vid beskattningstidpunkten. Inkomstskatt
 • Väsentlig anknytning


  2010-03-03
  Förvärv av en jordbruksfastighet för fritidsändamål har inte ansetts medföra väsentlig anknytning till Sverige. Inkomstskatt
 • Väsentlig anknytning


  2010-03-03
  Väsentlig anknytning till Sverige har ansetts föreligga i följd av regelbundet och frekvent umgänge med minderåriga barn i Sverige samt omständigheterna i övrigt. Inkomstskatt
 • Väsentlig anknytning


  2010-02-17
  Svensk medborgare som efter utflyttning avser att behålla sin permanentbostad i Sverige alternativt skänka den till sina två vuxna utomlands bosatta barn har ansetts få väsentlig anknytning hit. Inkomstskatt
 • Säkerhetsreserv, avräkning


  2010-02-09
  Förändring av skadeförsäkringsbolags säkerhetsreserv ska fördelas mellan svensk och utländsk inkomst vid beräkning av utländsk inkomst enligt avräkningslagen. Även fråga om hur fördelningen ska ske och om underskott i utlandsfilial ska beaktas. Inkomstskatt
 • Tomtrörelse


  2010-02-08
  Fråga om vid enkel tomtrörelse hur antalet avyttrade tomter ska beräknas när tomterna ägs gemensamt och är utarrenderade. Inkomstskatt
 • Utgör spel på s.k. förströelsespelsautomater lotteri?


  2010-02-05
  Tillhandahållande av spel på s.k. förströelsespelsautomater har inte ansetts undantaget från skatteplikt som lotteri enligt 3 kap. 23 § 5 mervärdesskattelagen (1994:200), ML. Mervärdesskatt
 • Gränsöverskridande fusion, uttagsbeskattning


  2010-02-02
  Vid en gränsöverskridande fusion har skattskyldigheten för näringsverksamhet som bedrivs vid ett svenskt bolags fasta driftställe i Norge upphört. En uttagsbeskattning har ansetts strida mot EES-avtalet och EUF-fördraget. Inkomstskatt
 • Omsättning


  2010-01-27
  Viss samordning av administrativa tjänster inom ideella föreningar har inte ansetts konstituera ett enkelt bolag utan har ansetts utgöra tillhandahållande av tjänster. Mervärdesskatt
 • Omsättning av tjänst


  2010-01-20
  Ett kommundelägt aktiebolag har ingått avtal med två kommuner om att mot ersättning handha allmänna näringslivsfrågor i kommunerna. Omsättning av tjänst har ansetts föreligga. Mervärdesskatt
 • Avdragsrätt


  2010-01-14
  Det förhållande att en upplagshavare inte varit ägare till visst bränsle och viss alkohol har inte ansetts vara ett hinder för avdragsrätt. Alkoholskatt, Energiskatt
 • Avveckling av samfällighet


  2010-01-13
  Vid avveckling av samfällighet genom fastighetsreglering har samfällighetsföreningen inte uttagsbeskattats och delägare inte beskattats för utdelning. Inkomstskatt
 • Nyttiggjord värme


  2009-12-30
  Värme som avkyls i en kylanläggning som av miljöskäl har placerats i fjärrvärmenätet utanför energiproduktionsanläggningen har inte ansetts nyttiggjord i den mening som avses i 6 a kap. 3 b § (1994:1776) om skatt på energi (LSE). Energiskatt
 • Kommunal fastighetsavgift


  2009-12-28
  Varje studentrum i en studentkorridor och i en s.k. kollektivlägenhet har räknats som en bostadslägenhet oavsett lägenhetsstandard. Kommunal fastighetsavgift
 • Tioårsregeln i 3 kap. 19 § IL


  2009-12-22
  Fysisk person som avyttrat andelarna i ett utländskt bolag efter det att han flyttat från Sverige till Grekland har ansetts kunna beskattas i Sverige. Inkomstskatt
 • Tioårsregeln i 3 kap. 19 § IL


  2009-12-22
  Fysisk person som avyttrat andelarna i ett utländskt bolag efter det att han flyttat  från Sverige till Schweiz har ansetts kunna beskattas i Sverige. Inkomstskatt
 • Specialbyggnad, skattskyldighet


  2009-12-21
  Fråga om skattskyldighet för entréavgifter till nöjespark. Inkomstskatt
 • Utdelning


  2009-12-18
  Aktieägare har inte beskattats för bortgiven rätt till utdelning. Inkomstskatt
 • Gåva


  2009-12-17
  Överlåtelse genom gåva av aktier till anställd har inte medfört någon inkomstbeskattning för förvärvaren. Inkomstskatt
 • Väsentlig anknytning


  2009-12-17
  Innehav av bostadslägenhet i Sverige har, tillsammans med övriga omständigheter, ansetts ge skattskyldig väsentlig anknytning hit efter utflyttning. Inkomstskatt
 • Ersättningsfond


  2009-12-16
  Endast den del av kapitalvinst på en näringsfastighet som ingår i underlaget för avsättning till ersättningsfond ska tas upp i inkomstslaget näringsverksamhet. Resterande del av kapitalvinsten ska tas upp i inkomstslaget kapital. Inkomstskatt
 • Differentierad utdelning, skatteflykt


  2009-12-10
  Differentierad utdelning har inte föranlett annan beskattning i inkomstslaget tjänst än den som följer av bestämmelserna i 57 kap. IL. Inkomstskatt
 • Försäkringstjänst


  2009-12-08
  Tillhandahållande av s.k. snöförsäkring i samband med tillhandahållande av skidarrangemang har inte ansetts utgöra en sådan omsättning av en försäkringstjänst som är undantagen från skatteplikt. Mervärdesskatt
 • Lundinregeln


  2009-12-07
  Den s.k. Lundinregeln i 24 kap. 19 § inkomstskattelagen har inte ansetts omfatta det fallet att ett aktiebolag av sin ägare (fysisk person) till underpris köper aktier i ett skalbolag med en köpeskilling som ej överstiger säljarens omkostnadsbelopp. Inkomstskatt
 • Uttagsbeskattning


  2009-12-04
  Elförsäljning till självkostnadspris från en kooperativ ekonomisk förening till dess medlemmar har ansetts kunna medföra uttagsbeskattning om försäljningen skett till pris understigande marknadsvärdet. Inkomstskatt
 • Tomtrörelse, byggnadsrörelse


  2009-11-30
  För person som i bolag bedriver tillverkning av småhus har en försäljning av tio tomter inte beskattats som avseende lagertillgångar i byggnadsrörelse eller tomtrörelse. Inkomstskatt
 • Ränteavdragsbegränsning


  2009-11-30
  Fråga om tillämpning av reglerna om begränsning av ränteavdrag i visst fall. Även fråga huruvida reglerna är förenliga med skatteavtalet och EG-rätten. Inkomstskatt
 • Tjänst - inkomst


  2009-11-24
  Medlem av registrerat trossamfund som får understöd i form av kontant utbetalning samt fri bostad och fria måltider ska ta upp förmånerna som inkomst av tjänst. Inkomstskatt
 • Skatteavtalet mellan Sverige och Schweiz


  2009-11-24
  Treårsfristen i artikel 25 § 2 i skatteavtalet mellan Sverige och Schweiz har ansetts börja löpa vid utflyttningen från Sverige. Det saknade därvid betydelse att personen i fråga inte flyttade direkt till Schweiz utan till ett annat land innan vidareflytten till Schweiz. Inkomstskatt
 • Förvaltning av investeringsfond


  2009-11-23
  En fond som är organisatoriskt utformad som ett kommanditbolag med verksamhet inom private equity-området har inte ansetts som en sådan investeringsfond som avses i 3 kap. 9 § tredje stycket 2 mervärdesskattelagen. Mervärdesskatt
 • Väsentlig anknytning


  2009-11-19
  Ett knappt 20-procentigt indirekt aktieinnehav i ett rörelsedrivande aktiebolag har med hänsyn till ägarförhållandena i bolaget ansetts medföra väsentligt inflytande i näringsverksamhet här och — mot den bakgrunden — väsentlig anknytning till Sverige, men inte när aktieinnehavet understiger 10 procent. Inkomstskatt
 • Omkostnadsbelopp


  2009-11-18
  I enlighet med praxis har fysisk persons avyttring av aktier till underpris till utländskt bolag inte medfört uttagsbeskattning. I ett sådant fall sker inte heller någon ökning av omkostnadsbeloppet på andelarna i det förvärvande bolaget. Inkomstskatt
 • Avdrag för ingående skatt, vidareuthyrning av stadigvarande bostad


  2009-11-10
  Uthyrning av gästforskarbostäder till en statlig institution som i sin tur hyr ut bostäderna till forskarna har inte ansetts omfattad av avdragsförbudet för stadigvarande bostad. Mervärdesskatt
 • Kvalificerad fusion


  2009-11-03
  Fusion har inte ansetts medföra någon begränsning i avdragsrätten enligt bestämmelserna i 24 kap. 10 b § inkomstskattelagen. Inkomstskatt
 • Omvänd skattskyldighet inom byggsektorn


  2009-11-02
  Försäljning och installation av hissar har i sin helhet ansetts som omsättning av vara varför bestämmelserna om omvänd skattskyldighet för byggtjänster inte har ansetts tillämpliga. Mervärdesskatt
 • Omvänd skattskyldighet inom byggsektorn


  2009-10-29
  Försäljning av kök inklusive installation har i sin helhet ansetts som omsättning av vara varför bestämmelserna om omvänd skattskyldighet för byggtjänster inte har ansetts tillämpliga. Mervärdesskatt
 • Avlösen pensionsutfästelse


  2009-10-27
  Ett bolags kostnad för utbetalning av ett engångsbelopp avseende avlösen av en livsvarig pensionsutfästelse har ansetts avdragsgill. Beloppet ansågs utgöra sådan inkomst som ska behandlas som pension eller liknande ersättning enligt artikel 19 § 1 i skatteavtalet med Schweiz. Inkomstskatt
 • Omstrukturering


  2009-10-26
  Skattekonsekvenser vid omstrukturering av företagsgrupp i vilken det ingår byggnadsrörelse och fastigheter. Inkomstskatt
 • Vara eller tjänst, även fråga om omsättningsland


  2009-10-26
  Ska tillhandahållanden vid betäckning av hästar anses som vara eller tjänst. Var ska betäckningstjänster anses omsatta? Mervärdesskatt
 • Bank- och finansieringstjänster


  2009-10-15
  Omsättning av tjänster avseende betalningsförmedling omfattas av undantag från skatteplikt även om en underentreprenör till sökandebolaget tillhandahåller sökandebolaget dessa tjänster Mervärdesskatt
 • Kvalificerade andelar


  2009-09-30
  Ägares verksamhet i ett fåmansföretag avseende köp och försäljning av noterade värdepapper har inte ansetts vara av betydande omfattning. Inkomstskatt
 • Skattesats vid tillhandahållande av längdskidspår och skoterleder


  2009-09-25
  Tillhandahållande av längdskidspår men inte tillhandahållande av skoterleder har ansetts utgöra idrottslig verksamhet i mervärdesskattehänseende. Mervärdesskatt
 • Ränta


  2009-09-24
  Medlem i brf har ansetts ha rätt till avdrag för räntor på egna banklån avsedda att finansiera medlemmens räntefria lån till brf. Minskning av medlemmens årsavgift som blir en följd av det räntefria lånet ska behandlas som ränteinkomst. Inkomstskatt
 • Anställdas värdepappersförvärv


  2009-09-18
  Förvärvstidpunkt för anställdas förvärv av värdepapper med förfoganderättsinskränkningar. Inkomstskatt
 • Utomståenderegeln


  2009-09-04
  Fråga huruvida den som under ett beskattningsår varit verksam i ett fåmansföretag i betydande omfattning, kan anses som utomstående för beskattningsår som föregått det beskattningsår under vilket han blev verksam i företaget i betydande omfattning. Inkomstskatt
 • Väsentlig anknytning


  2009-08-28
  En sedan 1967 utomlands bosatt person som avser att förvärva 50 % av aktierna i ett svenskt företag, och ingå i dess styrelse, har inte ansetts få väsentlig anknytning hit. Inkomstskatt
 • Förmedling av finansiell tjänst?


  2009-07-06
  Tjänster avseende bl.a. marknadsföring av och information om en viss valutaväxlingstjänst har inte ansetts utgöra skattefri förmedling. Mervärdesskatt
 • Beskattningsunderlag


  2009-07-06
  Vid omsättning av tjänster i samband med tillhandahållande av s.k. lagerbolag har erlagd avgift till Bolagsverket vid nyregistrering av lagerbolaget ansetts ingå i beskattningsunderlaget medan vad som erläggs för ändringsregistrering vid försäljning av lagerbolaget ansetts som utlägg för förvärvaren och därmed inte ingå i beskattningsunderlaget. Mervärdesskatt
 • Social omsorg


  2009-07-06
  Vissa tillhandahållanden av tjänster med anknytning till personlig assistans har ansetts omfattade av undantaget för social omsorg. Mervärdesskatt
 • Ränteavdragsbegränsning, skatteflykt?


  2009-07-06
  Ett kommunalägt bolag saknar enligt 24 kap. 10 b § första stycket inkomstskattelagen från och med den 1 januari 2009 rätt till avdrag för ränteutgifter på en skuld till kommunen som avser ett tidigare förvärv av aktier från kommunen. Fråga om bolagets och dotterbolagets rätt till avdrag för ränteutgifter på nya skulder som avlöser den tidigare skulden. Även fråga huruvida avdrag ska vägras med stöd av skatteflyktslagen. Inkomstskatt
 • Allmänt undervisningsverk


  2009-07-02
  En stiftelse som bedriver verksamhet i överensstämmelse med skollagen har ansetts kunna beskattas som ett allmänt undervisningsverk. Inkomstskatt
 • Lex ASEA


  2009-07-01
  Utdelning av aktier i holdingbolag med innehav i fyra rörelsedrivande företag omfattades inte av lex ASEA eftersom bara ett av innehaven medförde röstmajoritet och det innehavet inte utgjorde den huvudsakliga delen av holdingbolagets näringsverksamhet. Inkomstskatt
 • Underprisöverlåtelse


  2009-07-01
  Underprisöverlåtelse i den mening som avses i 23 kap. 3 § IL har ansetts föreligga vid uppdelning av ägandet genom överlåtelse till ett nytt bolag. Överlåtelsen har därför inte medfört någon beskattning för delägarna i det förvärvande bolaget. Inkomstskatt
 • Parkeringsverksamhet; parkering på gatumark


  2009-06-30
  En kommun har ansetts skattskyldig för tillhandahållande av parkeringsplatser på gatumark. Mervärdesskatt
 • Omsättningsland; förpackning av läkemedel


  2009-06-30
  Tjänster avseende förpackning m.m. av läkemedel har hänförts till arbeten på varor i den mening som avses i 5 kap. 6 § 4 mervärdesskattelagen (1994:200), ML. Tjänsterna har inte ansetts omsatta i Sverige.  Mervärdesskatt
 • Ideell förenings idrottstjänster


  2009-06-23
  En ideell förening som driver bl.a. idrottsverksamhet har med tillämpning av EG‑rättens regler om s. k. direkt effekt, med bortseende från bestämmelsen i 4 kap. 8 § mervärdesskattelagen (1994:200), ansetts som en beskattningsbar person. Med utgångspunkt häri har bestämmelserna i 3 kap. 11 a § ML om undantag från skatteplikt inom idrottsområdet inte ansetts tillämpliga på föreningens idrottsverksamhet. Mervärdesskatt
 • Avdrag för utgifter för förvärv av inkomst


  2009-06-23
  Fråga om avdrag för utgifter för att skaffa en ny anställning. Inkomstskatt
 • Underprisöverlåtelse


  2009-06-22
  Vid överlåtelse till underpris som medför beskattning för marknadsvärdet för överlåtaren har förvärvaren ansetts berättigad att räkna detta värde som anskaffningsutgift. Inkomstskatt
 • Rumsuthyrning i hotellrörelse eller liknande verksamhet


  2009-06-22
  Ett företag som förvärvat fastigheter för stuguthyrning i form av korttidsuthyrning, har ansetts skattskyldig för uthyrning i sådan hotellrörelse eller liknande verksamhet som avses i 3 kap. 3 § första stycket 4 ML och därmed ansetts berättigad till avdrag för ingående skatt hänförlig till uppförandet av stugorna på de aktuella fastigheterna. Mervärdesskatt
 • Fusion


  2009-06-18
  Genom fusion har fordran och skuld hamnat i samma innehavares ägo och därmed upphört. Det förhållandet att fordran och skulden dessförinnan var bokförda till olika värden hos respektive innehavare har inte föranlett någon beskattningskonsekvens vid fusionen. Inkomstskatt
 • Periodiskt understöd


  2009-06-15
  Utbetalning från amerikanskt trust ska behandlas som utbetalning från familjestiftelse och beskattas som periodiskt understöd. Inkomstskatt
 • Förbjudet lån


  2009-06-12
  En utbetalning av ett belopp motsvarande ett tidigare beskattat och återbetalat förbjudet lån har ansetts kunna göras utan beskattningskonsekvenser. Inkomstskatt
 • Koncernbidragsspärren och skatteflykt


  2009-06-11
  Vinst som skapats genom en koncernintern företagsöverlåtelse har ansetts kunna kvittas mot koncernbidragsspärrat underskott utan att skatteflyktslagen ansetts tillämplig. Inkomstskatt
 • Fullföljdskravet


  2009-06-04
  Kapitalvinst på premien för köpoption ska inte beaktas vid bedömningen av fullföljdskravet. Inkomstskatt
 • Underskottsavdrag


  2009-05-28
  Undantaget från beloppsspärren när företagsledare fått det bestämmande inflytandet i ett underskottsföretag har ansetts gälla bara för fåmansföretag.  Inkomstskatt
 • Aktieförmedling?


  2009-05-25
  Tjänster som tillhandahållits i samband med en aktieemission har i allt väsentligt ansetts som från skatteplikt undantagna förmedlingstjänster. Mervärdesskatt
 • Utflyttning, väsentlig anknytning


  2009-05-18
  Förvärv av bostadslägenhet för tillfälliga besök i Sverige har inte medfört väsentlig anknytning hit. Inkomstskatt
 • Handelsbolag


  2009-05-13
  Överlåtelse till underpris av fastighet från kommanditbolag till delägare har inte medfört uttagsbeskattning när delägarna varit fysiska personer. Överlåtelsen har inte heller ansetts utgöra ett sådant uttag som påverkar de justerade anskaffningsutgifterna för andelarna. Inkomstskatt
 • Tioårsregeln, uppskovsbelopp


  2009-05-13
  Uppskovsbelopp vid andelsbyte har ansetts kunna beskattas med stöd av den s.k. tioårsregeln i 3 kap. 19 § IL när de tillbytta andelarna avyttras efter det att den skattskyldige utflyttat från Sverige. Inkomstskatt
 • Utflyttning, väsentlig anknytning


  2009-05-11
   En utflyttad norsk medborgares förvärv av ett småhus i Sverige att användas som bostad för hennes mor och moderns sambo har inte medfört väsentlig anknytning hit. Inkomstskatt
 • Idrottslig verksamhet


  2009-05-08
  Reducerad skattesats såsom för en idrottstjänst har inte ansetts tillämplig för inträde till en anläggning med aktiviteter för barn och ungdomar.  Mervärdesskatt
 • Föreligger ett enkelt bolag?


  2009-05-08
  Ett samarbetsavtal som ingåtts mellan ett detaljistföretag och ett kreditkortsföretag har inte ansetts utgöra ett avtal om enkelt bolag. Innebörden av avtalet har ansetts vara att detaljistföretaget tillhandahåller kortföretaget marknadsföringstjänster. Mervärdesskatt
 • Sjukvård


  2009-05-07
  Fråga huruvida vissa av ett friskvårdsföretag tillhandahållna tjänster omfattas av undantag från mervärdesskatt. Mervärdesskatt
 • Koncernbidrag


  2009-04-28
  Avdrag har med tillämpning av skatteflyktslagen vägrats för koncernbidrag som medfört underskott för givaren. Inkomstskatt
 • Privatbostadsföretag


  2009-04-24
  Ränteintäkter i privatbostadsföretag har ansetts skattepliktiga. Inkomstskatt
 • Rabatt på fondförvaltningsavgift


  2009-04-23
  Andelsägare i investeringsfond får genom ett individuellt avtal med fondbolaget rabatt på fondförvaltningsavgift (s.k. kick back). Fråga om beskattning av rabatten. Inkomstskatt
 • Swap-avtal


  2009-04-22
  Dotterbolags (internbank) vinst eller förlust på swap-avtal avseende aktier i moderbolaget. Inkomstskatt
 • Anteciperad utdelning


  2009-04-16
  Anteciperad utdelning i utländsk valuta har ansetts erhållen på anteciperingsdagen omräknad till svenska kronor med den valutakurs som gäller den dagen. Inkomstskatt
 • Anställds förvärv av aktier


  2009-04-16
  Förvärvstidpunkt för anställds förvärv av aktier med förfoganderättsinskränkningar. Inkomstskatt
 • Anställds förvärv av aktier


  2009-04-16
  Förvärvstidpunkt för anställds förvärv av aktier med förfoganderättsinskränkningar. Inkomstskatt
 • Kvalificerade andelar, 100-basbeloppsregeln


  2009-04-16
  100-basbeloppsregelns tillämplighet vid avyttring av aktier i fåmansföretag efter fusion.  Inkomstskatt
 • Näringsbetingade andelar, Lundinregeln


  2009-04-15
  Värdepappershandlande bolags förvärv av andelar i annat värdepappershandlande bolag. Inkomstskatt
 • Näringsbetingade andelar


  2009-04-07
  Andelar i ett bolag i Nederländska Antillerna har ansett näringsbetingade Inkomstskatt
 • "Tioårsregeln" i 3 kap 19 § IL


  2009-04-02
  Fysisk person som avyttrat andelarna i ett utländsk bolag efter det att han flyttat från Sverige till Thailand har inte ansetts kunna beskattas i Sverige. Inkomstskatt
 • Ettårsregeln


  2009-04-02
  Avbrott i utlandsvistelse beroende på komplicerad förlossning har med stöd av 3 kap. 13 § inkomstskattelagen (1999:1229) inte beaktats vid bedömningen av om ettårsregeln är tillämplig. Inkomstskatt
 • Omstrukturering


  2009-04-02
  Vid överlåtelse till underpris av fastigheter har uttagsbeskattning underlåtits utan hinder av att aktierna i förvärvande bolag, till skillnad från aktierna i överlåtande bolag, ansetts som näringsbetingade. Inkomstskatt
 • Återflyttning, väsentlig anknytning


  2009-04-02
  Förvärv av en bostadsfastighet inför en återflyttning till Sverige har inte ansetts medföra väsentligt anknytning. Inkomstskatt
 • Återbetalning av ingående mervärdesskatt


  2009-03-31
  Rätt till återbetalning av ingående mervärdesskatt i visst fall har ansetts kunna prövas inom ramen för förhandsbeskedsinstitutet. Återbetalningsrätt har inte ansetts föreligga till den del den ingående skatten avsett förvärv hänförliga till förvaltning av ett kommanditbolag. Mervärdesskatt
 • Avdragsrätt för s.k. förvärvsmoms


  2009-03-30
  Omfattningen av rätt till avdrag för ingående skatt i form av s.k. förvärvsmoms som en svensk fotbollsförening erlagt vid förvärv av fotbollsspelare från en utländsk fotbollsklubb. Mervärdesskatt
 • Ett eller flera tillhandahållanden?


  2009-03-26
  En transaktion som avsåg tillträde till ett s.k. äventyrsbad med rätt att endast utnyttja två simbassänger och en barnpool har ansetts omfatta två tillhandahållanden. Skattesatsen sex procent ska tillämpas på tillhandahållandet som avser tillgång till de två simbassängerna enbart. Mervärdesskatt
 • Finansiella tjänster; kreditförmedling


  2009-03-25
  Fråga om viss verksamhet som utförs av ett koncernbolag inom en affärskedja utgör kreditförmedling. Mervärdesskatt
 • Försäkringstjänst


  2009-03-12
  Åtagande att förvalta ett försäkringsbolags tillgångar har inte ansetts utgöra en skattefri omsättning av försäkringstjänst. Mervärdesskatt
 • Fusion


  2009-03-11
  Bestämmelserna i 37 kap. IL har inte ansetts tillämpliga på fusioner mellan utländska delägarbeskattade juridiska personer. Sådana personers överlåtelser av tillgångar till underpris har inte heller ansetts medföra uttagsbeskattning enligt 22 kap. 3 och 5 §§ IL av moderbolaget. Inkomstskatt
 • Utomståenderegeln


  2009-03-04
  Utomståenderegeln har inte ansetts tillämplig när det utomstående ägandet inte längre bestått. Inkomstskatt
 • Omstrukturering


  2009-03-04
  En indragning till underpris av ett bolags aktier i ett annat bolag har inte medfört några beskattningskonsekvenser för ägare av bolagen. Inkomstskatt
 • Näringsbetingade andelar


  2009-02-24
  Andelar i ett ryskt och ett ukrainskt bolag har ansetts näringsbetingade. Inkomstskatt
 • Näringsbetingade andelar


  2009-02-24
  Andelar i bolag i Gibraltar har ansetts näringsbetingade. Inkomstskatt
 • Näringsbetingade andelar


  2009-02-24
  Andelar i ett brittiskt bolag har ansetts näringsbetingade.              Inkomstskatt
 • Näringsbetingade andelar


  2009-02-24
  Andelar i ett ryskt bolag har ansetts näringsbetingade. Inkomstskatt
 • Kvalificerade andelar; samma eller likartad verksamhet


  2009-02-23
  Aktier i bolag som överlåtit del av sin verksamhet till annat bolag där närstående varit verksam i betydande omfattning, har till följd av att bolagen ansetts bedriva samma eller likartad verksamhet betraktats som kvalificerade andelar även efter den karensperiod som definitionen av kvalificerade andelar innehåller. Inkomstskatt
 • Kvalificerade andelar; samma eller likartad verksamhet


  2009-02-23
  Aktier i bolag vars verksamhet återupptas i ett annat bolag där den skattskyldige är verksam i betydande omfattning har betraktats som kvalificerade andelar. Detta till följd av att bolagen ansetts bedriva samma eller likartad verksamhet. Inkomstskatt
 • Kvalificerade andelar, samma eller likartad verksamhet


  2009-02-23
  Delägares aktier i fåmansföretag har ansetts kvalificerade som samma eller likartad verksamhet genom att bolaget bedriver kapitalförvaltning (diskretionärt) med medel som härrör från delägarens verksamhet som bedrivs i andra bolag. Inkomstskatt
 • Kvalificerade andelar; samma eller likartad verksamhet


  2009-02-23
  Aktier i bolag, som överlåtit del av sin verksamhet till annat bolag där närstående varit verksam i betydande omfattning, har till följd av att bolagen ansetts bedriva samma eller likartad verksamhet betraktats som kvalificerade andelar. Inkomstskatt
 • Kvalificerade andelar, samma eller likartad verksamhet


  2009-02-23
  Delägares aktier i fåmansföretag har ansetts kvalificerade som samma eller likartad verksamhet genom att bolaget bedriver kapitalförvaltning (utlåningsverksamhet) med medel som härrör från delägarens verksamhet som bedrivs i annat bolag. Inkomstskatt
 • Gåva av aktieutdelning


  2009-02-17
  Det har ansetts möjligt att med skatterättslig verkan ge bort rätt till framtida utdelning på aktier i fåmansföretag. Inkomstskatt
 • Gåva av aktieutdelning


  2009-02-17
  Det har ansetts möjligt att med skatterättslig verkan ge bort rätt till framtida utdelning på aktier i fåmansföretag. Inkomstskatt
 • Överlåtelse till underpris


  2009-02-06
  Vid donation av kontanta medel till etablerad välgörenhetsorganisation har aktieägare i överförande bolag utdelningsbeskattats för den del av det överförda beloppet som svarar mot hans ägarandel i bolaget. Inkomstskatt
 • Utflyttning, väsentlig anknytning


  2009-02-05
  Förvärv av bostadsrättslägenhet för fritidsändamål och en vuxen sons återbosättning i Sverige har inte ansetts medföra väsentlig anknytning hit. Inkomstskatt
 • Vinstandelslån?


  2009-01-27
  Fråga huruvida lån där räntan styrs av avkastning på ett bolags tillgångar utgör vinstandelslån. Inkomstskatt
 • Investmentföretag - definition


  2009-01-26
  Fråga om konvertibla skuldebrev utfärdade av dotterbolag till investmentföretag utgör "värdepapper eller liknande tillgångar" enligt definition av investmentföretag Inkomstskatt
 • Specialbyggnad, skattskyldighet


  2009-01-13
  Skattskyldighet för bolag som driver djurpark på vilken finns en skattefri specialbyggnad som används i djurparksverksamheten Inkomstskatt
 • Byggnadsrörelse


  2009-01-09
  Innehav av fastigheter och aktier i fastighetsförvaltande företag har hänförts till lagertillgångar för person som varit företagsledare i ett bolag som bedrivit byggrörelse. Inkomstskatt
 • Utflyttning, väsentlig anknytning


  2008-12-30
  Väsentlig anknytning till Sverige pga innehav av villafastighet som utgör permanentbostad har ansetts föreligga fram till dess att en köpare tillträtt fastigheten. Inkomstskatt
 • Omsättningsland för elektroniska tjänster


  2008-12-29
  Vissa elektroniska tjänster har inte ansetts tillhandahållna från ett fast etableringsställe i Sverige. Mervärdesskatt
 • Stipendium


  2008-12-23
  Ett stipendiums karaktär av skattefri inkomst har inte påverkats av att mottagaren varit anställd vid samma institution som beslutat om stipendiet. Inkomstskatt
 • Underprisöverlåtelse


  2008-12-23
  Fråga om skattekonsekvenser för två bröder där en uppdelning till underpris av deras genom aktiebolag gemensamt bedrivna verksamheter ska ske genom dels ömsesidiga förvärv och avyttringar av näringsbetingade andelar, dels överlåtelse av fastighetsandelar från den ene brodern till den andre. Inkomstskatt
 • Avdrag för ökade levnadskostnader


  2008-12-22
  Rätt till avdrag för ökade levnadskostnader p.g.a. dubbel bosättning föreligger för en person, som flyttat hit från utlandet och drivit verksamhet här som enskild näringsidkare, fr.o.m. den tidpunkt då personen övergått till att vara anställd i eget bolag och då övriga förutsättningar för avdrag föreligger. Inkomstskatt
 • Säkerhetsöverlåtelse


  2008-12-17
  Säkerhetsöverlåtelse av egendom i form av lösöreköp enligt lagen (1845:50 s.1) om handel med lösören som köparen låter i säljarens vård kvarbliva (lösöreköpslagen) har inte ansetts utgöra omsättning av varor. Mervärdesskatt
 • Näringsbetingade andelar?


  2008-12-15
  Ett bolag köper i stor omfattning aktier i vilande bolag och likviderar dem. Aktierna anses inte vara kapitaltillgångar. Inkomstskatt
 • Utflyttning, väsentlig anknytning


  2008-12-15
  Ett indirekt ägande via svenska och utländska holdingbolag av 40 procent av aktierna i ett rörelsedrivande aktiebolag har inneburit väsentlig anknytning till Sverige. Inkomstskatt
 • Väsentlig anknytning


  2008-12-15
  En person som avser att dels förvärva 10 procent av aktierna i ett företag, och ingå i dess styrelse, dels förvärva en fritidsfastighet inrättad för åretruntbruk här, har inte ansetts få väsentlig anknytning hit. Inkomstskatt
 • Ersättningsfond


  2008-12-11
  Avdrag för avsättning till ersättningsfond har medgetts för ersättning från staten för avyttrad mark som avsatts till naturreservat. Inkomstskatt
 • Kvalificerade andelar


  2008-12-03
  En delägares andelar i ett fåmansföretag har inte ansetts kvalificerade genom att delägaren som anställd i andra bolag bedriver samma verksamhet (fastighetsförvaltning). Inkomstskatt
 • Utflyttning, väsentlig anknytning


  2008-12-01
  En person som varit utflyttad från Sverige sedan 16 år har inte ansetts ha väsentlig anknytning hit genom ett 25-procentigt innehav  i ett fastighetsförvaltande familjefåmansaktiebolag. Inkomstskatt
 • Utflyttning, väsentlig anknytning


  2008-12-01
  En person som varit utflyttad från Sverige sedan 23 år har inte ansetts ha väsentlig anknytning hit genom ett 25-procentigt innehav  i ett fastighetsförvaltande familjefåmansaktiebolag. Inkomstskatt
 • Utflyttning, väsentlig anknytning


  2008-11-24
  Fråga huruvida väsentlig anknytning till Sverige föreligger på grund av indirekt ägande i svenska aktiebolag. Inkomstskatt
 • Benefik revers


  2008-11-18
  Avdrag har inte medgivits för ränta på benefik revers. Inkomstskatt
 • CFC-beskattning


  2008-11-18
  Ett indirekt ägande av andelar i ett bolag i ett s.k. skatteparadis genom en s.k. ucits-fond föranleder inte CFC-beskattning. Inkomstskatt
 • Uthyrning av idrottshall m.m.


  2008-11-18
  Uthyrning av [idrottshall] till aktiebolag som ska använda hallen i gym- och idrottsverksamhet har ansetts som skattepliktig korttidsupplåtelse av idrottslokal. Även fråga om uttagsbeskattning ska ske och i vilken omfattning avdragsrätt föreligger. Mervärdesskatt
 • Anställds förvärv av aktier


  2008-11-13
  En anställd köper aktier i det bolag där han arbetar. Köpet är förknippat med vissa förfoganderättsinskränkningar i ett aktieägaravtal. Med hänsyn till omständigheterna har förvärv ansetts ske vid tidpunkten för köpet. Framtida utdelning och vinst på aktierna skall därför inte behandlas som lön utan som inkomst av kapital. Inkomstskatt
 • Byte


  2008-11-11
  Några syskon samäger ett antal hyresfastigheter. Vid uppdelning av detta samägande ska respektiver syskon överlåta andelar till de andra syskonens barn. Överlåtelserna har, trots att de betecknats som gåvor, ansetts utgöra byten mellan syskonen. Inkomstskatt
 • Omvandling av aktier


  2008-11-07
  Fråga huruvida en vid emission av preferensaktier bestämd obligatorisk omvandling till stamaktier ska anses medföra att preferensaktierna avyttras när omvandling sker. Inkomstskatt
 • Utomståenderegeln


  2008-11-06
  Utomståenderegeln har inte ansetts tillämplig eftersom det ansetts föreligga särskilda skäl att anse aktierna kvalificerade i en situation när det utomstående ägandet berott på att aktierna var lagertillgångar men aktieägaren var verksam i bolaget i betydande omfattning. Inkomstskatt
 • Ideell förening


  2008-11-05
  En idrottsförenings försäljning av skänkta begagnade varor från fast försäljningsställe har hänförts till sådan verksamhet som av hävd utnyttjats för att finansiera ideellt arbete. Föreningen har därför frikallats från skattskyldighet för denna verksamhet. Inkomstskatt
 • Avdragsrätt vid förvärv av underskottsbolag


  2008-11-04
  Ett företag som bedriver verksamhet som medför skattskyldighet har ansetts ha rätt till avdrag för ingående skatt som hänför sig till förvärv av ett underskottsbolag. Mervärdesskatt
 • Sjukvård


  2008-10-28
  Fråga huruvida osteopatisk behandling som tillhandahålls i privat regi omfattas av undantag från mervärdesskatt. Mervärdesskatt
 • Fast driftställe


  2008-10-20
  Fråga om fast driftställe för kapitalförvaltning bedriven av en i Sverige obegränsat skattskyldig person för ett norskt bolags räkning. Tillika fråga om beskattning enligt det nordiska skatteavtalet. Inkomstskatt
 • Verksamhetsgren


  2008-10-20
  Tomtmark har ansetts utgöra en verksamhetsgren. Inkomstskatt
 • Fusion


  2008-10-16
  Vid en fusion mellan ett danskt aktieselskab (det övertagande företaget) och ett svenskt aktiebolag (det överlåtande företaget) har fusionen till en del ansetts kunna behandlas enligt bestämmelserna om kvalificerade fusioner. Också fråga om övertagande av underskott och när dessa kan utnyttjas av det övertagande företaget. Inkomstskatt
 • Kvalificerade andelar


  2008-10-16
  Fråga om ägarens verksamhet i ett fåmansföretag avseende köp och försäljning av noterade värdepapper ska anses vara av betydande omfattning. Inkomstskatt
 • Kvalificerade andelar?


  2008-10-16
  Fråga om ägarens verksamhet i ett fåmansföretag avseende köp och försäljningar av noterade och andra värdepapper skall anses vara av betydande omfattning. Inkomstskatt
 • Väsentlig anknytning - utflyttning


  2008-10-14
  Fråga om en i Sverige bosatt utländsk medborgare som vid utflyttning till Storbritannien behåller sin permanentbostad här för att i fortsättningen använda den som fritidsbostad samt för övernattning vid tjänsteresor i Sverige. Nämnden fann vid en samlad bedömning att det inte förelåg någon väsentlig anknytning till Sverige. Inkomstskatt
 • Omvänd skattskyldighet inom byggsektorn


  2008-10-07
  Förvärv och installation av isoleringsmaterial har ansetts som en sådan byggtjänst som omfattas av reglerna om omvänd skattskyldighet inom byggsektorn. Mervärdesskatt
 • Försäkringstjänst; skadereglering


  2008-09-29
  Underleverantörs tillhandahållande till försäkringsbolag av tjänster avseende skadereglering har inte ansetts som försäkringstjänst. Mervärdesskatt
 • Avskrivning av goodwill


  2008-09-25
  En goodwillpost som har uppstått vid en verksamhetsavyttring skall inte behandlas som ett inventarium vid beskattningen.   Inkomstskatt
 • Byggnadsrörelse


  2008-09-22
  Moderbolag som bedrev tomtrörelse och vars dotterbolag ägde obebyggda fastigheter ansågs inte kunna inneha lagerandelar i dotterbolaget. Överlåtelse till underpris av fastigheterna till moderbolaget har inte medfört uttagsbeskattning. Inkomstskatt
 • Begäran om förhandsavgörande av EG‑domstolen


  2008-09-19
  Skatterättsnämnden har ansett att förhandsavgörande av EG-domstolen inte bör begäras i ett förhandsbeskedsärende rörande mervärdesskatt. Mervärdesskatt
 • Förmedling av värdepapper; courtagedelning


  2008-09-16
  Omsättning av viss tjänst från kapitalförvaltare till depåbank har ansetts som från skatteplikt undantagen förmedling av värdepapper. Mervärdesskatt
 • Skattskyldighet


  2008-09-08
  Idrottsförening har inte ansetts skattskyldig för ersättning vid överföring av elitverksamhet till dotterbolag. Inte heller har skattskyldighet ansetts föreligga för senare avyttringar av aktier i dotterbolaget. Inkomstskatt
 • Uttagsbeskattning


  2008-09-01
  Överlåtelse  till underpris av fastigheter av lagerkaraktär till ett nytt indirekt ägt bolag har inte föranlett någon beskattning. Inkomstskatt
 • Omvandling av ett tyskt AG till ett tyskt KG


  2008-07-04
  Reglerna i 20 a kap. inkomstskattelagen om beskattningsinträde har ansetts tillämpliga på de inventarier som blir föremål för ett beskattningsinträde genom att ett tyskt AG omvandlas till ett delägarbeskattat KG. Avräkningslagen har ansetts tillämplig på den lokala inkomstskatt (Gewerbesteuer) som betalas i Tyskland. Inkomstskatt
 • Fusion


  2008-06-30
  Reglerna om fusion har ansetts tillämpliga även vid en omvänd fusion. Kvarstående underskott hos överlåtande bolag har utlöst beloppsspärren.   Inkomstskatt
 • Nettolöneavtal


  2008-06-30
  En återbetalning av överskjutande skatt till arbetsgivare i enlighet med ett s.k. nettolöneavtal ska beaktas vid fastställande av den skattepliktiga bruttolönen för det beskattningsår då lönen tagits upp. Inkomstskatt
 • Underskott - koncernbidragsspärren


  2008-06-30
  Begränsning att dra av koncernbidragsspärrat underskott har i viss situation inte ansetts gälla mot erhållet koncernbidrag från företag som ingick i samma koncern före den ägarförändring som utlöst spärren. Inkomstskatt
 • Underskott - koncernbidragsspärren


  2008-06-30
  Begränsning att dra av koncernbidragsspärrat underskott har i viss situation inte ansetts gälla mot erhållet koncernbidrag från företag som ingick i samma koncern före den ägarförändring som utlöst spärren. Inkomstskatt
 • Väsentlig anknytning - återbosättning


  2008-06-30
  Make har genom övriga familjemedlemmars återbosättning i Sverige fått väsentlig anknytning hit. Inkomstskatt
 • Gåva


  2008-06-26
  Överlåtelse genom gåva av 50 procent av aktierna i bolag till hustru samt av fastighet till bolag där hustrun indirekt var hälftenägare har inte utlöst några beskattningskonsekvenser. Inkomstskatt
 • Underprisöverlåtelse - verksamhetsgren


  2008-06-26
  Uppdelning av jordbruksmaskiner mellan bolagsägarna har inte utgjort hinder mot att underlåta uttagsbeskattning. Inkomstskatt
 • Partiell fission


  2008-06-23
  Underskottsavdrag efter partiell fission. Inkomstskatt
 • Omvänd skattskyldighet inom byggsektorn


  2008-06-19
  Injustering av inmonterat ventilationssystem har ansetts som sådan tjänst avseende bygginstallation som avses i 1 kap. 2 § andra stycket 1 ML. Mervärdesskatt
 • Omvänd skattskyldighet inom byggsektorn


  2008-06-19
  Bestämmelserna om omvänd skattskyldighet inom byggsektorn har inte ansetts tillämpliga på förvärv av byggtjänster för byggande och vidareförsäljning av anläggningar för distribution av dricksvatten och rening av avloppsvatten. Mervärdesskatt
 • Omvänd skattskyldighet inom byggsektorn


  2008-06-19
  S.k. driftsättning av nyinstallerat brandlarm har ansetts utgöra sådan tjänst avseende bygginstallation som omfattas av reglerna om omvänd skattskyldighet. Mervärdesskatt
 • Underprisöverlåtelse


  2008-06-05
  Överlåtelse till underpris av värdepapper mellan ideella föreningar har medfört uttagsbeskattning men inte beskattning för utdelning. Inkomstskatt
 • Upprepade interna aktieöverlåtelser


  2008-06-03
  Att med hjälp av interna aktieöverlåtelser kringgå fåmansföretagsreglerna har ansetts strida mot skatteflyktslagen Inkomstskatt
 • Kapitalförsäkring, omkostnadsbelopp


  2008-06-02
  Vid försäljning av en kapitalförsäkring ska omkostnadsbeloppet reduceras med från försäkringen erhållna utbetalningar. Inkomstskatt
 • Kvalificerade andelar; samma eller likartad verksamhet


  2008-05-30
  Prövning mot verksamhet i annat fåmansföretag med samma eller likartad verksamhet har inte ansetts kunna göras när överlåtelse skett till ett dotterbolag. Inkomstskatt
 • Gåva


  2008-05-22
  Gåva av aktier i fåmansföretag från far till son har ansetts ha benefik karaktär och därmed skattefri. Inkomstskatt
 • Bilförmån, trängselskatt


  2008-05-16
  Arbetsgivares betalning av trängselskatt som hänför sig till bilförmånshavares privata användning av förmånsbilen har ansetts ingå i det schablonmässigt beräknade bilförmånsvärdet. Inkomstskatt
 • Omstrukturering, kvalificerade andelar, utomståenderegeln


  2008-05-13
  Till följd av särskilda skäl har aktier i förvärvande företag, trots utomståendes innehav av mer än 30 procent, ansetts kvalificerade och därmed har villkoret i 23 kap. 19 § andra stycket IL för underlåten uttagsbeskattning ansetts uppfyllt, m.m. Inkomstskatt
 • Gåva


  2008-04-29
  Överlåtelse av fastighet mot ersättning under taxeringsvärdet till bolag ägt av överlåtaren och närstående till denne har ansetts utgöra gåva. Inkomstskatt
 • Gåva


  2008-04-29
  Överlåtelse av fastighet mot ersättning under taxeringsvärdet till bolag ägt av närstående till överlåtarna har ansetts utgöra gåva.   Inkomstskatt
 • Utdelning


  2008-04-29
  Utdelning av överskott i en ekonomisk förening till enbart de medlemmar som arbetar i föreningen eller dess dotterbolag och inte till övriga tidigare anställda medlemmar har ansetts vara en ersättning för arbetsprestation och beskattning ska därför ske i inkomstslaget tjänst.   Inkomstskatt
 • Andelsbyte, röstvillkoret


  2008-04-24
  Efter ett andelsbyte går de avyttrade företagen upp i det köpande företaget genom fusion före bytesårets utgång. Särskilda skäl för att behandla andelsbytet enligt bestämmelserna i 48 a kap. 8 § IL har ansetts föreligga. Inkomstskatt
 • Lundinregeln


  2008-04-24
  Utdelning från ett förvärvat företag med rörelsedrivande dotterföretag har inte ansetts skattepliktig enligt den s.k. Lundinregeln för det förvärvande företaget som inte bedriver egen verksamhet. Inkomstskatt
 • Omvänd skattskyldighet inom byggsektorn


  2008-04-22
  Montering av köksinredning har ansetts som en sådan byggtjänst som kan omfattas av reglerna om omvänd skattskyldighet inom byggsektorn. Mervärdesskatt
 • Fråga om bildreportage i en publikation


  2008-04-07
  Mervärdesskatt ska tas ut med 6 procent av beskattningsunderlaget för publikation som till 70 procent innehåller bildreportage. Skatteplikt enligt lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam föreligger inte för bildreportagen. Rätt till återbetalning av reklamskatt för annonser i publikationen föreligger. Mervärdesskatt och reklamskatt
 • Premieobligation, utländskt lotteri


  2008-04-04
  Vinst vid vinstdragning på obligation utställd i annat EU-land har inte ansetts inkomstskattepliktig. Inkomstskatt
 • Ränteavdrag — skatteflykt?


  2008-04-01
  Ett bolag finansierar räntor på lån, som lämnats av utländskt koncernbolag, med koncernbidrag från egna svenska dotterbolag. Räntorna är avdragsgilla. Skatteflyktslagen är inte tillämplig. Inkomstskatt
 • Köpoption


  2008-03-27
  Syntetisk köpoption med underliggande tillgång bestående av totalinvestering (= aktieägarlån + eget kapital) i  aktiebolag har ansetts skola likställas med delägarrätt. Inkomstskatt
 • Gåva av lagerfastigheter, överföring av periodiseringsfond


  2008-03-20
  Överföring till närståendes bolag av lagerfastigheter mot ersättning under taxeringsvärdet men över det skattemässiga värdet har ansetts som gåva som inte medfört någon beskattning för givaren. En samtidig överföring av periodiseringsfonder har godtagits. Inkomstskatt
 • En eller flera tjänster? Omsättningsland


  2008-03-20
  Ett bolag administrerar olika hjälpinsatser i samband med skadehändelser mot erhållande av en handläggningsavgift. Bolagets tillhandahållande ska behandlas som en enda tjänst vilken ska anses omsatt i Sverige enligt de förutsättningar som anges i 5 kap. 8 § ML. Mervärdesskatt
 • Gemenskapsinternt förvärv, nytt transportmedel


  2008-03-20
  Ett förvärv av en ny båt i Storbritannien som köparen avser att föra till Sverige först sedan han använt den för fritidsändamål i 3-5 månader i ett annat EG-land än Sverige har ansetts som ett gemenskapsinternt förvärv av ett nytt transportmedel här i landet. Mervärdesskatt
 • Utländsk fastighetsfond — förvaltningskostnader


  2008-03-19
  Fråga om avdrag för förvaltningskostnader vid investeringar i Sverige i fastighetsförvaltande handelsbolag respektive i fastighet, vilka utländskt fondbolag (inom EES-området) gör för utländsk fastighetsfonds räkning. Inkomstskatt
 • Tryckeritjänst, undantag


  2008-03-11
  Ett tryckeri tillhandahåller tjänster avseende skattebefriade periodiska publikationer till företag som inte är utgivare av de aktuella publikationerna. Undantag i 3 kap. 19 § första st. 2 ML är inte tillämpligt. Mervärdesskatt
 • Fast driftställe


  2008-03-07
  Ett utländsk försäkringsbolag tecknade avtal med ett svenskt försäkringsbolag i samma koncern innebärande att det svenska bolaget skulle sköta det utländska bolagets kapitalförvaltning. Förvaltningsavtalet innebar att det svenska bolaget fick ett diskretionärt förvaltningsuppdrag avseende det utländska bolagets placeringstillgångar. Det utländska försäkringsbolaget ansågs inte få fast driftställe i Sverige. Inkomstskatt
 • Skalbolagsbeskattning


  2008-02-28
  Undantag från skalbolagsbeskattning vid s.k. intern aktieöverlåtelse. Inkomstskatt
 • Jämkningsregler, anskaffnings­värde på skogsfastighet


  2008-02-26
  Vid överlåtelse från ett skattebefriat subjekt till ett subjekt som är obegränsat skattskyldig har jämkningsreglerna i 18 kap. 11 § och 19 kap. 14 a§ inkomstskattelagen (1999:1229), IL, inte ansetts tillämpliga. Inte heller bestämmelsen i 21 kap. 14 § IL har ansetts tillämplig. Inkomstskatt
 • Utomståenderegeln, samma eller likartad verksamhet


  2008-02-26
  Andelar i ett fåmansföretag har inte ansetts kvalificerade på grund av utomståenderegeln. Inkomstskatt
 • Avräkning av utländsk skatt


  2008-02-22
  En pensionsstiftelse har inte ansetts ha rätt till avräkning av utländsk skatt på placeringar i bl.a. amerikanska värdepapper som sker via en luxemburgfond (FCP). Inkomstskatt
 • Avdrag för pensionskostnader


  2008-02-18
  Fråga om tillämpning av 28 kap. 16 § inkomstskattelagen (1999:1229). Inkomstskatt
 • Uttagsbeskattning


  2008-02-12
  Uttagsbeskattning ska inte ske vid övergång till privatbostadsföretag. Den nya lydelsen av 39 kap. 25 § inkomstskattelagen (1999:1229) ska vid 2008 års taxering tillämpas på privatbostadsföretag med räkenskapsår lika med kalenderår. Inkomstskatt
 • Tillhandahållande av tjänster enligt depåavtal


  2008-02-12
  Tjänster som tillhandahålls enligt två depåavtal har till en del ansetts utgöra tjänster enligt 3 kap. 9 § mervärdesskattelagen (1994:200), ML. Övriga tjänster enligt avtalen har ansetts utgöra sådana tjänster som avses i 5 kap. 7 § andra stycket 6 ML. Mervärdesskatt
 • Stiftelses skattskyldighet för ränteintäkter


  2008-02-05
  En allmännyttig stiftelse har inte ansetts skattskyldig för ränteintäkter hänförliga till lån till eget dotterbolag då lånen använts till förvärv av aktier i fastighetsförvaltande bolag. Inkomstskatt
 • Frikraft


  2008-02-05
  Ett elhandelsbolag som enligt avtal med kraftbolag köper in och levererar frikraft till frikraftskunder utan ersättning ska debitera mervärdesskatt på fakturan till kraftbolagen för levererad frikraft. Mervärdesskatt
 • Omstrukturering


  2008-02-01
  Förpackning av lagerfastigheter har inte medfört uttagsbeskattning. Aktier i förvärvande bolag har ansetts utgöra kapitaltillgångar och reglerna för näringsbetingande andelar har tillämpats. Inkomstskatt
 • Underprisöverlåtelse av fastighet inför externavyttring


  2008-01-31
  Fastighet som har varit föremål för arbeten utförda i en bedriven byggnadsrörelse har ansetts som lagertillgång. Vid överlåtelse av fastigheten har villkoret om verksamhetsgren ansetts uppfyllt.  Aktierna i det förvärvande bolaget har  utgjort näringsbetingade andelar. Inkomstskatt
 • Koncernbidrag till tyskt dotter­bolag med underskott; fusion.


  2008-01-28
  Svenskt moderbolag medges rätt att utnyttja underskott i tyskt dotterbolag antingen genom koncernbidrag eller genom att bolagen fusioneras. Inkomstskatt
 • Kvalificerade andelar, utomståenderegeln


  2008-01-22
  Andelar i ett fåmansföretag har inte ansetts kvalificerade på grund av utomståenderegeln Inkomstskatt
 • Benefik revers, villkorsförändring


  2008-01-08
  Inkomstbeskattning har inte skett för ränta på benefik revers. Ett utbyte av redan utfärdade reverser mot nya med huvudsakligen samma villkor utlöste inte någon beskattning. Inkomstskatt
 • Underprisöverlåtelse


  2008-01-08
  Överlåtelse av fastighet har ansetts uppfylla villkoret att avse en verksamhetsgren. Inkomstskatt
 • Underprisöverlåtelse, verksamhetsgren


  2008-01-08
  Överlåtelse av fastighet har ansetts avse en verksamhetsgren. Inkomstskatt
 • Underprisöverlåtelse av kapitalbeskattad egendom


  2007-12-21
  Överlåtelse av en privat aktieportfölj till omkostnadsbeloppet till eget bolag. Vinster som kan uppkomma hos bolaget vid en senare avyttring av aktierna kan kvittas mot såväl bolagets underskott av näringsverksamheten som kapitalförluster på delägarrätter. Lagen mot skatteflykt har inte ansetts tillämplig. Inkomstskatt
 • Benefikt förvärv


  2007-12-21
  Överlåtelse av aktier från far till son i ett bolag där sonen är anställd har ansetts som ett benefikt förvärv som inte medfört någon inkomstbeskattning för förvärvaren. Inkomstskatt
 • Avyttring av preferensaktier?


  2007-12-21
  Ett påkallande av företrädesrätt till utdelning på aktie har inte ansetts utgöra en avyttring Inkomstskatt
 • Skattskyldighet


  2007-12-21
  En sjukvårdsinrättning, som bedrivs i bolagsform, har ansetts inte bedriva verksamheten i vinstsyfte när bolaget enligt bestämmelse i bolagsordningen inte ska dela ut vinsten till aktieägarna utan använda vinsten för att konsolidera och utveckla verksamheten. Inkomstskatt
 • Kvalificerade andelar, utomståenderegeln


  2007-12-19
  Andelar i ett fåmansföretag har inte ansetts kvalificerade på grund av utomståenderegeln.    Inkomstskatt
 • Underprisöverlåtelse till handelsbolag


  2007-12-18
  Underprisöverlåtelse till handelsbolag ägt av utländska bolag har underkänts med stöd av skatteflyktslagen när huvuddelen av andelarna i handelsbolaget avsetts omgående avyttras till ett annat bolag till vilket en underprisöverlåtelse inte varit möjlig på grund av föreliggande underskott. Inkomstskatt
 • Näringsbetingade andelar


  2007-12-18
  Aktieinnehav som betingats av en bedriven rörelse har inte längre ansetts som näringsbetingade andelar vid avyttring som skett mer än fyra år efter det rörelsen avvecklats. Inkomstskatt
 • Lundinregeln, kvalificerade andelar


  2007-12-11
  Andelar i ett nybildat fåmansaktiebolag har ansetts kvalificerade då bolaget förvärvat ett annat aktiebolag där delägaren tidigare varit verksam i betydande omfattning. Inkomstskatt
 • Utflyttning


  2007-12-04
  Innehav av en mindre andel av en jordbruksfastighet i den svenska fjällvärlden, 100 procent av aktierna i ett bolag som bedrev passiv kapitalförvaltning samt  en styrelsepost i ett bolag sökanden tidigare haft ägarintressen i har inte medfört väsentlig anknytning till Sverige. Inkomstskatt
 • Avkastningsskatt


  2007-11-13
  Ett vinstutdelande livförsäkringsbolag ska för den del av företagets tillgångar som används i den egna näringsverksamheten inte beskattas enligt avkastningsskattelagen utan vara föremål för inkomstbeskattning hos bolaget. Avkastningsskatt
 • Uttagsbeskattning


  2007-11-07
  En överföring av enskild näringsverksamhet till en i utlandet delägarbeskattad juridisk person har i visst fall ej föranlett inkomstbeskattning Inkomstskatt
 • Näringsbetingade andelar


  2007-10-31
  Ett bolags innehav om ca 0,5 procent av aktierna i ett annat bolag har med hänsyn till de affärsmässiga relationer som förekommit mellan bolagen ansetts som ett näringsbetingat aktieinnehav. Inkomstskatt
 • Är vissa alkoholdrycker att hänföra till mellanklassprodukt?


  2007-10-31
  Två drycker med en alkoholhalt på 12,5 respektive 15 volymprocent har ansetts hänförliga till mellanklassprodukter. Dryckerna framställs genom att bl.a. arom innehållande etanol sätts till en bas av vin från färska druvor. Den enda jäsningsprocess som äger rum är när saften från de färska druvorna jäses till vin. Alkoholskatt
 • Omstrukturering


  2007-10-15
  Byggmästares aktier i bolag som bedrivit byggnadsrörelse har ansetts som kapitaltillgångar trots att bolaget haft ett omfattande fastighetsinnehav.  En överlåtelse av aktierna har därför inte medfört uttagsbeskattning. Inkomstskatt
 • Tillhandahållande av en eller flera varor m.m.?


  2007-10-11
  Tillhandahållande av en produkt som består av två DVD-filmer och ett texthäfte som har anknytning till filmerna har ansetts som tillhandahållande av en enda vara. Skatt skall tas ut med 25 procent av hela beskattningsunderlaget för omsättningen av produkten. Mervärdesskatt
 • Utskiftning från ekonomisk förening


  2007-10-11
  Aktier som utskiftats vid ombildning av ekonomisk förening till aktiebolag har inte medfört utdelningsbeskattning trots att föreningens verksamhet dessförinnan avyttrats externt. Inkomstskatt
 • Väsentlig anknytning


  2007-09-13
  Sökanden ägde hälften av en industrifastighet och — tillsammans med sin familj — en portfölj börsaktier samt hade en styrelsepost i ett svenskt bolag. Väsentlig anknytning till Sverige ansågs inte föreligga. Inkomstskatt
 • Väsentlig anknytning


  2007-09-13
  Fråga om väsentlig anknytning när fastighetskoncern (fastigheternas sammanlagda taxeringsvärden uppgick till drygt 79 milj. kr) överlåtits till sökandenas myndiga döttrar. Inkomstskatt
 • Övertagande av underskott från dödsbo


  2007-09-07
  Dödsbodelägare har inte ansetts kunna överta underskott i dödsbo i samband med övertagande av näringsverksamheten. Inkomstskatt
 • Privatbostadsföretag


  2007-07-11
  Vid klassificeringen av en bostadsrättsförening har uppdelning på bostäder och andra lokaler bestämts, som hittills, efter bestående grundavgifter. Lägenheterna har därvid motsvarat nästan 60 procent och därmed har föreningen ansetts utgöra ett privatbostadsföretag. Inkomstskatt
 • Avdrag för avsättning till resultatandelsstiftelse; beskattningstidpunkt


  2007-07-11
  Arbetsgivare medgavs avdrag för avsättning till en "vinstandels-stiftelseliknande"  stiftelse. Arbetstagaren skulle beskattas först när medel betalas ut till honom från stiftelsen. Inkomstskatt
 • Underprisöverlåtelse, tjänstebeskattning


  2007-07-06
  Underprisöverlåtelse till nytt bolag har inte medfört beskattning i inkomstslaget tjänst för delägare som inte också var delägare i det överlåtande bolaget. Inkomstskatt
 • Underprisöverlåtelse, tjänstebeskattning


  2007-07-06
  Underprisöverlåtelse till nytt bolag har inte medfört beskattning i inkomstslaget tjänst för delägare som inte också var delägare i det överlåtande bolaget. Inkomstskatt
 • Skalbolagsbeskattning


  2007-07-06
  Förpackning av hyresfastighet i dotterbolag inför en försäljning till en bostadsrättsförening har medfört att dotterbolaget ansetts som ett skalbolag. Lagen mot skatteflykt har inte ansetts tillämplig. Inkomstskatt
 • Underprisöverlåtelse, ideell förening


  2007-07-03
  Vid överföring av fastighet från en begränsat skattskyldig förening till en annan har uttagsbeskattning inte aktualiserats för överlåtande förening och inte heller utdelningsbeskattning för medlemmarna. Inkomstskatt
 • Jämkningsregeln i 18 kap. 11 § IL


  2007-06-28
  Jämkningsregeln i 18 kap 11 § IL har inte ansetts tillämplig vid en koncernintern överlåtelse av inventarier till marknadspris där överlåtaren kvittar vinsten vid överlåtelsen mot ett underskott som omfattas av koncernbidragsspärren i 40 kap. 18 § IL.
  Inkomstskatt
 • Omsättning - kuponger


  2007-06-26
  Fråga om hur ett koncept med kuponger skall hanteras i mervärdesskattehänseende. Mervärdesskatt
 • Fastighetsupplåtelse


  2007-06-20
  Upplåtelse av specialanpassad datorhall och datorskåp har ansetts som upplåtelse av fastighet. Mervärdesskatt
 • Investmentföretag, riskfördelning


  2007-06-08
  Ett investmentföretag har inte ansetts förlora sin skattemässiga status även om sammansättningen av dess värdepappersportfölj förändras så att 20 procent av värdet ligger i aktier i intresse- och dotterbolag och återstående 80 procent i fordringar på dessa bolag.
  Inkomstskatt
 • Finsk personalfond, beskattningstidpunkt


  2007-05-29
  Fråga om beskattningstidpunkt m.m. för medel avsatta till finsk personalfond.
  Inkomstskatt
 • Koncernbidrag från svenskt till finskt dotterföretag


  2007-05-28
  Avdrag har inte medgivits det svenska dotterföretaget med hänvisning till ”territorialitetsprincipen”.
  Inkomstskatt
 • Koncernbidrag till utländskt dotterbolag


  2007-05-28
  Kan avdrag medges för koncernbidrag till ungerska bolag när dessa har underskott?
  Inkomstskatt
 • Lex Asea, partiell fission, verksamhetsgren, fusionsdirektivet


  2007-05-21
  Ett marknadsnoterat aktiebolag, som har ett holländskt moderbolag, delar ut aktierna i ett dotterbolag. Utdelningen omfattas inte av Lex Asea.Som ett alternativ överlåter aktiebolaget aktierna i dotterbolag till ett av aktiebolaget nybildat svenskt aktiebolag (Nyab) och delar ut aktierna i nya. Detta har inte ansetts vara en partiell fission eftersom aktierna i dotterbolaget inte har ansetts utgöra en verksamhetsgren. Även fråga om eventuell verkan av fusionsdirektivet. Inkomstskatt
 • Avdragsrätt


  2007-05-09
  Ett företags förvärv med anknytning till personalmatsalar har inte ansetts hänförliga till företagets ekonomiska verksamhet utan för att tillgodose de anställdas privata konsumtion. Rätt till avdrag har därför inte förelegat för ingående mervärdesskatt hänförlig till förvärven. Mervärdesskatt
 • Underprisöverlåtelse - verksamhetsgren


  2007-04-11
  Överföring via fastighetsreglering av del av industrifastighet har ansetts uppfylla villkoret att utgöra en verksamhetsgren. Inkomstskatt
Till toppen